Bestuur Landbouwschap wil snelle evaluatie MacSharry-maatregelen Ammoniakbeleid frustreert mineralenboekhouding CBS: middelengebruik lager dan veelal eerder geraamd Klokkoppeling tussen CHZ en twee Belgische veilingen Historische vergadering KNLC Probeer alvast inzicht te krijgen in mineralenstroom Louwespenning voor Scheffers Schap ziet af van calamiteitenheffing Het bestuur van het Landbouw schap wil dat de gevolgen van het nieuwe Europese landbouwbeleid voor de akkerbouw zo snel mogelijk worden geëvalueerd. Aan de hand daarvan moet worden bekeken op welke punten de uitwerking van de MacSharry-maatregelen eventueel moet worden bijgesteld. Het gaat hierbij om zaken als de invulling van de graanquotering, het hanteren van ruimere braakverplichtingen en het verhogen van de compensatie vergoedingen. Ten aanzien van dit laatste was het bestuur woensdag unaniem in zijn opvatting dat de toezeggingen van de EG over "volledige compensa tie" niet zijn waargemaakt. Uit een berekening van de hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouw schap blijkt dat de vergoedingen daarvoor ruwweg moeten worden verdubbeld. Als deze verdubbeling niet via de EG kan worden gefinan cierd moet maar eens worden geke ken wat er nationaal kan, zo benadrukten enkele woordvoerders. Het bestuur achtte het een "be schamende vertoning" dat het kabi net nog steeds niet heeft gereageerd op een dit voorjaar ge publiceerd SER-advies voor het ge bruik van biobrandstoffen. KNLC: herstel graanrendement Het bestuur van het KNLC, dat op 30 november vergaderde, vindt dat de graanboeren volledig gecompen seerd moeten worden in het kader van de MacSharry-maatregelen. Kerstvei/ing veilen zonder grenzen" De klokken van veiling CHZ te Ka- pelle en Barendrecht en de twee Belgische veilingen Reo te Roesela- re en Produco te Wetteren zijn ge koppeld. De klokkoppeling - in het kader van het Belgisch Nederlands Euregioproject - wordt woensdag 8 december officieel in gebruik genomen. Volgens de CHZ is samenwerking tussen producenten en afzetorgani saties in Nederland en België een lo gisch gevolg van het wegvallen van de binnengrenzen in de EG. De tuin bouw en met name de fruitteelt heeft bovendien dezelfde be drijfsstructuur en maakt dezelfde ontwikkelingen door in beide lan den. De klokkoppeling, die de tuin bouw in de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zee land met elkaar verbindt, maakt een gezamenlijke ontwikkeling over de grenzen heen mogelijk. De officiële ingebruikname in het veilinggebouw van CHZ Kapelle krijgt een feestelijk karakter, mede doordat deze verbinding tussen Bel gië en Nederland een primeur is. Naast de officiële openingstoespra ken op woensdag 8 december van- Het Landbouwschap heeft Henk Scheffers uit Naaldwijk woensdag onderscheiden met de H.D. Lou wespenning. Hij kreeg de penning voor de wijze waarop hij binnen het schap opkwam voor de tuinbouw- belangen. Scheffers is 13 jaar bestuurslid en voorzitter van de hoofdafdeling Tuinbouw van het schap geweest. Afgelopen dinsdag had hij al afscheid genomen van het KNLC-bestuur. MacSharry heeft dat beloofd tijdens een bijeenkomst in Zwolle en daar moeten we hem ook aan houden al dus het bestuur. Nederland dient zich hard te maken voor een extra verhoging van de compensatiebe dragen van zowel graan als braak. Bij de huidige compensatiebedragen is uitgegaan van een richtprijs, ter wijl de marktprijs t>ij aanvang van het verkoopseizoen ongeveer 6,5 cent/kg onder het niveau van de richtprijs lag. Daarbij stroken de compensatiebedragen geenszins met de huidige opbrengstwaarden. Zelfs een volledige compensatie zal nog enkele honderden guldens be neden de kostprijs uitkomen. Het bestuur van het KNLC vindt dat er binnen de Nederlandse land- en tuinbouw nu al gedacht moet wor den over de toekomst van het EG- landbouwbeleid. De komende drie jaar moeten echter de onvolkomen heden in het huidige beleid wegge haald worden. Het Landbouwschap besloot woensdag af te zien van de calami teitenheffing pootaardappelen over de oogst van 1992. Het schap keur de een ontwerp-verordening goed waardoor de Verordening heffingen pootaardappelen 1992 wordt ge wijzigd. Door bestaande financiële reserves kan Stopa het overschot aan aard appelen geheel overnemen zonder dat een calamiteitenheffing noodza kelijk is. Overigens maakt de slechte financiële situatie in de akkerbouw die heffing op dit moment onver antwoord. De vergadering van het KNLC van 30 november kan met recht een historische vergadering worden genoemd. Per 1 januari 1994 zal het bestuur van het KNLC bestaan uit de vertegenwoordigers van de vijf regionale organisaties (NLTO, OLM, WLTO, LmF en ZMO) en de afde lingsvoorzitters. A/s adviseurs zijn aanwezig een vertegenwoordiger van de jongeren, van de Plattelandsvrouwen en van de diverse KNLC- commissies. Op de vergadering werd afscheid genomen van zes bestuursleden. Van der Maas (ZLM) en Wolleswinkel (ULG) keren niet terug omdat hun organisaties opgaan in de Landbouwmaatschappij ZMO. Van Leeuwen wordt daar voorzitter van. Hofstra verlaat het bestuur van wege een eerdere fusie tussen de Friese Mij en de LM/J, ook voor Ca- lon is de eerdere fusie tussen de Groninger Mij en de DVLG reden voor zijn vertrek. Van der Woude keert niet terug, omdat de tuinbouw net als de andere sectoren nog maar één vertegenwoordiger kan af vaardigen. Ook werd afscheid genomen van Scheffers. KNLC-voorzitter Varekamp had bij het afscheid voor iedereen een per soonlijk woord, hl ij bedankte de scheidende bestuursleden voor hun grote inzet en specifieke inbreng en verwachtte een ieder nog wel in andere hoedanigheden te zullen ontmoeten. Het huidige ammoniakbeleid zit de boeren flink dwars. Zo dwars dat ze maar met moeite te bewegen zijn zich in te zetten voor de mineralen- boekhouding. Dit constateerde het KNLC-bestuur op de vergadering van 30 november. Daarbij wordt bij geen enkele verzurende emissie bronnen, zoals auto's en industrie rekening gehouden met de achter gronddepositie. Mede naar aanleiding van een brief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw heeft het Land bouwschap zich nog eens extra ge bogen over de ammoniakproblematiek. Er worden onder andere gesprekken gevoerd met het RIVM, VROM en LNV over de normen. Er zijn nog veel onzeker heden bij het ammoniakbeleid. Zo is het nog steeds niet duidelijk of er wel een relatie bestaat tussen ach tergronddepositie en verzuring. Ook is er geen duidelijkheid over de ge hanteerde emissienormen per dier. af 17.00 uur van de gedeputeerden in de drie provincies, namens Zee land door L. Nederhoed-Zijlstra, is er dinsdagavond vanaf 19.30 uur en de hele woensdag een feestpro gramma met diverse attracties. Woensdag is het van 9.30 tot 22.00 uur open dag. Kerstveiling Het motto van de Kerstveiling op de CHZ Kapelle luidt dit jaar heel toe passelijk "veilen zonder grenzen". Bezoekers kunnen dinsdagavond 7 december en woensdag 8 decem ber het fraai geëtaleerde Kerstfruit bewonderen, waaronder een 175 m2 groot fruitmozaïek. Woensdag morgen is er een speciale rondlei- ding/puzzeltocht voor plattelandsvrouwen (en overige be langstellenden). Voor de handel is de Kerstveiling donderdag 9 december open gesteld. Om 12.00 uur vindt de eigenlijke veiling van het fruit plaats. Op bijna driekwart van de akker- en tuinbouwgewassen worden minder gewasbeschermingsmiddelen toe gepast dan in eerdere schattingen werd vermeld. Dat blijkt uit voorlo pige cijfers van een onderzoek van het CBS. Het CBS heeft in 1992 het midde lengebruik bij de 47 belangrijkste landbouwgewassen op ca. 4.000 bedrijven onderzocht. Het is de eer ste keer dat dit op zo'n grote schaal bij de boeren en tuinders zelf ge beurd. Bij de inventarisatie is het ge bruik van grondontsmettingsmiddelen niet meegenomen. De top drie qua middelengebruik zijn hyacinten (129 kg actieve stof per ha), lelies (88) en rozen (64). Bij de consumptiegewassen nemen ap pels de hoogste plaats in (31). Ge wassen die heel laag zitten zijn zomergerst (2,1 kg actieve stof) en koolzaad (1,3). Van de akkerbouw gewassen worden in consumptie aardappelen per ha de meeste middelen gebruikt (17,5 kg), gevolgd door zaaiuien (16,3) en pootaardap pelen (12,7). De meeste andere ak kerbouwgewassen zitten tussen 2 en 4 kg actieve stof per ha. In de in tensievere gewassen zoals volle- grondsgroente ligt het gebruik per ha in de meeste gevallen tussen 2 en 8 kg per ha. De meeste middelen worden gebruikt in de bollenteelt en de teelt van bloemen onder glas. De uitkomsten zijn vergeleken met schattingen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming over de periode 1984-1988. Bij 35 van de 47 onder zochte gewassen werd in 1992 een lager gebruik gevonden. Deze onzekerheden staan in geen enkele verhouding tot de stelligheid waarmee het ammoniakbeleid wordt gevoerd. Het KNLC-bestuur wijst een regio nale aanpak van het ammoniak beleid niet af, maar die aanpak moet wel draagvlak hebben onder de boeren. Bij een dergelijke aanpak zouden wel problemen kunnen ont staan bij het verplaatsen over grote re afstand. De werking van de verplaatsingswet mag in dit opzicht niet teniet worden geaan door de in- terimwet. (De interimwet moet nu wel snel door de Tweede Kamer.) Om die reden pleit het KNLC- bestuur voor enkele landelijke regels in deze. Het bestuur van het KNLC kan zich vinden in de aanbevelingen van de projectgroep Mineralenboekhou ding. Deze groep pleit voor een zo eenvoudig mogelijke op de praktijk gerichte boekhouding. In zo'n een voudige boekhouding gaat'het om produkten, dieren en gewassen waarin de meeste mineralen zitten, zoals organische mest en kunst mest, veevoer, dieren, melk en boer- derijzuivel en strooisel. Op deze manier komt 90 procent van de aan- en afvoer van mineralen in beeld. Bij een dergelijke eenvoudige boekhouding blijven ook het nauw keurig bijhouden van gehalten in de akkerbouw en tuinbouwgewassen buiten schot. De akkerbouwsector is op zich niet tegen een registratie van organische meststoffen, maar aan deze registratie mogen geen consequenties verbonden worden. Wat betreft het '95 scenario wijst het KNLC-bestuur een voorheffing af. Met de naheffing van f 30,- per kg P205 kan het bestuur leven, om dat het een prohibitieve heffing is. Het kenmerk daarvan is dat in prin cipe niemand betaalt. Het '95 sce nario geldt alleen voor dierlijke mest. Het bestuur vroeg wel aan dacht voor de problematiek van de grondruil. De commissie grondge bruik zal deze problematiek be kijken. Ingeborg Schuitemaker In MIDDEN EN OOST-BRABANT heerst momenteel Koning Winter. Door het vroegtijdig invallen van de ze vorstperiode is al het vee binnen gehaald. Voor de meeste veehou ders geeft dit weinig problemen om dat iedereen ruim voorzien is van voer. Zowel gras als maïs is er ge noeg en praktisch alle bijprodukten zijn goedkoop en voldoende be schikbaar. Maar door het vroeg binnenhalen van al het vee, zal het voor sommige veehouders moeilijk worden om de mest te kunnen opslaan. Maar toch weet een ieder dat men mestopslag nodig heeft voor minimaal een half jaar of moet zorgen voor een goed afzetcontract. Want als de politiek niet ombuigt in de week van 12 de cember a.s. zal het in de rundvee houderij niet eenvoudig worden. Met name het punt van overschot heffing zal er hard in hakken. Men praat over een ammoniakheffing van f 35,- per kg overschot met een belastingvrije voet van 40 kg/ha. En dan heb je nog altijd de mest die moeilijk, dus duur af te zetten is. Daar komt nog bij dat rundvee voor bijna tweederde bijdraagt aan het verzuringsprobleem in de gehele landbouw. Dus ook hierin zal geïn vesteerd moeten gaan worden. Juist nu het alleen in de rundvee houderij nog redelijk goed gaat zal men moeten trachten zoveel moge lijk of te investeren in of te reserve ren voor milieu-ontlastende maatregelen. Natuurlijk kan ik geen oplossingen aanreiken, maar het is goed om de ze winterperiode goed rond te kijken wat er zoal gedaan kan worden in de toekomst om niet jaarlijks tien duizenden guldens weg te gooien in de vorm van heffingen, belastingen en afzetkosten. Om te beginnen kan men alvast simpelweg beginnen met een mineralenboekhouding bij te gaan houden vanaf heden, zodat men inzicht krijgt in deze stroom van fosfaten, stikstoffen en kali's. Schroom niet om deskundigen om advies te vragen. Het is echt de moeite waard om hiervan kennis te nemen en het kost relatief weinig tijd en geld. De varkenshouderij is hiermee allang bezig en diegenen die gewoon op tijd meegedaan heb ben, hebben nu wat extra ruimte in deze ronduit belabberde tijd waar aan voorlopig geen eind lijkt te ko men, tenzij er een harde koude sanering komt. Maar als je buiten hebt gestaan dan weet je precies wat kou is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 5