Oprichting vakbond varkenshouders positief overgekomen DE EERSTE HERFSTSTORM en volhouden Knock out in de tweede ronde Boerenleus, bezinnen Het weer bepaalt de markt De oprichting van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders is in WEST BRABANT ZUID positief overgekomen. Zowel vleesvarkens houders als vermeerderaars zijn de mening toegedaan dat er op korte termijn iets in hun voordeel moet veranderen. Of de nieuwe vakbond daar in kan bijdragen moet de tijd leren. De praktische varkenshouders, die met hulp van de overige gezinsleden het werk klaren, zijn over de huidige belangenbehartiging niet tevreden. Volgens hen is de regelgeving teveel toegespitst op de grote bedrijven. Het verplaatsingsbesluit en de mo gelijkheid om om te schakelen heb ben hun sector geen goed gedaan. De eerste herfststorm is ook weer uitgeraasd. Voor de droogstaande koeien en het jongvee was het zondag buiten geen pretje. Dankzij de paar droge weken om streeks eind oktober, begin novem ber is de eindstreep van veldwerkzaamheden in ALTENA BIESBOSCH nu in zicht of reeds ge haald. Degenen die alles op alles hebben gezet om het droge weer te benutten, mogen nu tevreden om zien naar de akkers die een tamelijk droge bewerking mochten on dergaan. Toen de kansen zich aandienden, is er weer vrij veel wintertarwe ge zaaid in onze regio. Bij gebrek aan beter perspektief biedende gewas sen, is dit mogelijk nog de minst kwade keuze De grotere bedrijven waar verhoudingsgewijs minder toeslag op van toepassing is, zullen noodgedwongen op de braakrege ling moeten terugvallen om het ver lies zo goed mogelijk af te dekken. De aardappeloogst heeft dit najaar een zware inspanning gevergd, en heeft voor vele akkerbouwers dub bel zo lang geduurd als onder nor male omstandigheden. De kwaliteit heeft zo hier en daar nog wel wat deuken opgelopen, vooral in de pe riode dat het weer wel droog maar de nachten aanmerkelijk te koud waren, is de blauwgevoeligheid da nig op de proef gesteld. Het is span nend en we moeten afwachten of het iets vriendelijker ondertoontje in de aardappelhandel een aanhouder is die het oogstjaar 1993 op een po sitieve manier zal beïnvloeden. De mestproblemen blijven de land bouw nog steeds achtervolgen. Niet alleen in de gebieden waar de over- produktie van mest tot stand komt, maar de problemen waaien tevens uit over geheel agrarisch Nederland. De overheid die de problemen te Dat eigen bestuurders hier halsstar rig achter blijven staan, werkt frustrerend. Zo blijven er op termijn teveel varkens komen. In dit opzicht vinden zij het goed dat er een groe pering opstaat die opkomt voor de ondernemer die het nog min of meer kleinschalig wil houden. De vleesvarkens hebben slechts even een hogere prijs opgebracht. Het blijkt dat de export op de prijs blijft steken. Handel naar het buitenland is mogelijk, mits de vraagprijs laag genoeg is. De sterke Nederlandse gulden speelt nu de varkenshouderij gedeeltelijk parten. De stemming onder de rood- vleesproducenten blijft somber. Van iedere prijsstijging denkt men dat dat het begin is van betere tijden. laat heeft onderkend, probeert nu met geweld de mestproducenten tot de orde te roepen. Zoals nu met mest wordt omgesprongen, leidt dit er toe dat de grondgebonden be- drijfsgenoten allemaal op een gege ven moment de dupe gaan worden. De aanvoer naar wat men ten on rechte noemt "tekortgebieden" ne men te grote vormen aan. Een mestprodukt wat om niet ingewerkt en al gratis wordt aangeboden, ver stoort de afgewogen behoefte- grens. Een aantal collega akkerbouwers is hier blijkbaar nog niet van doordrongen. Wanneer die gedachte wel is doorgedrongen, zal de hele sektor hiervan de nadelen ondervinden door maatregelen van bovenaf die waarschijnlijk moeilijk te verteren zijn. De voortgang van planontwikkeling van het nationaal park "De Bies- bosch" vindt nog steeds plaats. De inspraak van belanghebbenden in het beheer- en begrenzingsplan van het Noordbrabantse deel heeft, naar het zich laat aanzien, onvoldoende resultaat opgeleverd. De landbou wers die in en bij het plangebied wonen worden daarmee onvoldoen de recht gedaan. De enige mogelijk heid die dan nog rest is, wanneer het schadeloosstellings- of verplaat singsaanbod onder de maat is, hier niet op in te gaan. Dit recht is het vrijwillig medewerkrecht en daar kan niet aan getornd worden. De uitholling van agrarisch Nederland met hiervoor in de plaats niets op brengende natuur zou door de taaie agrarische weerstand nog wel eens veel langer kunnen duren dan de he ren en vrouwen politici zich hadden voorgesteld. Helaas, een verhoging wordt vrijwel altijd gevolgd door een verlaging. Momenteel is er met stieren mesten vrijwel niets te verdienen. Alleen de lage veevoederprijzen en de rente brengen de kostprijs omlaag. Vooral de beter bevleesde stieren brengen veel te weinig op. Bij de mindere soorten blijft de vraag en prijs sta biel. De consument neemt nog steeds een redelijke hoeveelheid vlees af maar dan in de vorm van gehakt. Ook de slagers klagen dat een malse biefstuk steeds minder over de toonbank komt. Pootaardappelen voor oogst 1994 zijn er nog nauwelijks verkocht. Te lers hebben hun definitieve areaal nog niet rond. Daarbij stellen zij zich de vraag welke rassen het moeten worden. Een alternatief ras kan aan trekkelijk zijn maar heeft een nadeel, de pootgoedprijs is niet zelden meer dan het dubbele van Bintje. Veel consumptietelers vragen zich af of pootaardappelen die met Finale doodgespoten zijn geen negatieve verschijnselen zullen laten zien tij dens de groei. Proeven in kassen zullen het tegendeel moeten be wijzen. Op de Landbouw Vakbeurs te Den Bosch stelde een varkenshouder de volgende vraag aan een vertegen woordiger van een mengvoederfa brikant. "Wat doen jullie voor nieuwe klanten die meteen na afle vering betalen". Antwoord: "De vol gende keer wederom de silo vullen". Op deze regenachtige najaarsdag in het LAND VAN HULST en waar schijnlijk ook elders bieden de ak kers een kale aanblik, op een enkel blok bieten na. Het is dan ook al weer half november en het jaar kan zo langzamerhand worden afgeslo ten. Aan het eind van het jaar wordt dan meestal gekeken of het afgelo pen jaar iets heeft opgebracht. Over dit jaar kunnen we wederom kort zijn, ik maak er dan ook geen woor den meer aan vuil. Ik kan mezelf troosten met de ge dachte dat het sommige andere mensen ook niet zo voor de wind is gegaan. Wat te denken van de heer Braks. Deze oud-minister had een aardig baantje als directeur bij een publieke omroep, aardig maar ietwat saai. G. Braks wou wat van de we reld zien. De FAO, dat leek hem wel wat. In tegenstelling tot de EG zijn overschotten, het wereldvoedsel- vraagstuk. Ach ja, verandering van spijs doet eten, dacht Gerrit en ging op promotietoer. Tja, dacht hij bij zichzelf, mocht het bij de FAO niet lukken dan ben ik in ieder geval toch lekker op reis geweest. Dus zo vloog hij heel de wereld rond: overal handen schudden, veel beloven en als het te gortig werd zijn excuses aanbieden en terug het vliegtuig in naar het volgende reisdoel. Vorige week was de grote ontknoping. Oei, oei wat ging Braks af, "knock-out" in de tweede ronde. Maar onze oud minister had en heeft nog steeds een dik vel en toonde zich boven dien een sportief verliezer. Het is nu eenmaal het risico van een politiek vak, en hij ging gezellig naar zijn huis in het Brabantse. De andere dag begon hij weer met frisse moed bij zijn omroep. Tot dusver niets aan de hand, totdat bij het ministerie van Financiën de rekening van Braks' verkiezingscam pagne op de mat valt. Nederland is te klein, er worden kamervragen gesteld etc. etc. Naar goed oud- Hollands gebruik, wordt de put ge dempt als het kalf verdronken is. Niemand zou wat gezegd hebben als Braks er in geslaagd zou zijn bij de FAO te komen. Nu is er echter voor de politieke partijen een prachtkans om hard te roepen dat het niet zo langer kan en dat de maat vol is. Want vergeet niet dat er in mei weer verkiezingen zijn en daar wordt nu een half jaar van te voren al hard aan gewerkt. Van een daadwerkelijk beleid komt nu al niets meer terecht, want de re geringspartijen durven al geen beslissingen meer te nemen die misschien kiezers zouden kunnen kosten. Hoogstens wordt er beslist over een kleine bevolkingsgroep zo als de landbouwers, bijvoorbeeld om de DBH's in nog maar enkele plaatsen een kantoor te laten hou den. Dit afgelopen voorjaar moest je alle keren naar de bureauhouder om kaarten, om aangiften van Mac- Sharry en voor de al langer bestaande meitelling en dan willen ze nu die af stand gaan vergroten. Niet alleen de afstand in kilometers, maar ook de afstand landbouw - ministeria De landbouw is dan weer de dupe van de in mijn ogen pesterijen van de ambtenaren van het ministerie. /hW '°Vh Bij dit schrijven zijn we op SCHOUWEN-DUIVELAND in de tweede week van november terecht gekomen. De afgelopen weken is er zeer veel werk gebeurd en menig een heeft wat van de opgelopen achterstand in kunnen halen. De laatste aardappels zijn gerooid, op die percelen na die rot zijn. Vooral op Schouwen heeft dit jaar het aard- appelrooien zeer veel moeite ge kost, wat dikwijls nogal wat extra kosten opleverde. Er moest zeer veel grond afgevoerd worden en dan maar hopen dat de aardappels bewaarbaar zijn. De kwaliteit is helaas overal niet "up to date", verschillende partijen zijn niet geschikt voor de industrie en vele partijen zitten met een hoog tarra- percentage (rot, gesneden en groen). Ondanks enkele weken goed weer hebben we deze week weer een weersomslag gehad en plaatselijk viel de afgelopen week weer al zo'n 70 mm regen, waardoor alle werk zaamheden weer stil kwamen te lig gen. De bieten zijn voor 75% gerooid en met ziet in feite nog niet eens zo veel bieten op voorraad lig gen. Zowel opbrengst als suikerge halte valt wat tegen en het zal moeilijk zijn de opbrengst van vorig jaar te evenaren. De tarra valt bij ve len tegen en relatief schone bieten hebben dikwijls nog een hoog tarra- percentage, maar ja je moet maar denken het moet uit de lengte of uit de breedte komen. De prijzen van aardappels en uien zitten een beetje in de lift en gaan in de buurt van de kostprijs komen, toch wel veroorzaakt door een wat lagere opbrengst en het hoge tarra- percentage. Ook bij de uien is in de meeste partijen het tarrapercentage hoog. Zoals men dikwijls ziet be paalt het weer de markt en tevens het inkomen van de boer. Het valt echter wel op wanneer er iets stag neert, dat direkt de prijs reageert. Waaruit ook weer blijkt dat de over schotten lang niet zo groot zijn als dat de politiek ons voorhoudt. Eén ding is duidelijk, de politiek voert in Europa een beleid waarmee kunstmatig overschotten worden gecreëerd om zodoende de prijs maar laag te houden. Bij een ver plicht braakpercentage voor iedere boer (dus ook de veehouder en vol- legrondstuinder) van 10% denk ik dat overschotten in Europa snel zul len overslaan naar tekorten, maar hiervoor is de politieke wil niet aan wezig. Men geeft het geld in de EG liever uit aan opslagkosten, EG- ambtenaren en geknoei met regel geving, waardoor er voor vele mil joen gefraudeerd wordt. Dit alles met de gedachte dat de boer en z'n gezin wel voor niets blijven werken. In de veehouderij gaat alles z'n gan getje. De koeien staan door het slechte weer grotendeels op stal en er is voldoende voer voor de winter beschikbaar. De prijzen voor het vlees zijn nog steeds laag en de var kenshouderij stevent op een regel rechte ramp af. De verliezen zijn enorm, dit moet niet te lang meer duren anders zullen vele bedrijven het loodje leggen. Hetzelfde verhaal geldt ook voor de glastuinbouw (on danks de lage aardgasprijzen). Zo wel de veehouderij als de glastuinbouw worden door milieu maatregelen op zeer hoge kosten gejaagd, waardoor de export wordt bedreigd. Zeker als men bedenkt dat Nederland één van de duurste landen ter wereld is en de hoogste loonkosten heeft. Eén ding is duidelijk, de Eerste- en Tweede Kamerleden zijn geen boer, anders zouden ze nooit zo'n beleid in elkaar zetten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 9