SEV blijft grotendeels gratis Mini-onderneming AOC Zeeland beloond met eerste prijs Invoering profijtbeginsel per 1 januari 1994 Samenwerking Cavo Latuco M I O I II A /O DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 In het kader van de fusie van de GMvL, de ZLM en het ULG (ZMO) is een eindrapport over het plan van aanpak voor de afdeling voorlichting van de SEV-ZMO opgesteld. In de eerste editie van de ZMO-krant zal nader worden ingegaan op de toe komstige werkwijze van de SEV. Onderdeel van genoemd rapport vormt de introductie en het toepas sen van het profijtbeginsel door de SEV per 1 januari 1994. Voor de bestuurlijke afwegingen terzake c.q. de achtergrond wordt verwezen naar de ZLM-krant van vorige week. Vooropgesteld dat de SEV voor le den grotendeels gratis blijft, wordt in dit artikel nader ingegaan voor welke zaken aan agrariërs een bij drage in de kosten van de SEV zal worden gevraagd. SEV blijft grotendeels gratis Voor concrete voorlichtingsproduk- ten, zoals het opstellen van allerlei bedrijfsplannen, begrotingen, bere keningen, overeenkomsten/contrac ten, bezwaarschriften, enz. (zie hiervoor de punten 1 t/m 19 in dit artikel) zal per 1 januari 1994 het profijtbeginsel worden toegepast. Voor dit extra voorlichtingswerk wordt een bijdrage van de agrariër gevraagd als deze hiertoe opdracht geeft. Dit volgens een vast stan daardtarief dat gebaseerd is op een gemiddeld ingeschatte tijdsbeste ding en een gemiddeld uurtarief. De eerste 4 uur voorlichting, waar onder het eerste bedrijfsbezoek, is gratis. Door de SEV-er wordt aan de agrariër uitgelegd wat de hoogte van het standaard-tarief voor bij voorbeeld een op te stellen rapport zal zijn en wat deze hiervoor mag verwachten. Voor 1994 is begroot dat de totale profijtinkomsten (be taalde voorlichting) ongeveer 6% zullen gaan uitmaken van de totale kosten van de SEV. Anders gesteld: ca. 94% van het voorlichtingswerk door de SEV blijft gratis. Onderscheid tarieven voor leden en niet-leden Voor niet-leden wordt een bedui dend hoger standaard-tarief per voorlichtingsprodukt gehanteerd, tenzij men alsnog besluit om lid van de ZMO te worden. Voor niet-leden geldt een uurtarief van 117 gulden en geldt een aparte tarievenlijst. Dit tarief is ook van toepassing wan neer de SEV werk verricht voor derden. Aanzienlijke kortingen voor leden ZMO Zoals vermeld, geldt voor niet-leden een kostendekkend uurtarief van 117 gulden. In verband met het be talen van contributie ontvangen le den een korting van 45% op dit uurtarief. Bovendien wordt voor le den in 1994 een zogenaamde intro ductiekorting van 20% toegepast. Deze introductiekorting houdt ver band met zaken als aanloop, gewen ning, verdere ontwikkeling van voorlichtingsprodukten, enz. Uitein delijk is het standaard-tarief geba seerd op een uurtarief van 52 gulden (lid ZMO) en de gemiddelde tijdsbesteding (ingeschat) voor het opstellen van bijvoorbeeld een be drijfsplan. Genoemde kortingen zul len duidelijk zichtbaar gemaakt worden op de nota. Globaal kan worden gesteld dat ingeval van opstelling van een op het bedrijf toegespitst plan slechts 1/3 deel van de totale kosten van de SEV wordt doorberekend aan de agrariër, die lid is van de ZMO. Kwaliteit van de voorlichting Door de afdeling SEV van de ZMO wordt de verdere ontwikkeling van concrete en zeer goed beschikbare standaard-voorlichtingsprodukten krachtig ter hand genomen. Deze concrete produkten worden toege spitst op de individuele bedrijfs-/ge^ zinssituatie. Ervaringen hiermee opgedaan laten duidelijk zien dat hierdoor de kwaliteit van de voor lichting door de SEV verder verbe tert. Binnen de afdeling SEV van de ZMO komt een zwaar accent te lig gen op actuele kennis en inzicht op vakinhoudelijk gebied. De agrariër, en daar gaat het uiteindelijk allemaal om, heeft groot belang bij een kwa litatief goed afgeleverd voorlich tingsprodukt. Met andere woorden: "dan mag het ook iets kosten". Voorlichtingsprodukten Er wordt gewerkt met een tarieven lijst (standaard-tarieven per pro- dukt), waaraan een bestuurlijke goedkeuring ten grondslag ligt. Het volgende overzicht geeft een beeld van de bedrijfsplannen, begro tingen en berekeningen, zoals deze door de SEV kunnen worden op gesteld ten behoeve van de leden van de ZMO. Het betreft een rap port dat is toegesneden op de indi viduele bedrijfs- en gezinssituaties. Hiervoor geldt het profijtbeginsel; is een standaard-tarief per voorlich tingsprodukt van toepassing. 1. Bedrijfsplan (bedrijfsdoorlichting Uitgebreide, alsmede een minder uitgebreide versie. 2. Bedrijfsmilieuplan: uitgebreid; minder uitgebreid; plan mestwetgeving; plan Wet Milieubeheer; 3. Bedrijfsovernameplan. 4. Maatschap: maatschapsplan; maatschapscontract; beëindigingsplan maatschap. 5. Bedrijfsaanpassingsplan; plan bedrijfsvergroting of be- drijfsverkleining; plan transactie grond- en melk quotum; plan transactie mestquotum; enzovoorts. 6. Bedrijfsbeëindigingsplan. 7. Liquiditeitsbegroting. 8. (Her)-financieringsplan. 9. Loonberekening. 10. Plan voor bedrijfsverplaatsing. 11. Begroting voor (EG)-subsidie. 12. Gezinsbudgettering. 13. Plan verzekeringspakket. 14. Overige plannen/berekeningen: diverse mogelijkheden. Ook voor het beoordelen c.q. opstellen van een contract (overeenkomst) kan de ondernemer een beroep doen op de SEV en wordt een standaard-tarief gehanteerd. 15. Overeenkomsten/contracten. Enkele voorbeelden: beoordeling contract met toele verende of verwerkende in dustrie; beoordeling c.q. opstellen van een leasecontract melkquotum; beoordeling testament of huwe lijkse voorwaarden öf samenle vingscontract; beoordeling c.q. opstellen van een mestafzetcontract; beoordeling c.q. opstellen van een pachtcontract of wijzigings contract !r. HJ. Wullink, hoofd SEV van de ZMO (Voor de volgende zaken kan de agrariër eveneens terecht bij de SEV: 16. Opstellen van verzoek-, bezwaar- of beroepschrift, opstellen .van een brief aan een derde, invullen van een aanvraagformulier, enzo voorts. Een scala van mogelijkheden. Enke le mogelijke onderwerpen hierbij zijn: subsidie (premie)-regelingen; bestemmingsplan, relatienota, landinrichting, bouwvergunning; mestwetgeving, Wet Milieu beheer; pacht; militaire zaken; verzekeringen. Bij bezoek aan een zitdag öf groeps- kantoor wordt voor het opstellen van een bezwaarschrift e.d. een la- Vrijdag 17 december j.l. mocht ir. H. Laros, centraal direkteur AOC Zee land e.o., de eerste prijs voor de beste presentatie van de mini- onderneming 1993 in ontvangst ne men. De prijs bestaat uit een CD-I- speler en werd overhandigd door de heer C.M.A.M. van Valen, hoofd be drijfsvoorlichting van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in zuidwest-Nederland. Het AOC is bijzonder ingenomen met de nieuwe aanwinst, die het as sortiment AV-apparatuur compleet maakt. Nog dezelfde middag werd een eerste demonstratie gegeven met de VOLLT-primeur "Kijk op groen" via de CD-l-schijf. Laros noemde in zijn welkomst woord de mini-onderneming didak- tisch een knaller. "Of het eindresultaat nu positief of negatief uitvalt, doet aan het leereffect niets af. Het aan den lijve ondervinden wat personeels-, financieel- en ma terieel beleid, produktkennis, admi nistratie, interne en externe communicatie, marketing, PR en wet- en regelgeving inhouden, kan in de lessituatie niet gesimuleerd worden". De heer Hoondert, mentor namens de Stichting Mini-Onderneming, schetste het ontstaan van de stich ting vanuit de bedrijvensector. Het idee kwam overwaaien uit Amerika en belandde via België in Nederland, waar het AOC Zeeland als een van de eerste scholen ging meedraaien. Dit jaar haalde de AOC-mini- onderneming Soap Production een eerste prijs in de landelijke categorie 3-minutenpresentatie. Hoondert memoreerde dat deze mini- onderneming voor alle onderdelen hoog scoorde Aansluitend werd door Mathilde Klaassen de succes volle produktie voor de aanwezigen verzorgd. De directeur van het AOC, ir. H. Laros (2e van rechts staande) neemt de prijs in ontvangst, die aan de mini-onderneming Soap Production is toegekend. ger tarief gehanteerd. Voor sommi ge procedures kan men terecht bij de SEV; hiervoor geldt een apart tarief. Voor een eerste bedrijfsbezoek wordt géén voorrij-tarief toegepast. Voor de nummers 1 t/m 14 (be drijfsplannen ad.) is het eerste dag deel (4 uur) gratis. Voor een tweede of volgend bedrijfsbezoek wordt uit sluitend een tarief per bezoek ge hanteerd, wanneer géén sprake is van een concreet opgesteld be drijfsplan ad. (1 t/m 14). 17. Tweede en volgende bedrijfsbe zoeken. Zie bovenstaande opmer king. Hetzelfde principe wordt toegepast bij een bezoek aan een derde (met of zonder de agrariër er bij), bijvoorbeeld aan een gemeente (ook hoorzittingen), bank, notaris, enz. Hiervoor geldt een tarief, tenzij dit deel uitmaakt van een concreet voorlichtingsprodukt (1 t/m 14). 18. Bezoek aan derda Zie bo venstaande opmerking. 19. Overiga Door de SEV aan afdelingen van de ZMO aangeboden cursussen en in leidingen blijven gratis. Dit geldt ook voor het schrijven van artikelen in de ZMO-krant en het blad Oogst. Voor werkzaamheden, verricht door de SEV voor derden, wordt een uur tarief toegepast (117 gulden per uur). Tenslotte Verwacht mag worden dat het toe passen van het profijtbeginsel door de SEV, gepaard gaande met het kunnen aanbieden van uitstekende voorlichtingsprodukten, ten goede komt aan de leden van de ZMO. Nogmaals wordt benadrukt dat de SEV grotendeels (ca. 94%) gratis blijft. Bovendien kan men voor een breed terrein van onderwerpen het best en goedkoopst terecht bij de SEV. Gelet op de hedendaagse pro blematiek geldt meer dan ooit dat de SEV uw eerste aanspreekpunt is. ir. H.J. Wullink, hoofd SEV-ZMO (per 1-1-1994) Coöperatie Cavo Latuco ba te Utrecht en de groothandel in kunst meststoffen Gebr. van Eek- Vreeswijk bv te Nieuwegein gaan samenwerken in de op- en overslag van kunstmest. Beide partners ne men ieder voor de helft: deel in de nieuwe onderneming CKB Mid West bv (centraal kunstmestbedrijf). De beide participanten blijven hun in- en verkoop van kunstmeststof fen gescheiden binnen de eigen on derneming verzorgen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 7