EESC Vo. 1151 e. Jaarg. .Donderdag, z$r£j i-8^Ss f" Overal Tweedragt. koop koop: GT Kieu ws tij d i jï gen n der LEK a e van zijn prir 355, des middag te Zierikzt 5SC23E ROC uit het ga TElt, N/. Z8 M. de BRUIN 3, des morge en esse-20 t ffrl3,8ö- 2t] te bekomen Hoofd p 1 a uder le's Hertog id 24 4, Ho Hom 80 Maiden li i JONGE, der J. njar«2 cB li ESN ABONNEERT Z7Ci3 i fn Nederland, bg den Uitgever. Bij alle BoeKhaudelaren en Postdirecteuren, In Noord-Amerika, bij J. QUINTUS, tc Sheboyga; ABONNEMENTS-PRIJS t voor beide uitgaven. Voor 3 maanden. Franco per post in Nederland Voor Noord-Amerika. Franco New-York, f 1.30, 1,30. Dollar JfjlO. VERSCHIJNT Op Maandag en Donderdag, ADVERT ENTEEK 10 Cent voo.' eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 3d cents. De inzending der Advsrtenliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. A-.f-l y-.V' BUREAU: Zierilczee Hoek van dc SchuithaveaLett. B, No» 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. Nietnaud spreekt de waarheid tegen der indspreuk van onze oude munt: eendragt makt magt. En niemand is waanzinnig of bijsterd genoeg van zinnen, die niet bij varing van zich zeiven of anderen geree- elijk getuigenis aflegt, dat, waar tweedragt in de ft eerscht, orde en welvaart de bodem wordt SCHUUR laamde Herben ij den eigeni seen franco: leer geschil e jevragen bij f open bcei ly. Üe heer No. 17 wot een zieken vt werd behaude hem sterk rzelte zich bepa van Hollo1 betrekkelijk korl deden genezen, :Itj beveelt dus aan een ieder de op nieuw volgende: 0,75 /l3.5O/"20 it te bekomen RVENNE te Go ider te 's Hertog 244, HolLowa 80 Maiden Lai der Dorr-- oor .ranco, letter tande 9 ;id, e w»sch OEMS. geslagen en vele, ja, de beste pogingen lislukken, om voorspoed te scheppen. Uit at oogpunt beschouwd, schijnt het ecu ladsel, dat ooit de vrede verbroken, dat tweedragt boven de eendragt wordt ge- ozen, of dat men niet alles gaarne zou inwenden, om bevrijd te blijven Van de oodlottige gevolgen welke verdeeldheid in li regel voortbrengt. Intusschen, als wij den blik ragwaarts enden naar het vervlogen jaar, dan be- ijst ons de vlam des ooi logs, die/ een groot el van Europa tot een bedroevend schouvv- >el maakt, dat de innigste ovei/uiging van heilrijkheid der vruchten de? vredes niet irmogend genoeg is, 0111 tweedragt (e voor uitenmaar dat zelfs de ongelooflijkste spanning wordt aan den dag gelegd, oin t zwaard met onverzoepbareu wrok en oede te zvvaaijen. Wat ook de ware of voorgewende oorzaak van zoodanige raadselachtige handelwijze; 'i itzij men aannerne, drt duizend en dui- udeu verdubbeld belmoren prijs gegeven worden aan de zaait en regteu van een (leelte der verdrukte christenheid,' hetzij en zich geregligd .ichle, om hel bloed als een r,öo -13.85- 20 ater te doen stroomen, ten einde de Wes- rsche beschaving te verdedigen legen bar- i.arschheid; hetzij men aanneme, dat leen overmoed rn willekeur den geesel des dogs over de aarde gebragl heelt; ge- eg, het is eene daadzaak, helaas, dat er |i tooneel van verwoesting en slagling is opend, waarvan het einde niet te voor- :n, het gevolg niet te berekenen is. En, och, bepaalde zich de tweedragt maar op dat schriktooneelMaar dit is er rre af. Niet minder, dan in het slaat- ndige, heerscht hij in het godsdienstige, opdat wij afdalen tot het alledaagsche, er wel naauwelijks ééne Protestanlsche eenle in ons vaderland, waarin de een- P. pk LOp. igt niet is gestoord tusschen de anders ledzame bewouers, alleen omdat verschil mi- w. wr gevoelens en afkeuring van vormen, die li li lil een even vurig huldigt, als de ander zelve verfoeit en godetergend uoemt, een ijd doet ontstaan, waarin geene der par- n een haar breed wil wijken en liever gewenschte eendragt prijs geeft, dan zich :t gaarne de verdienste aan te maligen, l zwaard des geestes te hebben getrokken, uier te willen bedenken, dat de leer, der wier vaan hij zich als krijger schaart, grondslag en leus heeft: liefde en vrede. Geen wonder, dat, daar dit kwaad zich algemeen vertoont, hetzelve zich ook ïnbaart in die kringenwaar men het- ve met regt het minst zou verwachten. wordt met sui LIJK n en 18 Nic geschikt om ïangename w Doos 60 ce Wij bedoelen: in de Eerste Kamer der Staten- Generaal. Dit is althans dezer dagen op onaange name wijze gebleken bij de jongste beraad- slagingen van dat Slaatsligchaam omtrent de door de Tweede Kamer goedgekeurde of aangenomen ontwerpen, begrnoling, enz., zoodat men in den waan komt, dat laatst genoemde onder de censuur slaat der eerste, of dat althans eerstgenoemde het regt heeft, zich het censorschap over dezelve aan tc maligen. Als dat zoo voortgaat, zal weld a de tijd daar zijn, dal dat achtbaar onafhanke lijk ligehaam deszelfs bestemming mist, en, in stede van een bolwerk te worden tegen overijling en overdrijving, dc rol zal spelen van een schoolmonarch, die met argus- oogen het werk zijner schooljongens naziet en bevit. Intusschen, als mm bedenkt, dal het, zoo ooit, thans zaak i>, overal en bij allen den vrede te bewarm en tweespalt te vermijden, opdat onze F-erkte en magt niet versnipperd, maar aangewend worde lot het heilzame doel: volksgeluk en welvaart, dan hopen wij, dat ieder verstandiglijk zoo veel afsta van zijne meening en gevoelens, dat er harmonie zij in het geheele slaatsligchaam. Vooral wenschen wij, dat onze vertegen woordigers zich, gedurende dit jaar, zullen kenmerken door een geest van overeenstem ming, die heilzaam invloeit op den bloei des volks, waartoe, voorzeker, wel geen doelmatiger middel zal kannen aangewend worden, dan dat zij meer en meer zich scharen onder de grondwettige banieren der constitutionele partij, aan welke het vaderland zoo veel goeds te danken heeft. Mogen ook de harten der oorlogvoerende partijen geneigd worden, om den olijftak hoven het zwaard te kiezen en spoedig af te gaan van het keerpunt, waarop zij ook ons gebragt hebben, opdat wij niet in ge vaar komen, geheel of ten deeie onze vrij heid, vooruitgang, staalkundige en handels- ontwikkeling te verliezen, of reglstreeks of zijdelings medegesleept worden in een krijg, die vroeg of laat zal beslissen over licht en duisternis, over wijze maglbeperking en wil- lekeurigen overmoed. Zij op gewenschte wijze daarover uitspraak gedaan, eer dit jaar zijn kring sluit! ©wig/eist wfr. ïLoemIcïi, 29 Dec. De regering is voornemens, al de Schotsche regementen militie en nog vijftien Engelsche onder de wapenen te roepenzoodat alsdan 76 van de 100 regementen in dienst zullen zijn gesteld. Het leger in de Krim is, sedert den slag bij Inkerman, in het geheel tot dusver met nage noeg 11,450 Britsche soldalen versterkt geworden. Aan de autoriteiten te Malta is aanschrijving gezonden, om logies gereed te maken voor eene bezending van 12,000 recruten die daar in den wapenhandel zullen worden geoefend. -Met Parlement had liet besluit genomen, dat met den 1 Jinuarij 1855 geen lijk meer in kerken of kerkhoven binnen de stad iriogt begraven worden. Voor eenige dagen had een eerzame burger van Nottingham zijne vrouw verloren, en deze was in het familiegraf cp het kerkhof binnen de muren der stad bijgezet. De troostelooze weduwnaar had nog maar eenen wensch, dat hij namelijk eens naast zijne vrouw op het kerkhof zou mogen rusten, en de gedachte, dat het, na den afl »op van dit jaar, niet meer mogelijk zou zijn, liet hem rust noch duur. Om kort te gaan, dezer dagen bragt hij zich zeiven om het leven, ten einde nevens zijne vrouw op het kerkhof te kunnen liggen. In een brief aan de uitvoerders van zijn uitersten wil, geeft hij de beweegredenen tot zijnen dood uit voerig op. Het bestuur der tentoonstelling te New-York is buiten staat, voor het oogenblik aan deszelfs verpligtingen jegens de inzenders te voldoen en kan noch de vracht der reeds teruggezondenenoch die der overige teruggebleven inzendingen betalen, oin welke reden het deze laatste in een droog maga zijn heeft opgeslagen, tot dat de voorgenomen ver* kooping van het glazenpaleis, waarvan de waarde op ƒ500,090 geschat wordt, zal hebben plaats gehad. Deze onaangename tijding is bij circulaire aan de heeren inzenders bekend gemaakt. De inzenders kunnen nu voor eigen rekening de goederen uuev» ietj.1 pk urnen, of daar laten verknopen, of den tijd afwachten, dat het bestuur in staat is, voor eigen rekening het retour te doen plaats hebben. Midde lerwijl verschijnt de termijn van vrijen wederinvoer hier te lande ulto. Maart. Parijs, 29 Dec. Tusschen Rion en Dax had dezer dagen het volgende voorval plaats. In een der rijtuigen van den spoortrein zat eene dame met haar dochtertje, drie jaren oud. Door eene plotselinge beweging valt het kind tegen het portier, dit opent zich en het kind rolt op den weg. De wanhopige moeder wil uit den wagen springen, doch wordt door de medereizigers tegen gehouden, die te vergeefs hunne kreten met de hare vereenigen, om den trein te doen stilhouden. Zij werden niet gehoord en de trein vervolgde den weg tot Dax. Daar gekomen, werd per telegraaf een later komenden trein te Rion gewaarschuwd. Eene hulplocomotief werd naar de plaats van het voorval gezonden. Daar komende, vond men liet kind met het hoofd op een spoorstaaf liggen slapen. Het werd opgenomen en de locomotief keerde met volle snelheid terug. Bij zijn aankomst, vliegt het kind weenende der moeder om den hals en na haar met kussen te hebben overladen, zegt liet: Moeder, ik heb honger, geef mij wat brood. Dit voorval, dat gelukkig geenc noodlottige gevolgen had, heeft het wenschelijke aangetoond, dat in de rijtuigen op de spoorwegen een middel aangebragt worde, waardoor de passagiers, in geval van nood, den conducteur een sein kunnen geven. In bijzondere beriglen uit het Engelsche leger in de Krim, van Britschen oorsprongwordt de sterfte bij hetzelve, ten gevolge van ziekte en on gemak, in de laatste maanden gerekend op 2400 menschen en 750 paarden 's maands. Een brief uit Odessa van 15 Dec., bevat het berigt, dat tusschen de legerhoofden der geallieerden en Prins MentschikofT, een wapenstilstand van 4 weken zoude gesloten zijn. Dit berigt is waar schijnlijk niets meer, dan een canard a la Tartare. De Soldaten [round meldt uit Odessa van 16 Dec. het volgende: De troepen der Krim hebben den 6den Dec. hunne bivouaks verlaten en wegens het ruwe weder de winterkwartieren in de plaatsen, om Sebastopol betrokken. In deze positie kan liet ergste gedeelte van den winter van beide zijden doorgebragt worden. De bezetting van Sebastopol maakte van deze rust gebruik, om nieuwe batte rijen óp den heuvelachtigen omtrek der stad aan te leggen soldaten en inwoners houden zich bezig met het bereiden van kruiJ, kogels, enz. Al de straten van S.'bastopol zijn door de4 in redoutes veranderde huiten met tl'iander in verbinding ge bragt en alle maatregelen legen eene bestorming genomen. Te Baktschi-sarai zijn eene kanongieterij en eene kruidfabriek opgerigt welke sedert het begin van de belegering bewonderenswaardig ma terieel geleverd hebben; men spreekt van 4 millioen pud bommen en een half millioen pud kruid. Het Russische leger zal, volgens de jongste maatregelen, in het jaar 1855 zoo sterk zijn, als het sedert het beslaan van het Russische rijk nog nimmer geweest is. Volgens Russische opgaven zal het actieve leger hetwelk 6 legerkorpsen van 12 regementen, 72 infanterie-regementcn telt, met reserve- en dcpöt-bataljons, elk regement op 8000 man gerekend, in het geheel eene infanterie van het actieve leger ten bedrage van 576,000 man opleveren, waarbij nog komen 6000 scherpschutters, 6000 sappeurs en 18,000 man artillerie zonder reserve. De kavallerie van het actieve leger, welke 24 regementen, uitsluitend uhlanen en huzaren elk regement tegen 1200 paarden, telt, bevat in het geheel 28,000 paarden; de reserve— en aan- vullings-escadruns, welke in Uraan, Novomirgorod, Jekateiiuoslaw, Elisabethgrad en Tschagujeflfstaan, worden hier ook niet in rekening gebragt. Der halve zal het geheele actieve leger het lot dusver '::rk Reikte cijfer van 034.000 man bedio- Hiertoe zal de nieuwe tigung een sierK contingent te leveren hebben, omdat de divisiën van het actieve leger, welke zich grootendeels op het tooneel des oorlog* bevinden, het meest geleden hebben. Dit is bij liet garde- en grenadiers-korps niet het geval, welke beide, volgens de jongste organisatie met reserve-aanvullings-bataljons, kavallerie en artillerie te zarnen genomen, reeds nu een leger van 152,000 man (vroeger op zijn hoogst 110,000 man) uit maken. Het leger in Azië en aan den Kaukasus, onder Murawiew, Andronikoff, BebutofT, enz., is buiten de reservetroepen ten minste op 100,000 man te begrooten. Dit maakt dus gezamenlijk reeds 886,800 strijders uit. De gedetacheerde korpsen te Orenburg onder Ferowsky, in Siberie onder llasford, en de Transbajkalsche militaire ko loniën bedragen in het geheel ten minste 30,000 man. Het kavalleriekorps en het reservekorps, welke in Rusland als kurassiers, dragonders, enz., eigene korpsen uitmaken, worden op 30,000 strij ders gerekend de kozakken van den Don Ural enz. op minstens 50,000 man. Neemt men hierbij nog de Finsche bataljons, liet korps binnenlandsche wachten en de garnizoens-hataljonsdan telt de Russische •^orrflbgt reeds thans veel meer dan 1 millioen Strijders. Eene de| êche uit Warschau van 24 Dec. meldt, dat Volgens een onlangs uitgevaardigde ken nisgeving, elk Russisch onderdaan in het koning rijk Polen, die de keizerlijke stalen zonder verlof verlaat, gestraft zal worden met verbeurdverklaring van zijne goederen. Wecncn, 23 Dec. Het trekken van troepen naar Galhcie duurt voort; ook naar Bukowina en naar Zevenbergen zijn weder troepen vertrokken ten einde, zoo noodig, dadelijk de vorstendommen te kunnen binnenrukken. Massa en Carrara zijn onlangsgelijk raen weel, in staat van beleg gesteld en langs de Pie- monlescho grenzen is een militair kordon getrokken. De aanleiding tot dezen maatregel heeft men in de ongeregeldheden te zoeken, welke aan de grenzen uitbarsten en bij welke verscheidene personen door geweerschoten gekwetst werden. Amsterdam, 30 Dec. Heden had in het trip penhuis alhier, weder eene vergadering plaats der Kon. Academie van Wetenschappenwaarin eenige discu-siën ontstonden over ren ingekomen stuk van den heer ftlonté, te Zierikzee, zijnde een nieuw

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1