it Milieumeetlat helpt telers bij milieuvriendelijke middelenkeuze iPflfi?! MESTWET Den Zeeuwschen Landbouw ZLM groeit als Jona's wonderboom Geschiedenis van de ZLM Elk middel krijgt milieubelastingspunten VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 Met behulp van de milieumeetlat zijn boeren en tuinders beter in staat om uit de beschikbare gewas beschermingsmiddelen het meest milieuvriendelijke te kiezen. Elk mid del krijgt een bepaald aantal zgn. milieubelastingpunten. De teler kan deze puntenscore in zijn middelen keuze laten meewegen, naast de prijs van het middel, de werking, etc. Momenteel vindt de introductie van de milieumeetlat plaats voor Zeeuwse akkerbouwers. Tijdens een bijeenkomst in Kwaden- damme van de Vereniging van Be drijfsvoorlichting West Zuid-Beveland legt Arjen den Hulster van de DLV uit wat de mi lieumeetlat precies inhoudt. De meetlat is in feite niets anders dan een lijst met alle gewasbescher mingsmiddelen, waarbij elk middel (per kg of per liter) een bepaald aan tal punten krijgt voor de belasting van het milieu. In dit geval wordt onder milieu verstaan: waterleven, bodemleven en grondwater, dit laat ste uitgesplitst in voorjaar en najaar. Voor deze drie faktoren krijgen de middelen verschillende puntensco- res, die ieder worden vermenigvul digd met de toegepaste dosering en de hoeveelheid aktieve stof per kg/l. Opgeteld levert dit een aantal mi lieubelastingpunten op (MBP-score), die de teler kan laten meewegen bij zijn beslissing welk middel te kiezen. De puntenlijst is met behulp van de computer opgesteld door het Cen trum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het aantal punten dat een bepaald middel krijgt voor de in vloed op bodemleven en grondwa ter is niet alleen gebaseerd op eigenschappen van het middel (zo als giftigheid, persistentie, mate van verspreiding in de bodem, uitspoe ling, etc.), maar ook op de hoeveel heid organische stof. Bij een hoog percentage organische stof is er veel binding aan bodemdeeltjes, waardoor een middel minder scha gr? Alle regels en wetten gaan menig boer boven de pet. De milieu-meetlat is echter geen nieuw voorschrift doch een hulpmiddel om gegeven de omstandigheden het minst schadelijke middel te kiezen. delijk is voor het bodemleven en dus een lagere MBP-score krijgt. Om de zelfde reden speelt ook de grond soort een rol (klei heeft een veel sterker bindend vermogen dan zand), maar dit is niet in de lijst op genomen. Emissie maakt geen on derdeel uir van de lijst, "al kan vervluchtiging zeker bij schraal weer een rol spelen", zegt Den Hulster. Wel wordt, afhankelijk van de ge washoogte, spuitmethode en drup pelgrootte, gerekend met een bepaald percentage drift. Dit per centage vormt een vermenigvuldi- gingsfaktor voor de invloed op het waterleven. De puntenlijst is nog voorlopig, maar volgens De Hulster kan een praktiserend akkerbouwer er al wel mee uit de voeten. Ook de prijs van de verschillende middelen per kg/l is vermeld, zodat de akkerbouwer een goede afweging kan maken. Den Hulster schetst een aantal praktijk voorbeelden, zoals de bestrijding van duist, kleefkruid en luizen in wintertarwe. De "gangbare teler" komt tot een MBP-score van resp. 6216, 1563 en 1821 voor resp. wa terleven, bodemleven en grondwa ter. Door een andere middelenkeuze dalen deze aantallen tot resp. 98, 98 en 372. De hoeveelheid aktieve stof daalt van 8,4 kg tot 2 kg per ha, terwijl het bovendien financieel gunstiger uitpakt. De werking is in beide gevallen vergelijkbaar, aldus de DLV-er. Voor suikerbieten toont hij een vergelijkbaar resultaat, met de aantekening dat hierbij gebruik is gemaakt van de beschermende Gauchopil, waarvoor nog geen MBP-punten zijn bepaald. Bij de toepassing van de milieu meetlat gaat men er van uit dat elke bespuiting met meer dan 100 pun ten belastend is voor het milieu. Bij mengen van middelen moeten de punten van de afzonderlijke midde len dus opgeteld worden. Praktijkkennis Vervolgens gaat Jack Kerckhaert, eveneens van de DLV Goes, dieper in op de praktische toepassingsmo gelijkheden. Uit zijn uitleg blijkt dat de boer altijd zijn praktijkkennis en de omstandigheden moet laten meewegen bij zijn beslissingen. "Als onder bepaalde omstandigheden het milieuvriendelijke middel ontoe reikend is, dan moet je het niet ge bruiken. Als de werking, prijs en dergelijke vergelijkbaar zijn dan denk ik dat dit systeem een mooi hulp middel is om wat minder te spuiten. Zonder dat we de spuit hoeven te laten staan". Ook de Commissie Toelating Bestrij dingsmiddelen hanteert de milieu meetlat. Dit heeft tot gevolg dat alle nieuw toegelaten middelen een lage MBP-score hebben. Een ander ge volg van de meetlat (en van het hele aktieve-stofbeleid) is dat fabrikanten hun produkten "opzuiveren", dat wil zeggen ontdoen van overbodige bestanddelen en de concentratie van de aktieve stof verlagen, om zo gunstig mogelijk uit de bus te ko men. Dit heeft al tot een aantal nieuwe formuleringen geleid, zoals Starane 200 en Targa prestige. Ook verschijnen er bekende produkten in nieuwe vorm op de markt. Een voorbeeld hiervan is Parathion in granulaatvorm, dat een invloed van nul komma nul heeft op het waterle ven (zoals alle granulaten). In sommige gevallen is een hoge mi lieubelasting niet erg. Als een per ceel gespoten moet worden dat niet in de nabijheid van open water ligt is het niet erg een middel te gebruiken dat (alleen maar) belastend is voor het waterleven, want er is toch geen waterleven. Voor luisbestrij- ding in aardappelen of bieten kan een teler bijvoorbeeld kiezen uit Systox (te hoge punten voor water leven). "Als er geen sloten langs het perceel liggen kun je wellicht beter kiezen voor Systox", zegt Kerck haert. Vanuit de zaal merkt iemand op dat er dan niet toevallig een dorp aan het perceel moet liggen, "want het hele dorp ruikt het, en dat is ook een fakt'or om rekening mee te houden". In de voorjaarsvergadering van 1917, den 30en April, spoedden vol belangstelling de Hoofd bestuurders zich naar het verga derlokaal. Wij zien o.a. daar A. de Bruijne uit Ter Neuzen, J. Be- cu uit Groede, D.W. Lindenbergh uit 's Heer Arendskerke, jonge ren in de kracht van het leven! De oudere, kalme Van Westen treedt binnen en is zeer ontdaan en onder den indruk van het dra ma, dat zich in den afgeloopen nacht in Zierikzee heeft af gespeeld en waarvan hij ver haalt. Een bomaanval was op zijn geliefde woonplaats gedaan. Menschenlevens waren er bij ge bleven. Een brandbom stichtte brand; een bom niet grooter dan een inktkoker, had het huis van Mr. Polvliet voor een groot deel verwoest. Gruwelijke verdel- gingskrijg, die onze brave Zeeu wen zelfs niet met rust kon laten. Het is of de duivel rond vaart over d'aard. De Voorzitter betuigt de deelneming der verga dering. Men moet weer aan den arbeid. De stichting van een landbouw- huis wordt genoemd. Het regle ment op de gewassenkeuring gewijzigd. Ons blad won meer en meer aan beteekenis, inzon derheid nadat er tegen eenige vergoeding medewerkers aan verbonden werden. Spoedig werd het ook het blad voor den tuinbouw. Alles wat de veilingen betreft, zal er in gepubliceerd moeten worden, want circulaires zullen niet meer worden gezon den. Ongetwijfeld zou daardoor het aantal leden der Maatschap pij belangrijk toenemen. Menig een was het wel verplicht om zijn zaken. Het blad zal dan twee maal per week verschijnen. Teeken des tijds is, dat Mr. Zaaij- er spreekt over het doel der ver- eeniging Molestrisico. Het ligt in de rede, dat elke vergadering ge wijd is aan allerlei wat betrek king heeft op de economische omstandigheden tengevolge van den oorlog: hooivordering, bieten- uitvoer, aflevering granen, graan voor eigen gebruik, aard appelendistributie en dergelijke. Ik laat aan den geschiedschrijver der toekomst over dit allerge wichtigst tijdvak, hetwelk nog niet objectief beoordeeld kan worden, te beschrijven en bepaal mij slechts tot een enkele mede- deeling. Welleman is vasthou dend. Wel was het kringenstelsel facultatief gesteld, maar hij is nog niet tevreden en acht nu het moment gunstig om zijn denk beelden te verwezenlijken ten aanzien van de organisatie der Maatschappij. Deze bespreekt hij dan ook in een uitvoerige rede. De discussiën daarna zijn buiten gewoon interessant, maar de Z.L.M. wordt en is gereorga niseerd. In het voorjaar van 1918 is onze Secretaris ernstig ziek en dat geeft reden tot angstige be zorgdheid, maar het 75jarig bestaan der Z.L.M. kan hij op den 31 Augustus 1918 mede dankbaar herdenken. Ik breng U in de herinnering, wat velen hier nog versch in het ge heugen liggen zal. Onder het fier commando van Jhr. Van Vreden- burch trok de voorhoede van de Terwijl de eerste we reldoorlog een groot deel van Europa in brand zet, viert de ZLM in 1918 op sobere wijze haar 75-jarig bestaan. In deze benarde tijd slui ten veel boeren zich aan bij de maatschappij. Het aantal leden verdubbelt zich in korte tijd. De voorzitter maakte er met gepaste trots ge wag van in zijn jubi leumrede, die hij bij het 80-jarig bestaan van de ZLM uitsprak. Aan deze rede is ook bijgaande aflevering ontleend. Z.L.M. reeds op 30 Augustus 1918 Goes binnen. Het oude Ganzestedeke daverde van vreugde. De Z.L.M. vierde feest! De stad was in feestdosch. Het altijd waakzame gemeente bestuur ontving het Hoofd bestuur op het Goesche kapitool. De muziek verhief onze harten en de dichtregel van Da Costa kwam in den zin: Hoe kan het zijn, dat de lier, die sinds lang niet meer ruischte, weer op eens tot de harten in dichtmuziek sprak? De Z.L.M.-marsch, ge componeerd door den directeur van Euphonia te Goes, werd gespeeld en den voorzitter aan geboden. Inzonderheid voor den voorzitter was het een blijde dag van verpozing temidden van den ongeloofelijken arbeid, den tita- nischen arbeid, dien hij heeft moeten verrichten voor onzen Zeeuwschen landbouw in deze zware tijden. Het gaf hem meer moed om voort te gaan met zijn strijd voor ons landbouwbelang tegen ambtenaar X of Y of Gauwdief en Gannef hier of daar. De vergaderzaal op 31 Augustus was stampvol. De Z.L.M. had nog nimmer zooveel leden ge teld. In één jaar tijds was men geklommen van 4000 op 8500. Kent Gij de geschiedenis van Jo na's wonderboom? Zij dat lot on ze Maatschappij niet beschoren, maar de wondre snelle groei was toch niet onnatuurlijk, want zij lag geheel in de natuur en den aard der tijdsomstandigheden en de noodzakelijkheid voor menig een. Maar ook men voelde, dat men tegenover de overheid als een eenheid staan moest om zijn aloude rechten en vrijheden te verdedigen. Denkt Gij, dat dit nu minder noodig is? Gelooft Gij kortzichtige, laksche niet-leden der Z.L.M. dan niet, dat nog veel meer in tijden van malaise aan eengesloten optrekken noodig is? Wie zwak en ziek is, heeft toch hulp en steun noodig? Ligt in eendracht geen kracht als het U wat kost aan geld, aan tijd, aan inspanning om ook iets te presteeren voor de Maat schappij? Het ploegen met de hand

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 11