50. Vo. I£ v Maandag, 1 Januari] 1855. V -Knéch f NIEUWE JAAR. 3CBT GT MEID. MEID mm koop: IMÏMIERMAS op een ij n, brieven frant S. J. de JONG ijn een zeker mij leid, In den liei[ ide en burstkwal zijn dusdai uikt de lievïi»l( k wordt vermiiij daarvan ht ;urt het dikwijls v-oidt. Die^c van to maken, de op nieuw voldende: G,73 /l3.50ƒ21 7,50-13,85- 20 nt te bekomen Hoofd p 1 a te'sHertof ul 244. Mol low 80 Maiden I de JONGE, ISESDE TIJD en tusschci cantwoord 0{9 grond itredcn, .4. LT. 18:12. nog nimmer l oorspi onkel Sj. I. 8 17. E GEIIUm >eraakt, zag elders geplai clsdijk. Ut •ksland. ZIEBIK.ZEE8GHE NIEUWSBODE MEN ABONNEERT ZICH; Jn Nederland, brj den Uitgever. Bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Iu Noord-Ainerika, bij 3. QUINTUS, te Sheboygan. ABONtVEETEIïTS-PRIJS i VOOR BEIDE UïTGAVEH. Voor 3 maanden. ƒ1.30. Franco per posten Nederland1,50. or Noord—.werifcn. Franco New-York. Dolïa» 1,10. verschijnt Op Maandag en Donderdag. ADVERT ENTIEN 10 Cent voor eiken regel. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De inzending der Adv^rtenliën kan geschieden tot Maandag en Woensdag, voormiddag 10 ure. 0*4 v.Y. W< r BUREAU. Zietikiee Hoek van de Sehnithaven, Lett. 3, No. 94. Brieven en ingezonden Stukken Franco. Ov lie. Jaarg»- Wéér een Jaarkring aangevangen, Met zijn breedgeiakt verschiet, Met zijn wenschen en verlangen Met zijn vreugde en zijn verdriet. Wie het aanzijn ook mogt derven In liet pas vervlogen Jaar, Wie er blos verloor en verwen Gij, o Bode! slaat nog daar. Frisch van jeugd en bloei en krachten, Heelt geen afgonst u gedeerd, En, getrouw in pligtbetra'chlen Eiken aanval getrotseerd. Onverwrikbaar in het streven Orn, voor 't heil van Vorst eu Land, Alles aan u prijs te geven, Trots den felsten wederstand. Met dat innig zelfheseÉfen Blikt hij naar 't voorleed'ne heen, Blijft hij moedig 't hoofd verheffen En de toekomst tegentreên. Nooit zich zeiven te verlagen, Bed'lend om geen gunst of brok, Zal hij nooit de kluisters dragen Van een rijk gestikten rok. ID v. e e c li isom dadi WE UK. Ai Onverbloemd de waarheid spreken, Wat aanzienlijk hoofd het geldt, Dit blijft T onverwrikte toeken, Dat hij zich ten leuze stelt. VA AN D E laai'd besla Is.&n. Ai bij W. SEMI inec h n dadelijk v Mr. Si E ei'n ongehu i c h t met fra dezei innende omgi d bij Mevro ïn. in de Niei i ziekte, terst nstiiieic et de Wa BEQUE BOEI eene BEEl ;vrouw MOE VAN P. DE Lü< Moog' dio laak liem kommer baren En vcrwikk'leii in een strijd, Wie liet kwaad durft Ie openbaren, Smaakt de vruchten van den nijd. Wie den Bode schuwenbaten. Of vervolgen met hun smaad, Meestal zijn het onverlaten, Aan wier hoon ten doel hij slaat. ^rt~t niet, dat hein dit ooit wijken W '"'hartig vlugten doe; Niels zal ht-n de vlag doen strijken Nimmer wordt bij werkeus moê. Geldt het, I .ezersuw belangen, Ja, dan staat de Bode pal, 'Val hem boven 't hoofd moog' hangen, Wat en hoe 't hem treilen zal. .zijn er, die uw vrienden schijnen Maar om gunst of eigenbaat Uwe welvaart weg doen kwijnen, Ik vervolg hen met mijn haat. "k Zal het momtuig hun ontrukken, Moe kunstmatig voorgedaan En de vrucht hen laten plukken Van hunne eerlooze euveldaan. Ziet, als Gij aan deze leere Onverwrikt getrouw mij vindt, 'k Wacht dandat het tal vermeêre, Dat als volksvriend mij bemint. Ja, dan zult gij immers toonen Lezers, van wat rang of staal! >e i- ir,, naar eisch wilt lootien, ■vaat? Ander loon zal 'k nimmer vragen,* Dit slechts eisch ik en mot regt Dat gij 't uwe bij zult dragen Voor 't gebied van 't goede en *t regt. Kostb'rer zaad kunt gij niet zaaijen, Dan voor 's volks geluk eu bloei; Schooner oogst valt niet. te maaijen In wat welig land het groei'. En nnLezers, leeft voorspoedig! Treedt rnet opgeruimden zin, t Hoofd onihoog en 'l harte moedig d'Aangevangen Jaarkring in! Deelt in 's Hemels mildslen zegen, Vrede eu welvaart, stil geluk, Weren, bid ik, allerwegen Val en kwijning, leed en druk! Ziet uw welgelegen haven Steeds bezet met kiel op kiel, Rijk bevracht inet keur van gaven, Die aan 't Oost te heurte viel. Doen de schoon geschubde heiren, Op uw markten aangebragl, Veler welvaart steeds vermeêren Die nooit vruchl'loos zij verwacht! Ziet uwe akkers welig groeijen, Tieren ruyderstal en vee, Handel, nering mild jij k bloeijen, Als de vruchten van den vree! Eindjijkeert en lieft nw Koning! Huldigt orde, wel en regt! Zij daarvoor, als uw belooning, 's Hemels gunst u toegezegd. Nieu wsiïj d i n gen Londen, 25 Dec. Van Lord Raglan zijn gis teren dépêches ontvangen, die echter tot nu toe niet openbaar gemaakt zijn. Particuliere brieven loopen tot den 7den dezer en luiden zeer onbe vredigend. Het .regenachtige weder maakte- alle operaliëu onmogelijk, de wegen van de haven van Balaklava tot in het Engelsche kamp waren on begaanbaar, van het aanbrengen van zwaar, geschut in de nieuwe batterijen kon geen sprake zijn en slechts met de grootste moeite kon .men levens middelen naar het kamp vervoeren en wel niet meer, dan orn het leger voor verhongeren te be hoeden. De zieken kwamen om in de doornatte koude tenten, er bestond geene mogelijkheid, om hen naar Baldklava of aan boord der schepen over te brengen; het ontbrak aan schoeisel, kleederen en brandhout, terwijl geheele scheepsladingen met voorraad van allerlei aard voor de troepen aan het strand ontscheept waren. Nog erger ging het den Turken, deze stierven bij menigte en dé be schrijving van hunne ellende is hartverscheurend. Gelukkig begon het den 7dën zacht te vriezen, de wegen werden weder beter en duizende handen waren in beweging, om geschut eu proviand te vervoeren. Mogt deze vorst eenige dagen aanhouden de barometer deed op bestendig weder hoptn dan is het leger gered en zal spoedig het door gestane lijden vergeten zijn. De bevelhebbers 2iillen, dit is ton minste te hopen, de noodzake lijkheid hebben leeren inzien van een aan te leg gen bruikbaren weg van de haven lot het kamp, ten einde het leger, bij volgende regendagen, iel te laten verhongeren, in het gezigt van geheele scheepsladingen niet proviand. Omtrent de verdere operatien was niets uitgelekt, doch men hield het er voor, dat Omer-pacha teo noorden van Sebastopol zoude landen en te /.amen met de geallieerden opereren. PaB'ïjSj 26 Dec. IJpilen middag is door den Keizer de xituug der wellevende kaniers geopend mei eene rede, welke nagenoeg van den volgenden inhoud was Sedert uwe laatsie bijeenkomst '/.ijn groote gebeurtenissen lot stand gekomen. Met beioep, op het l -nd gedaan, om de koslen van den oorlog Ie dekken, vond zooveel vr-cr- klank, dat de uitkomst mijne verwachtingen ver heelt overtroffen. Onze wapenen hebben zoowel in de Oosl- als in tic Zwarte Zee gezegevierd. Twee groote veldslagen, door onze legers gewonnen, hebben aan onze vaandels nieuwen luister geschonken, Eene schitterende vei klaring heeft een nieuw bewijs geleverd van onze naauwe betrek kingen met'Engeland. Het Parlement heeft besloten tot hel aanbieden vau gelukwonscbiugen aan onze generaals en soldaten wegens den door hen betoonden moed en dap perheid. Een groot rijk, verjeugdigd door de ridderlijke gevoelens van zijn vorst, heelt zijne betrekkingen afge broken met de mogendheid, welke sedert 40 jaren de on afhankelijkheid vau Europa bedreigtle. De Keizer van Oostenrijk heeft met de Westersche mogendhedeu een verbond gesloten hetwelk thans wel slechts defensief is, maar weldra misschien offensief zal worden, en heeft alzoo zijne zaak aan «tic van Fraukrijk en Engeland ver bonden. Zoo ziet men, dat, hoe meer de oorlog verlengd wordt, hoe meer onze bondgeuouten toenemen; hoe meer de reeds gekuoople vriendschapsbanden naauwcr worden toegehaald. En welke hechtere banden kunnen er ziju dan overwinningen, door twee legcis behaald die aan hunnen gemeenschappelijke!! roem doen herinneren eu tevens het bewijs leveren, dat de beide regeringen door dezelfde bedoelingen worden bezield. Het vei bond van Engeland met Frankrijk is niet het gevolg vau een tijdelijk, belang, door de omstandigheden te weeg gebragtzij ziju vereenigd ter beschermiug eeuer zaak, waarbij sedert meer dan eene eeuw hnune cigeue grojtheid, buiiue belangen, de beschaving en nijverheid van Europa belrokktu ziju. Vereenigt dus met mij iu deze plegtige omstandig heid, om namens Frankrijk aan hel parlement voor zijne hartelijke en warme demonstratie, en aan het Britsche leger en zijn waardig opperhoofd voor hunue dappere mede werking, dank te betuigen. In het volgende jaar, bijaldien de vrede niet is hersteld, hoop ik dezellde dankbetuiging te kuuucu aanbieden ann Oosteniijk en Duitscliland, wier eenstemmigheid en voor spoed wij wenschen. Ik acht mij gelukkig, aan het leger en de viool, wior vaderlandsliefde, moed en lucht overal aan ouze verwach ting hebben Voldaan, den welverdienden lof toe te zwaai- jeu. Het leger in het Oosten heeft veel te lijden gehad doch is moedig alles te boven gekomen epidemische ziek ten, brand, storm, ontberingen, terwijl de vesting, die het belegerde, steeds nieuwen voorraad ontvangt, door eene geduchte artillerie verdedigd en door twee in getal veel aanzienlijker legers gedekt wordt. Niels echter heeft den moed der onzen doen verflaauwen, niets kan hunue drift verzwakken. Ieder doet op edele wijze zijn pügt, van den maarschalk tot den soldaat en den matroos. Ilel leger en de vloot hebben zien zeer verdienstelijk gemaakt jegens Frankrijk. De oorlog eischt smartelijke opofiei iugen. Niet temin eischt alles, dat bij met kracht woidc voortgezet. Ik reken daartoe op uwe medewerking. De laiidmagl telt thans 581.000 man en 113,000 paar den de zeemagt 62,000 matrozen op de schepen. Hel is noodwendig haar op deze sterkte te houden. Ik zal iu liet volgende jaar eene ligting van 140.000 man aanvra gen; een wets-ontwerp zal u worden aangeboden tot ver betering van hel. lot der soldaten, die weder in dienst treden. Ik zal magtigoig verzoeken, om eene nieuwe nationale leeuiug aan te gaan. De staalsbegrootiug zal worden overgelegd dc uitgaven en inkomsten staan in evenwigt. De leeuing zal de kosten van den oorlog dekkc-u. Oc industriële bedrijvigheid houdt zich slaande, aanzienlijke openbare werken worden voort gezet. De Voorzienigheid beeft een oogst geschonken, welke toereikend is, om iu onze behoeften te voorzien. De strijd, welken wij voeren, verontrust zoo weinig de algerueeue belangen, dat weldra bier als iu een tijd vau vrede uit de velschillende oorden der wereld de voort brengselen van kunst eu uijverheid zullen verzameld wor den, enz., enz. Deze redevoering werd door de kamers met geestdrift obl vanger.. Parijs, 28 De<v De Moniteur deelt eene'de pêche mt Balaikla\ay rn de van 19 dezer, waaruit blijkt, dat de staat' van zaken bij uitstek gunstig vei dient genoemd te worden; de'vertraging die hel beleg ondervondwas onvermijdelijk. Ér waren 1100 Franschen aangekomen. De Turken van Varna begonnen aan te komen. Wcenen 27 December. Volgens alhier ont vangen hengten is er aan het Bussisclle leger eene ukuse bekend gemaakt, waarin het ^plegen van wreedheden en mishandeling van gewonden op het slagveld na den strijd uitdrukkelijk wordt verboden, op straffe des doods. 28 Dec. Volgens tijdingen uit Sebastopol van 14 dezer, was prins Mentschikoff ongesteld en door den generaal Osten-Sacksen vervangen. Men beweert dat O ner-pacha afgezet is. Het weder is vriezend geworden. Cramsbergen26 Dec, Sedert eenige dagen ziet men in deze nabijheidin het hijzonder te Hüllheme, het droevig schouwspel, dat niet alleen een gedeelte van den oogst van dit jaar, maar ook reeds het gezaaide (winter-rogge) voor het volgende, grootendeels door den watervloed wordt vernietigd. De aardappelen drijven veelal in het water. Het winter-koorn wordt daarvan overstroomd en ziju vele landbouwers in de noodzakelijkheid, met vee en have hunne woningen te moc on ver» lalen Eeijden, 27 Dec. Dezer dagen kwam eet.* man in liet werkhuis; ook meldde hij zich aaié bij de diakonie zijner kerkelijke gemeente, om! gedurende den winter, eenige bedeeling te mogeë ontvangen. Vroeger eigenaar van één of meei* huisjes, had hij die te gelde gemaakt, en, wei- begrijpende, dat het werkhuis en de bedeeling nie' juist voor Item bestemd waren, had hij zijn schal3 (ruim zes honderd guldens) zorgvuldig in zijn ja.' ingenaaid. Gelukkig voor beide aimen-administra' tien, werd hij bij tijds verraden en moest hij zich met zijn welgevulden jas te vrede stellen. 5 Xaerikzee29 Dec. Z. M. heeft het kantoor der in- en uitgaande regten en accijnsen alhier, op den voet van één kantoor vereenigd met dal voor de directe belastingen; zijnde tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande regie en accijnsen en entreposeur alhier benoemd de heer S. H. W. Verdoorenthans ontvanger der directe belastingen alhier. Men zegt, flat er langs de kust van Zandvoort tot Kgmond eenise lijken zijn aangespoeld. Zeker is het, dal te Wijk aan zee een lijk is aangespoeld van het vrouwelijk geslacht dal geheel naakt was. Hoogst waarschijnlijk had dit reeds elders een strand bereikt, waar uien het van alles beroofde, om het daarna weder in zee te werpen. Tengevolge hiervan zijn alle kenteekenen verloren gegaan; alleen weet men, dat het eene zogende vrouw moet geweest zijn, die waarschijnlijk tot den fatsoenlijken stand behoorde. Gisteren morgen dreef eene groote partij wrak hout, waaronder kajuijsdeureu voorbij Vlissingen. Het Weekblad van het Regt meldt, dot ifi liet vonnis der Anond.-Regthaok te Haarlem, iu zake van Jltr. M. Salvador en S, Fongers, niet z^i worden be.rust. Het hall-officiële dagblad Ic Constiluonnel be helsde dezer dagen een artikel van gewigtigen aard, omdat het aantoont waarheen de tegenwoordige krijg moet leiden, hetwelk aldus eindig!: «Frankrijk heeft eene drievoudige verbindtenis van eer te vervullen: tegen over Turkije, welks verdediging het in handen heeft genomentegen over Engeland, dat zich van den eersten dag af met het zelve heeft vereenigd; tegenover Oostenrijk eindelijk, dat het gewonnen heeft voor de zaak d'ër regtvaardigheid en des regts. De alliantie met Frankrijk is geene ijdele alliantie, en al wie z)c5f met ons heeft vereenigd, heeft ons nooit achterlijk gevonden met raad en daad. Zulks schenkt won- dermagt aan den Franschen naam in de wcreldr en deze wondennagt zal niet verzwakken. J «Indien het waar is, dat dit Volk niet is ver-* basterdwaarom zou het dan, rnet Europa tot J bondgenootniet doen wat het alleen tegen het I vereenigd Europa heeft kunnen verrigten?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1