JU. aandag, 8 Januari] 1855. zijn zeer a a ut en bedorven m; lieer E. Eva 7 S oway. Mijn bee lijdende bedorven maag, le ik eeue uieni :-rzelve vond ik or den heer H gebruiken en n weinig tijds mi gezondheid E. Evans de op nieuw volgende: 6,75 AS.oO/^O 7,30 - 13,85- 20 nt te bekomen bergen-op Zoo te 's lier tog 24-1, Hollow 80 Maiden La j KEH A2QWREEKT ZICH jfn Nederland, bij den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. In Noord-Amerika, by J. QUINTUS, te Sheboygan. AEONNESSENTS-Fm JS t voor beide uitgaven, Voor 3 maanden. f J,36. Franco per post iu Nederland1,50. Voor Noord-Amerika. Franco New-York. Doilui i,10. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT EN TIEN 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rlenlien Kan geschieden tol Maandag en Woensdag, voormiddag 10 uie. BUREAU: Sierikzee Hoek van de SeiiuithavenLett. D, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. c« eg Nieuwst ij d i n gen Parijs, 3 Jan. De dagbladen van Marseille even een juist verhaal van <le aardbeving, die icll aldaar heeft doen gevoelen. Ten 2'/a ure penbaarde zich de eerste schok, die binnen 2 bouten zich driemalen herhaalde. In die gedeellen er stad, die hooger gelegen zijn, waren de schud- ingen heviger, dan in de andere; de deuren en amen werden hevig bewogen, de meubels in de uizen volgden herhaaldelijk die beweging; het euken-gereedschap, dat aan den wand hing, werd een en weer geslingerd, en zelfs zijn in vele huizen e pendules stil gaan staan. Gelukkig hielden de chokken niet lang genoeg aan, om veel ongerust- leid in te boezemen. Dezelfde aardbeving heeft zich ook le Chambdry, 'urin, Genua, Navarre, Pignurol en andere plaatsen oen gevoelen. eft lot uitbreid ingeo de nieuvt odat hij in sl idsljnatiü louvv-ïlrlev 'isëte-Kaartj igen. uhte SSrieve -Siekeningc ndeldrijvende pi itlige strekking 's HertogcaboscEt3 Jan. De industriëlen, en der rekening velke in de afguloopene werk door vele dagbladen \s eerlijke linnenkuopers gequaiifleeerd zijn, hebben eden ook in deze stad willen speculeren, maar ij zijn in den val geraakt. Het sciieen, dat zij lechls in het voorbijgaan een vlieg wilden vangen f wat reisgeld opdoen, immers zij hadden aan de ibiglerpoort gewerkt en zijn op de scliroefboot a3r Maastricht gevat, op het oogenblikdat zij icll met hunnen buit in veiligheid achtten. Hut wel niet noodig zijn een omstandig verhaal le everen van het feit; het is letlerlijk gebeurd, zoo Is in de dagbladen veihaald is geworden. Genoeg s het le zeggen, dat het eene som van f70 gold n dat de koop reeds gesloten en de veikuoper eeds gevlogen was, toen een bekende des huizes inncnti'ad en van de vrouw het koopje vernam; C] naar deze scheen de courant gelezen Ie hebben en sekte zoodanig den argwaan der vrouw op, dat ij zich naar den kommissaris van politie begaf, aardoor het dien ambtenaar gelukt is, de voor- jonomen reis naar Maastricht te voorkomen, en n dader in de gelegenheid te stellen, om achter le traliën over de wisselvalligheden des inensche- [ijken levens na te denken. Vlissëmgcm, 3 Jan. Heden werd hier eene Ichtvereeniging gesloten, zoo als er niet dagelijks Joorkomen. Een jongman, vroeger bakkersknecht, nimmerf® jaren oud, begaf zich in het huwelijk rr.cl spronkel|e'iere weduwe A., eene vrouw, welke hij hare .cldelijke middelen levens circa 76 jaren telt. iecht ter been zijnde, verliet /.ij sedert verscheidene ren zelden haar huis. Dit gebrek viel iiians te eer in liet oog, dewijl zij door haren minnaar it het rijtuig op liet stadhuis en, eenigen lijd Ier van die plaats terugkeerende, door har en htgenoot (op zijne armen gedragen) weder in t een T|FFF|et "jlu'g gevoerd werd. 's Gravenhage5 Jan. In de zitting van het rov. Geregtsliof van Z. Holland van heden onder loorzitterschap van den heer Mr. J. A. Pliilipse, behandeld de zaak van Cornells Koning, oud 27 ren, beschuldigd van op 23 Oct. 1854 onder de nieente Loosduinen aan zijnen wettigen vader Koning, moedwillig met een mes eene wonde de linkerborst te hebben toegebragi, waaraan e«=iv? 81fellle verwonde kort daarna is overleden, cn olzoo u ailJCVj l1n va(]erlI)00rd. Kr werden 8 getuigen in deze aven. pak gehoord, benevens 6 getuigen op verzoek var. en beschuldigde. Eerstgemelden deelden de om- andighederi mede, waaronder liet feit had plaats egrepen, tevwijl de laatsten deden uitkomen, dat een ieders gu nette uitvoer gestelde prij n. P. be LOOZK de JONGE 11 g 6 11 0J1E\DE TIJ gen tnsschi >cantwo®r«l op grond streden, 14. 12. 3 Ir. !R. 8 17. de LOOFF, 1 MEI a. st. 1E3 IHC _elS e verslagene een twistziek persoon was. In den gaan 'op van dit getuigenverhoor heeft de Voor/.ilicr S. OCHTMI ,n 'le' Hof doen uitkomen, dat mer, liier weder 'ii allerdroevigst voorbeeld had van de gevolgen m het misbruik van sterken drank, waardoor ruen VAN P. os loi 111 eene het andere kwaad gebragt wordt. Het Openbaar Ministerie werd in deze waargenomen door den adv-gen, den heer Gefken, die in treffende woorden liet verschrikkelijke der misdaad van vader moord in het licht stelde. Hij requireerde de schul digverklaring van den beschuldigde aan de hem ten laste gelegde misdaad en zijne veroordeeling tot de straffe des doods. De heer Mr. Weellink trad als verdediger van den beschuldigde op. Hij toonde aan hot twistzieke karakter van den verslagene, die hij herhaling, wegens mishandeling, in zijn huisgezin gepleegd, veroordeeld was. Daarentegen deed hij uilkomeu de zorg en den ijver, die de beschuldigde van zijne vroege jeugd af voor zijne moeder en het huisgezin iiod betoond. Hij trachtte uit de gebleken feiten het duidelijk to maken, dat de verslagene de oorzaak van den twist geweest is. Voorts toonde hij aan, dat liet gebruik van drank zoo een noodlotligen invloed had uitgeoefend, dat de beschuldigde niet wist wat hij deed. Al verder betoogde hij, dat oen dier voorname vereiscllteii der misdaad van vadermoord hier niet aauwezig was. Hij hoopte dan ook, dat het Hof geen dood vonnis zou uitspreken. Njdat de beschuldigde zich aan de goedertierenheid van liet Hof had aan bevolen, is de uitspraak bepaald op aanst. Maandag des middags ten 2 ure. EleHSszee, 5 Jan. De Times deelt aan zijne lezers een uitgebreid artikel mede over den toe stand der Militairen in de Iirim, waarvan wij een kort uiltreksel geven «Het is niet meer te ontkennen, dat de Krim- expedilie in een toestand van volkomene desorga nisatie verkeert. Alle pogingen die gedaan worden om dit te betwisten, leiden tot niets anders, dan om dit feit te bew ijzen en de scliuld van liet eene departement op het andere te werpen, in niet één der behoeften van het leger is voorzien, behalve de moed der officieren en soldaten. «Blijkens de jongste beriglen was liet leger op hall rantsoen gesteld, en waren eenige regementen sedert twee dagen zonder leeltogtde soldaten cn de meeste officieren zijn zeer slecht gekleed cn hadden vooral gebrek aan behoorlijk schoeisel zonder bescherming tegen regen en modder, levende in vocht, zelfs in water; gcene waterloozingliet kamp hervormd in een zee van slijk en drek; de hospitalen omgeven van hoopen vuil; geen weg vari de haven naar Balakiava drie of vierduizend paarden zijn van honger en uitpuiling omgekomen, en de weinige honderden, die zijn overgebleven zijn geraamten gewordt u. Verscheidene regernenlcn zijn tot het verrigten der dienst van lastbeesten genoodzaakt geweestdoordien zij levensmiddelen en ammunitie van de haven naar het kamp bragten de te Balakiava aangekomen winter'kleederen konden niet uitgedeeld worden bij gebrek aan middelen van verveer; de sterfte was 60 man daags, terwijl liet cijfer der in de hospitalen gebragte zieken en der buiten gevecht gestelde manschappen nog veel aan zienlijker is; er is gebrek aan kanonnen, mortieren, kogels, bommen, brandstof, materialen om hutten en barakken te bouwen, aan al wat er nocdig it; niet de militaire opuraliën alleen, maar ook lot het levensonderhoud, en hel leger wordt gedecimeerd en verdwijnt, niet ten gevolge van ecu veldslag j maar van gebrek aan de onmisbaarste levensbe hoeften, «Wij kunnen geen blik werpen in de brieven die wij outvangen. zonder elk oogenblik nieuwe rampen te ontdekken. «Arrno soldaten Zij kennen hun no behoeften en hebben ons niets anders te zeggen. De officieren zien den dood onder de oogen en blijven gelaten op de plek der ellende of wel ontsnappen onder eenig voorwendsel, walgende van eene dienst, die hunnen moed en hunner verdiensten de gelegen heid ontneemt zich te doen kennen. «De geneesheeren, die bevoegde beootdeelaars, voorspellen, dat twee derden des legers vóór liet einde van Maart zullen omgekomen zijn. Allen, die nog geestkracht bezitten, vervalleu niet tut werkeloosheid, maar tot wanhoop. En Lord Rag- I lan werd in den slag hij Inkennan bijna niet be- merkt. Algemeen geloofde men, dat hij met den waren toestand niet bekend was, of dat hij zich niet in staat ach tie middelen lot verbetering aan le wenden, en derhalve zich terughield, omdat hij onmagtig was herslel aan te brengen. «Ongelukkig voor den goeden naam der opper hoofden, maar gelukkig voor de waarheid en voor 'stands belangen; de middelen bestaan om te be wijzen tot op welk punt die verschrikkelijke or deloosheid onafscheidelijk is van liet plan der ex peditie, van destelling des legers, van liet klimaat en van slechte beheer. «Naast ons leger staat het fransche leger, bijna dubbel iu getal. Daar is alles geheel anders. De soldaten worden wel gevoed, zien er goed uit, en gelijken niet het minst op onze ambulante kadavers zij zijn welgekleed en behouden zelfs r.og eeue zekere sierlijkheid in hunne tenu, Ier w ijl onze soldalen de voelen in slroo gewikkeld hebben en in aan fliarden gescheurde kapoljasseo gedoken zijn. «De barakken der frarischen zijn staande gebleven en tegen den regen beschut; de Franschen hebben levensmiddelen in overvloed, zelfs ververschingen en lekkernijen; zij bezitlen wagens en ambulances met een groot aantal muilezels, volkomen in slaat om dienst te doen. Zij ieeiien ons manschappen om ons wegen te maken, na vóór het slechte jaar getijde er een tot aan hunne haven gemaakt te hebben. «.Hetzelfde kontrast bestaat in al de departe menten. Met een gevoel van bewondering ziet het Engelsche leger, dat sedert verscheidene dagen niets dan liet geraamte eens paards had gezien, en veertig paarden voor een stuk moesten spannen; de ambulante muilezelsdoor de Franschen geleend om onze zieken te vervoereneven goed gevoed even steik als op den dag hunner ontscheping te Gall fpoli «Overal waar de Engelsclien met de Franschen iegelijk verschijnen is dit betreurenswaarde verschil merkbaar, en onmogelijk is het iets anders daaruit le besluiten dan dat de Franschen een leger zijn en wij een leger geweest zijn. In alle Iiuisselijkc en burgerlijke omstandigheden, beroemen wij ons oji de organisatie de orde, de zindelijk, de gemak kelijkheid de overvloed en al onze elementen van kracht en handeling. In den oorlog missen wij al deze hoedanigheden. Hot is onmogelijk niet te denken aan de oorzaken van dat schandelijke verschil. De Etigelsciio soldaat moet zien dat de Fransche gekommandccrd w ordt door officieren die tot hunne taak berekend zijn, en in alle bijzonderheden zich hel lot van den soldaat aantrekken, terwijl hel bij ons leger daarmede geheel anders uitziet. «Maar wat moet er gedaan worden? In zekere kringen zal ongetwijfeld het antwoord zijn: niets. Inderdaad er zijn lieden die liever de expeditie te eenenmale zouden zien mislukken, dan krachtig te zien uitwisschen en verbeteren een jota zelfs van het officiële stelsel in patronaat, anciedncteit en schijnbare orde, die gedurende veertig jarigen vrede eene hersenschim van militaire magt heeft doen beslaan-" Het zelfde blad deelt eenen vertrouweiijken brief mededoor een Bi ilscli officier den 12Jen Dec. II. in liet kamp voor Sebaslopul aan zijnen vader in Engeland geschreven, waarin het volgende voorkomt Binnen zeer korten tijd verwacht men de bestorming; volgens sommigen zal het nooit daartoe komen, maar liet meer aigemcene denk beeld is, dat de vesting voor Kersmis zal inge nomen worden. Hoe dit zou kunnen geschieden, begrijp ik niet, want al het geschut voor Sevas topol is afgebruikt en uitgesleten, en nieuw geschut kan men bij den slechten staat der wegen niet aanvoeren. Een ieder mort en is de gansche zaak van harte moede. Overal schromelijk wanbestuur! ieder iaat alles op anderen aankomen, en zoo blijft alles ongedaan. In de laatste dl ie weken heeft lord llaglan zich niet laten zienen het gerucht is in omloop, dat hij den winter op Malta is gaan doorbrengen. Het is hem gelukt, allen ontevreden te maken. In ons leger heerscht misnoegen en moedeloosheid, van de bevelhebbers tot den ge- meenen soldaat toe. In de laatste week hebben 125 officieren pogingen gedaan om ontslagen te worden maar geen ontslag uit de dienst is te bekomen. Het is verschrikkelijk koud. Toen hel 46ste regement, pas uit Engeland aangekomen, den eersten nacht wacht in de loopgraven hield, zijn 7 manschappen van hetzelve doodgevrozen. Het Russische hof wordt door verschillende omstandigheden tot den oorlog gedwongen. De aanhangers van den Grootvorst Konstanlijn willen den Groolvorst Alexander de troon-opvolging be twisten. De wet op de troonopvolging van Peter luidt namelijk in dien zin, dat de oudste zoon van den regerenden monarch dezen moet opvolgen. Nu was Nicoiaas editor ten tijde van de geboorte van Alexander (1818) noch regerend Vorst. hij beklom den troon in 1825, noch troons-apvolger. De oudsle zoon van den Czaar, zeggen de scheur makers, is alzoo Konstanlijn, die in 1827 geboren werd. De Czaar heiindt zicli hierdoor in groote verlegenheid daar de aanhang van zijn tweeden zoon kan vermeerderen en hij om hem te be vredigen, den oorlog zooveel te krachtdadiger moet voortzetten, daar hem slechts door de grondvesting van een Oosterscii Rijk de mogelijkheid overblijft, deze oneeniglieid te doen ophouden. SBScrïkzce, C Jan. Rij de voordragt] op de briuvenposterij wordt voorgesteld het briefport te bepalen op 5 censt voor den afstand van 30 n mijlen voor een enkelen brief van 15 wigljesof daar beneden, en op 10 cents voor den afstand van meer dan 30 n. mijlen. De Regering meent, dal de 31e trap van het briefport, le welen 15 cents voor ccn enkelen brief, zonder groot be zwaar voor de schatkist, kan vervallen. De verhooging van briefport zal zijn van brieven of pal iketten van 15 tot 50 wigljes, twee malen; van 50 tot 100, drie malen; van 100 tut 250 vier malen; van 250 tot 500, vijf malen; van 500 tot 750, zes malen; van 750 lot 1000, zeven malen, en vervolgens voor elke 250 wigljes een maal liet port meer. In de voordrag! zijn onderscheidene nieuwe be palingen irigelascht, strekkende, om het ontduiken der in de postwet vervatte verordeningen, tei be- moeijelijken. Bij liet ontwerp zijn staten gevoegd, ter aan duiding van de uitbreiding, welke liet vervoer van brieven zoo binnenlandsclie als buitenlandsche sedert de invoering der nieuwe postwet heeft er langd. Daaruit blijkt, dat het aantal brieven, 'twelk in de ma3nd Mei 1S50, 513.075 had be dragen, in Augustus 1854 lol 1,220,940 is ge klommen; dat reeds in 1851 zijn vervoerd 10, 791,245 brieven, en in 1853 ccn bedrag van 13, 349,853. De Min. van Finantien heeft dcu 22 Dec. doen afgiau de volgende missive Aan de lieeren Commissarissen des Konings in de provinciën Bij herhaling zij er klagten gerezen van belasting schuldigen, verkeerende in liet geval, bij de slot bepaling van ar!. 7 der wel van den 4den Julij 1850 Slaalslilud n°. 37) bedoeld, dat zij, wegens liet laat ontvangen hunner aanslagbiljetten voor de grondbelastingbuiten staat zijnaan de aldaar vermelde uitnoodiging te voldoen. De late uitreiking dier aanslagbiljetten, door de ontvangers, is niet zelden een gevolg van de om standigheid, dat zij het betrekkelijk kohier niet tijdig genoeg van liet hoofd des plaatselijke!! be- stuttrs ontvangen; hel is dus noodig, dat èn de betiokkene ambtenaren der belastingen i de hoof den der plaatselijken besturen ieder zooveel van hem afhangt, lut lmnne te doen, ten einde de ontvangers, zoo spoedig eenigzins doenlijk, in hel bezit van dat kohier geraken. Terwijl ik het overbodig mag achten-, U Hoog Ei). Gestr. ten aanzien der meest spoedige executoir- verklaring van dat kohier, eene aanbeveling te doen, vind ik mij genoopt, U Hoog Ed. Gestr. te ver zoeken, de hooiden der plaatselijke besturen in uwe provincie, zoowel noodig, uitdrukkelijk te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1