Verscheidenheden. De Koning te Leeuwarden. De Irin maar slrcfit op /tjn lijd tnel dubbel krijt to schrijven. Aldaar schijnt do matres afgekeurd Ie zijn, do6r (Te zar*smeesfrr te Numansdurp hij xoekt mi bij èan Ylissingen. Dé rokken der grenadiers de jassen der jagers en do broeken der hofdames zullen «M'ne belangrijke verandering on dergaan. De pikdraad van een zadelmaker met v. ij ii duUi in de Karresteeg te It otterdam ach ij at Mei in gouddraad le veranderen^ daar hij feeds een Vos-paard houdt en zijne dochters parasols dragen. Henoodigd voor dei» fröo'fi van den dood graver Ie Maasdam eenc Tip aan zijne onderste lip. Pieter Hartman aldaar is eindelijk in 35jatig( ii ouderdom in het huwelijksbootje gestapt en heeft voor uitzet van Heintje gekregen een gobogehelde eet-keteJ. Waareiti wordt liet ontwerp Tan wet op liet armbestuur niet in behandeling genomen I Indien hel gerucht waarheid spreekt, zal de Tweede Svarucr binnen weinige dagen base werkzaamheden vuur •deze zitting sluiten. <13ij de vele belangrijke onderwerpen, die rerdê sinds geruimen tijd bij de Kamer aanhangig v» li let iri behandeling genomen zijn, schijnt óiis dit be sluit niet gelukkig; Wij «ijzen hier slechts op -te it'eds sinds gcruiinen tijd nn-n gébot léi» w#twerpcn op liet ttrmbé- stuur, op liet beleid der regeling in :Ncderlaudsch Oost en Wesl-Iudie en op de m« ut regeling van iudié, o«dei- •werpen die -eoric ■spoedige behandeling dringend eischen. oor.il begrijpen wij niet, waarom de Kamer -fctceds uit stelt het reeds voor maanden ingediende ontwerp ep bet ^irmbestunr'in behandeling te nemen, Hét onderwerp zelf is noch moëijélijk iSÖcli ingewikkeld, en th'el ontwerp te eenvoudig dan dat men noodig lieefl -er -óeue zoo lange studie aan te wijden. Kr is nog eetié tcdeik, die-ón-s «cllijnt «le Kamer lot een niet langer uitstel van in böhundeling nemen te moeten nopen. Het -ontwerp van wet op liet armbestuur is, gelijk liien weet bet -trein geweest vhu een algemceii ularni-luideii bij de kértvcrnden en diaconien. Men •beeft deze gelegenheid te baat gériumen om eên geestelijk oproer le verwekken éri gemoedelijk tot 'ongehoorzaamheid nau de wet op le ruijeti'. Alle oh-mcuten van vóór our deel <*ii onverstand zijn l>tjcewgeraft)»t «kd eené kuiistmrttige agitatie tegen het beginsöl van regel en vérnntWoöidieg ook voor de diaconale armzorg op te wekken eu te onder houden. tiet ontwerp op liet armbestuur is geweest, niet «le aanleiding maar het vCur-wem'sel om aan eouen lang opgekropte» wibk cri wrevel tégen het steUt.4 eeuer écht const'itütiotinelë régèBng luclit te geven. Mén meende van «lil ontwerp ecu geschikte» stofinram te kunnen maken ora legen het ministerie in het bijzonder en het beginsel van conslilutiouueie hervorming in liet algemeen te kun nen storm loopen. Men had sleclits noodig le spreken jiiet van liet voorgedragen ontwerp, maar vau de onder stelde bedoelingen, die aan het ontwerp te gttoude lagen, cii mei een klein weinig onopro^llieid was het i>evaijgen oordeel zeer gemakkelijk in dwaling te brengen. Vooreen mgoed doel" mag ook een anli-revolutiouu:ui«e zin zulke middelen wel gebruiken. Niettegenstaande, of Viever juist ten gevolge dier kunst matige 'beroering van anti-revu 1 utiouiiaire gemoederen hebben wij ons door dit bellenblazen nóóit ernstig laten vervaard maken. Eene op-positie die uitsluitend van eene eoterié van bevooroordeelde Ik? la n g hebbend en uitgaat. «tic alleen den hefboom van harlstog-l e'n vooroordeel iaat weiken, die discussie versmaadt e« alleen «aar zichzelve en bare eigene meeningeu luistert, die «reeds bij voorraad •met ongelioórzaambeid dreigt, is in ons oog alleen vrees- iselijk voor hen, dié zich 'laten bevreesd maken. Wij ge- lóoveu, dat een verstandig publiek, dat niet zonder te weten wa t of waarom, met den grooten hoopt mi&s'éhïeéuwt., «Jat niet de mecniogen tolt, maar de gronden der inécnin- gen weegl, zich zélfs -door de ecnslemmigste auti*artnwet- Jcroten van kerkeradeH en diaconien niet van den wég zal Jalen afbrengen, en zich daardoor niet zal laten weer houden, een eigeu onbevangen onderzoek in le stellen, cu het gemeen belang der armen in de schaal te leggen tegen over liet eigenbelang der opponerende diaconie». De fa kliek vat» uitstellen, welke «le Kamer tot nu toe ten aanzien der armwel gevolgd heeft, is, naar hel ons dunkt, de slechts mogelijke taltliek. Uil stellen een ont werp te behandelen, uit vrees van óf den betrokken mi nister, óf liet vooroordeel der diaconien voor het hoofd le slooten. is beneden de waardiglieid der vertegenwoordiging. Indien de vertegenwoordiging overtuigd is, «lat het begiusel en stelsel van het aiióbestuur, zoo;»Is het :n dit ontweip «jpgevat en ontwikkeld is, onregtmalig en ongioudwetlig is, zij mag dan zich door geene consideratie» latéii weer houden, hei te verwerpen. Indien zij daarentegen over tuigd is, dat het stelsel der aangeboden armwel doeltref fend, regtmatig en grondwettig is, en dat de beroering «Ier kerkeraden en diaconien op onverstand en vooroordeel rust, zij moe! dan niet voor dat onverstand en vooroordeel wijken en uit den w'cg gaan, maar het kloekmoedig aan tasten cu bestrijden, ea door grondige, heldere, onpar tijdige discussie, dé publieke overtuiging inlichten eii Ves tigen. Vooroordceleii zijn, even als spoken, sléchts nood lottig voor hem die ze vreest en er voor terugdeinst, liet is éénc schim, die den lafhartige in den afgrond doel "luiinclcn, dóch verdwijnt zoodra men haar hel licht tegen houdt. Het is in eene zaak, Waarin de haitslogten opzettelijk in beweging worden gebragt, steeds uiterst gevaarlijk de publieke opinie onzeker en besluiteloos te laten vloiteu zonder vast punt waaraan zij zich kan hechten. Het is uiterst gewaagd voor hen die juister iuzigt hebben, liet publiek zoolang le laten ouder den iudruk van valsclie voorstellingen. De werkeloosheid der Kamer steekt le sterk af, bij de rustelooze Inspanningen der tot verzet aansporende diaconien, om niet in hel oog ta vallen. De Kamer behoort «lézen strijd niet langer te weigeren. Zij moet strijden óf voor hel algemeen belang der armen dat regeling en verantwoording ook der diaconale armzorg cischt, óf Yoor het bijzonder belang «Ier diaconale best ti jen. Eeue vertegenwoordiging mag zelfs het vermoeden van zwakheid niet op zich laten rusten, hetzij die zwak heid besta in bet apareu van eenon minister, hetzij door b ier verstand en overtuiging te doen zwrcbtcu \oor eeue bevuoroordeélde publieke opinie. (Dit stuk reeds ingezonden \óór dal de kamer bad br.sfu'len een leéés l<; nemen lot dén fS Junii e.k. hebben pij echter gemeend uiet te iroetcu ach te* Talen. Slechts weinige dagen nog, en hol kies—district Zierikzeezal openlijk uitgesproken hebben, of het prijs stelt op de bestaande orde van zaken en op de voorregten waarin zich ons vaderland, onder oer» a rij/innig ministerie, ondersteund door mannen van verlichte beginselen, verheugen mag. Stelt het daar prijs op. dan vreezen wij niet of de heer mr. Sküasti&an He.xduik Anemaet notaris te Som- melsdijk een der Negenmannen die nu met nog slechts één hunnerals oudste lid in de tweede kamer der staten-geueraa! Hitting beeft doch thans moet aftreden zal als zoodanig wel weder gekozen worden- De lierinneiing flati hetgeen hij deed, de wijze waarop hij handelde Oii III vereeniging met zoovele andere mannen Wier bezit Nederland met regt trotsch mag zijn Werkzaam was om aan ons vadeiland die instellingen te helpen verzeke ren waarvan het aanvankelijk de schoonste vruch- Un plukt, moge hem aan allé weidenkenden en goedgezinde» aanbevelen opdat hij door zijne her benoeming in du gelegenheid gésleld worde om tiiede te werken dan dé verdere optrekking vin het staatsgebouw waarvan bij in 1844 mede den eersten steelt mogt leggen. 1 Junij 1852. Eenige kiezers (Ztcuxcsche Ct.) Uit genoemd kies—district. IITO-EZOITDESTB 3T7ZZB1T. Hi't g(üt-rliicflig'l Hoofd Van den Slaat is dan eindelijk in Vriesland geweest, en in de hoofdstad Van dit gewesi. In die rijke jilaals werd er dan óók gevlagd, geïllumineerd en een vuurwerk af gestoken van f 1500. Leeuwarden scheen toen hel non plus ultra le zijn van alle wereldsche groot- heiil, welvaart en geluk. Maartimmerlieden, metselaars, schilders en andere ambachtslieden hiO|ien sedert maanden zonder werk, en velen heb ben zich in dén afgeloopen vv inter moeten voeden mot |iaardenvleescii en andere onreine geregten. Dat een Koning zijne gewesten bezoekt is nood zakelijk, maar Hij moest dit doen onbekend en zonder een verguld gevolg. Als altijd en overal, heeft Zijne Majesteit de meeste openbare gebou wen bezocht en de VOolnaartiste straten der stad doorgereden. Wat echter de géootste verwondering beeft gebaald, is, dal Zijné Majesteit liet Hoornschu Annen-Weediuis niet heeft bezocht hoewel de Kounisrhch even hard hebben geschreeuwd: Oranje ÊvvenI" als de (ioreforméerden. Enfin! Het liicbltiiiis heeft Zijne -Majesteit bezocht en eenige kleine diefjes hun straftijd vetnvindefdhet Burger en ^tads-Weeshuis heeft Zijne Majesteit bezocht en er milddadig geweestde kazernen heeft Zijne Majesteit bezocht de troejven geinsjiecteerd en zells een geweer van een soldaat afgenomen de laadstok er uit getrokken en het in den loop ge stoken, of hij instructie gaf in hét exerceren; den Schouwburg heeft Zijne Majesteit bezocht co de Vriessche schoenen bewonderd op het Stadhuis heeft Zijne Majesteit gedineerd op kosten tan rijken en armen, doch tot schadeloosstelling dezer on voorziene uitgaven heeft Zijne Majesteit ridderlijk gehandeld en kruisjes gegeven aan: den komman— daiit der eeicwaeht,:die geen 15 man kon kom- manderenaan den strikt eerlijken C. van der Veendat niet anders kon, want die man had eens eventjes naar den Haag geweest, en aan tneor an dere brave rnenschen meer. Bij al dat uitdeden van kruisjes, kwam onwil lekeurig een oud rijmpje in mijne gedachten, dal ik le Amsterdam eens zag op een verjaardag van Willem I, en dat, zoo men mij zeide, moesl zin spelen op cenen mijnheer Apelius. Dan hoe hel w as, het luide Zoo schonk de Koninklijke hand, Ten loon van 'l schaamteloos logenspreken, Het (iroolkruis van liet Leeuwcntceken, Aon 't grootste kruis van 'l Vaderland.— Ach mogt ook Arnstels Burgerij, Deer' gunsteling naar verdiensten looncn, Zij gaven om hun gunst te loonei», Due kruisen op zijn rug daar hij. Of liever roept het volk, Met algemeene stem »0, Vorst hangt hem aan 't kruis »Maar niet hel kruis aan hem In hoeverre de Amsterdammers toen gelijk had den knn ik niet beoordeeld!maar de ondervinding heeft mij geleerd, dat de Amsterdammers met alle winden waaijen, en wel zooals de windwijzer op de effecten-beurs wijst. Ook le Leeuwarden is dit het geval. Bjj voorbeeld lk heb beleefd dat prins Willem de Vijfde er werd vergood, cn kort daarna werd hij uitgescholden. Ook heb ik belecld dal de Bataafsclie llupublick als de beste regerings vorm werd beschouwd; toen volgde een Koning schap, toen het Keizerrijk en nu is liet weder een Koningschap. Eii onder al die verschillende regeringsvormen, zijn de vorSten, die Leeowarden bezochten, luisterrijk ontvangen. De toebereidselen die er eens zijn gemaakt geworden om [.odewijk Napoleon, Koning van Holland, te ontvangen, waren grooicr dan er ooit zijn gemaakt geworden voor Witlum 1, II of 111. Men heeft lueu zelfs (Ie metalen kanonnen van de Stadswallen verkocht aan den kopetslager Klinkhummer, om de kosten goed te maken om Napoleon plcgtig te ontvangen, dio echter niet kwam, ofschoon er een gouden snuifdoos van giootte waarde, niet eene L er op grgiaveerd, gemaakt was, om te laten vet hard draven. Dus rli» Vriessche Courant behoeft zoo boog niet op te geven v.iii de liefde der Vriezen voor liet buis val» Oranje. Neen, wat de Vliezen gedaan hebben voor Witle.in 111, doen ze morgen weder al kwam de Keizer van China, als hun souverein, hunne sleden bezoeken. Neen, zoolang de Vorsten van Oranje geen mid del welen uit te denken, om het toenemen der armoede te koeren, is al die praalvertooniog maar tonheet vertonningin het Nastukje ziet men soms iemand rle rol vervullen van een schoenpoetser die in het Voorstuk met |iürper bekleed was, op den troon zat en den scepter zwaaide. Leeuwarden, 31 Mei 1S52. D. S. BS: AUVIJ'.TEXTIKV. Iets over de inrigting voor eigenaars van bij de xveek verhuurd wor dende woningen. Er schijnen alom zoo veel beunhazen zich toe le leggen, om Maatschappijen en Fondsen op Ie ligteii, dat, wil men er deelgenoot valt worden, men bij de beslaande liooge belastingen, nog eene vrijwil lige halve belasting betaalt. Nu hebben te Amsterdam zich weder mensclicn- vrienden opgeworpen, om, door liisschenkomst van Abels, de verhuurders van huizen alhier voor eene kleinigheid tie moeite te sparen om zeil de slechte betaalders uit hunne huizen le doen zetten door de regterlijke magt. Zie, ieder haasle zich dus o:n zich bij Abels te laten inschrijven, en hij /al die slechte betaalders dan wel vinden, het kost maar weinig geld I Althans volgens eene door Abels geplaatste advertentie in de Stads-Courant van 2 Jnnij jl., begint men maar le betalen met 25 cents te gelijk voor elk huis. Het doel dus van die advertentie begrijpen wij, maar wij begrijpen niet waarom er onder slaat »NB. De belanghebbenden zij verwittigd, dat geen der woningen va" don Heer L. van dek Pi.oeg zijn ingeschreven." Moet dat nu beteekenen dal den Heer van der Ploeg niet aangenomen mag worden, ten einde een loevlugtsoord te zijn voor al de slechte betaalders die op straat worden ge zet? Dat kan toch ook niet; want iemand, die GO huizen verhuurt betaalt toch, volgens de be palingen ill die advertentie omschreven, f 3G0 in de dtie jaren, als zijnde liet kortste tijdvak van deelneming, Om onverschillig echter te zijn in f 360 kan men van Abels toch ook niet denken, en toch is het de eenigsle beleekcnis welke aan die Nota Bene gegeven kan worden. Kortom, wij verklaren jdegtig, dat wij do bedoeling van die satire niet begrijpen, en wij gelooven dat Abels het evenmin begrijpt. Maar in ernst: liet is bekend, dal de Heer van der Ploeg in geen mandje melkten om iemand die zijn volle verstand heeft f 180 k 3G0 te laten betalen voor iets, wat hij best met ƒ25 kan gedaan krijgen, gaat niet gemakkelijk. Immers moeien, volgens de'bepalingen van Abels wet, de huurders, vier achtereenvolgende weken niet betalen, aleer er reglsmiddelen gebruikt mogen worden. Maar Abels zal zeker niet weten, dat, hoe gebrekkig de huishuur ook betaald wordt, er weinigen zijn die iri geen 4 achtereenvolgende weken betalen; en daar nu de huurders zulks welen, zal hel eene zeldzaam heid wezen, wanneer Abels rnenschen de deur uitdrijft voor achterstallige huishuur. Doch voor administratie-kosten moet er toch vcor elk huis betaald worden per jaar, één guldentje; dus 100 huizen geven f 100 per jaar voor niets te doen. Voorwaar niet dom uitgedacht! Dan hoe hot ook is, de justitie rnoest zorgen, dat zulk ccne in dustrie niet publiek uitgeoefend werd; want zonder koninklijke goedkeuring mogen zoodanige Maat schappijen niet opgerigt worden. Xierihzee, 5 Junij 1852. N. Mijnheer de Redacteur Met veel genoegen hebben wij gisteren onze reis met de Stoomboot; Stad Zierikzee van hier naar Botterdam vice versa volbragl. Dat genoegen zou nog grooter geweest zijn, ware Johannes lVijsman, het hoofd van het corps muzijkantencn Frans van Nieuwland niet naar den Haag gegaan, waar door de overige muzijkanten in ongelegendheid wer den gebragt die echter al het mogelijke hebben aangewend om de muzijksliikken goed uil te voeren. Die snaken hebben alzoo zeer slim gebruik of misbruik gemaakt van de goede onthaling oj> de booteu zijn kosteloos le Botterdam gekomen, dat misschien ook noodig waswilden zij eens in den Haag zich vertoonen. Intusschen levert dit weder het bewijsdat men op groo.te kinderen weinig kan vertrouwen. Zierikzee Eenige passagiers. 7 Junij 1852. 8* van een VERBETERD!! WIJZE VAX DROOCilAiËr in de Meestoof, genaamd «te lionlngsioofte den Rommel, eiland Over- Flakk'eeop gelijke wijze als in de Meestoof het Ramt, te Zierikzee, op Maandag den 14 Junij 1852, des namiddage om 2 uie, ten Huize van Jacoii den Ilitniiiit; terwijl het Bestek en Teeke. ning ter Lezing en Inzage liggen in de Heiberg bij Jan van der Sluijs; voorts zijn, op franco aanvrage voor zoo ver ze voorhanden zijn, Exem- plaren van het Bestek te bekomen hij den Boek houder der gemelde Meestoof G. G. van WE KL, te den Bommel. I BsëiS' Bij J. IIBOODMAN op den Dain tc Zierikzee, verkrijgbaar: SIKKELS cn beste Raiiorcrschc MAA.IJERS-SE1ZEN. Manstonhousc, 10 Julij 1851. Mjjnhecr 1 De Lord-AIayor gelast mij tl zijne hoogste te vredenheid te beluigen over de heerlijke kwaliteit der Eau de Cologne, waarmede de fonteinen op liet aan de Koningin gegeven hal in Guildhall Palace door li verzorgd zijn en waarin Hare Majesteit zoowel als de andere hooge gasten een groot genot gevonden hebben. Ik heb de eer, enz. FKEDERIC CATTY, Pricgat-Secre taris van zijne Lordschap. Dit vleijcnd briefje is aan 'den H ■er Joh. Maria Farina, gegeniiber dem Neumarkl geriglen zijn E iu de Colognedie zoo menigeii bezoeker der Wereld-Tentoonstelling verkwikte, uit fraaije Fon teinen in de koninklijke Balzalen van Buckingham Palace zoowei als in Guillhall nieuw leven cn frissche krachten op de vermoeide Dansers en Dan- seressen uitstortedie thans, door de Engelsclie Schoenen geprologeerd het previlegie heeft de fraai geborduutde Zakdoeken iriel zijne eeureti te dren ken in het kort, het PUIKS-PUIK wat in Eau de Cologne geleverd kan worden is in onderstaande Depóts le verkrijgen voor 50 Cis. en f 1,00 de flacon. De Flacons zijn onopgesmukt, van ronden vorm met twee platte zijden een Eliquet «iet de hand- teekening van den Fabrijkant beslaat 3 zijdenon op rle vierde is een afdruk van de Fontein der Tentoonstelling. Amsterdam, Verkoophuis. Goes, C. Vrecke. Zierikzee C. van Schaik cu iu de audeie Sleden. Niet alleen, het voorregl 1 keuze, om zie! Kamer, l'rovint Leden aan te gen woord iging stuur van alle menmaar he gegaan even de afstaudc maar ook zijn kander gebrug Melïschen v. regt, gekozen mogelijke vort waken, dat hu ren verwaafloo Wij keuren dit lige zijde er va daarom niet, da verslag door de gel)ragt heeft, i Staatkundigen begrepen belat sn duidelijk ii roep, of als zi geestvermogens laartöe hek war integendeel vel lat er meiiigGéi iu ook meent, iwaamheid te regtert op zijn tooals het. hela ;evers ntedebre villen te kenu igen ouden vo lij verre. Doel De Heilzame eigenschappen der zalf cn lf'e oude VOI'tnt luisternis, en d licht zouden at Wij zouden eleerde kuttnei aamde duister ijk geleek naa cdaan is, ais tt ie deerlijk ver til een arm of chle Slaatkünt! ijk veel meer ikvorscben, ins tsch'albaar voo hart te ktinn erlics van de-t »g huppelen o ltd het medebi m uitgenomen ezenlijking vin Uesnietlcrnini gemeente-we ied, dan dal v sthetha1 niet Voo Fra Voo pillen van llolloway worden olken dag be,veétigd. A!l« standen der maatschappij cn alle geneeskundigen .spreken van dit onvergelijkelijk geneesmiddel op de volgende cu meest aanbevelende wijre, en bevestigen dat in ide iwaar- ste gevallen van oude verzweringen die als ongeueesbaaD beschouwd werden, de zalf van IloHoway verbetering van dien toestand ten gevolge bntl, en bet is niet te ontkennen dat de Holloway's pillen het bcsle huismiddel zijn dat men bedenken kan. Dit bewonderenswaardig middel ge neest zieke bceuen hoe verouderd de wonden ook mogen zijn, rhumatieke aandoeningen, kliergezwellen, en de in den hoogsleii graad bestaande scheurbuik, koningszeer en au- dere kwalen. Door l»et vermeerderd Debiel zijn de PIU3ZEN van beden af de volgende DoosjcsPillen van f 0,90 f2,10 ƒ3,30 ƒ7,75 f\ 5.30/" 23,50» Poljes Zalf van - 0,90- 2,10 -3,30 -8,15 - 15,90- 23," Zijl» op franco aanvrage h Comptant tc bekomen bij, J. H. O C I1T MAN, J O II9/. le Zierikzeo^ J. .STRAATMAN, Hotffd-depóthouder te's Hértogeii- bosch, alsmede tc LondenStrand 244, Hollowatf Etablissament. BS* De betrekking van STAMPER in de Meestoof DE STAR, te Yerseke, vacant zijnde,, kan men zich tot het solliciteren daarnaar ver voegen bij de Directie der Stoof, te Yerseke voor noemd uiterlijk lot den l"c" Julij 1852, met' overlegging der vereisclite getuigschriften daartoe |)v'ün duit sletul betrekkelijk. Ikere klasse va H het Bestuur TE ZIEUIKZ.EE TER DRUKKERIJ VAN P. dc LOOZE Jll'OU de VOorbl lesturen en At

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1852 | | pagina 2