NOOD- SLACHTINGEN BOERDERIJ Export uien stagneert Glasgroenten Aardappelen en uien Te koop gevraagd: F am. de Cock 01150-21376 Voor al uw Nieuwenhuijse - Kruiningen Tel. 01130-82503 Autotel. 06-52114682 Betonplaten Bouwhandel Jan P. Boogert Granen, peulvruchten en zaden Vollegrondsgroenten Fruit Pootgoednoteringen Champignons Bloemen en planten Prijsbericht CHZ Fruitveiling CHZ De export van uien die in de week vóór dat het ging vriezen een om vang van 13.000 ton bereikte, is sterk afgenomen. Er was deze week maar weinig vraag, terwijl steeds meer telers eigenlijk wel wilden le veren omdat ze geld nodig hebben. Gevolg was dat de handel 'achter uit' bood, zo hier en daar wel 3 cent. Het terugvallen van de export heeft vooral te maken met minder vraag voor overzeese bestemmingen. Dit gebeurde tegen december wel va ker. Daar komt bij dat de Duitsers niet zoveel kopen. Zij gebruiken mo menteel veel uien uit eigen land. De kwaliteit daarvan schijnt nogal te gen te vallen. De Spaanse uien zijn trouwens ook niet zo goed dan men daar gewend is. In Nederland valt de kwaliteit ook niet mee. Er komen partijen tevoor schijn met 20 tot 30% tarra; voor namelijk rot, een gevolg van de natte weersomstandigheden voor het inschuren. Het afzetklaar maken daarvan kost veel extra tijd en geeft geen optimaal eindresultaat. Voor uien waarvan klasse I is te maken of een klasse II met een goede kleur biedt de handel duidelijk meer dan de beursnoteringen. 'In de baal' brengt klasse I f 0,27 a f 0,28 per kg op; mooie klasse II doet f 0,23 f 0,24. Nederland: grote producent Jaarlijks groeien er op onze aardbol zo'n 28 miljoen ton uien. Grote pro ducenten zijn China, India, de VS en de voormalige Sovjet Unia In Ne derland schommelt de uienproduk- tie de laatste jaren zo rond de 700.000 ton. Hiervan moet onge veer 80% worden geëxporteerd. Een Nederlands gezin koopt per jaar circa 8 kg uien. Aardappelen rustig De afzet van consumptieaardappe len bleef rusJg verlopen. De in dustrie bleef goed opnemen, terwijl de maat 40/50 goed in de belang stelling bleef. Halverwege deze week konden sommige sorteerbe- drijven hiervoor zelfs wat meer ma ken dan op grond van Rotterdam-notering mocht worden verwacht. Op de termijnmarkt van Amsterdam brokkelden de prijzen nogal af. Er rijzen veel zorgen over de kwali teit van de ingeschuurde aardappe len. Er komt veel 'blauw' tevoorschijn met name in de partijen die onder koude omstandigheden zijn gerooid. Ook lijkt het nogal moeilijk om aardappelen te vinden die voldoen aan de eisen van de chipsindustrie. Gerst gevraagd De Graanbeurs van Groningen kon zich deze week verheugen in een zeer goede belangstelling voor gerst. Voor betere (zware) partijen betaalde de industrie een premie. Ook op EG-niveau liepen de gerst- prijzen nogal op. Belangrijkste oor zaken waren de fors hogere koers van de Franse franc en de stijging van gerstprijzen op wereldmarkt niveau. In diverse Europese rivieren was de ze week het waterpeil zodanig ge zakt dat op de scheepsvracht een toeslag van 10 tot 15% werd in gesteld. 'Groningen' hield z'n tarwe- noteringen gelijk. Toch tendeerde de markt iets zwakker. Het aanbod van karwij was iets ruimer. Aan kopers zijde vertaalde zich dit meteen in wat minder interesse. Minder suiker dan consumptie Volgens de Internationale Suiker Or ganisatie komt de wereldproduktie van suiker in 1993/94 waarschijnlijk in de buurt van de 112,5 miljoen ton. De behoefte aan c.q. de consumptie van suiker bedroeg afgelopen jaar ongeveer 113,7 miljoen ton terwijl toen de wereldproduktie ongeveer 114 miljoen ton suiker bedroeg. Op de wereldsuikermarkt is de note ring iets opgelopen. De koers staat nu op ongeveer f 56,— per 100 kg. Vorig jaar rond deze tijd bedroeg de no tering ongeveer f 45,—. Daarna liep deze op, waarna ze van maart tot heden rond f 55,— bleef schommelen. Prijsstijging wintergroenten valt tegen Het 'wintertje' van de laatste twee weken van november zorgde voor een grotere vraag naar prei, peen, boerenkool en spruiten. Een forse prijsstijging bleef echter uit. De te lers hebben de vorstperiode zien aankomen en tijdig een voorraad aangelegd. De veilingaanvoer bleef dan ook op peil. Vorige week bracht de prei (blok 2) op de veilingen gemiddeld f 1,40 per kg op tegen f 1,08 in de week daarvoor. Medio deze week kwam de prei nog maar amper aan de f 1,25. De spruitenprijs voor de sor tering B1 steeg in de laatste volle week van november tot f 1,17 per kg tegen nog 78 cent een week eer der. Dinsdag jl. deden ze nog onge veer f 1,—. Eind november vorig jaar waren de spruiten overigens bijna f 0,25 goedkoper. Zoals het er nu naar uit ziet, heeft de korte vorstpe riode bijna geen schade toegebracht aan de nog. op het land staande waspeen, winterpei, spruiten en boerenkool. Bolgewassen hoopvol Voor de tulpenbollen oogst 1994 ziet het er hoopvol uit. De bemidde laars hebben in de verkoop al veel orders kunnen boeken. De broeierij is positief van start gegaan. Bloe menveiling Holland noteerde afgelo pen dinsdag een middenprijs van 38 cent. Eveneens is er al veel belang stelling voor hyacinten oogst 1994. Er worden er al verkocht, en voor hoge prijzen. De broeierij, voorna melijk nog van in Frankrijk geteelde bollen heeft tot dusverre goede prij zen gemaakt. Voor narcissenbollen oogst 1994 zijn er eveneens meer transacties af gesloten en wel voor aanzienlijk ho gere prijzen dan verleden jaar rond deze tijd. Ook dat heeft te maken met het veelbelovende begin van het broeierijseizoen. Prijsindexcijfer groenten iets meer dan 100 De lage groentenprijzen van dit jaar kwamen ook tot uiting in de prijsin dexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het Pro- duktschap voor Groenten en Fruit is het prijsindexcijfer voor verse groen ten van 110 in september gedaald naar 101 in oktober. Dat betekent dat verse groenten toen maar een fractie duurder waren dan in 1985. Bij vers fruit liggen de prijsindexcij fers al het hele jaar op een zeer laag niveau (tussen 85 en 95). Met na me appelen en citrusvruchten zijn laag geprijsd. Bananen zijn sinds juli duurder dan voorheen. Duitsers kopen meer groenten uit eigen land De Duitsers kochten dit jaar niet al leen meer groenten maar ook meer groenten uit eigen land. Althans, dat zeiden de Duitse huisvrouwen toen hen dit werd gevraagd. Gegevens van het Produktschap voor Groen ten en Fruit over het derde kwartaal komen voor het oostelijk deel van Duitsland aan een groei in kilo's van 5%. In het westelijk deel stegen de aankopen met 2,5%. Nederland had in de aankopen een aandeel 52%. De Duitsers zelf kwamen aan 22%. Bron: CBT/PGF; gem. veilingpr. in ct./kg Week 47 sort. 1992 1993 Aubergine 225/300 496 390 Aubergine 300/400 538 407 Komkommer 410/510 79 113 Komkommer 510/610 100 123 Paprika groen 75/85 235 125 Paprika rood 75/85 270 359 Paprika geel 75/85 280 404 Radijs mid 20 76 87 Radijs mid/grof 22 96 105 Sla 190/200 23 37 Sla 230/240 30 41 Tomaten rond A47/57 242 120 Tomaten rond B57/67 217 107 Tomaten vlees BB67/82 222 117 Tomaten vlees BBB82/102 219 245 Tomaten cherry 24/30 83 81 Venkel knol 159 132 SLACHTKUIKENS, STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935. TELECOMMUNICATIE. Draadloze telefoons, telefax, beantwoorders, telefooncen trales, nummerkiezers, door kiezers, personen- zoekinstallaties, bewa- kings/observatieapp. d.m.v. camera/monitor. Bel voor doc. Becotex, tel. 01131 - 2406. AANBIEDING! Damwand- profielolaten met plastisal co ating voor dak en wand. Div. kleuren, prijs slechts 19,95 p/m2 incl. BTW, franco gele verd, betaling bij aflevering. Bouwhandel Jan. P. Boogert. Tel. 01114 - 2682. FULMEN ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren. Auto's, Kranen, Combines, enz. P. Slabbekoorn, Bredero- destraat 36, 4481 AE Kloetin- ge. Tel. 01100 - 13602. KIPPEMEST te koop in soorten en garantie, 01155 - 61875 65052. C. Steendijk, Axel. JONGE ZWARTBLES fok- ooien te koop. Groot, zwaar en breed. Drachtig, werkelijk buitengewoon beste. 01680 - 35261 n.o. zondag. TE KOOP: wegens inruil di verse landbouwwerktuigen o.a. Same Centurion 75 DT, Masshio rotoregge, Hassia 3 m zaaimachine; Cebeco land- bouwspuit, 18 m, RVS lei ding, e.d. Eventueel zonder BTW. Cebeco Mechanisatie BV, Middelburg, tel. 01180 - 14957 01103 - 1704. Voor de originele mamoet- skelters, kiepkarren, enz. J.M. de Bruine, Lagerram- pertseweg 15, Oosterland, 01114 - 3077. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkei en, w.f. klinkers en natuur steenkeien. Pekaar Bestra tingsmaterialen b.v., tel. 01131 - 2069. TE KOOP: hefmasten 2 T„ 4.5 m. h.; Veenhuiskiper 8,5 t.; balenklem 8 balen; balen klem 48 balen; tandensleep eggen; houtensleep eg. L.P. melis 01189 - 1227. AUTOVERZEKERING DUURDER? Wij bieden: la ge premies, uitstekende voor waarden. Bel ons voor een vrijblijvende premie-opgave en vergelijk. Zifidweg Assu rantiën, tel. 01102 - 41094. UW VERTROUWDE adres voor: aan- en verkoop van melk- en mestquotum, akkerbouw- en veeteeltbedrij ven. Marcel Obels O.G. b.v. taxateur, Wouw tel.: 01658 - 1570. TE KOOP: zware CV-ketel, 61 KW aardgas; radiatoren, 3 meter. 01148 - 1813. met grond of 5 a 6 ha landbouwgrond in nabijheid van dorpskern in Zeeuwsch- Vlaanderen. (nieuw) 200 x 200 x 12 cm, voor vloer- en erf verharding. t 112,50 p/stuk excl. BTW. Franco thuis! Betaling bij aflevering. Oosterland, tel. 01114-2682, ook na 18.00 uur. Tevens uw goedkoopste adres voor sierbestrating! CONSUMPTIE Telersprijzen Bintje veldgewas Bintje 0-opw. Bildstar 40-65 Irene 40-65 mm Voeraardappelen Emmel- Zee oord wolde 13 2,5-3,5 13 Goes 12-13 12,5-13,5 Dronten 13 Midden- meer 13 1,5-2,5 GROOTHANDELSBEURS ROTTERDAM Bintje klei 40/50 mm Bintje klei 40/55 mm 15,5-16 16,5-17 Bintje zand Bintje zand frites Leeuwar den 12-13 20-22 41-43 1-2 13,5-14,5 14,5-15 Bintje klei 55 opw. 16,5-17 Eigenheimer klei Bintje klei frites 15,5-16,5 Voeraardappelen 1,5-4,5 TERMIJNMARKT AMSTERDAM woe do vrij ma di 40/50-opw. april '94 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 50 opw april '94 15,30 15,50 15,20 14,20 14,30 50-opw mei '94 15,60 15,90 15,80 14,80 14,90 50-opw juni '94 16,20 16,40 16,20 15,40 15,70 POOTGOED 01/12 28/35 35/45 Noordelijke A: 89 52 Delta A: 87 51 UIEN vlg AVZ Emmeloord Zeewolde Goes Dronten Middenm. 25/11 26/11 30/11 1/12 1/12 land kl II 16-17 13-16 schuur 12-17 12-16 13-15 gld per 100 kg Groningen R'dam (gr.h.) Goes grooth. prijzen grooth. prijzen telersprijzen GRANEN di 30/11 ma 29/11 di 30/11 Tarwe (basis 16%) 29,30 30,50* 27,75-28,75 Zomergerst 31,15 31,50 Wintergerst 30,65 Brouwgerst 37,15 33,50 Voergerst 25,50 Haver 31-33 voertarwe PEULVRUCHTEN Erwten (consumptie) 42,50 Erwten (voer) 35,50 Kapucijners 58 Bruine bonen 115 82,50-97,50 Veldbonen 30 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Karwijzaad 412,50 440 Blauwmaanzaad pr. doorsn. 497,5-522,5 Blauwmaanzaad 525 447-472 Lijnzaad-slag 44 Vlas 25- 35 Bron: PGF, prijzen in centen per eenheid Week 47 Sortering Eenheid 1992 1993 Bloemkool 8 st/bk st 84 93 Boerenkool kg 63 100 Kool, Deense witte 12-15 kg 49 48 Kool, rode 12-15 kg 52 49 Kroten A kg 42 28 Waspeen B50-150 kg 52 57 Breekpeen 50-200 kg 20 36 Prei blok 2 kg 64 141 Prei Kl II bl2 kg 43 124 Spruiten A23-31 kg 38 110 Spruiten A31-41 kg 57 117 Witlof kort grof kg 217 187 Witlof Kl II kg 150 1 52 België had in het westen van Duits land een aandeel van 13%, Frankrijk was daar goed voor 7,5%. Het Ne derlandse aandeel zakte in West Duitsland terug van 50 naar 42%. (VOORJAARSLEVERING) Woensdag 1 december 1993 Noordelijke: A 28/35 f 89,—; A 35/45 f 52,-. Delta's: A 28/35 f 87,-; A 35/45 f 51,-. Bron: CBT/PGF; gem veilingpr. in ct./kg Week 47 sort. 1 992 1993 Appelen Boskoop blond 75/85 40 53 Boskoop rood 75/85 57 82 Cox Orange 70/80 54 76 Elstar 70/80 54 72 Gloster 80/90 31 38 Golden Delicious 70/80 55 59 Jonagold 80/90 39 62 Jonagored 80/90 51 81 Peren Conference 65/75 135 93 Doy. du Cornice 75/85 154 84 Gieser Wildeman 60/70 120 178 St. Remy 70/80 34 63 Bron CBT/PGF; gem. veilingpr. i in ct./kg Week 47 sort. 1992 1993 vers 60- 1-1 315 359 industrie 100-11-3 133 237 industrie 80-II-3 137 237 Bron: VBN; gem. veilingpr. in ct./st. Week 47 1992 1993 Snijbloemen Chrysanthemum TR 55 51 Cymbidium - 133 Dianthus caryoph. - 20 Freesia 27 26 Gerbera 49 52 Gypsophilia 37 49 Iris - 24 Lilium 52 79 Rosa 38 40 Tulipa - 37 Totaal snijbloemen 42 41 Kamerplanten Cyclamen persicum 227 190 Dracaena 377 366 Euphorbia pulch. - 262 Ficus 405 311 Kalanchoé 98 80 Rhododendron - 273 Totaal kamerplanten 219 200 Dinsdag 30 november 1993 Bloemkool: 10.500 st. 6 st. 240; 8 st. 145-219; 10 st. 116-141; 12 st. 67-79. Witlof: aanvoer: 57.000 kg. Eenmalig fust: lang I 131-146; klvp. 4 I 165-183; klvp. 5 I 179-182; klvp. 6 I 154; klvp. 3 I 160-176; klvp. 2 I 157-162. Meerm. fust: krt. grf. I 185-195; krt. fijn I 192-215; ex. krt. I 168-226; kort II 157-170; lang II 129-147; ex krt. II 118-175; onregel matig II 113-127. Aardappelen: 19.500 kg. Bintje 17-23; Eigenhei mer 53-60; Irene 16-33; Gloria 10-12. Uien: aanvoer: 27.000 kg. Bonk 27-42, grof (RD 40-43) 20-29, middel (RD 35) 22-29, gesch. 64-71. Dinsdag 30 november 1993 Blok appelen: Cox Orange Pippin: Barendrecht aanvoer: 65 ton. 80/85 1-2 82 1-3 43; 75/80 1-2 79 1-3 50; 70/75 1-2 VERVOLG OP PAGINA 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 14