«uÖoSöï Veel overdenkingen tussen komende feestdagen door Vroege ploegers en late ploegers Koud Zeeuwsvlaamse CCM ingekuild bij varkenshouder Zytaart Minder graszaad uitgezaaid lit Hp n Nieuwe maïsrassen Koud hè, wat is het koud hè, is een term die ook voor de LANGSTRAAT de laatste twee weken zeker van toepassing is. Gelukkig voor de koeien, dat ze praktisch allemaal op stal staan, op hier en daar een enke ling na, want buiten is het dit week end een koude oostenwind die erg koud aanvoelt. Een koude periode die hier in onze kring weinig of geen schade brengt aan de gewassen, daar praktisch al les uit de grond is. Een paar ha sui kerbieten, wat ha's spruiten en cichorei is zowat het enige dat hier nog op het land staat. Verder is er veel land geploegd en nogal wat graan ingezaaid. Dit gure weer geeft niet veel reden om buiten de deur te komen, een reden te meer om de koeien de verzorging te geven die noodzakelijk is voor een optimale produktie, dus goede voeding, sche ren van de koeien, controle van de dieren, zaken waar een veehouder de tijd in de winter goed mee kan vullen, en anders ga je mogelijk al leen maar nadenken wat er allemaal boven het hoofd hangt. Méér, een tijd om na te denken is het wel degelijk, in de tijd tussen Sinterklaas en Kerstmis staat er nog heel wat op het spel voor ons als veehouders. Allereerst hoe loopt het af met de GATT, waar de Fransen zich al geruime tijd tegen verzetten, maar waar onze politici op z'n hardst hollen voor een akkoord, met die gedachte dat het goed is voor de wereldhandel, zich mogelijk on voldoende realiserend wat het voor de boer in de portemonnee gaat kosten. Zo zeker als de politici zijn, zo onze ker zijn de boeren. Maar ja, dat zijn we over meer dingen. Wat denk je over de derde fase mestbeleid. Ook uit onze kring hoorden velen Vare kamp in Den Bosch schrééuwen dat er na 1995 niets definitiefs was af gesproken over het mestakkoord! Dan gaan veel veehouders die 3 GVE/ha hebben toch weer iets ge ruster naar huis, in de hoop dat ze kunnen blijven boeren op de manier zoals ze al vele jaren doen met een verantwoorde fosfaatbemesting van 115-120 kg P2O5 per ha. Je valt toch bijna van je stoel, als je koud een week later in een landbouwvak- blad leest, dat niemand minder dan onze milieu-minister Hans Alders zegt, dat de gebruiksnorm in 1996 verder omlaag gaat, en dat de norm betreffende de fosfaatverliezen van 5 kilo per ha niet uit de lucht gegre pen is en dat de gebruiksnormen na 1995 langzamerhand naar beneden gaan tot een evenwichtsbemesting in 2000. Wie spreekt nu de waar heid, Varekamp als voorzitter van het Landbouwschap in de Brabant hallen of de milieu-minister Alders. Zo, kun je al voor Sinterklaas gaan zitten denken wie de roe krijgt en wie de gard! Zijn we in de Brabant hallen een stuk spek voor de mond gehouden, om maar rust onder de boerenbevolking te houden??? Of je nu organisatie bestuurder bent of lid van een organisatie, of veehouder.... het is in élk geval een zaak die dui delijkheid, helderheid én uitleg behoeft!!! Duidelijkheid zal er vermoedelijk voor Kerst of Nieuwjaar komen over de ruilverkaveling ZAK-Beneden Donge. In deze tijd worden er heel wat bezwaren verwerkt bij de recht bank in Breda. Op 29 december 1970 werd deze RVK gestemd. Nu bijna 24 jaar later moeten we aan het betalen, een generatie is on dertussen bijna voorbij gegaan, een nieuwe generatie zal de kosten over 30 jaar gaan betalen. Maar eerst zal nog Recht gesproken moeten wor den over vele zaken, en dat na 24 jaar overdenkingen door de Landin richtingscommissie. Zaken genoeg dus om over na te denken tussen Sint, Kerst en Nieuwjaar! Het weer blijft in 1993 ook in WAL CHEREN voor verrassingen zorgen. Nog maar net bekomen van de vele regen in september en oktober en druk bezig met bieten rooien, tarwe zaaien en wintervoor ploegen, is de praktijk in de tweede helft van no vember geconfronteerd met een on gewoon vroege koude-inval. Volgens de statistici moeten we 70 jaar terug om een zo vroege datum in het najaar te kunnen noteren, waarop de temperatuur de gehele dag onder nul bleef zoals vorige week zondag. De aardappelen die nu nog in de grond zitten, moeten als verloren worden beschouwd. Diegenen die ze vlak voor of in de vorst hebben gecultiveerd, zijn in ieder geval van de meeste opslag af voor volgend jaar. Door de vroege vorst stagneert het bieten rooien en ploegen. Schat tingen over het areaal bieten wat bij dit schrijven in Walcheren nog in de grond staat, gaan uit van 5%. Het beste is om met rooien te wachten tot de vorst voldoende uit de grond en de bieten getrokken is, maar dat houdt een weerrisico in want als de dooi met regen gepaard gaat en dat is vaak het geval, wordt het ook een modderige bedoening. Overigens vraagt deze schrijver zich af, wat collega's beweegt om zo lang te wachten om de laatste bie ten te rooien. Wellicht is het feit, dat met de 6-rijige bunkerrooier bijna al tijd gerooid kan worden, hier debet aan. Maar het advies van de voor lichting en de suikerindustrie om be gin november de bieten aan de hoop te hebben, doet nog steeds opgang. Vorig jaar gold dit in verband met de vele regen en nu door de vorst. Bij de meeste telers gaat het bovendien om een niet onbelangrijk deel C- bieten, waardoor de nadelen van weerrisico's en structuurbederf ex tra groot zijn ten opzichte van het gewin. Voor de bieten welke wel zijn gerooid, is afdekken noodzaak. Ge lukkig hebben we tot nu toe niet veel wind gehad, zodat met het hui dige plastic, mits voldoende vastge legd, dit goed te doen is. Al met al zal het niet vroeg meer zijn als het laatste veldwerk klaar is, want op wintervoor moet er nog heel wat worden geploegd, maar ook hier zijn grote verschillen. Som migen zijn bijna klaar, terwijl ande ren nog weinig hebben geploegd. En toch heeft de dag voor ieder 24 uur. Zou dit met bedrijfsstijlen te maken hebben? Refererend aan een rubriek in onze ZLM-krant. Voor de veehouders is de weidetijd definitief voorbij. Daarmee breekt met name voor de melkveehouders weer een tijd aan met een geregeld arbeidsverloop, wat weliswaar toch 7 dagen per week moet gebeuren volgens een vast patroon van voe ren, melken, voer binnenhalen, enz. Bovendien is men steeds met le vend materiaal bezig, wat indivi dueel toezicht vergt. De grote milieu-investeringen en het voortdu rend aanscherpen van kwaliteits eisen van de melk vergen ook hier veel van het ondernemerschap. Ge- lukkkig voor de sector verzoent het geld nog steeds de arbeid, zij het dat er veel uren moeten worden ge maakt, gepaard met een grote be drijfsgebondenheid. Dezer dagen heeft ieder agrarisch bedrijf in ons gebied een schrijven gekregen, aangaande controle door politie en AID toegespitst op ge bruik en opslag van bestrijdingsmid delen. Tegen een op deze wijze aangekondigde controle, waarbij een ieder vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om orde op zaken te stellen kan niemand bezwaar heb ben. Laten we wel zorgen dat het in orde is, want een gewaarschuwd man geldt voor twee en de boetes zijn niet mals. Met de winter in het verschiet komt ook de tijd weer aan dat u via het volgen van cursussen en lezingen uw kennis op vaktechnisch en eco nomisch gebied kunt vergroten. En laten we niet zeggen dat het niets voor ons is. De samenleving veran dert snel, evenals de landbouw. Ook nu geldt nog steeds dat kennis macht is en willen we ons aanpas sen en ontwikkelen dan zal toch eerst de nodige kennis verworven dienen te worden. U kunt daarvoor bij de ZLM en na 1 januari 1994 bij de ZMO terecht, die u daarbij graag eventueel in samenwerking met an dere instanties, behulpzaam wil zijn. Ook dat is werken aan morgen. Ook op NOORD-BEVELAND is het op het moment van schrijven win ter. Als u dit leest echter zal de dooi al zijn ingetreden. De vroege vorstinval gaf ook hier de nodige problemen, bieten moesten worden afgedekt, gelukkig was er weinig wind zodat het plastic goed bleef liggen. Meer zorgen zijn er over de cichorei en bieten die nog in de grond zitten, enige vorstschade is hierbij zeker aanwezig. Het bevrie zen van verliesaardappels en de gunstige invloed op de structuur van de grond zijn de positieve kan ten van de vorst. Ook is de prijs van spruiten aangetrokken, wat overi gens ook hard nodig was. Als vroege Sinterklaassurprise kwam de MacSharry-vergoeding. Een surprise met een wrange smaak, nu je uit kunt rekenen dat je hiermee op een tarweprijs van 27 28 cent tekort komt als com- pensatia In de boomgaard ligt het planten door de vorst stil. Het betreft alleen vervangen en herinplant. Met de huidige slechte prijzen voor appels is het ook beter wat rustig aan te doen, er zijn nu eenmaal te veel ap pelbomen in Nederland en Europa. Op 9 december a.s. wordt de laatste Noordbevelandse kringvergadering gehouden met een terugblik door oud-voorzitters en een oud bestuurslid. Ook voor uw schrijver is dit zijn laatste stukja Hij wenst u straks veel leesplezier in Oogst en het nieuwe ZMO-blad. Alle CCM (corn cob mix) die een aantal Zeeuwsvlaamse akkerbou wers telen voor varkenshouder van Sleuwen uit Zytaart (bij St. Oeden- rode) is inmiddels van het land en ingekuild. De ca 2.000 ton CCM, afkomstig van 150 ha, is ingekuild in een grote sleufsilo bij het var kensbedrijf. De CCM is geoogst met een combi ne voorzien van maïsbek, plus nog een aantal aanpassingen zoals an dere zeven, een andere korf en an dere invoer. Het dorsen ging goed, aldus loonbedrijf Van de Velde uit Hulst, die alle zaai- en oogstwerk- zaamheden van het CCM-project verzorgt. De laatste weken lag het oogsttempo wel wat lager doordat een groot deel van de maïs geknakt was na de fikse herfststorm. De CCM is per vrachtwagen naar het varkensbedrijf in Zytaart ge transporteerd, waar het is ingekuild in een sleufsilo die is gemaakt van rubberen transportbanden afkom stig uit een bruinkoolmijn, afgedekt met folie en een net, met alleen te- Medewerker J. van Cadzand van loonbedrijf Van de Velde uit Hulst 'vorkt' een aantal geknakte stengels die aan de zijkant van de maïs bek blijven zitten de combine in. Hij moest vanwege de rijm die zich op de maïskolven had afgezet bovendien de zeven veel vaker reinigen. gen de zijkanten grond. Volgens een woordvoerder van Van Sleuwen een goedkope opslag. Over een week of drie-vier, als de maïskorrels goed ge conserveerd zijn, krijgen de ca. 8.000 varkens de eerste CCM. Het produkt wordt via een bijvoerinstal- latie verwerkt. Tarwe Het zelf verbouwen van grondstof fen voor de veehouderij lijkt gunsti ge perspectieven te hebben. Een Zuidhollandse varkenshouder, die 130 ha CCM heeft ingekuild, ziet voor de toekomst goede kansen weggelegd voor tarwa Hij heeft be rekend dat dat uit economische overwegingen nog interessanter is dan CCM, nu de tarweprijzen ge daald zijn. Voor akkerbouwers is tar we eveneens interessanter, want dit kunnen zij zelf oogsten met de ma chines die ze nu hebben, zonder dat er een dure maïsbek voorop de combine moet. Op bedrijfsniveau zijn er ook in het zuidwesten al di verse initiatieven voor het voeren van zelf geteelde tarwe. Bij verschillende suikerbietentelers in WEST BRABANT ZUID zit nog een gedeelte van het A-quotum in de grond. Zij zijn door de snel inval lende vorst verrast. Vier graden on der nul is teveel om de rooimachine zijn werk te laten doen. Zijn de weersomstandigheden gunstig tij dens en na de dooi dan zal het met de schade wel meevallen. Mogelijk dat een suikerfabriek ook na Kerstmis moet doordraaien om alles te verwerken. Zorgvuldig en zeker niet te vroeg rooien van bevro ren bieten is het devies. In de hoop heeft de vorst hier en daar ook nog al wat schade gebracht. Waar het plastic er niet nauwkeurig is over heen gegaan zijn de bieten in de hoop bevroren. Een aftrekpost op de afrekening is het gevolg. Sommige telers hebben bewust hun C-bieten maar laten staan. Vanuit de veehouderij is vraag naar C- bieten. Vooral de bieten van de zandgronden zijn gewild omdat er hoegenaamd geen grond aankleeft. Zelfs een enkele beurs in Nederland heeft suikerbieten in de notering op genomen. De prijs, f 35,— per ton. Condities als gekopt of ongekopt, wel of niet getarreerd en afgebeeld of thuisbezorgd spelen uiteraard een rol mee in de prijsvaststelling. Nu maar afwachten wat de uiteindelijke C-prijs van de fabriek zal zijn. Han del in bieten om het A-quotum te kunnen volmaken heeft vrijwel niet plaatsgevonden. Daar was suikerge halte en de opbrengst op ieder be drijf te goed voor. Graszaad is er aanmerkelijk minder uitgezaaid in de regio. Enkele bedrij ven die plannen hadden konden niet zaaien vanwege de aanhoudende natte weersomstandigheden. Of het aanmerkelijk lagere graszaadareaal deze teelt financieel weer gezond zal maken zal de tijd leren. Wat nu al wel vaststaat is dat de prijs van graszaadstro volgend jaar op een aanmerkelijk hoger niveau zal lig gen. Enkele veehouders zien de bui al hangen en hebben afspraken ge maakt. Zij hebben van de akkerbou wer de zekerheid gekregen dat ze in 1994 over stro kunnen beschikken. Over de prijs is niet gesproken. Dat zal de dan geldende dagprijs zijn. Dit jaar is er door de veehouderij al minder graszaadhooi en stro ge kocht omdat het gewoon niet be schikbaar was. Voor veel veehouders was dit geen probleem omdat er nog voldoende voorraad zat van oogst 1992. Na het winter seizoen zal op de meeste bedrijven het droog ruwvoer en stro op zijn. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er volgend jaar, voor het eerst sinds 1976, weer meer vraag dan aanbod zal zijn. De Commissie voor de Samenstel ling van de rassenlijst heeft een aantal nieuwe maïsrassen op de lijst geplaatst. In de groep zeer vroeg rassen zijn dat Anouka (Pioneer), Hudson (Van- derHave), Scarlet (VanderHave) en een Frans ras onder nummer SK 210081 (vertegenwoordigd door Joordens). Nieuwe vroege rassen op de lijst zijn Moreno (vertegen woordigd door Cebeco Zaden), Ar mada (Zeider), Janna (Pioneer). In de groep middenvroege rassen is nieuw Boston (vertegenwoordigd door VanderHave). Voor korrelmaïs, CCM en MKS is het Franse ras An- jou 207 op de lijst geplaatst (verte genwoordigd door Cebeco). Voor CCM en MKS tenslotte is Fanion (vertegenwoordigd door Barenbrug) nieuw op de rassenlijst geplaatst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 9