Boeren voelen zich overvallen door bodembeschermingsprojecten ZLM na ruim 20 jaar weg bij Vink Deze week '32fci A-C Doeleman treedt terug als voorzitter AOC Zeeland LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 1993 1843 er) Deelname op basis van vrijwilligheid P.F. Vis opvolger Bestuur en medewerk(st)ers van de ZLM wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar Pag. 6 Kritiek op GATT akkoord Pag. 7 SEV blijft grotendeels gratis Pag. 8 Abdij van Tongerlo Pag. 9 Huisslacht anno 1947 Pag! 10 Invulling bouwplan en MacSharry Pag. 13 Gedoog- en verjaagplan ganzen Pag. 17 Gedenkboekje Noord-Beveland Pag. 20 en 21 Voor de vrouw DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4197 Boeren in de aangewezen bodem- beschermingsgebieden rond Zuid- dorpe en rondom de Schenge ten westen van Goes vinden dat de pro vincie te hard van stapel loopt met het introduceren van bodembe schermingsprojecten. Dat bleek on der meer op een 'geanimeerde' voorlichtingsbijeenkomst afgelopen maandag in De Stenge te Hein- kenszand. Zowel de Schenge als het gebied rondom Zuiddorpe is aangewezen als eutroof (voedselrijk) gebied, dat wil zeggen dat daar iets moet ge beuren in de bodembeschermende sfeer. Een van de oorzaken van de voedselrijkdom is de aanvoer van mineralen vanuit de omliggende landbouwgronden. Dit is echter niet de enige oorzaak en ook niet de grootste. Meer dan de helft van de mineralenaanvoer in de Schenge wordt veroorzaakt door kwel, zo gaf Sjoerd Bleijerveld van de afdeling Milieu en Waterstaat van de provin cie Zeeland toe. Hij beaamde dat nog niet precies bekend is welk aan deel de verschillende bronnen leve ren aan de mineralenaanvoer, maar dat dit voor de provincie geen aan leiding is met het project te wachten. Het ministerie van VROM heeft voor de Zeeuwse bodembescher mingsprojecten voor twee jaar (1994 en 1995) een subsidie be schikbaar gesteld van f 420.000,-. Dit is meteen een van de oorzaken dat er haast achter de projecten wordt gezet. Volgens Bleijerveld komt de subsidie in gevaar als de uitvoering van de projecten niet al in 1994 start. Op verzoek van de aan wezigen in De Stenge is wel af gesproken om de volgende voorlichtingsbijeenkomsten uit te stellen tot de tweede helft van ja nuari, zodat de landbouworganisa ties de gelegenheid krijgen hun achterban te raadplegen. Op dringend verzoek van de Ge westelijke Raad heeft de provincie bij de uitvoering van het Intentiepro- gramma Bodembescherming de vrij willige medewerking van de betrokken boeren centraal gesteld (vergelijkbaar met de Relatienota). Deelname is dus voor iedere onder nemer een vrijwillige keus, aldus se cretaris Bart Boom van de Raad. Hij verzekerde de aanwezigen in De Stenge dat het ondertekenen van een overeenkomst geen beperkin gen in de bedrijfsvoering tot gevolg heeft en ook geen consequenties heeft op het gebied van de ruimtelij ke ordening en de streekplanuitwer king. Volgens Boom is deelname aan het project te zien als een soort omscholingscursus naar een manier van bedrijfsvoering die door de maatschappij steeds meer als wen selijk wordt gezien, "en als je dan van deze subsidiemogelijkheid ge bruik kunt maken moet je de kans niet laten lopen, al is het natuurlijk wel van groot belang eerst de voor waarden goed op een rij te krijgen". Begeleiding DLV De deelnemers krijgen begeleiding van Jack Kerckhaert van de DLV Goes. Zijn collega Kees Govers leg de op de bijeenkomsten uit dat men best een goede akkerbouwer kan zijn met minder gebruik van middelen. Er varingen in het grondwaterbescher mingsgebied St. Jansteen en op de innovatiebedrijven geïntegreerde ak kerbouw wijzen dat uit. Volgens hem is meedoen aan het project 'in vesteren in de toekomst', omdat de telers op deze manier alvast ervarin gen kunnen opdoen met teeltme thoden die in de toekomst wellicht gangbaar worden. Meedoen aan het project betekent onder meer een intensieve begelei ding door de DLV, keuring van land- bouwspuit en kunstmeststrooier en grond- en mestonderzoek. Vanwege de subsidies blijft de eigen bijdrage beperkt. Voor elke gulden die de overheid in het project stopt moeten de deelnemers er ongeveer een kwartje bijleggen. De voorzitter van AOC Zeeland e.o., de heer A.J.G. Doeleman, legt met ingang van 1 januari a.s. zijn functie neer. Omdat hij dit jaar de 65-jarige leeftijd bereikte, vindt hij de tijd ge komen om op te stappen. Doele man wordt opgevolgd door de heer P.F. Vis, akkerbouwer te Zonnemaire en lid van het hoofdbestuur van de ZLM. De openvallende plaats in het AOC- bestuur zal worden ingenomen door mr. G.W. Smallegange, die op 1 ja nuari a.s. aantreedt als provinciaal secretaris Zeeland van de ZMO. Via zijn lidmaatschap van de be heerscommissie van de Groene School in Kapelle werd Doeleman voorzitter van het AOC. Hij heeft een belangrijke en sturende rol gespeeld bij de vorming van het AOC Zeeland e.o., een samenvoe ging van de MAS in Goes, de LAS in Kapelle en de LAS in Sommelsdijk. Het nieuwe AOC-gebouw in Goes is onder het voorzitterschap van Doe leman tot stand gekomen. Tevens legde hij mede de basis voor de start van de afdeling Groenvoorzie ning, de 4-jarige mbo-opleiding die in augustus 1994 aan het AOC Zee land van start gaat. Het gaat hier om een uniek samenwerkingsver band met AOC West-Brabant. De scheidende voorzitter verzorgde veel in- en externe contacten voor het AOC. Zo was hij o.a. voorzitter van het Instituut Georganiseerd Overleg, het overleg met de vakcen trales, en lid van de landelijke AOC Raad. AOC Zeeland telt op dit moment 1095 leerlingen in het dagonder wijs. Daarnaast volgen dit school jaar naar verwachting ruim 500 cursisten hun specifieke nascholing. Doeleman neemt dezer dagen af scheid van het personeel op de lo- katies Sommelsdijk en Goes. Het AOC Zeeland is hem veel dank ver schuldigd. Zie ook pagina 3. De laatste voorpagina van de ZLM-krant is klaar Alleen de foto en het onderschrift ontbreken nog. Het trio Hans Mussche, Ge rard Heerspink en Arjaan Pijpe- iink (v.ln.r.) heeft jarenlang de vormgeving en produktie van het ZLM-biad op voortreffelijke wijze verzorgd. (Foto Peter Verdurmen) Door de vorming van de ZMO komt een eind aan de jarenlange uitste kende samenwerking tussen druk kerij Vink in Axel en de ZLM. Vanaf juni 1970 is het ZLM-blad in Axel gedrukt. De montage van de pagi na's geschiedde eerst nog bij druk kerij Van de Sande in Temeuzen, maar dit werk verhuisde in 1976 ook naar Vink. Opmaker Gerard Heerspink, die bijna de hele periode bij Vink aan de vervaardiging van het landbouwblad heeft meege werkt, vindt het jammer dat de ZLM weggaat. "Het is in de loop der ja ren toch iets van je leven ge worden". Het merendeel van de landbouwbla den die de ZLM-leden de afgelopen 20 jaar elke week hebben ontvan gen zijn door Heerspink opgemaakt. De redactie stuurt de kopij per fax naar de drukkerij, waar alle tekst op moderne zetmachines opnieuw wordt uitgetypt. De opmaker plakt deze gezette tekst op paginagrote kartonnen, die na correctie van de tekst, op film worden opgenomen, waarna er aluminium platen van worden gemaakt. Deze worden in de drukkerij gebruikt. Het grootste deel van de opmaak vindt plaats op woensdag, waarbij 's middags vaak iemand van de redactie aanwezig is. "Soms realiseert de redactie zich te weinig dat er nog een heel proces achteraan komt nadat de kopij is doorgefaxt", aldus Heerspink. "Er komt wel eens kopij te laat binnen, en dat betekent dat alles opschuift. En dan pakken de drukkers de laat ste pagina bij wijze van spreken on der je handen weg, want een pers die stil staat, dat kan niet. Maar on danks die kleine spanningsvelden heb ik met alle ZLM-redacteuren - en dat zijn er al gauw vijf - heel ple zierig samengewerkt". Al meteen dat de ZLM bij Vink over de vloer kwam beschikte deze druk kerij over de meest moderne zetap- paratuur. Van het zetten in lood, zoals bij Van de Sande nog gebeur de, was in de jaren zeventig al geen sprake meer. Ook het overseinen van de kopij gebeurde al per fax. Het duurde in die jaren nog wel zes minuten voordat één vel erdoor was... ZIE OOK PAGINA 3 ZMO KRA jaargang Inummer Iweek I weekblad van de Landbouwmaatschappij ZMO

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1