Hectaretoeslagen maken landbouw tot speelbal van de politiek "Onze ZLM-schaal wordt te klein" Komt allen naar laatste algemene vergadering ZLM LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 7,2. I P - I? ^EBIBLIO^ ZLM ziet niets in pian-De Veer Maandag in Goes: Aardappelsector en milieu tekenen vrede Ledenraad zegt ja tegen ZMO Van der Maas erelid ZLM Pag. 3 ZLM trekt bij Landbouwschap aan de bel over verhoging opcenten Pag. 5 KNLC: volledige compensatie graanboeren Pag. 6 Studieavond ILKV: landbouw en milieubeweging samen één front Afscheidsinter- Pag. Pag. Pag. 8, 11 view vice-voor zitter W. van Veldhuizen: "Uit donkere wolken komt niet altijd regen" 9 en 10 Uit de praktijk Introductie milieumeetlat Zeeuwschen Landbouw rDen Laatste vergadering hoofdbestuur zlm-krant VRIJDAG 3 DECEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4194 Het plan De Veer kan volgens het hoofdbestuur van de ZLM geen oplossing zijn voor de overschotpro blemen in Europa. De kern van dit plan is: afschaffing van de prijs- en marktondersteuning voor alle pro- dukten, dus ook zuivel en suiker. In plaats daarvan krijgen de boeren een toeslag per hectare. Het hoofd bestuur van de ZLM ziet niets in de ze aanpak. Het komt neer op produceren voor de wereldmarkt, die een dumpmarkt is, terwijl de hectaretoeslagen elke keer een speelbal zullen zijn van politieke touwtrekkerij. Voor de boeren zitten er veel te veel risico's aan dit plan. Intussen lijkt de steun voor het plan- De Veer toe te nemen, ook binnen het KNLC. Dat verontrust het hoofd bestuur van de ZLM in hoge mate. ZLM-voorzitter Van der Maas deelde mee dat de commissie-buitenland De aardappelsector en de milieubeweging hebben de vrede getekend. Na alle commotie over "gif bint jes" en bildstars hebben het Produktschap voor Aardappelen en de Vereni ging Milieudefensie elkaar donderdag j.L in het pers centrum Nieuwspoort de hand gereikt. Er is een ge zamenlijke verklaring on dertekend, waarin beide partijen vastleggen tot welke inspanningen ze zich gemeenschappelijk verplichten. Het Produkt schap tekende de verkla ring namens de gehele aardappelsector. Milieude fensie namens de milieu- en consumentenorganisa ties, waaronder de Consu mentenbond. van het Landbouwschap zich ook al heeft uitgesproken voor het plan en constateerde dat ook in de politieke partijen de ideeën van De Veer steeds meer terrein winnen. De PvdA heeft zich bij monde van Euro parlementariër en beoogd lid van de Tweede Kamer, Woltjer, zelfs vier kant achter het plan geschaard. Quotering De ZLM vindt dat de problemen in de Europese landbouw moeten worden aangepakt door stringente afspraken over quotering. "Daar over moeten we in de landbouw nu eindelijk eens durven en willen pra ten. Produktiebeperking moet op Europese schaal handen en voeten krijgen," aldus Van der Maas. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft de hoop dat er geen GATT-akkoord komt nog altijd niet opgegeven. Eind dit jaar willen de EG en de VS de onderhandelingen afronden. Al ja renlang huldigt de ZLM het stand punt dat een vrijhandelsakkoord voor de Nederlandse land- en tuin bouw uiteindelijk meer na- dan voordelen zal opleveren. Ook de tuinbouw en veehouderij zullen er niet wijzer van worden. Het Landbouwschap pleit in de laat ste fase van de onderhandelingen voor een evenwichtig onderhande lingsresultaat tussen Europa en Amerika en noemt in dit verband o.a. suiker en granen. Het hoofd bestuur van de ZLM vindt dat er meer moet gebeuren. Nederland zou zich onomwonden moeten stel len achter de eisen van de Franse regering, die gericht zijn op bescher ming van de landbouw. Ook de in voer van graanvervangers in de EG mag volgens de ZLMin elk geval niet toenemen. In het voorlopige landbouwakkoord tussen de VS en Europa is hierover echter niets op genomen. Maandag 6 december a.s. vindt de laatste algemene vergadering van de ZLM plaats in de Prins van Oran je te Goes. Het hoofdbestuur nodigt alle leden met hun huisgenoten uit voor deze historische vergadering. U wordt vanaf 13.30 uur ontvangen met koffie en thee. De vergadering begint om 14.00 uur. De agenda ziet er als volgt uit: jaarrede door de voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas; toespraak door de voorzitter van de landbouwmaatschappij ZMO, de heer J.G. van Leeuwen; gelegenheid tot het stellen van vragen; afscheid van de vice-voorzitter, de heer W. van Veldhuizen; sluiting. Na afloop is er gelegenheid om on der het genot van een drankje en een hapje gezellig na te praten in de foyer van de Prins van Oranje. De ZLM hoopt dat veel leden met hun huisgenoten op deze laatste alge mene vergadering present zullen zijn. Komt allen!UI De Ledenraad van de ZLM heeft donderdagmorgen in haar vergade ring te Goes unaniem ingestemd met de juridische fusie van de ZLM met de Geldersche Mij. van Land bouw en het Utrechts Landbouw Genootschap. Wat de ZLM betreft is nu de weg vrij om per 1 januari a.s. als Land- bouwmaatschappij Zuid-Midden- Oost verder te gaan. De uitslag van de stemming in Gel- derland was bij het afsluiten van de ze ZLM-krant nog niet bekend. Het ULG beslist op 14 december a.s. Het voltallige hoofdbestuur van de ZLM met adviseurs poseert voor de fotograaf na afloop van de laatste vergadering in het Landbouwhuis te Goes. In het midden erevoorzitter ir. M.A. Geuze, die een deel van de vergadering bijwoonde. (Foto: Anton Dingemanse Ook algemeen voorzitter Huib van der Maas kreeg tij dens de laatste hoofd bestuursvergadering een herinneringsbord uitgereikt. "Maar dit bord is geen leeg bord", zei vice-voorzitter Wim van Veldhuizen. "Het hoofdbestuur heeft name lijk buiten de voorzitter om besloten jou tot erelid van de ZLM te benoemen. We hopen dat je deze titel bin nen het ZM O-verband nog lang mag dragen". Van der Maas was oprecht verrast door de onderscheiding. "Om het eens op z'n Noord-Bevelands te zeg gen; ik bin der groos en bliee mee". Een historische gebeurtenis. Zonder dit woord al te veelvuldig in de mond te nemen was de maandag gehouden vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM een zeer bijzondere. Het was immers de laat ste hoofdbestuursvergadering van de ZLM. De laatste ferme ha merslag van voorzitter Van der Maas markeerde het einde van een traditie, die 150 jaar heeft geduurd. Op 1 januari a.s. bestaat er geen hoofdbestuur van de ZLM meer. Het zal even wennen zijn. "Ik wil u best bekennen dat ik de laatste weken wel eens gedacht heb: laten we alsnog alles maar bij het oude laten. Laten we maar door gaan met die oude, vertrouwde ZLM," zei Van der Maas in zijn slot toespraak. "Maar het zal u vergaan zijn als mij: het verstand moet het winnen van het gevoel. De feiten zijn klaar en duidelijk: willen we als regionale boerenbelangenorganisa- tie voor dezelfde contributie hetzelf de of meer blijven doen, dan zal dat alleen kunnen als we daar een opti male schaal voor benutten. Onze ZLM-schaal wordt te klein." Van der Maas toonde zich blij dat veel elementen van de oude ZLM in de nieuwe ZMO terug te vinden zijn. De structuur met afdelingen en krin gen blijft in stand, de doelstellingen en werkwijze van de ZLM blijven bestaan. "Laat ik het zo zeggen: de ZMO zal in de beste tradities van de ZLM de boerenbelangenbehartiging in ons werkgebied Zeeland en Bra bant voortzetten. De ZLM was een middel voor belangenbehartiging, nooit een doel op zichzelf. De ZMO is een aangepast middel voor belan genbehartiging, niet meer en niet minder." Geen verarming De ZMO krijgt volgens Van der Maas een optimale organisa tiestructuur. De leden zullen in de praktijk merken dat de effectiviteit, efficiency en bereikbaarheid in de ZMO er op vooruit gaan. Immers, de sectoren worden versterkt en "Goes" en "Waalwijk" blijven prak tisch op volle sterkte functioneren. "Per saldo is de ZMO, als we het spel met elkaar goed spelen, geen verarming, maar een verrijking, biedt de ZMO meer in plaats van minder mogelijkheden," aldus Van der Maas. Traditiegetrouw bij een afscheid reikte hij aan alle bestuursleden en adviseurs van het hoofdbestuur het ZLM-herinneringsbord uit.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1