Appeloogst gelijk aan vorig jaar, perenoogst groter Zoeken naar positieve geluiden Temidden van stormachtige ontwikkelingen Start onderzoek naar arbeids omstandigheden in fruitteelt Wintertijd, cursustijd? Hoe serieus nemen wij wensen van de consument? DONDERDAG 23 DECEMBER 1993 19 Vanuit de BARONIE het laatste praktijkstukje tuinbouw. Bij de af sluiting van het jaar ook meteen de afsluiting van een schrijfperiode, ik zal het best missen. Schrijven over je eigen bedrijfstak is een leuke bezigheid, ook in tijden dat het de tak niet voor de wind gaat. Het zoeken naar positieve ge luiden is een soort uitdaging gewor den. En dat viel vooral het laatste jaar niet altijd mee. Maar we moeten proberen naar de toekomst toe opti mistisch te blijven. Aan het einde gekomen van een zeer, zeer matig jaar in de tuinbouw kunnen we al leen hopen op betere tijden. Helaas voor een aantal onder ons is het doek al gevallen. Een hard gelag. Als ondernemer die gelukkig nog niet zover is, probeer je jezelf wei eens een voorstelling te maken hoe het zou zijn als het jou zou overko men. Alles op te moeten geven, waar je zoveel jaren voor gewerkt en gezorgd hebt. Je huis, bedrijf en omgeving tetnoeten verlaten, ander werk zoeken. Je probeert het je in te denken, maar ik denk dat je altijd ver naast de realiteit zit. Je weet het pas als je het aan den lijve onder vindt. Wij als ondernemers onder el kaar moeten deze bedrijfsgenoten helpen, indien we kunnen. En zeker niet de rug toekeren zoals helaas, nog weieens gebeurt. Morgen kan ik aan de beurt zijn. We staan aan de poort van een nieuw jaar, dus gaan we vol goede moed weer aan de slag. Voor de ZLM ook een nieuw begin. Van deze plaats wens ik de organisatie suc ces toe. Daarnaast wil ik de ZLM bedanken dat ik in de gelegenheid was om een aantal jaren te schrij ven. Verder wens ik een ieder hele prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 1994, vanuit de Baronie. De totale produktie van appelen van dit seizoen is gelijk aan die van 1992. De perenproduktie ligt 50% hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van het gemiddelde van de afgelo pen vijf jaar is de oogst van appelen ongeveer 40% hoger; die van peren is ruim 50% hoger. Dit blijkt uit de oogstraming appels en peren van het CBS. Deze is samengesteld op basis van een steekproefonderzoek onder de Nederlandse fruittelers. De totale appeloogst van dit jaar be draagt 570 min kg. De oogst van Cox's Orange wordt op 60 min kg geraamd. Dit is 14% lager dan in 1992. Ook het areaal met Cox's Orange nam af, zij het wat minder (-6%). Procentueel gezien daalde de produktie van Schonee van Bos koop het sterkst met 23%, terwijl het areaal nauwelijks afnam. Bij Ja mes Grieve en Gloster daalde de produktie in geringere mate, name lijk met respectievelijk 9 en 5%. Het areaal van deze rassen nam af met 10 en 14%. De produktie van Golden Delicious is, als een resultante van een 14% hogere opbrengst per ha en een da ling van de oppervlakte met ruim 5%, circa 9% hoger dan in 1992. De oogst van Jonagold en Elstar is 5% hoger dan vorig jaar. Ook de niet met name genoemde appelras sen laten ondanks een 125 ha klei ner areaal een grotere produktie zien 10%). Bij de peren heeft volgens het CBS een areaalsuitbreiding van 187 ha (+3%) ten opzichte van 1992 plaatsgevopnden. De totale produk tie van peren nam met 50 min kg toe en bedraagt 150 min kg. De pro duktie van Conference steeg tot 77 min kg, terwijl dit in 1992 nog 55 min kg was. Bij Doyenné du Cornice werd dit jaar 35 min kg geoogst. Dit is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Stigas start in december een prak tijkproef bedrijfsgezondheidszorg in de fruitteelt en in de hovenierssec tor/groot-groenvoorziening. Met de praktijkproef wil Stigas een beeld krijgen van de arbeidsomstandighe den in deze sectoren. Daarnaast zullen de deelnemende bedrijven adviezen krijgen over bedrijfsgebon den ergonomische verbeteringen. Arbo-adviseurs van Stigas zullen in het kader van dit project twee be drijfsbezoeken afleggen aan de deel nemende ondernemingen. Aan de hand van een werkplekonderzoek en de risico-inventarisatielijsten worden per onderneming arbo- adviezen opgemaakt. De adviezen worden zowel aan ondernemers als werknemers gepresenteerd. Uit literatuuronderzoek blijkt, dat werken in de fruitteelt zwaar is. Met name de rugbelasting en de be lasting aan de nek en schouder is opvallend. In de hovenierssector is nog weinig onderzoek gedaan. Met name trillingen, een gebogen werk houding en veel staand werk komen als belastende factoren naar boven. In de komende periode zal Stigas maximaal 25 fruitteelt- en 40 tot 45 hoveniersbedrijven benaderen met het verzoek aan de praktijkproef Het werk in de fruitteelt is een zware betasting voor rug, nek en schouders deel te nemen. Voor het onderzoek zullen bedrijven worden benaderd uit de provincies Gelderland en Overijssel. Bij de proef in de hoveniers- en groot- groenvoorzieningssector zullen ook bedrijven betrokken worden uit Zuidoost Nederland. Er is bijna weer een -toch veel bewogen- jaar achter ons gegleden, waarbij schaalvergroting en fusering een trend is die ook aan het veelal kleinschalige THOLEN niet onge merkt voorbij is gegaan. Te begin nen met onze eigen organisatie de ZLM die als veel grotere ZMO ver der zal gaan. Dit vindt ook zijn weerslag op de afdelingen en com missies in de vorm van samenvoe- geningen, wat door de leden nog het meest met wat weemoed wordt ervaren. Het nut van een grote sterke organi satie met een goed opgezette struk- tuur voor de doorstroming van zowel de kennis als aktiviteiten wordt door de meeste leden wel in gezien. In ons gebied bruist het mo- 'menteel van de aktiviteiten die steeds meer gestalte krijgen, zoals de ruilverkaveling en de aanleg van de basis-zoetwatervoorzieningen. Vooral dit gaat met vele miljoenen aan kosten gepaard om het te reali seren. Daar wordt in deze tijd nogal eens sceptisch tegen aangekeken want het gaat allemaal niet zo best in de land- en tuinbouw. Elke gulden extra onkosten is dikwijls teveel, daarentegen is het misschien juist nu tijd om de bakens te verzetten of althans de mogelijkheden te creëren om dit te kunnen doen. Wanneer een streek niets meer durft te on dernemen is deze gedoemd om langzaam maar zeker achterop te geraken. Als ondernemer de gulden midden weg zoeken, is in dezen wel gebo den en niet te vroeg of verder te springen dan de stok lang is want men ziet in den lande dat vooral zeer vooruitstrevende o.a. glastuin bouwbedrijven er mee moeten stop pen omdat hier de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd is en men nu na twee slechte jaren niet meer verder kan. Wanneer we verder op het streekgebeuren in het afgelopen jaar terugkijken, dan heeft vooral het weer zijn sporen nagelaten in met name de zaadteelt, daar heeft een groot deel van het bloei- en oogstseizoen schade ondervonden van de overvloedige regen. De scho- ningsberichten die nu regelmatig binnenkomen bij de telers bevesti gen de sombere verwachtingen. In het voorseizoen zijn er goede mee vallers geweest zodat per bedrijf de gemiddelde inkomsten uit de zaad teelt enorm kunnen verschillen. Het lijkt erop dat de moeizaam ver kregen onafhankelijke voorlichting in de zaadteelt op de tocht komt te staan. Met de privatisering van de huidige DLV gaat men er vanuit dat elke voorlichter al op korte termijn zijn kosten op gaat leveren, volgens afspraak zou dit echter geleidelijk aan gebeuren. Elke sektor draagt hier momenteel al op z'n eigen ma nier aan bij. Vooral de gespeciali seerde bedrijven hebben veel geld over voor intensieve begeleiding zo dat voor de DLV hier het meest te halen is. Het gevolg is wel dat er voor de kleinere gewassen en voor minder gespecialiseerde bedrijven steeds minder mankracht beschik baar zal komen bij de DLV, daar dit voor beiden te duur wordt. De DLV inventariseert momenteel middels een schrijven aan de geregistreerde zaadtelers of deze in feite bereid zijn gezamenlijk voor de diensten het toch wel forse bedrag van voorlopig f 30.000,- op te gaan brengen. Zo zijn er gunstige maar vooral on gunstige ontwikkelingen in agra risch Nederland waarbij steeds meer gevergd wordt van de onder nemers. Hopelijk slaan we ons hier met z'n allen doorheen want ook dit gaat voorbij. Dit is mijn allerlaatste bijdrage van Tuinbouwklanken, daar deze rubriek als zodanig in het nieuwe ZMO-blad niet meer zal verschijnen. De wens is dan ook dat het met de nieuwe organisatie, de leden en hun bedrij ven goed zal gaan, verder gezegen de kerstdagen en veel gezonde dagen in het komend 1994. Een aantal WEST-BRABANTSE tuin ders hebben zich onlangs gebogen over het CLO-jaarthema "Klantge richt? Allicht?" De volgende vragen kwamen aan de orde: Hoe serieus moeten wij de wensen van de con sument nemen? Denken wij wel kri tisch na over de wijze van produceren? en Moeten wij onze produktie aanpassen? De volgende reacties kwamen op de bijeenkomst naar voren: Milieu vriendelijk producerend accoord, mits de extra kosten in de uitbeta- lingsprijs tot uiting komen. Dit is nu niet altijd het geval. De praktijk wijst uit dat grootwinkelbedrijven en ex porteurs niet zelden met de eer en centen gaan strijken. Wij als telers moeten niet als van zelfsprekend op de wensen van de grootwinkelbedrijven en consument ingaan. Met kunst- en vliegwerk is niet altijd een optimaal produkt te telen. Ook niet met milieuvriendelij ke gewasbeschermingsmiddelen. Komt er een misoogst van dan is de teler de dupe. De consument wil on ze groenten dan niet meer. Zij zijn verwend. Kwaliteit heeft in wezen niets te maken met de uiterlijke schoonheid van een produkt. Smaak, voedingswaarde, structuur en houdbaarheid komen nu veelal op het tweede plan. Een appel, aardappel, tomaat ad. met een vlek je smaakt even goed. De consu ment ervan bewust maken dat de natuur zich niet laat dwingen is op zijn plaats. Wij als telers gaan elkaar steeds meer als concurrenten zien en gaan een nog mooier produkt le veren. Het gevolg van de vaak geld en energieverslindende produktie- methoden is dat iedereen er finan cieel op achteruit gaat. Moeten wij niet terug naar de tijd dat er alleen maar seizoengebonden groenten op de markt komen. Met de huidige koeltechnieken zijn groenten vrijwel het gehele jaar.le verbaar. Verdringing van andere teelten is het gevolg. Vaak is er bij aanvang van een nieuwe oogst nog zoveel oud produkt in de koelcellen aanwezig dat van een gezonde prijs vorming geen sprake meer kan zijn. Waar wij ons nog steeds aan storen is het feit dat iedere landbouworga nisatie in Nederland nog steeds be zig is om tuinbouw te promoten. Organisaties in Zuid Nederland be weren dat de grond hier uitermate goed geschikt is voor tuinbouw. Te vens is er een goede infrastructuur e.d. Landbouwbehartigers in het Noorden van Nederland beweren hetzelfde. Ook de diverse Bemidde- lingsburo's gaan zo tewerk. Het ge volg is dat de groente-, fruit- en aardappelmarkt is overvoerd. Zowel de vrije- als de kontraktprijzen kelderen. Met bovenstaande conclusies zijn de West-Brabantse tuinders duide lijk in hun standpunt. Zij zijn verder van mening dat een akkerbouwer of tuinder zelf maar uit moet maken wat voor gewas hij verbouwt. Daar is hij tenslotte ondernemer voor ge worden. Deze bijdrage voor Tuinbouwklan ken is de laatste uit West Brabant. In de nieuwe ZMO-krant gaan Tuin bouwklanken en Uit de Praktijk geïntegreerd verder. Dat de nieuwe rubriek in sterk afgeslankte vorm gaat verschijnen zal niet ieders in stemming hebben. Nieuws uit de ei gen regio was de grote kracht van onze eigen ZLM-krant. Voor 1994 wens ik u allen een voor spoedig nieuw jaar toe. Het veldwerk zit er voor de meeste collega's in het WEST ZEEUWS VLAAMSE weer (bijna) op. zodat er wellicht weer wat tijd gevonden kan worden om de vakman/ondernemer die we geacht worden te zijn, wat bij te schaven. Ook in de winter echter wordt onze beschikbare tijd steeds schaarser, zodat we nog meer dan vroeger bewust moeten kiezen. Mogelijkheden zijn er te over in het cursusaanbod, dus probeer voor je zelf uit te vlooien wat het meest no dig is en doe die cursus! Het sociale contact dat hieruit voortvloeit is ook mooi meegenomen, want het loopt de laatste tijd, dankzij de huidige malaise in onze bedrijfstak, niét be paald storm met verkopers en inko pers op onze bedrijven. Zodoende worden we gaandeweg kluizenaars op ons eigen bedrijf als we niet op passen. Nu is het volgen van een cursus lang niet de enige manier om met anderen in contact te komen, want de vele vergaderingen die 's winters gehouden worden, kun je ook be zoeken, en wat nog beter is, ga zelf eens in een bestuur! Als je in je re gio eens rondkijkt, zie je in verschil lende besturen meestal dezelfde gezichten. Dat is op zich vrij logisch, want als je ergens "in zit" raak je bekend en zal men die "bekende" ook weer vragen voor een andere bestuurstaak. Als je als "onbeken de" toch wel in een bestuur wil, dan is het nu het moment om jezelf te presenteren, want bij het opschalen van de ZLM-kringen is dringend be hoefte aan enthousiaste bestuur ders die ideeën hebben over hoe het nu verder moet, en daar hun schou ders onder willen zetten. Helaas moeten we constateren dat het niet bepaald storm loopt, zodat de men sen die de kar al jaren hebben moe ten trekken, zich genoodzaakt zien dit nog even voort te zetten wegens gebrek aan "aflossing". Een verklaarbaar verschijnsel overi gens, want de meeste collega's moeten alle zeilen bijzetten om hun bedrijf te kunnen blijven runnen (de 1000 uur die een boer volgens dhr. Van Gelder maar zou werken ten spijt) en kunnen dus zeer moeilijk tijd vrijmaken om bestuurswerk erbij te nemen, bestuurswerk dat toch ook moet gebeuren als we de vinger aan de pols willen houden. We zul len voor dergelijke dingen zeker tijd moeten zien te maken, zonder dat daar ons gezinsleven onder gaat lijden. Dat dit niet eenvoudig is ondervindt ook uw praktijkschrijver die op zijn vrije zondagmiddag dit stukje in el kaar heeft "geknobbeld" en zich bij deze heeft voorgenomen om tijdens de kerstdagen alle problemen in de bureaula te stoppen om fijne kerst dagen te kunnen vieren en ik zou willen besluiten met jullie hetzelfde toe te wensen. In verband met vertragingen bij de PTT konden wij deze praktijkbijdra- ge vorige week niet meer plaatsen (red.).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 19