Buiten gewoon goed Presentatie SE V-journaal Rfistfimminns li vroeg tijdens het SE V-journaal Verkoop melkquotum bij particuliere verpachter onbelast Verdeling melkquotum prachters Sociaal Voorlichting Winst CSM 14% hoger VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 4, "Buiten gewoon goed" is de titel van de folder die uitgereikt wordt aan de leden van de Studieclub Ruimtelijke Ordening in de provincie Noord-Brabant. Deze folder gaat vergezeld met een liniaal en een grote wasknijper. Je kunt je daar van alles van voor stellen. Zelf zie ik niet zo die combi natie, maar ja, het zal mij aan de nodige fantasie ontbreken. De folder wordt uitgegeven door de Provincie. Als je de folder leest, komt de doelstelling goed over. "Buiten ge woon goed". Het Brabantse buitengebied is zeker een lofzang waard. Maar datzelfde buitengebied staat onder druk. Dat ervaren de bestuurders van provin cie, gemeenten en gewesten. Deze bestuurders hebben één gezamen lijk doel: "Een duurzaam en leefbaar buitengebied". De gemeenten met name spelen hierin een belangrijke rol. Zij stellen het plan buitengebied vast en in dit plan komt de zorg voor dat buiten gebied aan de orde. Het is de pro vincie er veel aan gelegen dat bestemmingsplannen van de ge meente en met name het buitenge bied goed zijn. De provincie Noord-Brabant voert in deze een ak- tief ruimtelijk beleid. De hoofdlijnen van dit ruimtelijk beleid zijn neerge legd in het Streekplan Noord- Brabant en we zijn in deze de com motie van dit plan nog niet vergeten en de provincie ook niet. De doelstelling van het Rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening zijn in het Streekplan verwerkt. Ook is de "eigen visie en koers" van de provincie weergegeven. In "Binder", het blad van het Nederlands Agra risch Jongeren Kontakt, las ik deze week "Haasje over van plan naar plan". Deze titel sprak mij erg aan, want zo is het. Om alles goed door te hebben, hoe alles in elkaar steekt moet je "haasje over" doen. Ik heb het gehad over het bestem mingsplan buitengebied, het streek plan, het rijksbeleid. Daarbij spelen meerdere plannen een rol, zoals Na tuurbeleidsplan, het Milieube leidsplan en niet te vergeten het Waterhuishoudingsplan. De provin cie Noord-Brabant loopt voorop, als het gaat om de beleidsontwikkeling van het buitengebied en de uitvoe ring daarvan. De provincie heeft "een wegwijzer voor het buitenge bied" opgesteld ter ondersteuning om een goed bestemmingsplan bui tengebied te formeren. Ook is er een actief "Buitengebied Adviesteam" (BAT). Een service station dat de gemeenten en bur gers advies geeft ter ondersteuning van het maken van plannen. Op de studieclubs B.V. worden deze zaken besproken en er wordt over gedi scussieerd. Het is van wezenlijk be lang, dat "bestuurders" in de gemeenten, waterschappen en landbouworganisaties op de hoogte zijn van de zaak. Maar van nog gro ter belang is dat u als ondernemers- gezin op de hoogte bent van deze plannen en u betrokken voelt bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen. Het maakt in deze niet uit waar je woont. Het speelt overal!! Vooral op gemeentelijk vlak. Het bestem mingsplan Buitengebied geeft de toekomst van je bedrijf aan. Het geeft aan wat wel of niet mag Jn de bestemmingsplannen worden ver anderingen doorgevoerd. Naar mijn mening houden veranderingen in "kansen of bedreigingen". Als on- Afdelingen Corridor, Zierikzee, Dreischor Dinsdag 7 december 1993 Rest. "J. v.d. Weijde", Brouwe rijstraat 1 te Noordgouwe Aanvang 20.00 uur Afdeling Zekluza Woensdag 8 december 1993 Rest. Hotel "J. v.d. Hooft", Markt 8 te Zevenbergen Aanvang 19.30 uur Kring Oost-Zuid Beveland Dinsdag 7 december 1993 "Ons Dorpshuis:, Berghoekstraat 3 te Kruiningen Aanvang 20.00 uur Woensdag 15 december 1993 "Ons Dorpshuis", Berghoekstraat 3 te Kruiningen Aanvang 20.00 uur Afdelingen Burgh-Haamstede, Kerkwerve, Noordwelle, Scharendijke Woensdag 8 december 1993 Dorpshuis Serooskerke, Dorpsplein 13 te Serooskerke Aanvang 19.30 uur Afdeling Wouw/Ossendrecht Donderdag 9 december 1993 café "Donkenhof", Roosendaal- sestraat 61 te Wouw Aanvang 20.00 uur Afdelingen Oud-Vossemeer, Sint Annaland, Sint Philipsland, Tholen Donderdag 9 december 1993 Sportcentr. "De Wellevaete", Hoen- derweg 133 te Sint Annaland Aanvang 19.30 uur Donderdag 9 december 1993 of, voor leden die op deze datum verhinderd zijn bestaat de mogelijk heid om de volgende bijeenkomst bij te wonen (en omgekeerd) Afdelingen Stavenisse, Sint Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet Woensdag 15 december 1993 Dorpshuis "Holland Huis", L. Deur- loostraat 28 te Scherpenisse Aanvang 19.30 uur Afdelingen Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Bruinisse/Oosterlancf Donderdag 16 december 1993 café-rest. "Neffen D'eulen", Markt 3 te Oosterland Aanvang 19.30 uur Afdeling Woudrichem/Almkerk Maandag 13 december 1993 Cultureel Stichting Centrum, Vis- sendijk 1 te Woudrichem Aanvang 20.00 uur Het Landbouwschap wil met de Ne derlandse Vereniging van Landelijk Eigendom tot een overeenstemming komen over de verdeling van melk- produktierechten tussen pachter en verpachter. Sinds de invoering van de superheffing in 1984 is dit nooit geregeld. Het Landbouwschap wil een geza menlijke gedragslijn afspreken om de hoogte en verdeling van het melkquotum te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van het quotum dat in 1984 op basis van het toen malige oppervlak grasland door de overheid is toegewezen. Mocht een pachter nadien quotum hebben bij- gekocht, dan blijft dat deel geheel buiten de verdeling. Bij pachtbeëindiging geldt als uit gangspunt dat de basisquotum- rechten in principe in gelijke mate worden verdeeld tenzij in het pacht- contract uitdrukkelijk een andere verdeling is overeengekomen. dernemersgezin is het van belang om te proberen je kansen te vergro ten en de bedreigingen te verklei nen. Waar het uiteindelijk om gaat is of je als ondernemer de mogelijk heid hebt om ondernemer te blijen. Vele plannen geven de "samenle ving" meer en meer invloed op de manier waarop u als ondernemers gezin uw bedrijf moet uitvoeren. Van de laatste studieclub Ruimtelij ke Ordening in Brabant heb ik als Sociaal Economisch Voorlichtster, maar ook als bestuurder meegekre gen dat het van wezenlijk belang is dat de boer en tuinder op de hoogte is van alle plannen die er op hen af komen, zich goed laten informeren, zijn wensen vroegtijdig kenbaar maakt en een visie heeft voor de toekomst van zijn bedrijf. En dat er een goed samenspel is tussen de plannenmakers, de bestuurders en de belanghebbenden. Tot slot zou ik allen aan willen ra den, dat als er "klankbordgroepen" gevormd worden, voor welk plan dan ook: Doe Mee!! Vroeger vonden we als kind het spel "Haasje over" een leuke bezigheid. Nu is "Haasje over", van plan, naar plan, naar plan, wellicht een noodzakelijk kwaad, maar doet u er aan mee. Het is voor het toekomstperspectief van uw bedrijf van groot belang. En denk dan maar eens terug aan uw jeugd. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg CSM heeft over het per 30 septem ber j.l. afgesloten boekjaar een winst geboekt van f 147,3 miljoen. Dit is ruim 14 procent hoger dan vo rig jaar, toen de winst f 129,1 mil joen bedroeg. De netto omzet over het boekjaar bedraagt ruim f 2,5 miljard (vorig jaar f 2,1 mld), en de cash flow f 245 miljoen (f 223 min). De winst per aandeel bedraagt f 4 f 3,58). Op 11 januari wordt een besluit genomen over het voor te stellen dividend. Nieuw-Vossemeer De gemeente Nieuw-Vossemeer be reidt een bestemmingsplan voor voor het buitengebied. Het voorbe- reidingsbesluit met de betreffende tekening en kaart liggen vanaf 26 november op het gemeentehuis ter inzage. 1. Heeft de verlaging van de ge bruiksnormen van dierlijke mest ook gevolgen voor de uitbreidingsmoge lijkheden op akkerbouwbedrijven bij de start van een veehouderij gedeelte? Antwoord: Nee, bij verlaging van de gebruiksnormen mag u toch een veehouderijtak opzetten tot een hoeveelheid van 125 kg P205 per ha. Wel dient u ervoor te zorgen dat de mest tussen de gebruiksnorm (bijv. 110 kg P205) en de 125 kg P205 per ha verantwoord wordt afgezet. 2. Kan een lening met een variabele rente zonder boete worden omgezet in een lening met een vaste rente voor bijv. 5 jaar? Antwoord: Dit kan inderdaad. Om gekeerd bij een omzetting van een lening met een vaste rente naar va riabele rente dient wel boeterente te worden betaald. 3. Kan ik ook op BBL grond de MacSharry-compenstie aanvragen en dit perceel braak leggen? Antwoord: U kunt wel een MacSharry-gewas telen en compen satie aanvragen, indien u in het be zit bent van een goedgekeurd pachtcontract. Dit mag ook 1-jarig zijn. U kunt dit perceel niet braak la ten liggen, omdat u een braakper- ceel reeds 2 jaar in eigen gebruik moet hebben. 4. Waar kan ik de formulieren voor de mineralenboekhouding ver krijgen? Antwoord: Er zijn nog geen officiële formulieren vastgesteld. Indien u een mineralenboekhouding wenst bij te houden, kunt u formulieren ge bruiken zoals die gebruikt worden door diensten, die u hierbij kunnen begeleiden. 5. Valt paardemest ook onder de normen van 125 kg P205 fosfaat per ha? Antwoord: Nee, deze gelden alleen voor de aangewezen diersoorten. Paarden vallen niet onder de aange wezen diersoorten. Dit betekent dat u zoveel paardemest mag uitrijden als u zelf wilt. Belangrijk is wel dat de uitrijregels ook op paardemest van toepassing zijn. Ten aanzien van de ammoniak vallen paarden ook onder de regels. 6. Kan ik al een contract tekenen voor teunisbloemen a/s non-food op braakland? Antwoord: U dient hier op dit mo ment erg voorzichtig mee te zijn. In dien u een contract wilt ondertekenen, let dan goed op de voorwaarden die in het contract staan. Ten aanzien van de voor waarden om teunisbloemen als non food gewas te kunnen telen zijn nog een aantal onduidelijkheden. De verpachter van landbouwgron den heeft sedert de invoering van het melkquotum veel moeite moe ten doen om een aandeel in de waarde van het quotum toebedeeld te krijgen. Hoewel dit niet altijd zo wordt gezien kan nu toch wel wor den gesteld dat de waarde van op verpachte landerijen aanwezig melkquotum toekomt aan verpach ter en pachter tesamen. De verde ling staat niet vast maar vaak wordt in onderling overleg een 50/50 ver houding aangehouden. Als de particuliere verpachter zover is dat hij met de pachter de afspraak over de waardeverdeling gemaakt heeft, komt hij vervolgens de fiscus tegen. Tot dusver nam de belasting dienst het standpunt in dat indien de verpachter terzake van over dracht van het melkquotum een be drag ontving, dit als opbrengst van vermogen (zoals de pachtpennin- gen) tot het belastbaar inkomen moet worden gerekend. Op zich een niet erg herkenbaar standpunt om dat een ieder dit aanvoelde als de verkoop van een bezitting. Wil iets als opbrengst van vermogen kun nen worden aangemerkt dan is daarbij nodig dat de bron die de op brengst geeft in stand blijft. De huurpenningen van een verhuurde woning moeten daardoor tot het in komen worden gerekend. Echter niet de brandschade-uitkering als de woning (deels) is verbrand. De verkoop van het melkquotum met toestemming van de verpachter waarbij deze een deel van de op brengst krijgt, kan worden gezien als de vergoeding voor de afstand van een deel van de eigendom. De fiscus echter stelde dat de vermo gensrechten bij de invoering van de quotumregeling geheel zijn komen te berusten bij de pachter. Nu de verpachter geen rechten afstaat maar wel een vergoeding ontvangt, moet dit worden gezien als een op brengst uit de verpachte landerijen en dus belast. Beroep Een verpachter nam met dit stand punt van de belastingdienst geen genoegen en ging in beroep. Het Gerechtshof te Arnhem stelde hem in het gelijk. De staatssecretaris van financien was het met deze uit spraak niet eens en stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Dit hoogste rechtscollege heeft bij ar rest van 13 oktober 1993 de ver pachter ook in het gelijk gesteld. Daarbij is overwogen dat de opvat ting "dat in pachtverhoudingen het melkquotum uitsluitend als een ver mogensrecht van de pachter moet worden beschouwd", niet als juist kan worden aanvaard. Weliswaar is noch in het gemeenschapsrecht noch in de Nederlandse regeling vastgelegd bij wie in pachtverhou dingen voor wat betreft de onderlin ge verhouding tussen pachter en verpachter de vermogensrechtelijke aanspraken met betrekking tot een melkquotum berusten, maar duide lijk is dat als gevolg van de invoering van de quotumregeling zowel de pachter als de verpachter een ver mogensrecht met betrekking tot dat quotum heeft verkregen". Daarmee heeft de Hoge Raad dui delijk uitgesproken dat de vergoe ding bij de afstand door de particuliere verpachter bij hem een onbelaste privé-vermogensmutatie vormt. Deze uitspraak zal bij velen met genoegen zijn ontvangen om dat meerdere soortgelijke gevallen inmiddels bij de fiscus waren opge houden in afwachting van de uit spraak van de Hoge Raad. Deze kunnen nu alle zonder bijtelling wor den afgedaan. B. Veerbeek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 4