3lbi fl-C Hogere compensatie graanprijzen via Europese Hof afdwingen Deze week ZMO voert profijtbeginsel in LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Ook ULG unaniem akkoord met juridische fusie Akkerbouw KNLC wil landelijke demonstratie "Stappen in de goede richting" Landbouw moet eigen tv-zender opzetten Pag. 3 Kwaliteit mag best iets kosten Pag. 4 Akkerbouwregeling gewijzigd Pag. 6 Hannewijk: varkenshouderij moet maar niet te ver vooruit kijken Pag. 7 Ziet Van Gelder het wel helder? Pag. 8 9 en 10 Uit de praktijk Pag. 11 Ontwerp-plan rvk "Walcheren" Pag. 12 Reportage 'boeren in België' Pag. 13 Studieclub basis vernieuwing Pag. 14 Nieuwe regels AM-bestrijding Pag. 17 Grobeka ook in 1994 Pag. 19 Mineralenkaart Meeste dienstverlening blijft gratis VRIJDAG 17 DECEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4196 De Centrale Landbouw Organisaties moeten via het Europese Hof volle dige compensatie afdwingen voor de dalende graanprijzen. Dit is de mening van de Afdeling Akkerbouw van het KNLC. Ze ziet dit ais een laatste mogelijkheid om de huidige tekortschietende compensaties te verhogen. De hervormingen van het Gemeen schappelijke Landbouwbeleid gaan gepaard met lagere graanprijzen. Maar MacSharry zegde destijds de akkerbouwers volledig vergoeding voor de lagere prijzen toe. Inmiddels blijkt de compensatie de prijsverla ging niet te dekken. "Er zit een flink gat tussen wat is toegezegd en wat we daadwerkelijk krijgen. We moe ten ons blijven inzetten voor volledi ge compensatie", meent de Afdeling Akkerbouw van het KNLC. Uitgaande van het verschil tussen de richtprijs en de huidige marktprijs vraagt het bestuur van het Land bouwschap om de huidige compen satie op basis van de MacSharry-regels te verdubbelen. De Afdeling Akkerbouw stelde al eerder vast dat voor een volledig herstel van het graanrendement ook dit nog te laag is. "Zelfs Bukman geeft toe dat de huidige compensa tie te laag is. Maar hij steunt onze roep om hogere compensaties niet. We bereiken daarom niets door bij hem of bij het kabinet aan te klop pen voor een rechtvaardige com pensatie. Ook bij de Europese Commissie ligt het moeilijk. We kunnen alleen nog bij het Europese Hof aan de bel trekken", aldus de Afdeling. Op dit moment kiest de politiek voor het MacSharry-beleid. Daar moet de akkerbouw mee leren le ven, maar dan moet er wel mee te leven zijn. 'Brussel' zal over de brug moeten komen. "We zijn niet bang voor het argument dat het helemaal niet betaalbaar is. De politiek heeft zelf voor deze lijn gekozen en moet ook de consequenties daarvan aan vaarden. De Centrale Landbouw Or ganisaties moeten ons recht op volledige compensaties aankaarten bij het Europese Hof, al lijkt het bij voorbaat onmogelijk, de SLOM- boeren zijn voor ons daarvan een goed voorbeeld". Akkerbouwdemonstratie De Afdeling Akkerbouw van het KNLC wil dat de drie Centrale Land bouw Organisaties een landelijke akkerbouwdemonstratie organise ren. Op de demonstratie moet een confrontatie plaatsvinden tussen de politiek en de CLO-top. Het voorstel is afkomstig van de Landbouw- maatschappij Friesland-Flevoland. Volgens de LmF is het nu tijd voor daden, anders keert de sector zich tegen de georganiseerde land bouw. "Met name in de akkerbouw valt momenteel de hele agribusiness in elkaar. Ook de toeleverende en ver werkende bedrijven hebben het moeilijk. We moeten nu onze nek uitsteken voor brede investe ringssteun. We willen geen hoge verwachtingen wekken, maar wel aangeven waarom de belangenbe hartiging tot nu toe hapert en waar de fout ligt", aldus de Afdeling Ak kerbouw. De afdeling vindt het momenteel gevaarlijk stil in het veld. De de monstratie moet worden georgani seerd naar het voorbeeld van de pachtersmanifestatie van 2 septem ber j.l. in Dronten. Als de andere or ganisaties niet meedoen, moet het KNLC de organisatie maar op zich nemen, aldus de Afdeling. Na de ledenraden van de Geldersche Mij. van Landbouw en de ZLM heeft nu ook de algemene vergadering van het Utrechts Landbouw Ge nootschap goedkeuring gehecht aan de juridische fusie. Het besluit werd dinsdagmorgen in Wouden berg met algemene stemmen geno men. Daardoor is de weg vrij naar een volledige samenvoeging van de drie landbouworganisaties tot ZMO met ingang van 1 januari a.s. Voorzitter J.T. van Wolleswinkel zei in zijn jaarrede dat het gaande het fusieproces voor het ULG steeds duidelijker werd dat er stappen in de goede richting werden gezet. Hij constateerde dat de uitwerking van het vorig jaar goedgekeurde fusie rapport correct heeft plaatsgevon den. Dit betekent dat er 152 jaar na de oprichting een einde komt aan het bestaan van het ULG. Alleen in de afdeling verzekeringen blijft de naam ULG om commerciële rede nen voorlopig nog gehandhaafd. Deze afdeling gaat overigens mede deel uitmaken van de ZMO. Wolleswinkel ging in zijn jaarrede uitvoerig in op de actuele situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw Omdat consumenten steeds hogere eisen gaan stellen aan kwaliteit en herkenning van produkten, zullen boer en tuinder moeten zorgen voor meer dan gemiddelde technische resultaten. "Juist in de huidige moeilijke periode blijkt dat de ver schillen tussen gemiddeld en meer dan gemiddeld de overlevingsmoge- lijkheden van bedrijven bepalen. Het verschil tussen de groep met de hoogste gemiddelden en de groep met de laagste gemiddelden be draagt dikwijls al bijna een inkomen. Het is een uitdaging voor iedere on dernemer om hiermee bezig te zijn en hierin vooruit te komen", aldus Wolleswinkel, die in de ZMO de functie van tweede vice-voorzitter gaat bekleden. Op de meeste plaatsen in het zuidwesten liggen de akkers op wintervoor geploegd. Niet iedereen is al zover, dat de ploeg in het vet kan. Wie de afgelopen weken nog heeft geploegd moest vaak een extra trekker ervoor koppelen. Nu de donkere dagen voor de Kerst weer zijn aangebroken memoreren onze praktijkschrijvers het verloop van het achter ons liggende boerenjaar. Een jaar van extremen, zo valt te lezen op pagina 8 t/m 70. De landbouw moet een eigen tv-zender in de lucht te bren gen. Dat zei prof.dr. A. van der Meyden, hoogleraar communi catie, op de algemene vergade ring van het Utrechts Landbouw Genootschap. Vol gens Van der Meyden zal het niet lang meer duren voordat er in Nederland 50 tot 60 tv- kanalen in de huiskamer ko men. Belangengroeperingen zullen in toenemende mate een eigen zender gaan benutten om hun boodschap klaar en duidelijk over te kunnen bren gen. "De landbouw komt in de algemene media steeds minder aan zijn trekken. Wat let de sector om een eigen tv- kanaal te starten. Er is geld ge noeg in de landbouworganisa ties", aldus Van der Meyden. Zoals aangekondigd in het vorig jaar verschenen integratierapport van de ZLM, de Geldersche Mij. en het ULG, zal met ingang van 1 januari a.s. voor bepaalde diensten van de SEV het profijtbeginsel worden in gevoerd. Voor de ZLM en het ULG is het profijtbeginsel nieuw, in Gelder land is het sinds 1991 van toe passing. Direkte aanleiding om het profijtbe ginsel in de totale ZMO in te voeren is de dalende overheidssubsidie voor de SEV. Zonder profijtbeginsel zou in elk geval de contributie moe ten worden verhoogd om toch de zelfde dienstverlening aan de leden te kunnen blijven bieden. Dat zou onvoordelig uitpakken voor die le den, die niet of nauwelijks gebruik maken van de SEV-diensten en die nu ook niet hoeven mee te betalen voor die leden, die wel een groot be roep doen op de SEV. Het profijtbe ginsel helpt op deze manier een ongelijke behandeling van leden, die dezelfde contributie betalen, te voorkomen. Overigens wordt slechts een be scheiden vergoeding gevraagd en blijft het merendeel van de SEV- dienstverlening gratis. Voor bepaal de diensten, zoals bijvoorbeeld juri dische en fiscale zaken, het opstellen van bezwaarschriften, etc. zal een faktuur worden gestuurd. Alles wat onder de S van SEV valt blijft in ieder geval gratis. In de be groting van de ZMO is een bedrag van ca. f 150.000,— aan inkomsten als gevolg van het profijtbeginsel geraamd. Goede ervaringen In Gelderland zijn intussen goede er varingen opgedaan met het profijt beginsel. ZMO-voorzitter J.G. van Leeuwen: "Het heeft bij de Gelder sche wel even geduurd voor de le den er aan gewend waren, maar nu heeft men er geen moeite meer mee. De leden zien heel duidelijk welk profijt ze hebben van de dienstverlening van de SEV". In de ze krant geven ook ZLM-voorzitter Van der Maas en ULG-voorzitter Wolleswinkel hun visie op de invoe ring van het profijtbeginsel. Zie pa gina 3.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1