m m. 1155, Donderdag, II n schap necht, necht lecht, ongen Verschil van Wellen. 11e. «lanrg. Mcuvvs l ij cl 5 n gen DE liOK, tad- en Land- rïsd isuit markt, wijk uis te beko- ;n KALFg. mm B5EN ABONNEERT Z-CH fa Nederland, bg den Uitgever. Bij aile Bockhandelaren en PosJdireeteurea. Iu Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, ie Sheboygan. VERSCHIJNT Op Maandag eu Donderdag. Bloway 9 icke huidziekte, Abitt chimist te 852aan den n genaamd Jan de regeulstraat huiduitslag aan deze over het thij beproefde lies te vergeefs; deze brag ten in zijnen j geheel hersteld, e op nieuw geude: 5 /13,50 20,50 f) - 13,85- 20,95 te bekomeu bij oofd pla at, r te 's Hertogen, 244, Holloivay's Maiden Lane, BRONSWIJK dogen uitge- VOOR 1835. DALE, i plaatje, n kl. 8." Q. Janses's bij de Heeren Middelburg uil' aakt op dezen Zij ontvan- aar toevoegsel ilgenden Jaar d worden. ng opengesteld e IJzendijhet in Zeeland, van in Linnen mei tdellijk na de verhoogd. De r 380 pagina' uitgave is ii iEESN# D Kt IS benoO' amende. Brie i persoonbi ABONNEE2EWTS-PRÏJS t VOOR BEIDE UiTGAYEK. Voor 3 maanden. f,30. Franco per post iu Nederland. 1,50 Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Dolfai i,10. ADVERT EN TIEN 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere piiatsiug 35 cents. Do inzending der Adv:»tenliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. BUREAU: Zieiiktee. Hoek van de SchuilhavenLett. 3, No, 04. Brieyen en ingezonden Stukken Franco. eetj ie Godsdienst persoon bij m TWEEJo LOOFF, H en bekwam ecüi jaar e adressere ziel CHÏMAN. iN P. de LUO? Men wenscht, en met volle regt, dat iu ilcn bloedigeu Russtsch-Turksclieii krijg de Westersclie beschaving zal zegepralen op wil lekeur en ovet'lieerschiug, maar jammer toch is het, dat Nederland, dat land van be schaving hij uitstek, in vele eu wel in de belangrijkste opzigten, ten aanzien van des- zelfs wetten, zoo verre achterstaat hij hel barbaarsche Rusland, dat zich verheugt in eene grondwet, welke ieder Nederlander, die haar kent, gaarne de zijne zoude noemen, ten aanzien van de gevvigligsle bepalingen der strafwetten. Wij hebben reeds vroeger eenige voor beelden gegeven uit de grondwet vati Cat- harina 11, Keizerin van Rusland. Thans willen wij, om ons beweren te staven, on loochenbare proeven daarvoor aanhalen. De wellen (zoo luidt het onder andereu) moeten geschreven zijn iu de moedertaal en het welhoek, dat alle dezelve bevat, moet een gemeenzaam boek zijn, hetwelk tnen, even als een A. B. boek, voor eenen zeer geriugeu prijs bekomen kan. Anders zal de burger, door zich zeiven niet kunnende weten, welke gevolgen zijne daden, ten op- zigle van zijn persoon eu van zijne vrijheid hebben, afhankelijk blijven van een zeker getal tnenschen, die zich hebben opgeworpen tot bewaarders en uitleggers der wetten. l)c misdaden worden zeldzamer, naar mate de wetten door een grooter getal menschen gelezen en verstaan worden. Men moet derhalve hevelen dat in alle scholen tol leesboeken der kinderen moeten worden gebruikt, dan eens de kerkboeken en dan eens de burgerlijke en strafwetten. Stel daar legen over onze wetgeving. Na meer, dan 40 jaren, bezitten wij nog eene strafivct in eene vreemde taal, die niet al leen niet voor onze zeden en landaard past; maar die op vele plaatsen kan uitgelegd worden naar willekeur, zoodat de eene regter tot schandelijke lijfstraf doemt, waar een ander regter dezelfde daad noch mis daad noch wanbedrijf noemt, en wier inhoud en strekking dagelijks gerekt en ingekrompen wordt als gom-elasliek. Op de vraag: welke regels moet men volgen, «wanneer men zich van een burger «moet verzekeren, (in hechtenis nemen) eene «misdaad moet ontdekken en den schtildi- '»gcu overtuigen?" antwoordt Calharina If. Het is eene dwaliug, strijdig met de Burgerlijke veiligheid, wanneer aan den regter eu uitvoerder der wetten het vermo gen gegeven wordt, om een burger in hech tenis te stellen, om aan den eenen zijne vrijheid te benemen onder nietige voor wendselen, en den anderen vrij te laten, niettegenstaande de sterkste vermoedens. Er is onderscheid lusschen iemand aan te houdenol hein in hechtenis te stellen. Ga daarbij eens onze regtspleging en wetsuitlegging na. Hoe talloos zijn de voor beelden, dat later gcblekene onschuldige», meer dan een jaar verkwijnd hebben in gevangenissen, zonder dat die ouschuldigeu daartegen iels konden inbrengen of schadeloos gesteld werden in eer en goeden naam of herstel van geldelijke schade! Hoe vele zijn de voorbeelden, dat menschen, die van dezelfde of soortgelijke of beschuldigd werden, de een op vrije voeten in de gevangenis werd dat alles' gevlekt misdaad verdacht ondervonden, dal bleef, de andere geworpen; terwijl gerestvaardigd wordt door de enkele bepaling, dat die gevangen neming geoorloofd is, als er vrees bestaat voor. onlvlugten. Ejoiscten5 Jan. In liet aanstaande voorjaar zal eene batterij veldgeschut van 32 ponders naar de Krim worden gezonden; dit is liet eerst, dat men zulke zware kanonnen als veldgeschut zal ge bruiken; elk sink zal een voorspan van 12 paarden hebben. tLomtcn, 8 Jan. De Times meldt, dat Rusland de vier vredes-voorslagen onvoorwaardelijk heeft aangenomen. Ce Globe bevestigt zulks. Frankfort, 6 Jan. Terwijl men alom over schaarsetiheid aan remonte-paarden hoort klagen, bezit Rusland die in Verba/enden overvloed. Vol gens officieele bronnen bedraagt het getal paarden aldaar niet minder dan 18 milliocn stuks, van welke 6 millioen voor de dienst der kavallerie bruikbaar zijn. Er bestaan aldaar meer dan 2000 paardenfokkerijen, die uitmuntende, vurige en duur zame paarden opleveren. Frankfort8 Jan. De Pruissische regering heeft den 5den dezer op de uitnoodiging van Oos tenrijk, strekkende tut liet mobiel maken van zijne troepen, geantwoord, dat zij voor alsnog daaitoe niet kan overgaan. Men verzekert, dat berg mede weigeren mobiel Ie maken.' Wat Hanover doen De staten van den derden rang gezind wezen. Berlijn, 0 Jan. De Pr. Corr. beschouwt hel jongsle, door den Keizer van Rusland uitgevaardigde manifest, als het uitzigt op den vrede. Zeker is het, dal het manifest van li Dec. in vredelievenden zin gunstig afsteekt bij alle vroegere, sedert 1853 uitgevaardigde, manifesten des Keizers. Beijeren, Saxen en Wurtem- zullen hunne contingenten is nog twijfelachtig. moeten beter Farijs, 6 Jan. Het Kersfeest is te Rome met grooten luister gevierd in de St.-Pieterskerk. De Paus heeft in persoon de dienst verligt. Dien dag waren er te Rome nog 120 h 130 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen aanwezig. Na den afloop der dienst heeft de kardinaal Mallei, onder deken van liet H. Collegia, namens zijne collega's dank betuigd bij gelegenheid van de jongste feesten. Daarmede maakte de redenaar natuurlijk ook mei- ding van liet groole feest van 8 Dec. en uitte daarbij den vvensch, dat de H. Maagd voor de eer, die haar van vvege de kerk w.s bewezen, de wereld met hare gunsten mogt overladen en haar den zoo noodigen en thans gebannen vrede terug geven. De Paus gaf in zijn antwoord op deze toespraak te kennen dat men voorzeker moet bidden, om den vrede te verkrijgen, welke eene zoo groole weldaad is, maar dat men vooral van God moet afsmeeken hetgeen der wereld het nut tigst en der kerk het voordeeligst is; dat hij hoopte, dat de H. Maagd uit den oorlog voordeelen voor de kerk zoude doen voortspruiten en dat men dikwijls oorlogen gezien had, die den vooruitgang en de vrijmaking van de wet nog gunstiger waren dan de vrede zelf. Want, voegde do Paus er bij, zoude van die tijden van vrede de kerk niet met smart kunnen zeggen: In pace amariludo mea umarissima (in den vrede is mijne bitterheid het biltersl). Deze woorden, zegt iUnicers, maakten een diepen indruk op al de omstanders. Men verhaalt liet volgendeomtrent den Minister van Zweden te Pjrijs. Dezen staatsman werd kor telings gevraagd hoe de zaken in zijn land stonden. Hij aarzelde niet daarop Ie antwoorden, dat alles zeer goed ging; dat do regering zeer tevreden was en dat de rijksdag al de voorstellen der regering luid aangenomen. Terwijl hij er op wees hoezeer dat de zedelijke kracht der regering vermeerderde, zeide li ij herhaalde malen: wij hebben een goeden rijksdag (Diè'.e). Dat is voortreffelijk, werd hem ge- antwoord; want een goede diëelc (dièle), gedurende den winter, btlooil goeden eetlust in het voorjaar. Weencn, 7 Jan. Men verzekert, dat gisteren tusschcn prins Gorlchakcff en den lieer vou Mann- teuffel eene overeenkomst is gesloten, waarbij Rusland zich tegenover Pruisscn verbindt, Oosten rijk niet aan te tasten. De lieer von Mannteuffel zal deze stad den 15den vei laten. 's ©i'avcnliagc8 Jan. Het Provinciaal Ge- reglshof van Zuid-Holland heeft heden middag ten twee ure, onder toevloed van eene groote menigte, uitspraak gedaan in de zaak van Cornells Koning, beschuldigd den 23 October jl. zijn wettigen vader moedwillig met een roes eene wonde te hebben toegebragt, waaraan deze kort daarna is overleden. Het Hof heeft den beschuldigde schuldig verklaard aan vadermoord en de feiten, in de acte van be schuldiging opgenomen en ter teregtzitting gebleken, in het arrest opgenomen. Het Hof heeft den beschuldigde veroordeeld tot de straffe des doods uit te voeren binnen de stad 's Gravenhage. Men verneemt, dat Jonkh. M. Salvador en S. Fongers, den lsten dezer ter gritlie der Arron- dissements-iegtbank te Haarlem, in hooger beroep zijn gekomen van het den 21 Dec. jl. in hunne zaak uitgesproken vonnis, In 1834- zijn leeningen gesloten door do vol gende Regeringen in Europa: Frankrijk; in Maart, 230 millioen francs 4 3 en S pCt rente. in Mei 6,000,000 p. st. k 3pCt. 1." in Maart, 30 millioen W. fl. h 4 pCt, in aandeelen van 230 fl.; 2.° in Mei, 33 millioen Obl. 5 Ct. Metaliek in zilver; 3.° in Julij, 300 millioen id. a 5 pCt. in zilver en goud. l.° in Januaiij, uitgifte van 30 mil- lioenen Crediet Billetten; 2.° in Fe bruary, uitgifte van 6 Serien nieuwe Schatkistbilletten ieder h 3 millioen Zilveren Roebels, zatnen 18 millioen Z. Rs.; 3." in Julij, Nieuwe 5pCt. Russ. Lccning bij Stieglitz a 30 millioen Z. Rs. in April, 2,200,000 livres, rentende 5 en 3 Ct. in Julij, 27 millioen Francs, a 4'/, rCtrente bij Rotschild. 3.000,000 k e pCt. in Junij, 30 millioen Thaler k 4 [Ct, De leeningen, welke de bovengenoemde Rijken alzoo hebben gesloten in het afgeloopen jaar, be dragen de aanzienlijke som van ruim 1300 millioe- nen gulden, welk cijfer door Frankrijk, krachtens liet dezer dagen door het Wetgevend Ligchaam aldaar genomen besluit, met ongeveer 240 millioen gulden zal vermeerderd worden. Gunslig steekt hierbij Nederland af, waar, gelijk men weet, door amortisatie de schuld wordt verminderd. ©oes 8 Jan. In den avond van verleden dingsdag heeft zich te Bursselen de huisvrouw van P. K., volgens opgaaf nagenoeg 70 jaren, in zee Engeland Oosteni ijk Rusland verdronken. Men schrijft do oorzaak aan (misse lijke oneenigheid tusschen hare stiefkinderen toe. Meermalen moet zij reeds haar plan van zelfmoord hebben medegedeeld en verzocht dan ook een jongentje, dat haar een eindweegs naar den zeedijk vergezelde, te huis »den goeden dag" te zeggen. Een schaapherder, haar bemerkende en kwaad vermoeden opvattende, kwam in tijds, om haar doornat maar levend tot op den kruin van den dijk te dragen, die inmiddels de huisgenootcn ter hulp ging roepen. Zoodra mogelijk toegesneld, zag men haar, hunne komst bemerkende, wederom op handen en voeten over steeneu en palen kruipen en op nieuw zich in zee storten, waaruit zij levenloos werd opgehaald. Kicrikzcc,9 Jan. De R. Catholijke gemeente te Groningen zou het voornemen hebben, om de armen, die thans ten haren laste in de kolonie van weldadigheid worden verpleegd, terug te ueinen, wijl dezen, 't zij te Groningen zelve, 't zij elders, goedkooper kunnen worden verpleegd. Sommigen dier armen kosten 83 's jaars. Het bevestigd zich al meer en meer dat de schade door den lioogen stormvloed in den nacht van den lsten op den 2Jen dezer aan de water- kceringen der provincie Groningen loegebragt, zeer belangrijk zijn, vooral wat betreft de dijken onder het dijkregt der Viet buren en die van den Oostpolder en ook van den Uilhuizerpolder. Men kon zeggen, dat de provincie op liet punt heeft geslaan om aan de grootste onheilen van overstrooming ter prooi gegeven te worden, welke, indien de vloed nog niet ter regter tijd ware opgehouden, bezwaar lijk zonde zijn voorgekomen. Men is met den meesten ijver bezig om deze zeeweringen weder in zoodanige» toestand te brengen, dat men gerustelijk hooge zeevloeden kan afwachten. De provinciale zeeweringen hebben wei veel, doch betrekkelijk weinig geleden. Ten Zuid-oosten van Delfzijl is de meeste schade ontstaan, doch nergens is het ligchaam des dijks belangrijk beschadigd. De havenwerken te Delfzijl hebben mede niet on belangrijke schade geleden. De toestand te Bellingwolde wordt meer ge ruststellend. De werken ter beteugeling van het water, zoomede tot digtiag der doorbraak, worden met kracht voortgezet. Eene commissie van werkverschaffing Ie Gronin gen zorgt, dat elk, die aldaar werken leun en wil, ook werk heeft. Zoo geeft zij aan 239 personen, meest hoofden van huisgezinnen, het eerlijk brood. Onlangs ontving eene boerin Ie Groningen, die baar niet zeer groote boerderij had moeten ver- koopen, van een heelmeester eene rekening voor bewezerie diensien en medicamenten van f 1000. Die rekening liep over 26 achtereenvolgende jaren, en daar haar man en dochter in dien lijd een sukkelend leven hadden geleid, en zij begreep, dat beiden jaarlijks dan toch slechts f30 hadden «verdok terd" heeft zij de duizend gulden betaald. Een Groninger vleeschhonwer kocht onlangs een os voor de som van 330. Men schat dat kolossale dier op 2000 halve Ned. pondeo. Sardinië: België: Tuikije: Prnissen GEMENGDE HERIGTEN. Keirer Nikolaas liet. voor eenige iarenzijne troepen groote manoeuvres doen. die veie vreemde officieren uit Duitschland, Frankrijk en zelfs uit Engeland gelokt hadden. Een der spiegelgevechten moest eindigen niet het terugtrekken van een armee-corps achter eene diepe rivier, door middel van eene schipbrug, die de pontonniers dadelijk na den oveitogt van het laatste bataillon moesten afbreken. Dit plan werd uitgevoerd, het gesla gene corps trok over de rivier en de brug werd weggenomen. De Keizer, door de grootvorsten omringd, stond ir.et zijn talrijken stoet aan den oever der rivier, toen de overwinnende brigade van den generaal Manderstjern naderde. «Wel, zeide de Keizer, «wat doet gij nu?" »Dc ma noeuvre is geëindigd," antwoordde hij »de vijand

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1