n: Boerencoöperaties inzetten bij beheer van natuurgebieden Deze week LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Algemene vergadering ZLM op 6 december in Goes VEEHOUDERS IN OPSTAND 2i fl-c (4 !*'VOn~x r',0 1993 "5 1843 ZLM-voorzitter Van der Maas: ZMO onder "hoge bescherming" Pag. 3 Harde taal op mestmanifestatie Zeeuwse lamsoor in glas Pag. 5 Kans op vergoeding Finale-schade Pag. 6 "Den Zeeuwschen Landbouw" Pag. 7 Piet Potters 18 jaar actief voor "Kruisland-Wouw" Pag. 8 9 en 10 Uit de praktijk Pag. 11 Deelnemers gezocht voor akkerbouwstudieclubs Pag. 12 Kwaliteit op paardenfokdag Nieuwvliet Platform pleit voor hogere vacatie landbouwbestuurders zlm-krant VRIJDAG 19 NOVEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4192 "Boeren kunnen de arbeid, kennis en capaciteit die nodig is om natuur te beheren veel efficiënter en dus goedkoper leveren dan Natuurmo numenten en andere instanties". Die stelling verkondigde ZLM- voorzitter H.C. van der maas tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de overdracht van kleine land schapselementen aan de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu. De Stichting neemt het beheer van Staatsbosbeheer over. Het gaat om verspreid liggende overhoeken, bos jes en dijken. In heel Nederland krijgt de SBNL voorlopig 1.000 ha landschapselementen onder haar hoede. Bij de officiële overdracht van deze elementen in de regio Del tagebied - die maandag j.l. plaats vond in Goes - was Van der Maas uitgenodigd een lezing te verzorgen. Hij hield een stevig pleidooi voor het betrekken van boeren - zowel indivi dueel als in coöperatief verband - bij het beheer van natuurterreinen te gen een economisch verantwoorde vergoeding. "Boerencoöperaties moeten een substantieel deel van de natuurproduktie in Nederland voor hun rekening en verantwoor ding kunnen nemen, al dan niet in samenwerking met een organisatie als de SBNI, maar in elk geval tegen een redelijke betaling en volgens het vrije markt principe". Marktgericht Van der Maas zei dat natuurbeheer niet het exclusieve recht mag blijven van "mensen als Winsemius en de zijnen". Omdat natuur in Nederland hoge prioriteit heeft moet de exploi tatie en produktie van natuur markt gericht plaatsvinden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Zij hebben bij uitstek de kennis en de capaciteiten in huis. Bovenproportioneel en overdreven noemde Van der Maas de claims voor natuurontwikkeling en natuur- bouw in Nederland. In het Natuur beleidsplan wordt 200.000 ha voor natuurontwikkeling gereserveerd en daarbovenop heeft de politiek nog eens een optie van 200.000 ha neergelegd. Dat is resp. 10 en 20% van de agrarische cultuurgrond. Het is een grove denkfout om te veron derstellen dat deze boerengrond "over" is vanwege de overproduktie in de landbouw. Europees en mon diaal is er sprake van overproduktie, maar het eenzijdig in Nederland uit produktie nemen van verhoudings gewijs goede landbouwgrond ver slechtert ook eenzijdig de concurrentiepositie van de Neder landse boeren, aldus Van der Maas. Ook bij de financiering van de aan koop van gronden op basis van economisch-agrarische waarde zet te Van der Maas grote vraagtekens. Hij verzette zich met klem tegen de zogenaamde uitrookmethode, die inhoudt dat door verandering van bestemming de landbouwgrond vanzelf in waarde daalt en goed koop voor natuur kan worden aan gekocht. Gescheiden functies Volgens de ZLM-voorzitter moeten de functies landbouw en natuur in het landelijk gebied planologisch ge scheiden blijven. Het verweven van deze functies in het kader van de extensivering van de landbouw wees hij af, op enkele uitzonderin gen na. Die uitzonderingen zijn de bestaande gebieden die onder de zogenaamde beheersovereen komsten vallen. Deze overeen komsten verdienen een positieve beoordeling. Van der Maas pleitte voor officiële erkenning van SBNL als natuurbe schermingsorganisatie. Als de stich ting eenzelfde status zou heb ben als bijv. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, kan zij aan spraak maken op subsidies van de overheid voor verwerving van gron den. SBNL streeft vooral naar na tuurbeheer en gaat daarbij praktisch en economisch verantwoord te werk. Het hoofdbestuur van de ZLM no digt alle leden en hun huisgenoten uit voor de algemene vergadering van de ZLM op maandag 6 decem ber a.s. om 14.00 uur in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 14, Goes. In verband met het samengaan per 1 januari 1994 van de ZLM met de Geldersche Maatschappij van Land bouw en het Utrechts Landbouw Genootschap is dit de laatste alge mene vergadering van de ZLM. De bezoekers worden vanaf 13.30 uur ontvangen met koffie en thee. De agenda voor de vergadering luidt als volgt: jaarrede door de voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas; inleiding door de voorzitter van de landbouwmaatschappij ZMO, de heer J.G. van Leeuwen; gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider; afscheid van de vice-voorzitter van de ZLM, de heer W. van Veldhuizen; sluiting. Na afloop is er gelegenheid tot na praten onder het genot van een drankje en een hapje. Het hoofd bestuur rekent op uw aller aanwe zigheid op deze laatste algemene vergadering van de ZLM. De landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost (ZMO) komt onder hoge bescherming van H.M. Koningin Beatrix te staan. Algemeen secretaris mr. J. Og- gel heeft bericht ontvangen van de Dienst van het Konink lijk Huis dat Koningin Beatrix gaarne bereid is het bescherm vrouwschap van de ZMO op zich te nemen. De koningin laat via haar particuliere secre taresse, mevr. A.M. Leendertse-Venekamp, weten dat zij de reeds lang bestaande band tussen het Koninklijk Huis, de Geldersche Maat schappij van Landbouw en de Zuidelijke Landbouw Maat schappij graag wenst te conti nueren. Beide organisaties stonden van oudsher reeds on der hoge bescherming van Ha re Majesteit. In een uitpuilende Baroniehal in Den Bosch waren maandag j.l. ongeveer 9.000 veehouders uit Brabant Limburg, Gelderland en Utrecht samengestroomd om massaal protest aan te tekenen tegen de mestvoorste/len van het kabinet. In niet mis te versta ne bewoordingen kregen de aan wezige Kamerleden en landbouwbestuurders te horen dat de veehouders het door de ministers Bukman en Alders ge presenteerde mestbeleid niet ac cepteren. De Kamer bespreekt de voorstellen in december. De rumoerige protestbijeenkomst, die zonder incidenten verliep, was georganiseerd door de ak- tiegroep Beter Mestbeleid en de NCB. Zie vooreen verslag pagina 3. Het Agrarisch Platform West Bra bant, een overlegorgaan tussen CBTB, NCB en ZLM, vreest dat steeds meer landbouwers met bestuurscapaciteit gaan afhaken. Van land- en tuinbouwers die in di verse besturen de belangen van hun achterban behartigen wordt steeds meer verlangd. Meer kennis, voor bereiding, inzet en verantwoording. Een redelijke vergoeding blijft veelal achterwege. Het Platform wil dat de landbouw organisaties en Landbouwschap snel alle vacatieregelingen gaan aanpassen. "Van hedendaagse bestuurders mag niet meer ver wacht worden dat zij pro deo op stap gaan. Voor veel besturen is het al moeilijk geschikte kandidaten te vinden. Mede door de lage beloning gaat het kader afhaken. Wil een bestuurder zijn vrije uren nog nuttig besteden dan is op het eigen bedrijf of op part-time basis in het be drijfsleven meer te verdienen. De tijd dat een ondernemer ongestoord het bedrijf kan verlaten is voorbij. Nu zijn er al legio voorbeelden te noe men van mensen die bedankt heb ben voor een bestuursfunctie. De achterban vergeet vaak dat hun voormannen ook een eigen bedrijf hebben dat voor inkomen moet zor gen. Niet zelden krijgen bestuurders zelfs verwijten naar hun hoofd geslingerd dat zij zouden profiteren. Dat aanpassing van vacatiegeld on vermijdelijk gepaard gaat met con tributieverhoging moeten de leden beseffen". Het Agrarisch Platform vindt enige voorlichting in deze op zijn plaats en wil dat leden de nood zaak van goede boerenbestuurders inzien. Tijdens de maandag jl. gehouden bijeenkomst van het Platform is te vens gesproken over verdergaande samenwerking binnen de 3 CLO's in West Brabant. De eerste aanzet is gegeven om gezamenlijk op te tre den binnen nieuw te vormen sector commissies. Dat hoofdbesturen van landbouworganisaties dezelfde vi sies en standpunten hebben is be langrijk voor de gehele land- en tuinbouw. Vooral ook op regionale zaken als ruimtelijke ordening is het wenselijk met één stem naar buiten te treden. J.v.T.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1