Van Sint Nicolaas naar Santa Claus, de Kerstman De kerststal krijgt weer een vaste plaats Kerstwensen --TrTr'r*'ln- JiSiSllX. "tic erauen heen Bijna in elk land ter wereld vinden we tussen 5 december en 6 januari een figuur met een rode mantel en witte baard, die cadeau tjes uitdeelt. Zijn namen zijn legio, zijn midde len van vervoer dikwijls erg excentriek en zijn herkomst onduidelijk. In Scandinavië geloofde men voor onze jaar telling in de god Odin. De Germanen noemden hem later Wodan. Hij was een uiterst onsym pathiek wezen, 's Nachts peddelde hij tussen de hel en de aarde op en neer om mensen op te halen, die iets op hun kerfstok hadden. Odin haalde de mensen door de schoorsteen op. De woningen in Scandinavië hadden destijds allemaal een gat in het dak. Vanwege de kou werden de woningen onder de grond gebouwd en dat gat was de enige opening in het dak. Odin reed op een strijdwagen met doorvoor een groot angstaanjagend wit paard, genaamd Sleipnir, met vier hoofden en acht benen. Dat beest had altijd honger. In grote delen van noord-west Europa lieten de boeren daarom een flinke schoof op het land staan om dat paard te voeden. Onder in vloed van de Christelijke kerk werd Odin- Wodan een beetje vriendelijker en ging hij Sint Nicolaas heten. Hij reed op een normaal wit paard door de lucht en had het recht om men sen de les te lezen. De heilige Nicolaas heeft wel degelijk bestaan. Hij leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Myra in Italië. Hij werd beschouwd als de heilige van de onver wachte goede gaven en van de kinderen. In de legenden, die bij ons over hem verspreid werden, werd zijn land van herkomst al gauw vervangen door Spanje. Misschien omdat Zuid-ltalië enige tijd Spaans bezit is geweest. De zesde december werd aangewezen als zijn feestdag. Waarschijnlijk omdat die dag sa menviel met het begin van de midwinter feesten. Na de Reformatie, in de 16e eeuw, schaften verscheidene protestantse landen het Sinter klaasfeest af, omdat het te "rooms" zou zijn. Het protestantse deel van Duitsland verving hem door het kerstkind of Christkind, een soort engel boodschapper of vertegenwoordi ger van het kindje Jezus. Kerstman Door verwarring over wat wel en wanneer ge vierd mocht worden, is in de achttiende eeuw langzamerhand Sint Nicolaas veranderd in Santa Claus. De Kerstman, een dikke goed moedige, altijd lachende figuur op een slee met rendieren, die de kinderen en volwasse nen cadeautjes brengt. De rendieren zijn een verwijzing naar de oorsprong van de Kerst man, een figuur uit het noorden. Uiteindelijk is de heilige en rechtvaardige bisschop van Myra hedentendage verandert in een commerciële Kerstman. Sinterklaas en de Kerstman hebben wel iets gemeen: ze belonen het goed en bestraffen het kwaad. Als er iets in onze tijd aktueel is, dan is het wel de kerststal of kerstkrib be. Jarenlang vond men ze prak tisch nergens meer. Door de vernieuwingsdrang in het geloof waren ze uit de meeste huizen ver dwenen. Tijdens de periode tussen de beide wereldoorlogen stond er in ieder katholiek huisgezin een kerststal van gips, karton of triplex. Thans zoekt men weer naar een uit beelding van het kerstgebeuren. Af beeldingen, die door mensen uit de Derde Wereld gemaakt zijn vinden gretig aftrek. Dankzij de wereldwin kels is de bekendheid met de Volks kunst uit die landen groot geworden. Ondanks stormen in de kerkgeschiedenis heeft de kerstkrib be het overleefd. Het ontstaan van de kerststal Vanaf het midden van de 16e eeuw beginnen de kerstkribben in zwang te komen. Eerst in Italië en Spanje, maar al vrij spoedig daarna, aange moedigd door de Jezuïeten orde, ook in de Zuid-Duitse kerken. Op het platteland was het vaak de ge woonte van de ene boerderij naar de andere te trekken, om de kerststallen te bekijken. In de 19e eeuw, na de Franse Revolutie, ver schenen ze in de Provence, Portugal en Tirol. Het waren kerstkribben met kleine figuurtjes voor huiselijk gebruik. In de landen om de Middel landse Zee worden deze figuurtjes uit klei, soms met de hand, meestal in gipsmodellen gevormd in de zon gedroogd of in de oven gebakken en daarna geschilderd. In Tirol, Zuid-Duitsland en Zwitser land worden ze uit hout gesneden. Het aantal is onbeperkt. De "stal" en het landschap er om heen wor den ieder jaar opnieuw opgebouwd. Vaak is het hele gezin ermee bezig, nadat eerst groen, mos, takjes en stro zijn verzameld. Kerstkribben buiten Europa In de loop van de 16e eeuw brach ten de missionarissen vanuit Spanje en Portugal de kerstkribbe naar de missiegebieden. Zo brachten de Franciscanen haar naar Mexico, de Jezuïeten ze naar Brazilië, Japan en Indië. De kribben werden aangepast aan de aard en zeden van het be treffende volk. En de kerststal kwam in de volkskunst van de ge missioneerde landen terecht. Hoewel het woord "kribbe", oor spronkelijk etenskrib, de trog van dieren aangaf, ging deze naam snel over naar de legerstede van "het Kind" en omstreeks 1600 naar het woord "stal". Ideeën voor een eigen stal Voor het warme schijnsel van een kaars geplaatst, brengen stralende kleuren van een stal van transparant papier een bijzonder aandeel van de kerstsfeer in de huiskamer. De voor lopers van deze kleurrijke transpa- **<3> De Nieuwjaarswens is al zo oud als de weg naar Rome. De huidige vorm: de kerstkaart, is echter van later datum. Dat gebruik is in Neder land na de 2e Wereldoorlog overgenomen van de Engelsen en de Amerikanen. De Romeinen, die in het begin van de jaartelling ook in de "Lage lan den" heer en meester waren, ken den reeds het gebruik van de Nieuwjaarswens. Op de eerste dag van het jaar gingen ze belangrijke personen alle goeds toe wensen voor het nieuwe jaar. In ruil hiervoor kregen ze vaak een beloning: iets wat we in deze tijd nog steeds ken nen. Zo aan het eind van het jaar worden er kerstpakketten uitge deeld, of geven we in de privésfeer aan iemand een geschenk om hem te bedanken voor de in het afgelo pen jaar geboden diensten. In de eerste helft van deze eeuw was het zeer gebruikelijk dat niet alleen de armere mensen, ouderen of al leenstaanden, maar ook de dominee en de dokter geschenken werden gegeven. In de 18e eeuw werd het een ge woonte om de wens op schrift te zetten. Het liefst op rijm. Vaak werd een gedicht eerst voorgedragen en daarna overhandigd. Een beloning bleef uiteraard niet uit. De naaste familieleden, mensen die je dagelijks zag, moesten eveneens een wens- brief vol stichtelijke zinnen krijgen. Een drukbezette Engelsman, die in ranten waren de prachtige oude kerkramen. Met zwart etalagekarton knip je de strips voor je eigen kerststalramen. Zelfs met "lego" en elektrische lichtjes kunnen kinderenden mooie stal in elkaar zetten. Het geeft da genlang knutselplezier en de creati viteit viert hoogtij! De kerststal is levensecht gebleven, ook zal zijn er in de loop der eeuwen veel variaties gekomen. De oor spronkelijke kribbe wordt een "we- reldkribbe", die in onze eigen huiskamer een persoonlijk tintje van de Kerstboodschap geeft: "Vrede op aarde". Ik ben de stal Ik sta onder de bomen, nog altijd van het wonder na te dromen. Ik was al oud, je gaf geen cent voor mij, een lelijk ding - je liep me zo voorbij. Ik was maar arm, bouwvallig en vol kieren. Ik was alleen maar goed voor een paar dieren, een luie ezel en een zieke os. Het lekte door mijn dak, mijn deur zat los. Er lag wat oud nat stro in een paar hoeken en verder viel hier echt niets te zoeken. Ik ben DE stal Ik sta onder de bomen. Ik heb het wonder naar mij toe zien komen. Ik zie eruit zoals ik vroeger was, een arme bouwval in verwilderd gras. Maar ik straal leven uit naar alle zijden: ik ben het mooiste huis van alle tijden. L.M. v.d. Plas de 19e eeuw leefde, was zo vinding rijk om zijn wensen te laten drukken op een kaart, die aan de voorkant werd bedrukt met een toepasselijk plaatje en de kerstkaart was geboren. Het was een enorm succes en bin nen enkele jaren verstuurde een ieder die het zich kon veroorloven en kon schrijven, dergelijke kaarten. De Amerikanen namen dit gebruik over. Via onze contacten met de En- «Wh J gelsen en de Amerikanen na de 2e Wereldoorlog en via geëmigreerde Nederlanders uit o.a. Canada, kwam hét gebruik naar ons land. Mede door de groeiende welvaart breidde het sturen van kaarten zich enorm uit. Bij de huidige aantallen zet je wel eens een vraagteken. Reeds in september worden de eer ste kaarten aangeboden in de win kels. Het is zeker heel sfeervol de sneeuwlandschappen, kerstman "Wip u fypne CttewUt/eupesn me/ ty'd, we/ life/ w*yi e/Zcwi/ •Perscommissie Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van Zeeland en Noord-Brabant nen, kaarsen en Oud-Hollandse ijstaferelen. Prachtig zijn ook de handgemaakte kaarten van creatie ve vrienden en familieleden. Een lust voor het oog en een heerlijke bezigheid om deze mooie kaarten te schrijven. De Kerstpostzegels ma ken het de laatste jaren compleet. Bladerend in het adressenboek kom je langs een rij familieleden en vrien den. Met sommigen bestaat er al leen contact via de kerstkaart, voor anderen juist een moment om er een paar persoonlijke regels aan toe te voegen. Hoe drukker de mens hoe langer de rij hoe vager de contacten Juist die kerstkaart vormt dan een band. We zijn elkaar niet vergeten: we wensen je gezellige feestdagen en een evenzo gelukkig nieuwjaar. Misschien wordt het weer zo druk dat we elkaar niet kunnen ontmoe ten maar dan tot de volgende de cembermaand. Het aantal kaarten is niet belangrijk, wat telt is de ge dachte, de intensiteit. Een groot aantal kennissen is soms vager dan een enkele vriend. Echte vrienden: iets wat we ieder wensen voor het nieuwe jaar! In de ze drukke wereld waarin we niet meer persoonlijk Nieuwjaar gaan wensen, maar gedrukte kaarten ver sturen, is vaak weinig tijd meer voor echte vriendschap. Zo kun je eenzaam worden met een dikke stapel kerstkaarten bij de post en een fijne kerst hebben met één enkele vriend!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 21