Verhoging opcenten rijst de pan uit ZLM op verkeerde been over financiering proefboerderijen "Je blijft onze erevoorzitter" Transport cichorei Zeeuws- Vlaanderen onder laag tarief Cursussen voor Vlaamse en Zeeuwse landbouwers VAN DER MAAS ERELID Hoofdbestuur ZLM: ZLM trekt aan de bel bij Landbouwschap Met een ferme handdruk overhandigt ZLM-voorzitter Van der Maas het in teer uitgevoerde jubileumboek Werken aan Morgen aan ere voorzitter ir. M.A. Geuze. (Foto: Anton Dingemanse). Ir. Geuze op laatste HB-vergadering Erevoorzitter ir. M.A. Geuze was maandag in het Landbouwhuis te Goes aanwezig bij het slot van de laatste hoofdbestuursvergadering van de ZLM. Als eerste kreeg hij het herinneringsbord en een speciale uitvoering van het jubileumboek "Werken aan morgen" uitgereikt. "Je blijft onze erevoorzitter, ook in ZMO-verband", zei Van der Maas bij de overhandiging van het bord en het boek. Geuze toonde zich bijzon der erkentelijk met de blijken van respect en waardering. "Ik heb de beste jaren van mijn leven aan de ZLM gegeven. Het is een goede tijd geweest, ook al waren er veel pro blemen". Geuze vertelde dat hij in 1935 als student voor het eerst met zijn neus op de ZLM werd gedrukt. Hij kreeg daar bezoek van een hoog geplaatste functionaris van de Hei- demij, die hem adviseerde het ZLM-blad te gaan lezen. "Sinds die tijd heeft de ZLM mij niet meer los gelaten". Hij riep de ZLM-bestuursleden op de kop niet te laten hangen, niet als or ganisatie en niet als bedrijfsgenoot. "Het boerenleven kan in Nederland niet gemist worden". Het hoofdbestuur van de ZLM vindt dat cichoreitelers in Zeeuws- Vlaanderen dezelfde transport kosten moeten betalen als de telers in het zogenaamde kerngebied rond de fabriek in Roosendaal. De ZLM schrijft hierover een brief aan de te lersvereniging van Benuline b.v. en het bestuur van Suiker Unie. Benuline BV ziet zich gedwongen over te stappen op differentiatie van de transportkosten. De telers in het noorden en midden van Nederland en in Zeeuws-Vlaanderen worden hierdoor met hogere lasten gecon fronteerd dan hun collega's in het zgn. kerngebied. In Noord- Nederland is cichoreiteelt onder de ze omstandigheden niet meer aan trekkelijk. Gezien de goede bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen via de Liefkens- hoektunnel is de ZLM van mening dat dit gebied tot het zogenaamde kerngebied moet worden gerekend en onder het laagste transporttarief moet vallen. In plaats van f 18,50 zou dit neerkomen op een bijdrage van f 10,- per ton. In een brief zal de ZLM hiervoor pleiten. Het hoofdbestuur van de ZLM toon de overigens begrip voor de moeilij ke situatie waarin Benuline BV terecht is gekomen. Terwijl de nieu we fabriek in Roosendaal nog maar een jaar in bedrijf is, verloopt de af zet van inuline en fructose door on voorziene omstandigheden belangrijk stroever dan aanvankelijk was gedacht. Om de teelt en ver werking van cichorei op de lange termijn in Nederland te kunnen be houden zijn kostprijsverlagende maatregelen thans onvermijdelijk. Het centraal innen van gelden voor de regionale onderzoekscentra (proefboerderijen) door het Land bouwschap blijkt slecht uit te pak ken voor de boeren in Zuid-Nederland. Zij zullen verhou dingsgewijs aanzienlijk meer moe ten gaan betalen. Daarom vindt de ZLM dat het besluit hierover moet worden teruggedraaid. Het hoofdbestuur stelde zich achter een brief, die voorzitter H.C. van der Maas inmiddels aan het Landbouw schap heeft geschreven. Volgens Van der Maas blijkt het in de praktijk niet te gaan om het centraal innen van de benodigde gelden, maar om een landelijke, dus centrale financie ring. Het resultaat hiervan is dat de boeren, die thans de proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat en de proefboerderij in Noord-Limburg mede financieren, via extra opcen ten op de Landbouwschapsheffing meer moeten gaan betalen om daar mee exploitatiekorten van andere proefboerderijen te kunnen weg werken. De ZLM vindt dit onjuist. Ook de NCB wijst deze aanpak af. Van der Maas deelde in het hoofd bestuur mee in de besluitvorming over deze kwestie op het verkeerde been te zijn gezet en daarom de brief te hebben geschreven. Hij wist niet beter dan dat het slechts om centrale inning van de gelden zou gaan. Daarbij zou er óf per ROC- regio een gedifferentieerde heffing worden opgelegd óf een basishef fing van ten hoogste f 1,— per ha. Dat is gelijk aan het bedrag dat de boeren in het zuidwesten voor de Rusthoeve betalen. Volgens de fi nanciering die het Landbouwschap voor ogen staat, gaat iedereen een gelijke bijdrage van f 2,60 of meer per ha betalen. De opcenten op de Landbouw schapsheffing rijzen zo langzamer hand de pan uit. De opcenten voor akkerbouw zullen in 1994 met on geveer twintig procent omhoog gaan, exclusief de extra lasten die verband houden met de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbe scherming. Het hoofdbestuur van de ZLM wil dat paal en perk wordt gesteld aan de toenemende lasten verzwaringen voor de boeren en tuinders. De ZLM-vertegenwoordigers in de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap, J. Geluk en H. van der Maas, verzetten zich al jaren met hand en tand tegen verhoging en invoering van opcenten voor al lerlei doeleinden. Zij hebben ge waarschuwd dat de boeren de verhogingen niet langer zullen slik ken. Toch staan ook voor 1994 weer diverse verhogingen op stapel. Via opcenten moet de akkerbouw volgend jaar ruim f 7,8 miljoen op hoesten, exclusief de kosten van het meerjarenplan en de mineralen- boekhouding. Dat is f 1,4 miljoen meer dan in 1993. De ZLM vindt dat het mes gezet moet worden in een aantal aktivitei- ten waarvoor opcenten worden ge heven. Op initiatief van de ZLM is de post "Commissie Waterbeheer sing en ontzilting Zeeland" al ge schrapt. Daarnaast kunnen opcenten worden geschrapt dan wel verminderd voor bijvoorbeeld het cultuur- en gebruikswaarde on derzoek van het PAGV, SIVAK (auto matiseringsproject), Stigas (bedrijfsgezondheidsproject), milieu medewerkers, uitvoering meerjaren plan en uitvoeringskosten contractteelt. Ook in de fruitteelt komen steeds meer bezwaren tegen verhoging van opcenten. "Het gaat elke keer om een paar kwartjes, maar bij el kaar opgeteld lopen de extra lasten steeds verder op. Dat proces moet worden gestopt," aldus het hoofd bestuur. Vo/legrondsgroente- en aardappelteelt In het kader van Euregio Schelde- mond organiseren zes scholings instituten uit Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen deze winter de cursussen aardappelteelt en volle- grondsgroenteteelt. De cursussen worden verzorgd door Belgische en Nederlandse scholingsinstituten, aardappel-handelshuizen, keurings diensten en veilingen uit de regio. De cursuslocaties zijn zo dicht mo gelijk bij de doelgroepen gekozen. Het voordeel voor Vlaamse en Zeeuwse landbouwers is dat zij hun kennis nu dicht bij huis kunnen halen. In Euregio-verband is een samen werkingsproject opgestart, ge naamd: "Uitwisseling van cursusfaciliteiten in land- en tuin bouw". Het Agrarisch Opleidings centrum (AOC) te Goes, de Praktijkschool (IPC Plant) en het In focentrum te Schoondijke werken samen met drie proefcentra voor land- en tuinbouw in Oost- en West- Vlaanderen om het cursusaanbod in de Euregio Scheldemond te verbete ren. Tevens kan een breder cursus aanbod geboden worden voor een groter publiek, door gebruik te ma ken van eikaars specialiteiten. Op dit moment wordt het volgen van een cursus in het buurland be lemmerd doordat men slecht geïn formeerd is over de cursusmogelijk heden over de grens en door finan ciële en juridische problemen. Der halve is allereerst een onderzoek gestart om de partners te informe ren over de structuur van het Bel gisch en Nederlands cursusonder wijs en de bestaande grensbelem- meringen. Dit onderzoek is eind september van dit jaar afgerond. Een belangrijk resultaat was dat de financiering van de cursussen in Ne derland en België grote verschillen vertoont. Uit de ervaringen van dit jaar moet blijken of verdergaande samenwer king tussen de instituten mogelijk is. De eerste ervaringen bij de orga nisatie van de cursussen zijn posi tief: de partners vullen elkaar goed aan in kennis en ervaring, zodat dit jaar een aantrekkelijk cursusaanbod gedaan kan worden in de volle- grondsgroenteteelt en de aardap pelteelt. De volgende cursussen worden verzorgd: Specialisatiecursus vollegronds- groenten te Roeselare (Rumbeke). Twee jaargangen van 10 weken met twee namiddagen per week (dins dag en donderdag) vanaf 7 decem ber 1993. Inschrijvingsgeld: f 25,— per jaargang. Cursus vollegrondsgroenteteelt te Schoondijke (Zeeuws-Vlaanderen). De teelttechniek van de volgende gewassen wordt behandeld: prei, sla-typen, wortelen, schorseneren en koolgewassen. De cursus wordt verzorgd op 9 namiddagen van 11 januari t/m 8 maart 1994. Inschrij vingsgeld: f 290,—. Cursus teelt van pootaardappelen te Kruishoutem. Rassenassortiment, selectie, teelttechniek, mechanisa tie, bewaartechniek, mechanische koeling, economie, reglementering en controle. 5 dagen in januari en februari 1994. Inschrijvingsgeld: f 75,-. Cursus teelt van kwaliteitsaardap pelen te Kruishoutem. Teeltdoel, rassenkeuze, bemesting, planten, aanaarden, gewasbescherming, rooien, bewaren, kwaliteit, labels. 6 dagen in januari en februari 1994. Inschrijvingsgeld: f 75,—. Cursus Aardappelbewaring te Roe selare (Rumbeke). Bouw en werking aardappelknol, ziekten en gebreken, kwaliteitseisen, constructie bewaar plaats, klimaatregeling, rentabiliteit. 4,5 dagen in januari en februari 1994. Inschrijvingsgeld: f 75,—. Het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) te Goes, de praktijkschool (IPC-plant) en het Infocentrum te Schoondijke werken in Euregio- verband samen met drie Proefcen tra in Oost- en West-Vlaanderen. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginnende als ervaren telers van de betreffende gewassen in Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen. In de cursussen zal de teelt zowel in theo rie als in praktijk (mechanisatie, be- waarpraktijk en bedrijfsbezoeken) worden belicht. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mw. T. Verdon- schot, tel. 01173-1551. Vice-voorzitter W. van Veldhuizen (rechts) spreekt Van der Maas toe naar aanleiding van het toeken nen van het erelidmaatschap aan de ZLM-voorzitter. Zittend luisteren erevoorzitter Geuze en alge meen secretaris Oggel mee. (Foto: Anton Dingemanse).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 3