Landbouw en milieubeweging samen in nieuw groen front ZLM ziet in Carla Colpaart veelzijdige kracht vertrekken Reactie aan Van Gelder Gids "Kritisch consumeren in Zeeland" gepresenteerd Themabijeenkomst Werkgroep Landbouw en Levensbeschouwing mam Studie-avond agrarische belangenbehartiging: "Na negen jaar aan nieuwe uitdaging toe" Verkoop Accord-machines naar Boeke-Heesters VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 HH| H|m||| Een aantal bezoekers van de studiebijeenkomst vorige week donder dag van ILKV en Zeeland Studiecentrum heeft zich gestoord aan de uitspraak van Commissaris van de Koningin, drs. W.T. van Gelder, dat de akkerbouwer maar 1000 uur per jaar werkt en dat deze ook de andere uren produktief zal moeten maken. Ook krantelezers hebben de volgende dag van die uitspraak kennis kunnen nemen. Aly Wisse, een van de bezoekers aan de studiebijeenkomst, heeft haar bezwaren tegen de uitspraak verwoord in een brief aan de Com missaris. Ze voelt zich gekwetst door de opmerking dat een akker bouwer maar 20 uur per week werkt. Er is in Zeeland geen enkele akkerbouwer die met dat urenaantal toekan, omdat iedereen er in de loop der jaren wel iets heeft bijgezocht buiten de akkerbouw, zoals intensieve gewassen, een andere tak of een part-time baan. Puur ak kerbouwers zijn er niet meer. "Waar het om gaat is dat boeren boer willen blijven, en ten koste van alles hun bedrijf in de benen willen houden", aldus de brief. Mevrouw Wisse legt uit dat op het eigen familiebedrijf in Colijnsplaat, met legp/uimvee, akkerbouw (aardappelen, tarwe, cichorei, plantuien) en tuinbouw (groene asperges, courgettes) door haarzelf, haar man en de kinderen gezamenlijk ca. 5000 uur per jaar gewerkt wordt. Toch was het gezinsinkomen over 1992, alle inkomsten meegeteld, negatief. De brief besluit met een verzoek aan de Commissaris om op de uitspraak terug te komen. "Die duizend uur stonden wel weer in de krant, ze gaan een eigen leven leiden". Vanwege haar inzet en collegialiteit is Carta Colpaart voor iedereen een zeer gewaardeerde collega De landbouw moet snel een nieuw groen front vormen samen met de machtige natuur- en milieuorganisa ties. Dat was de centrale bood schap op de studie-avond, die vorige week donderdag in Goes werd georganiseerd door het ILKV en Studiecentrum Zeeland over de toekomst van de agrarische belan genbehartiging. Zowel de Commis saris van de Koningin in Zeeland, drs. W.T. van Gelder, als de direk- teur van het kadervormingsinstituut West-Nederland, ir. A. van den Brand, gaven de aanwezigen te ver staan dat de georganiseerde land bouw snel de bakens zal moeten verzetten. "De landbouw moet een nieuw contract met de samenleving slui ten", zei ir. Van den Brand. "Zij moet de signalen uit de samenle ving oppakken in plaats van afwij zen en snel nieuwe vriendschappen sluiten. Anders prijst de landbouw zich uit de markt. We kunnen er niet omheen dat Greenpeace met 1,2 miljoen leden en Natuurmonumen ten met 700.000 leden invloedrijke organisaties zijn. De landbouw met 100.000 boeren zal zich daarom snel in een nieuw groen front moe ten verenigen met de natuur- en mi lieubeweging". Mondiger Van den Brand pleitte voor een her structurering van de belangenbehar tiging in de landbouw volgens het model: naar buiten groot en sterk, naar binnen kleinschalig en herken baar voor de individuele agrariër. De sectorale belangenbehartiging zal verder ontwikkeld moeten worden. Verder moeten boeren zich mondi ger naar de buitenwereld opstellen, ook op plaatselijk en regionaal ni veau. "Binnenskamers hebben we met een grote mond als iets ons niet zint, maar in discussies met an deren in de samenleving houden we nog te veel de kaken op elkaar. Wel ke afdeling van de ZLM heeft bij voorbeeld elk jaar overleg met mensen van de plaatselijke PvdA, D'66 en Groen Links? Het wordt hoog tijd dat we daar relaties mee aangaan. Of vinden we dat nog steeds enge clubs?" Spiegel Commissaris Van Gelder hield de aanwezigen - afkomstig uit de land bouworganisaties, de coöperaties en de overheid - eveneens de spie gel voor. Hij zei dat er voor de land bouwsector geen andere wetten gelden dan voor welke economi- De themabijeenkomst van de Werk groep Landbouw en Levensbe schouwing en Zeeland Studiecentrum, met Herman Ver beek (24-11-93), Europarlementa riër, theoloog en landbouwdeskundige, moest helaas wegens ziekte worden afgelast. Daardoor vervalt ook de geplande nabespreking op 1 december in Schoondijke. In plaats daarvan wordt op donder dag 9 december om 19.30 uur een themabijeenkomst gehouden in de Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat 13, Middelburg. Daarvoor is dhr. Luc Vankrunkelsven, Norber tijnermonnik van Averbode (België) uitgenodigd. Hij staat ervoor garant, dat het vervolg van het jaarpro gramma Handen aan de ploeg vol gens de oorspronkelijke opzet drs. W.T. van Gelder sche sector dan ook. Van de over heid mag niet worden verwacht dat zjj de markt reguleert. De landbouw is volgens de Commissaris zeker geen kansloze sector. "Anders had ik hier vanavond niet gezeten". Hij vergeleek de positie van de boer met die van de kolenboer in de tijd, dat olie en gas opkwamen als brandstoffen. "De vroegere kolen boeren, die simpele sjouwers, flore ren nu als leverancier en installateur "van hoogrendementsketels, energie besparende pompschakelingen en geautomatiseerde besturingssyste men. Voor de landbouwsector hoeft er geen ander perspectief te gelden. De bedrijfstak is niet kansloos. De tot nu toe gevoerde strategie wel". De Commissaris noemde een aantal innovatieve landbouwprojecten met perspectieven voor de toekomst, die in Zeeland van de grond zijn geko- mewn, onder andere Grobeka. Hij erkende dat hier voor de betrokken ondernemers risico's aan verbonden zijn en dat er geld bij moet. Maar bij elk innovatieproject is het vallen en opstaan, zijn er mee- en tegenval lers. Dat is nog geen reden om niets te doen, want als het project zelf mislukt, blijft in elk geval de kennis beschikbaar. Ook innovatief omgaan met natuur en landschap kan kansrijke moge lijkheden voor de boeren openen. "Wat let ons om natuur- en land schapsbeheer weer terug te bren gen in het agrarisch bedrijf. Waarom worden dezelfde technische kennis, dezelfde machines en dezelfde des kundigheid niet ingezet om het pro- dukt landschap te leveren. Je kan land niet alleen egaliseren, maar ook accidenteren. Vakmanschap is meervoudig inzetbaar". voortgezet kan worden. De uitda ging aan consumenten-milieu- landbouw, om door praktische coa lities aan oplossingen te werken, wordt verder ingevuld. Na een inleiding door dhr. Vankrun kelsven wordt in een discussie toe gewerkt naar een vraagstelling, gericht op nieuwe coalities tussen landbouwproducenten en consumenten, voor de studiedagen (21 en 22 januari 1994) in Aarden burg, zoals vermeld in het program ma Handen aan de ploeg van de werkgroep en Zeeland Studie centrum. Opgaven: a. schriftelijk aan: Ant woordnummer 1601, 4500 VT Aar denburg, t.a.v. Jacques Roumen of b. telefonisch 01180-15353, Anne Verstraten of 01177-2293, Jacques Roumen. Van Gelder benadrukte dat er geen onverbrekelijke band is tussen boe ren en voedsel. Een boer kan net zo goed een mooi uitzicht, benzine, smeerolie, spaanplaat, schone lucht, kleding, gezonde beweging en technische adviezen produceren. Maar daarvoor moet het roer wel om. De akkerbouwer, die nu 1000 uur per jaar werkt zal die andere uren ook produktief moeten maken. In andere bedrijfstakken wordt ten minste 2000 uren gewerkt. Waar mee ik overigens niet bweer dat akkerbouwers niet hard werken". De bijeenkomst in motel Goes stond onder leiding van ir. C. Almekinders, voorzitter van het ILKV. Secretariaatmedewerkster Carla Colpaart vertrekt na negen jaar bij de ZLM. Ze heeft een nieuwe baan gevonden bij het aardappelverwer- kend bedrijf Fri d'Or in Bergen op Zoom, waar ze de administratie van de personeelszaken gaat verzorgen. "Ik heb altijd met heel veel plezier bij de ZLM gewerkt, maar na negen jaar ben ik aan een nieuwe uitda ging toe". Carla Colpaart kijkt met veel voldoe ning terug op haar ZLM-tijd. Moeite loos somt ze een aantal hoogtepunten op, waarbij de reis met de tuinbouwcommissie naar Polen het eerst boven komt drijven. Zij werd gevraagd met deze excursie mee te gaan, nadat ze een jaar tevo ren het onderbrengen van Poolse gasten bij gastgezinnen in Zeeland, meest bij leden van de tuinbouw commissie, had geregeld. "Die week in Polen was een hele beleve nis", vertelt Carla. Onderdeel van het bezoek was ook het overhandi gen van een grote hoeveelheid inge zamelde kleren aan een kindertehuis in Krakau. Aan de twee Manifestaties die ze heeft meegemaakt bewaart ze eveneens zeer goede herinneringen. Dit" geldt speciaal voor de dit jaar gehouden ZLM-tentoonstelling. "Deze was voor mij veel aangrijpen der dan vijf jaar geleden op Neeltje Jans, omdat ik nu veel meer bij de organisatie betrokken was. Tijdens de Manifestatie zelf waren we (Roe lof Hoiting, Adrie Lokers en zijzelf, red.) er zo goed als dag en nacht mee bezig". Ook aan de geslaagde jubileumviering met het bezoek van Koningin Beatrix, heeft Carla Col paart een belangrijke bijdrage gele verd. Binnen het Landbouwhuis was al veel eerder bekend, dat als Carla iets regelt, het goed gebeurt. Lekker druk Carla kan zich het best in haar werk uitleven als ze het "lekker druk" De Duitse landbouwmachinefabri kant Accord in Soest (Duitsland) heeft met ingang van 1 december 1993 Boeke-Heesters B.V. te Le lystad aan te stellen als haar exclu sieve distributeur in Nederland. Accord is één van de vooraanstaan de Europese zaaimachinespecia- listen met een compleet programma. heeft, en ze zelf veel initiatieven moet ontplooien. Ze prijst zich ge lukkig dat haar nieuwe baan minstens zo veelzijdig en afwisse lend is als die bij de ZLM. Haar nieu we werkgever heeft 260 mensen in dienst, en dat brengt een hele salaris administratie met zich mee, en ver der natuurlijk de contacten met de collega's, inkoop van kantoorbeno digdheden etc. "Ik vind het jammer dat ik bij de ZLM weg ga, maar na Op vrijdagmiddag 26 november is het eerste exemplaar van de gids "Kritisch consumeren in Zeeland" aangeboden aan de commissaris van de Koningin W.T. van Gelder. Het tweede exemplaar was voor mevrouw M. van der Meijden-de Dreu, presidente van de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen af deling Zeeland. De overhandiging van de gids ging gepaard met een klein mandje "duurzame bood schappen". Van Gelder ging in op de rol van de consument in het streven naar een beter milieu en naar een rechtvaar dige verdeling van de welvaart. Hij toonde zich optimistisch en droeg verschillende voorbeelden aan waaruit blijkt dat brede lagen van de bevolking bereid zijn als "kritische consumenten" een bijdrage te leve ren aan een betere wereld. Hij ver wees hierbij onder meer naar de negen jaar wilde ik wel eens wat anders. Het was teveel routine ge worden, en door de vorming van de ZMO denk ik bovendien dat het se cretariaatswerk in Goes iets minder interessant wordt. Agenda's maken en dergelijke gebeurt straks in Wa- geningen. Gelukkig blijf ik met de landbouw verbonden, thuis via het loonbedrijf en op het werk dus ook. Ook is de afstand tot het werk nu veel kleiner". snelle ontwikkeling van de Zeeuwse Vlegel. Mevrouw Van der Meijden maakte van de gelegenheid gebruik om het project "Kritisch consumeren, duur zaam produceren" van de Bond te promoten. Volgens haar sluiten de onderwerpen van de gids goed aan bij het project van de Bond. De gids "Kritisch consumeren in Zeeland" gaat vooral in op een aan tal nieuwe ontwikkelingen met Zeeuwse mogelijkheden en accen ten. Op het terrein van landbouw en voeding komen onder meer aan de orde: de Zeeuwse Vlegel, het Zeeuwse ecobrood, biologisch dy namische groenteabonnementen en scharrelvlees. Het is een uitgave van het Zeeuws Platform Duurzame Ontwikkeling en is samengesteld door Joleen Kieneker en Ad Pher- nambucq. De gids kost f 5,— en is te bestellen via tel. 01100-50051.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 6