Land- en tuinbouwblad Aspergedag 1994 Kring Midden Zeeland van de ZMO Opzeggingen Oogst J VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 ZMO-kantoor Noord-Brabant: Taxandriaweg 12b 5142 PA Waalwijk tel. 04160-51811 fax. 04160-52273 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 15 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Schademelding 01100-38888 0 Afd. Acceptatie en Verkoop - particuliere verzekeringen: tel. 01100-38880 - medische verzekeringen: tel. 01100-38850 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106 3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 04160-51811 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 04160-51811 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. AFDELING BREDA-ROOSENDAAL VAN DE ZLM Bijeenkomst op dinsdag 7 decem ber 1993 om 19.45 uur in het ge meenschapshuis te Liesbosch. Op deze bijeenkomst zullen de SEV-ers mevr. Grietje Middelkoop en dhr Adri Lindenbergh dieper ingaan op de gevolgen voor de bed rijf sgenoten en opvolgers die geheel of gedeelte lijk ander werk hebben. Vragen zo als: "Hoe moet ik de werkzaamheden op het eigen be drijf nu regelen" of "Hoe zit het met de arbeidsongeschiktheid-en ziekte kostenverzekering" worden op deze bijeenkomst behandeld. Introducees zijn op deze avond van harte welkom. AFDELING BURGH-HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 10 december 1993 om 18.00 uur in café-restaurant "Zeelust" te Wester- schouwen. Het belangrijkste agen dapunt van de vergadering is de opheffing van de afdeling. Ook wordt er nog een film vertoond over de watersnoodramp 1953. AFDELING BIERVLIET VAN DE ZLM Jaarvergadering op maandag 13 de cember 1993 om 19.30 uur in restaurant "De Landbouw", Gent sestraat 94 te Biervliet. Eén van de agendapunten is het voorstel en stemming tot opheffing van de af deling. Het bestuur stelt voor om op te gaan in de nieuw op te richten af deling West Zeeuws-Vlaanderen. Op deze vergadering verzorgt de heer ir. C.J. Almekinders, dijkgraaf waterschap "het Vrije van Sluis" een inleiding met als onderwerp: "Waterschapstaken nu en in de toe komst." Leden en huisgenoten zijn van harte welkom. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 115,50 per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-68000 Telefax 01155-65419 AFDELING SINT MAARTENSDIJK VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 14 december 1993 om 19.30 uur in café "Noordpoort" te Sint Maartensdijk. Op deze vergade ring wordt o.a. een stemming ge houden over de afdelingsfusia Na de pauze zal dhr. Taalman, mede werker Accountantsunie ZLM te Bergen op Zoom een inleiding ver zorgen over de mineralenboek- houding. Vekabo Walcheren Ledenvergadering op maandag 6 december 1993 om 19.30 uur in het Gemeentelijk Verenigingsgebouw, Zandput 5 te Serooskerke. Op deze vergadering wordt o.a. een inleiding verzorgd door drs. G.L.C.M. de Kok, gedeputeerde voor recreatie en toe risme. Hij bespreekt de onderwer pen: "Wet Openlucht Recreatie" en Plattelandstoerisme' Waterschapsverkiezing Hulster Ambacht Eventuele kandidaten voor de wa terschapsverkiezing kunnen zich vóór 15 december a.s. opgeven bij de coördinatiecommissie. Kandida ten in de gemeente Hontenisse kun nen zich opgeven bij M. Vinke, tel. 01145-620 en in de gemeente Hulst bij M. Quaak, tel. 01140-10855. Voorlichtingsbijeenkomst gezamenlijke landbouw organisaties Walcheren Voorlichtingsbijeenkomst op dins dag 14 december 1993 om 19.30 uur in het verenigingsgebouw "Amicitia", Agathastraat 1 te Aag- tekerka Deze bijeenkomst gaat over het waterpeilbesluit, welke gewij zigd dient te worden in verband met het waterbeheersplan in de aan staande ruilverkaveling. Witlofstudieclub De witlofstudieclub Schouwen- Duiveland houdt op maandagavond 6 december een excursia De start is om 19.30 uur op het bedrijf van C. v.d. Hoek, Zwanenburgseweg 1 te Capelle bij Zierikzee. Op vrijdag 4 februari 1994 organi seert het Team Vollegrondsgroente- teelt Zuid in samenwerking met het tuinbouwbedrijfsleven een asperge dag op veiling Z.O.N. in Grubben- vorst. De aspergeteelt in Nederland maakt vele nieuwe ontwikkelingen door. Hierdoor wordt het perspec tief van de teelt vergroot. Om hier van daadwerkelijk te kunnen profiteren is het nodig snel en effi ciënt op deze nieuwe mogelijkheden in te spelen. De DLV kan u hierbij de helpende hand bieden door op deze dag allerlei belangrijke facetten rondom de aspergeteelt te be lichten. Op de dag worden enkele lezingen gehouden afgewisseld met bezoek aan een beurs. Het CBT gaat tijdens een lezing in op het marktperspec tief van asperge van vroeg tot laat. Een economische doorlichting van de diverse teeltwijzen wordt door DLV verzorgd. Tenslotte kunt u aller lei vragen omtrent de aspergeteelt aan een forum voorleggen. Op de beurs presenteren zich verschillende toeleveringsbedrijven en instel lingen. De aspergedag begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De entree voor deze dag bedraagt f 50,—. U kunt zich telefonisch vóór 30 de cember opgeven. Telefoonnummer: 04709-87500. Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 9 december 1993 om 19.30 uur in "De Vroone" te Kapelle. Op de vergadering komt aa. de ophef fing van de kring Oost Zuid- Beveland van de ZLM aan de orde. Ook vindt de presentatie van de ver tegenwoordiging uit de voormalige afdelingen, welke afgevaardigd wor den naar de afdeling Oost Zuid- Beveland plaats. Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 9 december 1993 om 19.30 uur in "Ons Huis" te Meliskerke. Op deze vergadering wordt o.a. het bestuursvoorstel, opheffing Kring Walcheren van de ZLM i.v.m. toetre ding tot de kring Midden Zeeland van de ZMO per 1-1-1994, bespro ken. Na afloop van de vergadering is er nog een informeel samenzijn. Kring Noord-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 9 december 1993 om 19.30 uur in café-restaurant "Zeelandia" te Colijnsplaat. Eén van de agenda punten is het voorstel tot fusie tus sen de 4 ZLM-kringen: Walcheren, Oost Zuid-Beveland, West Zuid- Beveland en Noord-Beveland om te komen tot de kring Midden Zeeland van de ZMO. Ook zullen op deze vergadering de heren G.M.F. Bom, C. Janse, H.C. van der Mas en F.A. Dees ieder een inleiding verzorgen over kring Noord-Beveland in de pe riode na de oorlog tot heden. Tevens vindt de presentatie plaats van het gedenkboekje over de kring, samengesteld door zijn kleinzoon Han Wiskerke. Leden en huisgeno ten zijn van harte welkom. Kring West Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 9 december om 19.30 uur in "De Prins van Oranje" te Goes. Eén van de agendapunten is de bespre king over de fusie van de ZLM- kringen en de schriftelijke stemming voer het fusievoorstel. De heer H.G. Bomhof, oud-medewerker inspektie milieuhygiëne houdt op deze verga dering een inleiding met als onder werp: "Is een minicamping, een kip met gouden eieren?" Partners en huisgenoten zijn van harte welkom. Kring Hulst van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 8 december 993 om 19.30 uur in Hotel Van Leuven te Kloosterzanda Eén van de agenda punten is de opheffing kring Hulst van de ZLM per 1-1-1994 en de oprichting van de afdeling Hulst van de ZMO per 1-1-1994. Na de pauze zal de heer H.C. van der Maas, alge meen voorzitter van de ZLM een in leiding houden met als titel: "De ZLM in nieuwe banen". Suiker Unie Zeeuws-Vlaanderen In januari houdt de Suiker Unie drie subkringvergaderingen in Zeeuws- Vlaanderen. Op donderdag 13 ja nuari in Hotel van Leuven te Kloosterzande, op vrijdag 14 januari in De Halle te Axel, en op dinsdag 18 januari in Zaal Wijffels te Schoondijka Alle vergaderingen be ginnen om 14.00 uur. Vorige week hebben wij gemeld dat leden van de ZLM, die een particulier abonnement op het week blad Oogst hebben, dit abonnement met ingang van 1 januari a.s. kunnen opzeggen. Het blad zal vanaf die datum immers tegelijk met de ZMO-krant bij alle leden in de bus ko men. Voor alle duidelijk heid voegen we aan deze mededeling dat abonne menten uitsluitend via het volgende telefoonnummer kunnen worden opgezegd: 08340-42907. Opzeggin gen kunnen dus niet via de ZLM worden doorgegeven. Algemene machinebeurs Van 9 t/m 12 december wordt in de Irenehal II van de Jaarbeurs te Utrecht voor de derde keer de AMB 2000 gehouden. Ruim 40 bedrijven doen mee aan deze Algemene Ma chine Beurs (voorheen Ahlmann machinebeurs). Nieuw voorzitter Cehave-Encebe Het nieuwe bestuur van Coöperatie ve Cehave Encebe U.A. heeft de heer Chr. W.C. van Gisbergen uit Hooge Mierde gekozen tot zijn voor zitter. De heer Van Gisbergen is 53 jaar oud en heeft een melkvee- en vleesvarkensbedrijf. Jarenlang was de heer Van Gisbergen de voorzitter van de Vee- en Vleescentrale in Boxtel. Daarnaast was hij onder an dere voorzitter van de N.C.B.- afdeling Hooge Mierde en plaatsver vangend voorzitter van het Produkt- schap Vee en Vlees. Curfs directeur AID Per 1 januari 1994 wordt dr.ir. H.P.F. Curfs benoemd tot directeur van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. Hij volgt hier mee mevrouw mr. G.A. Kostwinder op, die met ingang van dezelfde da tum de functie van landbouwatta- ché in Parijs zal aanvaarden. Harrie Curfs (48) is vanaf 1976 bij het ministerie werkzaam. Zijn laat ste functie was directeur Land bouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Limburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2