Sint-Nicolaas en Sinterklaas Meten is weten en wie schrijft die blijft Jongeren agenda onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: C.J. de Jonge-Stols Brouwerijweg 2, 4424 CH Wemeldinge Sigarendoos wordt computer AGRARISCH Ploegwedstrijd ALGEMEEN Excursie naar champignonkwekerij VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 De viering van het Sinterklaasfeest is typisch een Nederlands en Bel gisch volksfeest. Sinterklaas is de laatste, levende manifestatie van een oeroude traditie. De kinderen van nu weten dat Sinterklaas op de avond van 5 december cadeautjes brengt. Er komt een Spaanse bis schop te paard op bezoek, zijn knecht Zwarte Piet strooit peperno ten en er zijn cadeaus met rijmpjes. Een fantasiefiguur. Maar de heilige Nicolaas heeft wel degelijk bestaan. Nicolaas is, ver moedelijk in het jaar 280 geboren, vlak bij het plaatsje Myra (nu Dem- re) in Turkije. Op negentienjarige leeftijd werd Nicolaas tot geestelijke gewijd. Tijdens zijn leven werd hij vereerd om zijn grote weldadigheid. Het levensverhaal van Nicolaas intri geerde de diaken Joannes van Na pels. Hij schreef het verhaal van de inmiddels heilig verklaarde Nicolaas op, aangevuld met de vele legenden die over hem de ronde deden. Volgens zo'n legende droomde Sint- Nicolaas tijdens zijn bootreis naar het Heilige Land over een storm. De ze zou een gevaar vormen voor hemzelf en de bemanning. Hij waar schuwde en stelde tegelijkertijd de bemanning gerust. Allen zouden on gedeerd thuis komen. De storm brak uit, een van de zeelieden viel uit de mast en lag dood op het dek. Nauwelijks was de storm bedaard of Sint Nicolaas wekte de man weer tot leven. Een andere legende verhaalt van een herbergier die drie jongens ver moordde en hen conserveerde in een ton pekel. Nicolaas wekte de jongens weer tot leven. De herber gier zag dit en was op slag bekeerd. Sint-Nicolaas werd de beschermhei lige van ongehuwde meisjes, door dat hij tijdens zijn leven drie dochters van een verarmde edelman een bruidschat gaf in de vorm van goud. De dochters waren gered, want zonder bruidschat zouden zij ongehuwd blijven. In sommige lan den vermeldt de legende dat Sint Nicolaas het goud door de schoor steen gooide, precies in een schoen en een sok die daar onder stonden. Eeuwenlang was de betekenis van Sint-Nicolaas groot zowel in de reli gie als in de folklore. De heilige werd voor de mensen de schutspatroon van zeevarenden en reizigers die in nood verkeerden. Nog steeds is hij de schutspatroon van de stad Am sterdam. Sint-Nicolaas beschermde kooplieden en boeren, zorgde dat huwbare dochters aan de man kwa men en hielp, als heilige, vrouwen die naar een kind verlangden. Hij hielp iedereen die vals beschuldigd werd. Sint-Nicolaas blijkt uit de legenden en verhalen een menselijke heilige te zijn die altijd bereid is te helpen. Allerlei bovenmenselijke en wonder baarlijke krachten zijn de heilige door de eeuwen heen toegedicht. Hij redde mensen tijdens schipbreuk en zorgde dat gevangenen niet geëxecuteerd werden. Hij wekte mensen weer tot leven en kon de duivel uit mensen verdrijven. Hij hielp de mensen en hield hen tegelij kertijd een spiegel voor. In de twaalfde eeuw kwam de Sint- Nicolaascultus tot een hoogtepunt. Men zag de heilige achter Jezus en de Maagd Maria op de derde plaats staan. Vooral in Rusland werd Sint- Nicolaas vereerd, zeker duizend ker ken kregen de naam Nicolaas. En vele verhalen deden de ronde over Nicola de Barmhartige, zoals hij in Rusland genoemd werd. Kinderen werden Nicolaas of Nicole of Nico- lien genoemd. Daarmee kregen zij de opdracht het voorbeeld van Sint- Nicolaas te volgen en niet te schan de te maken. Tijdens de reformatie, waarbij een groot deel van Europa protestants werd, probeerde men de cultus rond Sint-Nicolaas te ver nietigen, echter zonder succes. Christenen en niefcchristenen ac cepteerden toen en nu ,de rituelen en legenden rond Sint-Nicolaas. Sinterklaas, de goedlachse en gulle gever, met een van zijn vele Zwarte Pieten. Sint-Nicolaas wordt vereerd in Ame rika, Rusland en Europa als schutspatroon en wonderdoener. Sinterklaas staat in Nederland en België bekend als de bisschop te paard, de gulle gever die kinderen goedmoedig terecht wijst. De overi ge landen kennen een Santa-Claus, een man in een rood kostuum die cadeautjes brengt en op de Noord pool woont. Beide zijn een voort vloeisel van Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas was tijdens zijn leven bisschop van Myra. Zeven eeuwen na zijn dood werd het leven in Myra heel roerig. Men was bang dat het graf van Sint-Nicolaas geschonden zou worden. Daarom haalde men de overblijfselen van de heilige uit zijn tombe en bracht het per schip over naar Bari in Italië. Het schip kwam op 9 mei 1087 aan. Sindsdien her denkt de stad deze gebeurtenis met een jaarlijks feest. Het volk ziet dan een met vlaggen versierde vissers boot met een symbolische schrijn naar zee varen. Als de boot weer te rugkeert beginnen de folkloristische en religieuze feestelijkheden. Eeuwenlang was Bari het vertrek punt voor pelgrims. Daarom is het niet vreemd dat de verering van Sint-Nicolaas zich verbreidde vanuit Zuid-ltalië naar de noordelijke lan den. Als eerste naar de handelscen tra en de Hanzesteden. De verering breidde uit en al snel was de rest van de Nederlanden ook in de ban van de goedheiligman. Zijn land van herkomst werd al gauw Spanje, ver moedelijk doordat Zuid-ltalië enige tijd in Spaanse handen is geweest. Als heilige werd Sint-Nicolaas door de eeuwen heen aanbeden en ver eerd. De houding van de Kerk van Rome bleef echter aarzelend. Op merkelijk is het feit dat de Vaticaan se kalender in 1970 de zesde december aangaf als de tweede ad- ventzondag en niet als de naamdag van Nicolaas. Veel katholieken over de gehele wereld ergerden zich hier aan. Kranten schreven hierover. Het Vaticaan had de naamdag ge schrapt. De reden? Het Vaticaan heeft de heiligen teruggebracht naar de Romeinse mythologie, waar ze jaren geleden vandaan zijn geko men. De vereerders van Sint- Nicolaas vinden dit een achteruit gang. Zij blijven Sint-Nicolaas vere ren als de schutspatroon en wonderdoener. In 1972 wil Bari een oecumenisch gebaar maken naar de Sint- Nicolaaskerk in Flushing, een plaatsje net buiten New York City. Bari schenkt de Grieks-orthodoxe kerk een met juwelen versierde schrijn met relikwieën, gewaden en delen van de schedel van Nicolaas. De schrijn wordt op 5 december overgedragen. Tijdens de vespers wordt een dankdienst opgedragen namens de maritieme wereld, ter ere van de oude schutspatronen. De mythe van de bisschop Nicolaas blijft bestaan. Daarnaast bestaat ook Sinterklaas, de goedlachse gul le gever. De mensen hebben Sint- Nicolaas door de eeuwen heen ver vormd tot hoe zij hemzelf willen zien. Normen zijn veranderd en Sin terklaas is aan de tijd aangepast. Voor het gemak wordt hij gebruikt als stok achter de deur. Kinderen moeten zich gedragen, anders krijgt Sinterklaas het te hóren en neemt hen mee. Het Sinterklaasfeest zorgde vroeger voor gezelligheid. Kleine cadeautjes werden omgevormd tot surprises en het uitpakken alleen al was een feest. Nu hedentendage is het Sin terklaasfeest, als het nog gevierd wordt, een materieel feest. De ca deaus worden groter en vooral het krijgen staat voorop. Sinterklaas wordt de laatste jaren echter steeds meer verdrongen door de kerstman, Santa Claus. Sint-Nicolaas is als heilige in Ameri ka vervormd tot Santa Claus. Door invloeden van het Noorse zonne wende feest komt Santa Claus vlak voor het kerstfeest tevoorschijn. Blijft Sinterklaas bestaan of wint Santa-Claus het. De tijd zal het leren. M. van der Ham-Sonnenschein Redaktie Luc Mangnus Vroeger was de achterkant van een sigarendoos groot genoeg om de noodzakelijke bedrijfsgegevens te noteren. Vandaag de dag gaat het toch ietsje anders. Een moderne be drijfsadministratie is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor de jonge boer en tuinder van de toekomst. Gegevens van je bedrijf verzamelen en ermee werken is noodzakelijk om boer of tuinder te kunnen zijn en dat te blijven. Maar wanneer je ermee aan de slag wilt, zal blijken dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Daarom is het NAJK gestart met een voorlichtingsproject over dit on derwerp. Wat Gerard van der Vleuten betreft kan de sigarendoos voorgoed bij het oud papier. De tomatenkweker uit het Brabantse Oirschot kan niet meer zonder computer. Valt de stroom uit dan ligt zijn hele bedrijf plat. Gerard is een van de medewer kers aan de diaserie die het NAJK ter begeleiding van het voorlich tingsproject heeft gemaakt. In de serie wordt aan de hand van prak tijkvoorbeelden getoond hoe moder ne boeren en tuinders omgaan met de vele cijfers en getallen die een rol spelen in hun dagelijks leven. Gerard is op dit punt duidelijk. Zijn bedrijfs administratie heeft grote invloed op het bedrijfsresultaat: 'Als je die gegevens ziet en gaat vergelijken, vooral van de produktiegegevens of waterverbruik en je merkt dat je te hoog zit, dan ga je toch eens kijken kan ik niet naar dat cijfer van mijn collega komen. Ik denk dat het posi tief werkt, anders wordt je bedrijfs- mimmim blind lijkt mij.' De Brabantse tomatenteler vindt de computer een ideaal ding. Als hij zijn tomaten geplukt heeft worden ze gesorteerd, verpakt en afgezet via de veiling in Veldhoven. Gege vens over het aantal kilo's en de ge maakte prijzen worden met behulp van de computer doorgegeven aan een databank. Zo kunnen de resul taten worden vergeleken met die van collega's, ledereen is vrij open wat dat betreft in deze sector. Het AJK - West Zeeuwsch-Vlaanderen Afgelaste ploeg wedstrijd van 13 no vember wordt nu gehouden op 4 december a.s. De wedstrijd is op een perceel van de familie De Hulster aan de Polderstraat te Bier vliet. De wedstrijd begint om 12.00 uur. AJK - Schouwen Duiveland/Regio- groep Schouwen Duiveland Maandag 6 december organiseert AJK- en regiogroep Schouwen Dui veland haar eerste activiteit van dit seizoen. Het onderwerp van de avond is "Handjeklap op wereldni- vo". Tijdens de avond komen het EG-beleid en de GATT aan de orde. De avond wordt begeleid door Paula Huismans. vastleggen van bedrijfsgegevens is een stap op de weg naar een effi ciëntere bedrijfsvoering aldus Gerard. ledereen kent kreten als: meten is weten, wie schrijft die blijft en wie print die wint. Maar ook: wie alleen maar heeft geschreven, die is niet gebleven! Registreren, berekenen van kengetallen, conclusies trekken uit de teeltresultaten van een ge was, het lijkt allemaal zo logisch. Kengetallen als tussenkalftijd, voe derconversie of het saldo van een gewas, ledereen praat er makkelijk over, maar ken je ze ook van je ei- Het AJK West Zeeuws-Vlaanderen organiseert op 4 december op een perceel van de familie De Hulster aan de Polderstraat te Driewegen (ZVI) een ploegwedstrijd. Deze kon eerder vanwege de natte weersom standigheden niet doorgaan. De wedstrijd begint om 12.00 uur, maar al vanaf 9.30 uur is er de mo gelijkheid enkele omgangen te ploe gen en de ploeg af te stellen. Het bedrijfsleven heeft prijzen beschik baar gesteld, en de firma Riemens verzorgt een ploegdemonstratie. Deelnemers kunnen zich opgeven bij Ina van Gijs (01152-2056) of Pie- ter Kools (01170 - 52436). gen bedrijf? Voor een deel van de jonge agrariërs is het gesneden koek, maar er zijn er ook heel wat die er nog niet zo makkelijk mee werken. Voor hen is het echter eveneens van levensbelang. Wat moet je opschrijven, hoe vaak, waar administreer je en leidt het allemaal wel tot inzicht? Kun je er inderdaad je voordeel mee doen of is het puur extra werk? Een bijeenkomst over bedrijfsadministratie is een goede gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Hogere opbrengsten Bedrijfsadministratie en bedrijfsver- gelijking zijn hulpmiddelen om de sterke en zwakke kanten van je be drijf op te sporen. Het helpt je kri tisch naar je bedrijf te kijken. Daardoor kun je de sterke kanten verder uitbuiten en de zwakke kan ten verbeteren. Voorop moet staan dat administratie een middel is om tot meer inzicht in het bedrijf te ko men en daardoor tot hogere op brengsten. Het is dus geen doel op zich. Door gegevens te vergelijken met voorgaande jaren en met die van andere bedrijven krijg je een be tere kijk op je bedrijfsresultaten. Het helpt je om nog kostenbewuster te 'boeren'. Want: een gunstiger ver houding tussen kosten en op brengsten is één van de weinige manieren om het inkomen op peil te houden of te verhogen. Het verbete ren van de technische en economi sche resultaten kan een bijdrage zijn in de strijd om te overleven. Raymond Bruine de Bruin PJZ-Tholen/St. Philipsland 10 December: dropping. Heb je zin om een avond in een onbekend ge bied te wandelen? Geef je dan op voor de jaarlijkse dropping bij Herbe nen 01660 - 4626 of bij Daan 01662 - 2303. Vertrek om 19.30 uur bij de Chinees in Scherpenisse. PJZ-Schouwen Duiveland Zondag 5 december: Sinterklaas surprisemiddag. Opgeven bij Petra Kwaak 01114 - 1732, dan hoor je voor wie jij een surprise van f 10,— en een gedicht moet maken. Plaats: 14.30 uur bij Arno Geluk, Dirksweg 3 te Brouwershaven. KPJ-Graauw 26 December: groot sportevene ment tussen de afdelingen van de Delta-Jongeren. Het toernooi bestaat uit bankvoetbal, volleybal, slagbal. Plaats: in "Den Dullaert", Sportlaan 24 in Hulst. Tijd: 12.45 uur tot 17.00 uur. Opgave vóór 5 december bij je eigen afdeling. Meer informatie bij Anneke Mangnus, 01143 - 5377. Op dinsdag 14 december houdt het AJK West Zeeuws-Vlaanderen een excursie naar de champignonkwe kerij van de familie Risseeuw te Re- tranchement. Behalve een rondleiding over het bedrijf staat ook het vertonen van een video over de champignonkweek op het pro gramma. De excursie begint om 19.30 uur, verzamelen op Ledelplein te Oostburg om 19.15 uur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 13