advertenties. zierikzee, a. phernambucq. VERKOOPI\G Eeue partij BSokkeelhout. esscheii Hakhout, essclien Hakhout. verkoopingT Publieke Verkooping Bank van Leenlng. Eert Beneden-Vertrek, Be Vleeschhouwer J. de Kok, CADSANMIA. ZEEÜWSCII-VLAAMSCII JAARBOEKJE VOOR 1855. Bicli ter! ij ke Nala ten sets ap Korenmolenaars-Knecht, Wagenmakers-Knecht t Wagenmakers-Knecht Een Conranten-Jongen gelasten, na de ontvangst van liet kohier tonder ecnig verwijl tot do alkondiging en de verzending aan den ontvanger over te gaan, ten einde ook van deze zijde iedere vertraging te voorkomen, en de aanleiding afgesneden tot klaglen, als ten deze be doeld: gelijk dan ook de betrokkene ambtenaren der belastingen ccne aanschrijving van mij ont vangen in gelijken zin. De Minister van Finantien. (get.) VnoLiK. «EMEMiUE BEHiGTLN. Ten tiuvc hebben (te feesten een aanvang gvnouien llanr liet Franscti, die door de ministers moeten nagevolgd woidcii, als wintervermaak. Dc Gouverneur van Zuiil- Hollnucl, mijnheer van der JJtimz»! yeroppen worilen om rekening te doen van eeue nal.nlenscli.ij> van een' Dordtsclien bui gemeesler. die reeds 123 jaren dood is. Gestolen te Koevonlen cle aruibus der joden. Voor Lngelsche rekening zullen er jNeilciiuiubclie knapen, zon der spatten en bulten, opgekocht worden, bestemd voor de wormen in de Klim. Zoo komen de Engelsclien niet alleen om de beste koeijen, maar om de beste mensclieu ook, want, voor geld is alles te koop, ja zelfs geheel 3Ncci land wel. Een Ouderling te Rijsoord is niet cenige jongens slaags geweest, en daarna met Bacchus, waarna hij met drie man in zegepraal naar huis werd gedragen. Ook te B. heeft de keikeraad, bestaande uit twee ouderlingen, twee diakens en kerkmeester iu bel bitter bitter grof gemaakt; eerst bij den domiué bitter, toen biller bij den burgemeester, vervolgeus bij den doctor bitter, ja veils bi/Ier bij den ontvanger, en eindelijk zoo veel bitter bij een diaken, dat zelfs tic jongens naar het bitteren kwamen luisteren. Voorwaar een goed voorbeeld voor mannen, die verklaaid hebben, zich niet alleen zedig te gedragen, maar ook anderen daartoe aan te sporen. Te Brouwershaven zal eerstdaags eene bijeenkomst plaats hebben, van een bakkertje met eene melkmeid in een varkenshok. De ouderling Ivccs te S. beeft konijnen gevangen met zijne meid, die met een konijntje onder baar voorschoot naar haar moeder is geloopen: Al zijn dus baard en haren grijs, Niet altijd is men daarom wijs. De moeder in het Gasthuis te Q. wipt iu één sprong in dc kast, en grijpt wal er te grijpen is, als de kleik op het kantoor zit, zeggende: van iederen zieken wat gekaapt, dan heeft mijn beste ook wat, en ik wat te snoepen, Ja: Zoo wordt er overal gestolen, Al is het op geen korenmolen, Tot zelfs van Item. <1 ie niets en heeft, Maar slechts van liefdegiften leeft. Ontslagen te "Woerden, een klein diefje, hebbende 42 jaren pakhuisdienst, waarvan 23 jaren te Woerden iu liet groot hotel. In de Ommerschans wordt er lhans niets meer gebakken dan brood van slechte aardappelen; die cr ook niet sterft, vliegt op van den honger. De Secretaris uit Braband, te II., is het secretarissen cuoede, en zal weer maar op het schoolvossen gaan. Zeker is hel nu, in plaats van 99, geworden, 99 gelijk 101. De oude Gijs te Boschcapelle hoeft mis geloopen op eene weduwe. Wel Gijs, wordt wijs, en laai dit varen op uw jaren, en zoekt uw rust, gij hebt genoeg gekóst. lil de school te Nieuwcrkerk is cr Nieuwjaarsavond ge houden in den donker, door twee koppel menschen, doch koude wijn noch warme drank, was er op tafel, stoel of bank. Te Colijusplaat schreeuwt Bieze eu Huil zoo hard in de kerk, oi zij op de kermis zijn. Ken spion te St.-Maartensdijk heeft centen gekliefd voor wiltebtood. Dc paardenknecht van den heer F. te Middelburg heeft beterschap beloofd aan Janna, na op Nieuwjaar veel overlast van hem gehad te hebben. IgrCKBgOBTDaaa'aa SgTJggSiT. Met Metalen Kruis. Wij 1 even thans wel in een lijd dat de eene dwaasheid de andere vervangt; en wat van de aristocratie uitgaat, wordt door het groot publiek nageaapt. Zoo hebben wij: Koninklijke Yacht- clubben, Koninklijke boogschutterijen, Koninklijke konijnenfokkerijen, en andere Koninklijke volks vermaken meer; doch, zoo als het met alles gaat, liet tnouije raakt er van, dus er moet wat nieuws opgezocht worden, en dat is: Het Metalen Kruis l Overal worden er vercenigingen opgcrigl van ridders van liet Metalen Kruis, om aan feestmalen, bij volle bekers cn bocalen, don roem te herdenken van den liendaagschen veldlogt. En van hoercel belang die veldlogt wordt geacht in de groote kringen, zullen wij den Minister van Oorlog laten getuigen, die onder anderen ia de Tweede Kamer heeft gezegd: »In 1830 zijn er voor ons cn bij- »zonder voor ons militairen, zeer treurige gebeur tenissen voorgevallen. Wij weten allen, dal wij »ten onregte, ja zeer ten onrogle, door geheel Europa gehouden werden voor lafaards. Men »heeft gezegd Nederlander en lafaard zijn synoniem »(gclijk beteekenende woorden). i>at heeft men in «geheel Europa gezegd, en zeer Ion onrogle. Toen «is gekomen de tiendaagsehe veldlogt. Deze veld- logt heeft de onverdiende vlek, maar die toch een «vlek wasuilgevvischt, cn ik zeg nu, dat, vvan- »neer hel uitwisschen van die vlek niet alleen «200 millioen maar 1000 milliocn had gekost, ik «het nog gelukkig zou vinden en, wanneer ik te «kiezen had, tusschen twee positien, de rijkste man «van Nederland te zijn, of de armste man, dan «wilde ik liever de armste zijn met den liendaag- «schen veldtogt, dan de rijkste zonder den tien— «daagschen veldlogt." Hier uit blijkt nu, dat die veldlogt, of vlek, zoo als de minister hem noemt, 200 millioen gekost heeft, waarvoor buit gemaakt zijn, zes kanonnetjes waarvan kruisjes zijn gemaakt, die thans zóó veel waarde hebben, dat een minister liever de armste met dat kruis wil zijn, dan de rijkste zonder kruis. Velen zullen dus hun kruis, dat toch zooveel waarde heeft, opzoeken, en lid worden van eene vereeniging van het Metalen Kruis zonder dat zij weten, wat de oor/aak geweest is van dien go- dcnkwaardigen veldtogt. En die is na den op stand dor Belgen heeft de I'iins van Oranje ge hoopt Koning der Belgen te worden, en dat zulks waar is, bewijst de volgende proclamatie: Belgen t «Sedert ik bij mijne proclamatie van den vijfden dezer lot U gesproken heb, helt ik uwen toesta id zorgvuldig overwogen. Ik besef denzelven en erken U voor een onafhankelijk v dk. i.Ik zal U dus, zelfs io die gewesten, alwaar ik eene groote n.agt uitoefen, niet in liet minst belemmeren in liet gebruik maken van uwe region als burgers van den Slaat. «Verkiest vrijelijk en op dezelfde wijze, ais uwe Landgenooten in de andere provinciën afge vaardigden tot liet nationaal Cmgres, hetwelk eerlang zal plaats hebben, en gaat dddr over de belangen van liet Vaderland raadplegen. «Ik slel mij iu do provinciën, die ik bestuur, aan hel hoofd der beweging, welke U tot eenen nieuwen en vasten slaat van zaken leidt, die zijne kracht van den aard des voiks ontlcenen zal [dont la nationality sera la force). n't,iet daar de laai van hem, die zijn bloed gestort heeft voor de onafhankelijkheid van uwe gewesten, en die zich thans met U vereenigt in uwe pogingen, om uwe staatkundige onafhan kelijkheid te vestigen. Antwerpen16 October 1830. »(gct.) willem, Prins van Oranje." Dat die proclamatie den Prins van Oranje bij Koning en volk in achting deed dalen, bewijst het volgende staatsstuk, door Zijne Majesteit Willem I aan de Staten-Generaal ingezonden: wEdelmogcnde IIeer en «Uit de proclamatie, door onzen beminden Zoon, den Prins van Oranje, den 16 dezer te Antwerpen uitgegeven cn waarvan de aaiileidende oorzaken ons even weinig hekend zijn, als de gevolgen daarvan door ons kunnen berekend worden, blijkt inlus- schen ontwijfelbaar, dat de erkenning van het grondwettig gezag in de Zuidelijke provinciën thans geheel heifi opgehouden, »!u die gesteldheid van zaken moeten onze zorgen zie!) van nil voortaan geheel uitsluitend tot de getrouwe Noordelijke provinciën bepalen, zoidat slechts derzelver middelen en krachten eeniglijk voor hare belangen zullen worden aan gewend, maar alle maatregelen van liet grond wettig gezag alléédie provinciën betreffen moeten. Naar dit beginsel zullen de voorstellen zijn in- gerigt, die onzentwege in deze zitting aau uwe Vergadering zullen worden aangeboden. Wij ver langen, dat dezelve ook bij U, Edelniogende, uit dat oogpunt beschouwd en behandeld zullen worden en dat gij, Edelmogcnden, u van nu af aanmerken zult als eeniglijk en alleen vertegenwoordigende de Noordelijke provinciën, alles in afwachting van hetgeen ten aanzien der Zuidelijke gewesten niet oveilcg onzer bondgenooteii zal worden beslist. «En hiermede, Edel mogende lieeren! bevelen wij U in Gades heilige bescherming. n's Gravenliage20 October 1830. nfget.) willem." En daar de Prins zijn doel niet bereiken kon, verzoende hij zich met zijnen vader, waarna de tien daagsehe veldlogt werd begonnen, oni daardoor zijne verlorene sympathie bij de natie te herwinnen. Ons, ridders van tiet Metalen Kruis, maakt u vrolijk en bedenkt niet, dat gij als een werktuig zijl gebruikt geworden om eene plek uit te wis- sciien in de Oranjevaan die er zonder menschen bloed niet uit te krijgen was. Op dus, Zieiikzeesche ridderschaar! haast u, en óók eene vereeniging opgerigt vati het Metalen Kruis, want gij behoort ook onder de dapperen, die bij Hasselt en Leuven de eer hebben helpen herstellen van Hem, die zich aan het hoofd der beweging wilde stellen om de scheiding van Nederland cn België te voltooijen. (Wordt vervolgd.) Reeds acht onzer kinderen door den dood verloren hebbende, werd lieden ons onderhart op nieuw getroffen, doordien wij heden het berigt ont vingen, dat onze geliefde Zoon MARINES, in dienst op Z. M. Brik de Lynx, in den leeftijd van bijna 16 jaren ten gevolge eener korte, doch hevige ziekte, op den 23 October 1854- te Curapao is overleden. 4 Januarij 1834. C. van n1euwenhu1jzen. op Rozegaard, onder Noordgouwe, op Woensdag den 10 Januarij 1833, 's morgens ten 9 ure, ten overslaan van den Notaris Mr. J. J. ERMERINS, van 2 bunders, 30 r den TKOBiKSiBJ ter roeijing, 1 bunder, 50 t .eden esseïies» ca elzen HAKHOUT3® boomen geschikt voor Werkhiiut 8 SSBOEHtAMEN en eene partij .1;2k_ Ga.T'jgk. «2» jvrp"'^-•3=» W. van de LINDE, Deurwaarder le Brouwer shaven zal op Woensdag den 10 Jmiiijrij 1855, 's morgens ten 10 ure, op de Markt te Brouwershaven ten verzoeke van den heer JACOB van den BOUT, Jz., landbouwer te Scharendijltepubliek verkoopen: W. van de LINDE, Deurwaarder te 'iöb+tr Brouwershaven zat ten vc JL den lieer JACOB van iien orzoeke van BOUT, Jz„ landbouwer le Scharetidijke, op Zaturdag den 13 Janiiaiij 1855, des vourniiddags ten 9 ure, op deszelfs Hofstede aldaar, publiek verkoopenruim 290 stuks abeelen, essclien en wilgen S5®©- MEHfwaaronder er ongeveer 100 stuks zijn zeer geschikt tot Wcrkliout voor Ambachts lieden. De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zal ten verzoeke van Junkheer W, M. H. de JONGE, op Maandag den 15 Ja nuarij 1855, des voormiddags ten 10 ure, aan den Beddewaardschen dijk onder Nieuwer kerk pu bliek presenteren te verkoopen Eene groote partij extra zwaar op stam staand staande aan gemelden Dijk. MMjS&niB De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van zijn prin cipaal, op Maandag den 15 Januarij 1855, 's voor middags om 9 ure, op de Buitenplaats IJpcnhoven, onder de stad Zierikzee, publiek presenteren le verkoopen Eene groote partij ZEVENJARIG ZWAAR De Notaris D. Q. de JONGE van der HALEN zal, ten verzoeke van zijn prin cipaal, op Maandag den 22 Januarij 1835, des namiddags ten 3 ure, in de Herberg «het Veer huis" op de Kaai te Bruinisse, publiek presen teren te verkoopen fSs®»» Een WOONHUIS met SClïUUffi- #|jp^TJE en TUIBfstaande en gelegen in de Nieuwslraat te Bruinisse, kadaster sectie C, No. 68, thans bewoond door L, van den Bos. Zijnde gemeld Huis inmiddels uit «le hand te koojt i te bevragen bij bovengenoemden Notaris. ten overstaan van don Notaris Mr. J. J. ERME RINS, op Maandag den 22 Januarij 1855, 's mor gens ten 9 ure, op de Buitenplaats de Haan en aan den Haneinveg, van eene groote partij zwaar ffi-, ?- eza gjarzg csseken SI A K E3 SJ T benevens cenige zware ogjgaaaisle E®S153SSN, als: Populieren, ïiastanjc's, enz. van 31 opgaande zaelife Olmen A3 ©- 51 S3 Wzeer geschikt voor Werkhout, staande in de Gemeente Colijnsplaatop Woensdag 24 Januarij 1855, des morgens om 11 ure. De Conditiën liggen ter lezing in het Gemeente- tltiis aldaar. "W rE232 1333. "effost e03 SS >3 EE IW skir aon de Bank van Leening le Zierikzee, op Woens dag den 17 Januarij 1855, des namiddags te 2 ure, van de vcrslasie Paaideningebragt tol ultimo October 1853. Ding-dog namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. Zullende de gouden era zilveren Pam«8en moeten worden gelost of verlengd uiterlijk vóór of op den 9 Januarij 1855; na dien tijd zal men verpligt zijn, de kosten der keuring te voldoen. zijnde hetzelve van eene Stookplaats voorzien en zeer geschikt voor een Kuiten - Meer, J om daarin op Donderdag li A bi 'ff EI te houden. Te bevragen bij JOH.' de KOK, op de Schuilhaven, Letter A, No. 301. brengt door deze aan zijne geëerde Stad en Land genooten Ier kennis, dat hij verhuisd is, uit de Korte Nobelstraal naar de Melkmarkt, wijk Bn,° 350 alwaar bij hem aan huis te beko men is alle soorten van EfcUK©- cn HALFS' vleescm. E&e zalf en pillen van Büolloway, ■zijn een uitmuntend middel voor Scorbulicke huidziekte, Uittreksel uit eenen brief van den heer Abitt chiuiist te Leamington gedagteekend 23 November 1832, aan den professor Ilolloway. Mijnheer! Een man genaamd Jan Margoshis, te Leamington woonachtig in de regentstraat n.° 19, bad sedert acht jaar scorbutieke huiduitslag aau de lippen 9 en ten laatste verspreidde zich deze over het gehcelc benedenste gedeelte van het aangezigthij beproefde alle soorten van geneesmiddelen doch alles le vergeefs; Eindelijk werden hem deze pillen aanbevolen, deze bragten reeds de drie eerste dagen cenige verbetering in zijnen toestand voort, en korten lijd daarna was hij geheel heisteid, Door het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PRIJZEN nu de volgeude: Doo&jcsPillen van f 0,80 Al,83 ƒ3,00ƒ6,75 /13,3020,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1 ,S3 - 3,00 - 7,30 - 13,83- 20,95 Zijn op franco aanvrage h Coroptant te bekomen bij den Heer O. E. BOONE te Hoofdplaat, J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te's Hertogen, bosch, alsmede te LondenStrand 244, Holloivay's Etablissementen te Neiv-JTork 80 Maiden Lane, Do Boekhandelaar A. J. BRONSWIJK te Schoondijke heeft dezer dogen uitge geven en alom verkrijgbaar gesteld: verzameld door J. H. VAN DALE. Tweede Jaargang, inet een plaatje. 220 Pagina's compressen druk in ki. 8.° Prijs f De Konpers van Ds. H. Q. jansen'; y,Si. Anna ter Muiden", in 1850 bij de Heeren VAN BENTHEM <S- JUTTING te Middelburg uil- gegeven, worden opmerkzaam gemaakt op dezen tweeden Jaargang van Cadsandria. Zij ontvan gen in dezen Jaargang een onmisbaar toevoegsel op genoemd Werk, dat in eiken volgenden Jaar gang van Cadsandria zal vervolgd worden. Tevens is door hem de lnteckening opengesteld op een dichtbundel, getiteld: van J. P A M. in leven Landbouwer onder de Gemeente IJzendijkeeti Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland, Uitgegeven onder toezigt van <K. P. E o o s. Prijs: ingenaaid f 2, gebonden in Linnen mei vergulde Stempels f 2,50. Onmiddellijk na de uitgave wordt de pr ijs rnet 10 Ct. verhoogd. Dt grootte van dezen Bundel zal ongeveer 350 pagina' bedragen. Een breedvoerig Prospectus dezer uitgave is ii alle soliede Boekwinkels voorhanden. Een bekwame HÖKESMO- EEMAAIiS-KWECHT benoo- digd met primo Mei eerstkomende. Bric ven francodoch liefst in persoonbi J. AÜRIAANSSE, te Goes. 5Ê3» Met MEI 1855 BENOODIGD «eq ongehuwd en van de Protestantsehe Godsdienst Adres met franco brieven of in persoon bij F CliUCQ, te Colijnsplaat. Liefst terstond of tegen .Maart een TWEE benoodigd, van de P. G., bij J. P. de LOOFF, H te Wissekerke. moet ver; tiiistltiac] ^»gcii over Het is Burgc Met Maart aanstaande of vroegereen bekwam liefst KEJTUSe-itlAHER, voor ccn jaar e langer vast werk begeerende adressere zie bij JAC.' BAL, te Goes. benoodigd bij den Boekhandelaar OCHTMAN. TE ZIERIKZEETER DRUKKERIJ VAN P. DE LOCK

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2