filPifiii lisfii sar Hollo way's pillen Ml BOEKMUMEEUJ, Openbare Verkooping Den OESTERPUT, Openbare Ytvkooping, Openbare Verkooping, TE KOOP, 225ste Staats-Loterij m.° 975 f -loss - 400,00. D 17913 - 400,00. N est Besc i w 117 g e u BER TEGENWOORDIG^ EN TOEKOMENDE TI, Wagen makers-Knecht Terstond benoodigt: een Schoei!makers-KnccS dieplood, waarna liet in handen is gesteld van den heer van Oordt, tot verder onderzoek. Rotterdam, 1 Jan. Sedert twee dagen hebben i alhier twee moorden plaats gehad. Zekere S- wonende in de Zandstraat met eerie bijzit, begaf zich gisteren avond naar tian IJombergen en vroeg hem f 5 ter leen die niet kunnende krijgen, bedreigde hij hein den hals te zullen afsnijden waarop hij een mes uit zijn zak haalde en den man den halven hals afsneed; deze nog zoo veel krachten hebbende, greep den dader bij zijn jas, en niet los kunnende komen, nam hij zijn mes en sneed de slip van zijnen jas af, w aarop hij de vlugt nam. In den zak der jas werd een briefje gevonden van een kind, dal hij had aan wezen geven, waardoor de dader werd gekend, die on- middelijk werd opgespoord en gearresteerd. De verwonde bevindt zich in het Gasthuis in een zeer hedenkelijken toestand. De tweede moord is deze: Gisteren avond te half twaalf ure keerde eene dienstmeid met bood schappen huiswaarts naar de Warmoezierslaan en werd op het onverwachtst overvallen, beroofd en vermoord. De dader is nog niet gevat. In de gemeente Bodegraven is, door het over lijden van den 83jarigen omroeper zijne bediening opengevallen. Onder de sollicitanten naar dit postje, bevindt zich een 88jarige grijsaarddie, om zijne nog krachtige stem en rapheid ter beenmet de provisionele waarneming belast is, en wien, om de zonderlingheid des gevals, hoogst waarschijnlijk die bediening zal worden geschonken. De gemeenteraad van Oldenbroek (Gelderland) zog gaarne, dal üs. du Cloux werd benoemd lot lid der plaatselijke schoolcommissie. De schoolop ziener vond echter bezwaar, aan dat verlangen te voldoen, en daarop besloot de raad, om dienaan gaande het gevoelen te vragen van Gedeputeerde Stoten. In den nacht van 28 Dec. jl. hoorde de landbouwer Niemijer te Kleuke (Drenthe), beweging in den kelder; vermoedende, dat er dieven waren, stapt hij uit het bed en begaf zich naar buiten. De dievenonraad vernemende, verwijderen zich langzaam, zonder eenigen haast te maken; Niemeijer vervolgde hen alleen. Toen de eersten hetlulhek, dat nabij het huis is, genaderd waren, keerde een hunner zich om en loste een schietgeweer op den landman, en verbrijzelde hem een zijner armen. Naar wij vernemen, zal den arm afgezet moeten worden. Tot heden waren alle nasporingen te vergeefs. Zlerlkzce, 3 Januarij. In den nacht van den 18 >on December jl., is te Overschie een uieibiai gcfjiccgu, xtuui men mei genoegzame ze- kerheid veronderstellen kan, zijn de dieven met een vaartuig gekomeo achter eene aan de Schie gelegen woningen, na in het kantoor te zijn ingebroken, heeft men zich voor overval gedekt, door de toegangen tot dat vertrek te verzekeren. Voorts den lessenaar opengebroken hebbende, heeft men daaruit medegenomen eenig geld, behoorende tot de collecte der diaconie van de Herv. gemeente waarna men getracht heeft nog een ander kistje open te breken, hetgeen echter niet gelukt is. Na nog een losstaand koffertje geopend te hebben, waarin niels dan papieren waren, hebben de dieven dat aan den Schiekant laten staan; ook vond men daarbij een paar nieuw verstelde schoenen, waar schijnlijk bij overhaasten aftogt achtergelaten. Wij ontvangen zoo even, zegt het IVecliblad van het Regt, het officieel verslag, betreffende de geregtelijke statistiek des koninkrijks, loopende over 1833, en zullen uit dezen gewigtigen arbeid, zoo spoedig mogelijk, de belangrijkste uitkomsten mede- deelen. Bepalen wij ons thans te vermelden, dal de vermindering van het getal cisehers in cassalie, die zich in strafzaken gedurende 1832 vertoonde, in 1833 niet wordt waargenomen; dat integendeel de aangebragle eischen in cassalie, die des vorigen jaars met 30 overtroffen; dat, Ier zake van misdaad voor de Provinciale geregtshoven teregt stonden 1230 beschuldigden, tegen welke waren opgemaakt 928 acten van beschuldiging, hetgeen voor zaken en beschuldigden eene vermeerdering bij vergelijking met 1832 oplevert: dat van de 1230 beschuldigden waren 981 van het mannelijk en 296 van het vrouweiijk geslacht; dat schuldig werden bevondeo en veroordeeld 923 personen; dat ook bij de Arr. Regtb. het getal wanbedrijven en beklaagden, hetwelk bij deze in 1833 in eersten aanleg in behandeling kwam, bedroeg 12,4S2 zaken en 13.503 beklaagden, zijnde voor beide omstreeks 2000 meer, dan in 1852; welke vermeerdering blijkbaar is in de wanbedrijven tegen de algemeene zaak; daaren tegen is het getal wanbedrijven tegen de personen verminderd met 378 zaken en 327 beklaagden. Geen schooner raad, dan die de heer van Dam van Isselt, in de zitting van 28 December, aan het Ministerie »der tegenovergestelde rigting" gaf. nZie niet om". Die raad is voor den heer van Hall, voor den heer Dokker Curtids, voor de heeren Pahud en FonsTNEit van Dambenoy goud waard. Hij is te voortreffelijker, daar hij kwam uil don mond van een man, die zelfs, dagelijks meer, het nut en het aangename moet hebben leeren inzien van niet om te zien". «Ziet riet om", heeren Ministers 1 Werpt ieden omver, wat ge gister hebt opgerigt. Spreekt mor gen tegen wat ge heden wilt verdedigen. ,aakt van daag wat ge gister hemelhoog geprezen hebt. Verloochent een tijdvak heden, waarvan gi zelt gister ieven en ziel zijt geweesttracht oi zij te streven heden, waarop ge gister nog als met minachting hebt neêrgezien I Doet zoo veel tegenstrijdigs denkbaarvisselt van meening en beginselen met den dag, mil liet uur, als 't kleed, dat gij aflegt. Maar ziet vooral niet om. Een kostbare raad Handelt steeds naar da be hoefte van het «ogenblik; naar de kansen vat den tijd naar den stroom der ineerdei heid. Maai ziet nooit om om te onderzoeken of er verband be slaat, harmonie, consequentie, stelsel of begilscl; neen ziet niet om Wij twijfelen niet, if de raad, reeds gojolgd vóór dat de heer van Dam dien gaf, zal niet] ver dubbelden ijver worden opgevolgd. Ongelukkig evenwel, dat men tie Natie, en voor haar ».lo Knnmee.i rl». i„" ,,[pt „orijpdcn kao, nu en dan eens met scherpen blik om te zien. J. Leunis. 24 dito. J. Sijbrandse, oud 3 maandrn (dochter). 23 dito. TL van Dijk, oud 24 jaar, jonge dochter. 29 dito. C. TI. Ritmeester, oud 39 jaar, echtgenoot vau P. Kanaar. 30 dito. P. Luijcx oud 2o tlagen (dochter), 31 dito. A. C. de Mooi;, oud 4 jaar (dochter). 1 Jan. 1833. S. Nclemaus. echtgenoot van C. de Wit. GESEaGDE BEHIGTE&. De rekening van het standbeeld van Willem II is toch eindelijk gedaan; de onkosten bedragen juist zoo veel, als er ingeschreven is, het mankeert geen half centje. Hel is, of van Hall die rekening gemaakt heeft. Volgens naauwkeurige berekening is er f 1500 schade tocgebragt aan de miljtaire Academie te Breda door den opstand der kadetten, terwijl er acht oproermakers voor schelm zullen weggejaagd worden. De Fransche Keizerin plukt nu pluksel voor de gekwetsten in de Krim, en in Nederland plukt men voortdurend de burgers kaal. Benoodigd voor Napoleon 500 millioen francs, om den oorlog voort te zetten. Ook in Enge- land en Rusland begint liet er vredelievend uit te zien; het eerste heeft 35 millioen patronen besteld, en het laatste doet weder eene ligling van 220,000 man. Ontdekt te G. een oud lek in de stedelijke kas, dat de burgerij zal moeten digt maken. Te Zierikzee kan er geen 3000 op geduikeld worden, om een onnuttig werk te doeni in de Nieuwe Kerk. Van een verknoeid stuk Kerk is niet veel goeds te maken. Ook wordt er geklaagd over de kleine giften voor den oogst- preek. Te Rolleidam zijn van 16 Roomsclien 16 Protestanten gemaakt, en nu zijn er nog 174 onder handen «Omic eoken staan gezond en geld in de kas," zeide Martina Ie Oud-Vossemeer tegen haar buurman, des vuormltjdagsen des namiddags werden zij verbaliseerd voor f 630, door Keesje. Te Tholen is eene bakkerin verlost van een Wolf. De controleur te Oostburg vermaakt de gasten des avonds bij Wisse op de markt met ver halen van zijn jeugd, die mooi zijn. Te O. beeft een vader, nadat zijn kind gedoopt was, den dag zoo pleglig met een aannemer aan de tolpaal No, doorgebragt, dat ze beiden in eene sloot zijn teregt gekomen. Te Neuzen heeft er weer eene vergadering van 't Nut van 't Algemeen plaats gehad, die drukker bezocht werd dan de vorige teen een kinderkoning het woord voerde. Onder anderen bragten eenige dames een duifje mede uit liet vinkenkooilje. Een agent van policie te Middelburg heeft zóó beschonken op zijn post bij de stoomboot gestaan, dat hij niet spreken kon, en die staat nog al in de gunst bij zijn baas, en kan geen kwaad. doen. Te Goes heeft Iioosje dat nistige hoosjegekregen van een officier, voor een aangedaan plaisier, voor een geschenk vier gulden tien, zonder dat het is gezien. A. van den Hoek te St.-Maartensdijk heeft met de Kers mis zijne scheenen zóó blaauw geloopendat ze met de Pasehen nog niet zullen genezen zijn. Ten gevolge van het toenemen der algemeene wel vaart, wordt er te Rotterdam zoo schrikkelijk ge stolen dat het pakhuis al de dieven niet meer kan bevatten. Te Q, heeft W. weder een boer f 200,00 afgezet in een zuurhuis terwijl hij in de groole kerksteeg bezig is valsch geld uit te geven. Het gestolene geld wordt in de Molen straat op een kamertje geborgen. A1>VERTE.\T1E.\'. Heden overleed na een kortsturidig doch smartelijk lijden, mijn geliefd jongste Dochtertje ALBERülNA CATHARINA de MOOIJ in den ouderdom van slechts vier jaren, ZlliRIKZEK, M. DE MOOIJ, LaGCHER. 31 Dec. 1854. Heden overleed, in den ouderdom van 79 jaren eene maand en vijf-en—twintig dagen, mijne geliefde Echtgenoote SUSANNA NËLEMAN'S, na eene echlverbindtenis van juist 45 jaren, Hue zwaar mij en de mijnen deze slag treft, zullen zij het heet Ocacffcn, die de overledene in haren om gang gekend hebben. ZlERlKZEEC. de WIT. 1 Januarij 1S55. van zware IJPEN en ESSCHEN BOOMEN, op het slot Moermand, onder Renesse, ten over staan van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLëRCQ. op Maandag 8 Januarij 1835, 's voor middags om 10 ure. ©e EFIMeaa van HSoMoway zijn zeer aani veleiiswaartlig in gevalleu van galziekte en bedorveu ma; Uittreksel uit oenen biief van den beer D. E. livai reiziger in handelszaken, te Chester, gedagteekend 7 St tember 4853, aan den Professor Ilolloway. Mijn hec sedert een gernimen tijd was ik smartelijk lijdendei galziekte, gebickkige spijsvertering en bedorveu maag, de hoop daarvan te herstellen, gebruikte ik eene uieui geneesmiddelen, doch bij geen een derzelve vond ik minste baat. Iutusscheu werd mij door den heer Hit te Harlech aangeraden uwe pillen te gebruiken en c genoegen kan ik u medcdeelen dat zij in weinig lijds mi eetlust herstelden, zoodot ik thans tie beste gezondheid niet. (^eleekend) D. E. Evans Door-het vermeerderd Debiet zijn de op nieuw verminderde PIUJZE1N nu de volgende: DoosjesPillen van ƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,00/G,75 A3.5(^20 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,00 - 7,50 - 43,85- 20 Zijn op franco aauvrage Couiptant te bekomen den heer T. P. VEPlLÜNDEN te bergen-opZoo J. STRAA TMAN, Hoofd depólhouder te's Hertog busch, alsmede te Londen. Strand 244. HolLoiva Etablissementen te Neiv- York 80 Maiden La i^urjcritjlte (<gj||f<tnt) te geboren: 20" Dec. Een zoon van P. Dielz en C. Hofman. 21 dito. Een zoon van C. Bal en J. Leen we. 22 dito. Eene dochter van C. Mccrse en M. de Jonge. 26 dito. Een zoon van II. Vermeulen en L. Beukelaar. 27 dito. Eene dochter van J. v. d. Stolpe eu E. Pluklnar. 28 dito. Een zoon van A. J. Bastiaansc en A. Smits. - 29 dito. Eene dochter vau L Silvius en J. v. d. Stel. 31 dito. Een zoon van J. v. d. Werf en N. Oince. Eeue dochter van J. Schoenmaker en J. C. v. d. Koot. 1 Jan. 4855. Eene dochter van G. de Vries en D. M. Graus. gehuwd: 3 Jan. J. W. Janse en H. Fihodes. overleden: 21 Dec. J. P. de Baere, oud 1 jaar 6 m. (zoon}. 23 dito. G. Ovcrbeke, oud 79 jaar. wed. van S. v. d. Iloef. P. J. Kasse, oud 53 jaar, ecblgeooot van De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van zijne principalen, op Dingdag den 9 Januarij 1855, 's middags ten 12 ure, ten Huize van h. iiarinck, tc Zie rikzeepresenteren te verkoopen: gt?!egen aan het Havenhoofd der Stad Zierikzee t met twee en eene partij Gereedschappen» zijnde dezelve te bezigtigen op Maandag den 8 January 1855. in dc Dorpsherberg re Wemcldinqen f-P/f op Woensdag den 10 Tanuarij 1835 des vourmiddags om 9 u^e van eeue met nagenoeg 28 bunders extra vruchtbaar EJOE', B©©MGAAK15, WJ!1- es» EAASEATCKEA, gelegen onder ]rcmeldinge en Yerseltete veilen in perceelen en in gedeeltelijke massa, zoo als bij uitgezette billetten in het breede is vermeld, een en ander aankomende de erven wijlen CATHA RINA EVERTSE en de weduwe en erfgenamen van wijlen JAN ÜUDEMAN. lnformatiën zijn le bekomen zoo len kantore van don Notaris H. K. van den BUSSCHE, als van Mr. P. J. A. van DAM, te Goes. in de Dorpsherberg te Driewegen, op Vrijdag den 12 Januarij 1853, des voor- middags om elf urevan 54 meestal E M E 5! E5 M E K (47) van eene bijzondere dikte en lengtestaande op de door de Erven N1JSSEN bewoonde Hofstede te Driewegen allen te veilen in één) perceel. lnformatiën zijn te bekomen ten kantore van Mr. P. J. A. van DAM, te Goes. een nieuw bruin geboend KABINET; te bevragen bij B. MEERMAN, Timmerman te Oos- Ierland. Ten kantore van Gebroeders BUiJZE, 'gekwalificeerde Kollecleurs der iSTAAlTdi- I,WTlËBi3»S te Zierikzee, zijn reeds in de de onderstaande E? E4 EB S E N getrokken, als: J> i55G - $250,0®. 5159 - 1250,00. s 1214 - 100,00. Ten hunnen Kantore zijn nog Loten verkrijg baar, ingevolge Prijs-Courant. De ondergeleekende heeft tot uitbreidi zijner Boekdrukkerij ontvangen de nieuw euken-gereec een en weer Parijs even een ji fich aldaar penbaarde j minuten zich er stad, die ingen hevig, amen werde uizen volgd soo-tea van MrwWcttercn zoodat hij in sl is r.m F.ekeinngen, Wissels, A-ïslgnatiül Hwitantiën, gkouw- en HTouw-ï!rIeve| Huwelijks- Adres- en Visite-Kaartj gelijü aar: steendruk te vervaardigen. Heeft ook voorhanden Gedrukte Brieve tot insluiting van Nieuwjaars-ïtekeniiigcp it SO tents de 100 stuks. Het zal onnoodig zijn, om handeldrijvende pi sonen attent tc maken op de nutlige strekking| de kiesscke wijze, die het insluiten der rekenini heeft. Minzaam beveelt hij zich in ccn ieders gil aan, en twijfelt geenszins, of de nette uitvoer zal zoowel als de uiterst Lag gestelde prijzt lechls in he een ieders giedkeuring zlebikzee 2 Januarij 18»5. wegdragen. P. de LOOZi De Bo^drukker S. Goes, heefk gedrukt: J. de JONGE of Be naderende Worstelingen tsisschei de Natiën der Aarde beantwoord en deszelfs dwalingen op grond van Gods woord bestreden, Uit Maïth. 24 14. Prijs 40 Cents. [B. SillIJTEtiELT. PREUICATIE OVER JïR. 18 12. Prijs 25 Cents. Deze treffelijke Predicatie is nog nimmer druk uitgegeven, maar naar het oorspronkel handschrift gedrukt. pendules chokken tiiel eid in te b Dezelfde aa 'urin, Genua evoele 's Hertog elke in de Is eerlijke lin eden oak i ij zijn in c IV. a B KAK EE. PREDICATIE OVER JER. 8 17. Prijs 25 Cents. Liefst terstond óf tegen Maart een TfVEü\ benoodigd, van de P. G., bij J. P. de LOOFF, te Wisselterke, bij VERHAGENte Brouwershaven. ES" BENOODIGD tegen MEI a. st. 'w jas iees. 3E3 3BC reoje welke met de Wascl» kan omgaan Adres bij den Jz., le Zieriltzee. f wat rei-gel Tnglerpoort aar Maastrn icli met hu I wel niet evereti van I Is in de da het te ze; tn dat de l eeds gevlogc Binnentrad e inaar deze sc Jvekte zooda ij zich naa aardoor het onomen reis en dader in traliën ov jijken levens ÏTissiugc chtvereenigir oorkomen. 19 jaren oud kere weduu [eldelijkc m leclu ter beei ren zelden eer in het lit het rijtui; ter van di, htgenoot el rijtuig g 's Graven 'rov. Geregts oorzitterscha behandeld iren, besclru emeente Lo Koning, i de linker! verwonde an vadermoi rak gehoord, en beschullli andighedenj egrepen, leVv verslagene 'op van dit Boekhandelaar TE ZIEHIKZKK, TER DRUKKERIJ VAN F. oe LD S. OCHTM.f" ''ft Hof n allerdroev in het misbr sn het eene

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2