tf/T G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen en schapen Veevoeders Biggenprijzen Pootgoednoteringen Pluimvee en eieren Konijnen Veiling St. Annaland Noteringen jonge kaas onveranderd Slachtrunderen iets ruimer Slachtpluimveeprijzen Varkens Varkensprijzen omlaag België Zwolle 12/11 Leiden 15/11-16/11 SLACHTRUNDEREN - per kilo geslacht gewicht incl. btw (gegevens PPV) stieren super stieren extra stieren 1e kwaliteit stieren 2e kwaliteit stieren 3e kwaliteit koeien super koeien extra koeien 1e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien GEBRUIKSRUNDEREN per stuk Melk/kalf koe 1e soort Melkvaarzen 1e soort Kalfvaarzen 1e soort Guste koeien 1e soort Guste koeien 2e soort Pinken Graskalveren NUCHTERE KALVEREN per stuk Roodbonte stier extra Roodbonte stier 1e kwaliteit Roodbonte vaars 1e kwaliteit Zwartbonte stier extra Zwartbonte stier 1e kwaliteit Zwartbonte vaars 1e kwaliteit Vleesras stier extra Vleesras stier 1e kwaliteit 9,00 8,15 7,45 7,10 6,60 9,20 8,20 7,15 6,20 5,50 5,20 2450 1800 2300 1575 1300 1400 1100 750 600 400 465 430 250 890 750 SCHAPEN EN LAMMEREN per kilo geslacht gewicht slachtschapen slachtlam ooi tot 20 kg slachtlam ooi vanaf 20 kg slachtlam ram tot 22 kg slachtlam ram vanaf 22 kg weidelammeren (per stuk) 4,00 6,30 5,25 7,25 7,00 120 9,50 8,50 8,10 7,25 6,60 10,00 8,50 7,25 6,25 5,60 5,30 2300 2250 2450 1950 1500 1450 1050 860 645 310 580 465 320 785 670 3,60 6,50 5,50 7,75 7,35 120 Den Bosch 17/11 8,95 8,40 7,80 7,35 6,80 9,80 8,10 7,15 6,10 5,55 5,50 2450 2200 2700 1875 1450 1550 975 825 575 505 635 450 350 925 725 3,75 6,25 5,00 7,50 6,50 100 TELERSPRIJZEN GOES per 1000 kg excl. btw 16/11 Weidehooi 190-235 Dijkhooi 155-170 Veldbeemd 100-160 Rood/rietzwenk 90-125 Engels raaigr. 80-140 Gerstestro 150-190 Tarwestro 150-200 MENGVOEDERS voorlopig, volgens Lei, per 100 kg bij 8 ton in bulk, incl. btw wk 44 wk 45 Standaardbrok A 32,00 31,90 Rundveebrok A bst 36,00 36,00 Vleesstierenbrok I 38,30 38,30 Vleesstierenbrok II 36,20 36,20 Zeugenbrok drag. 0,97 38,50 38,40 Zeugenbrok drag 1,03 42,80 42,70 Babybiggenkorrel 61,30 61,20 Start/overgangskorrel 49,20 49,00 Vleesvarkensbrok 1,03 40,70 40,50 Vleesvarkensbrok 1,08 42,40 42,20 Vleeskuikenkorrel 58,10 57,80 Legmeel dd fase II 44,80 44,60 Noord BOERDERIJPRODUKTEN excl. btw Weidehooi 290-360" Graszaadhooi 250 Tarwestro 280 Gerstestro 280 Snijmais (kuil 30% ds) Oost 350 220* 280 290 West 350 240 280 280 85 Zuid 335-350" 250 2003l-265 275 85 1) afh. van kwal. en baaigrootte, 2) Eng. raai/roodzwenk, 3) grote balen INDUSTRIEPRODUKTEN Bierbostel Maisgluten Aard. persvezels 16,5% ds Bietenperspulp 22% ds Bietenpuntjes 12% ds Cigarant 23% ds Voeraardappelen 4) 20-22% ds, 5) 26% ds 65-70 105-110 32,50 54 50-60 654i-705' 105-110 32,50 54 20-25 55 65 105-110 32,50 54 18-20 43 55-60 57,50 105-110 32,50 54 22,50 43 Uitgaande van het Landelijk Biggen- prijzenschema van 5 juli 1993 dient de schemaprijs in de week van 22 tot 29 november als volgt te wor den gecorrigeerd: voerprijscorrectie: plus f 3,25. In betreffende week zijn de kostprijzen als volgt: kostprijs van een big van 23 kg f 125,55; kostprijs per kg varkensvlees f 3,75. (VOORJAARSLEVERING) Woensdag 17 november 1993 Noordelijke A 28/35 f 85,-, A 35/45 f 50,-; Delta's A 28/35 f 82,- A 35/45 f 49,-. EIEREN gld per 100 stuks wit Ven wk 45 ESB-veiling 16/11 bruin Ven wk 45 ESB-veiling 16/11 57 gr 8,20 8,20 9,39 62 gr 9,55 10,54 10,00 11,40 67 gr 9,95 11,81 10,50 11,18 PLUIMVEE gld/kg gesl. gewicht, incl. btw. wk 45 wk 46 Slachtpluimvee vrije prijzen Slachtkuiken licht 1,58 1,73 Slachtkuiken 1800 gr 1,49 1,70 Basiscontractprijs 1,58 1,58 Integratieprijs LEI 1,66 1,66 Eendagskuikens 0,56 0,56 basisprijs lev.gew. wk 45 wk 46 Enki 3,40 3,40 Wilko 1000 kg 3,30 3,30 Schatteman Hy-Belco 3,20 3,10 Minitel 3,45 3,45 idem in Fr. Francs 10,75 10,75 Deinze 4,18 4,03 idem in Belg. Francs 80 77 Woensdag 17 november 1993 Geen aanbod van aardappelen en uien. De noteringscommissie van de zui- velbeurs in Leeuwarden heeft vrij dag 12 november de noteringen voor de jonge kaas ongewijzigd vastgesteld met voorgaande week. Dit ondanks een vrij algemene ver wachting, dat de noteringen ver laagd zouden worden. Er wordt in niet onbelangrijke mate kaas ver kocht tegen prijzen beneden no tering. Voorlopige cijfers geven aan dat in de week tot 5 november bij een pro- duktie van 12.223 ton ongeveer 9050 ton kaas werd uitgevoerd. In de overeenkomstige week van 1992 bedroeg de produktie 12.561 ton en de uitvoer 9000 ton. Het CBS meldt dat in de week tot 30 oktober de kaasproduktie met 12.669 ton na genoeg gelijk was aan vorig jaar. De boterproduktie deelde die week ten opzichte van vorig jaar met 10% tot 2255 ton. Aan mager melkpoe der werd 474 ton geproduceerd of 31% minder dan vorig jaar. De Offi ciële notering voor mager melkpoe der steeg met 4 cent tot f 4,36, die voor weipoeder met 3 cent tot f 0,86. Van de in de periode van 20 december tot en met 23 oktober beschikbare melk van 9.710 miljard kg (9.813) werd 55.7% bestemd voor de kaasproduktie. De markten konden het iets ruimere aanbod van slachtkoeien en - vaarzen afgelopen dagen niet goed verwerken. De handel noteerde rustiger, de prijzen lager (rond 10 cent per kg geslacht gewicht). De handel in de slachtstieren verliep iets levendiger en tegen iets hogere prijzen. Bij de afzet van koppels stieren af mesterij slachterij - verre weg het grootste deel van het we kelijkse aanbod slachtstieren - noteren de prijzen voor de beste kwaliteiten gelijk en voor de midden en lagere kwaliteiten van 5 tot 10 cent per kg geslacht gewicht hoger. Het totale aanbod slachtstieren is wat kleiner. De prijzen van zowel vlees van koeien als van stieren handhaafden zich in doorsnee op hetzelfde peil. Melk-/kalfvee noteer den in doorsnee prijshoudend. Voor 'gewone' kwaliteit is weinig belang stelling. Heel veel veehouders drei gen hun melkquotum te overschrijden. 'Gewone' guste koeien brachten nauwelijks 'doodsprijs' op. Er kwam wat meer belangstelling voor pinken die gestierd kunnen worden. Dit met het oog op de mogelijkheid fokvaar- zen voor export te kunnen leveren, afgelopen jaar hebben sommigen daaraan aardig verdiend. Van markt tot markt verschilde de handel in nuchtere kalveren nogal. Tot dins dag jl. brachten de zwartbonte kal veren iets meer geld op. In 's-Hertogenbosch was de han- delstemming voor de rode kalveren slecht. De noteringen moesten f 20,- tot f 25,- prijjsgeven. De zwartbonte kalveren noteerden ge lijk. De handel in vleeskalveren en in het kalfsvlees verliep redelijk en te gen dezelfde prijzen als vorige week. Minder wolvee aan de markt Voor slachtschapen was er korter aanbod, dus iets betere afzetmoge lijkheden en iets hogere prijzen,. Het aanbod slachtlammeren was even ruimer. Er was evenwel maar matige vraag tegen gelijke of iets lagere prijzen. Het aanbod weidelammeren was kort. De handel verliep vlugger. De prijzen werden iets hoger. In to taliteit loopt de aanvoer van wolvee op de veemarkten iets terug. Varkens weer bij 'af' Van extra vraag naar slachtvarkens vanuit Duitsland omdat daar diverse gebieden zijn ingesloten vanwege varkenspest, was medio deze week hoegenaamd niets meer te merken. Er viel slechts te verkopen als aan zienlijke prijsconcessies werden ge daan. Bovendien kregen de slachterijen zeer veel varkens aan geboden. Na de 25 cent prijsverho ging van vorige week verlaagden ze de roepprijzen voor deze week met een kwartje. De varkensprijzen zijn weer bij 'af'. In de komende weken wordt een groot aanbod verwacht. De biggenprijzen bleven deze week goeddeels ongewijzigd. Stevige noteringen slachtkuikens Ondanks uitvallende produktieda- gen in België, Frankrijk en Duitsland (Wapenstilstanddag, Dankdag) blijft de vraag naar slachtrijp materiaal le vendig. Dit wordt weerspiegeld in stevige noteringen voor de niet- contractkuikens, uitgelegde kippen en slachtouderdieren. In komende week verwacht men overigens iets aflopende prijzen. De binnenlandse verkopen pluimveevlees zijn goed. Van bijna doorslaggevend belang zijn de leveringen naar de landen van de voormalige USSR. Ook de Franse en Duitse slachterijen heb ben daar een groot aandeel in. Het actuele volume van de broedeiere- nexport is voldoende om het inte gratieprijsniveau waar te maken. De tot veevoederonderneming Brokking behorende Barneveldse Pluimvee Centrale (BPC) en pluimveeslachte rij Janssen te Putten voeren gesprekken om te komen tot ver gaande samenwerking. De BPC is gespecialiseerd in 'diepvries', - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Janssen in vers. Fusie zal leiden tot 170.000 slachtingen per dag. Het actuele volume van de broedeieren- export is voldoende om het inte gratieprijsniveau waar te maken. Eieren wat zwakker Nadat de eierprijzen vorige week wel met anderhalve cent per stuk waren gestegen, kwam er deze week enige afvlakking van het marktgebeuren. De veiling van Eier Service Barneveld noteerde dinsdag voor sommige gewichtsklassen wel een cent lager dan verleden week donderdag. Andermaal speelde Duitsland een belangrijke rol. Deze keer vanwege een feestdag, zodat er vier dagen voor levering en ver werking overbleven. Begin deze week was er nog wel goede vraag uit Engeland. Daarom is herstel mo gelijk. Oktober en november zijn nog altijd de 'hakmaanden' en als zoda nig meestal een gunstige periode voor de prijsvorming van de eieren. De USDA, het Amerikaanse minis terie van Landbouw raamt voor dit seizoen de oogst van sojabonen in de VS definitief op 50 miljoen ton en de oogst van maïs van 165,2 mil joen ton. Dit is veel minder dan op grond van de voorlaatste raming werd verwacht (resp. 50,8 en 170,6 miljoen ton).. De vele regen in het midden-westen van juni/juli hebben wel degelijk effect gehad op de op brengsten. De door de USDA ge raamde eindvoorraad sojabonen (4,6 miljoen ton) was sinds het mid den van de jaren 70 niet meer zo laag.. Gevolg was een forse stijging van de graanbeursnoteringen in Chi cago. De verwachting is dat het oliegehalte in de sojabonen matig zal zijn, waardoor de soja- olievoorraden terug zullen lopen. Voor sojaschroot kan dit een gema tigde prijsstijging betekenen. In de komende tijd zal op de internationa le marktplaatsen voor veevoeder grondstoffen vooral gekeken worden naar de groei- omstandigheden in Zuid-Amerika. Zoals het er nu naar uitziet, komt daar een record-oogst. Dat is ook nodig om in de wereldvraag te kun nen voorzien. Hoe dit alles ook zij: na het bekend worden van de USDA-raming ontstond overal ter wereld levendige handel. Gevolg was stijgende prijzen van soja en mais. Andere produkten zoals maisgluten, zonnepitschroot, raap- zaadschroot en dierlijke eiwitten werden hierin mee getrokken. De VHVP heeft voor de week vanaf 22 november de volgende prijzen vastgesteld in flkg levend gewicht incl. BTW: slachtkuikens, lichte f 1,69-1,74 (minus 1 cent); zware f 1,80-1,85 (plus 13 cent). De oorzaak was een (nog) betrekke lijk kort aanbod waar o.a. een goede binnenlandse afzet tegenover stond. Er was weinig aanvoer uit België, waar de kuikenprijzen deze week met ongeveer 13 cent opliep. Uit handelskringen vernemen wij prij zen voor slachtkippen van f 1,15-1,20 en van f 1,13-1,58 voor de zware moederdieren. De tendens van de markt voor "oude" kippen was wat vriendelij ker dan voorgaande week. De vrije prijzen van broedeieren liggen boven het niveau van de contractprijs, die van vrije ééndagskuikens liggen rond de contractprijs. wk 45 wk 46 per kilo, incl. btw SLACHTVARKENS gld Levend (100-125 kg) Vleuten 2,27 2,10 VELV zuid/west 2,15 2,05 VELVoost 2,13 2,03 Termijnmarkt mei '94 2,17 Animo (vr en di) 2,28 2,12 Geslacht (76-99 kg) Vleuten (verw.) 2,75 2,56 Coveco 2,50 2,25 Druvar 2,50 2,25 Encebe 2,50 2,25 Lunenburg 2,50 2,25 Zuidgroep 2,50 2,25 Jansen groep 2,50 n.t.b. Animo (vr en di) 2,75 2,56 CVS (Scharrelv.) 3,43 3,24 Vagrocon (verw.) +0,40 -0,40 SLACHTZEUGEN per kilo, incl. btw COV (kl. 1A) 1,81 1,80 Encebe (SEAA) 2,10 2,09 BIGGEN 23 kg, per stuk Coveco/Cofok 54,50 54,50 Dalland N 60,00 60,00 Dalland Z 58,00 58,00 Encebe (ProVa, 80 st) 55,00 56,00 Fomeva 56,00 56,00 Lunenburg 53,00 54,00 CVS (Scharrelb.) 80,50 81,50 Vleuten 55,00 56,00 LEI 51,00 n.t.b. Richtprijs LBS 74,05 n.t.b. Ref.pr. Stamboek 56,00 57,00 FOKZEUGEN (voor vermeerdering) Fomeva 25 kg 241 246 Fomeva 26 weken 525 530 Stamboek 23 kg 155 160 Stamboek 6,5 mnd. 410 420 n.t.b. niet tijdig bekend Aan de ANIMO Varkensveiling van 16 november werden de volgende prijzen betaald: levende varkens 100/125 kg f 2,11 2,12 (2,22-2,28); geslachte varkens, 76/99 kg f 2,56 (2,70-2.75). Tus sen haakjes de veilinguitslagen van 12 november. De tendens van de markt is duidelijk rustiger geworden. De vleesgroot handel verlaagde de afgifteprijzen voor het binnenland vrij sterk. Voor hammen en schouders werden de prijzen met 40 cent/kg verlaagd. Door de dag van boete en gebed in Duitsland op 17 november stag neerde de afzet naar Duitsland enigszins. De mestbiggenprijs werd met f 4,- verhoogd tot f 61,-. Vleuten had 12 november de note ring voor de week vanaf 15 novem ber met 17 cent verlaagd tot f 2,05-2,10 voor levende varkens en met 19 cent tot f 2,54-2,56 voor geslachte varkens. 76/99 kg. De biggenprijs werd met f 1,- ver hoogd tot f 56,- voor biggen van 23 kg af-fokbedrijf. In de week tot 12 november werden 75.419 levende varkens uitgevoerd, alsmede 4485 ton halve varkens en 15.563 ton varkensvlees in deelstukken. De biggenexport be droeg 30.578 stuks. Vaarzen roodbont Brussel BVK-notering kalfsvlees: week tot 10 nov. 1993: extra kwaliteit f 7,75; 1e kwaliteit f 7,30; 2e kwaliteit f 6,95; 3e kwaliteit: f 6.65. Nuka- prijzen: Stieren zwbt. f 386,25, roodbont: f 483,50. zwbt.: f 301,50, f 457,50. Lokeren: Uitslag varkensveiling 10 nov. 1993: Kl. EE f 3.30; Kl. E f 3,20; Kl. AA f 3,09; Kl. Al f 2,96; Kl. All f 2,68; Kl. BI f 2,73; Kl. C I, B II, A III: f 2,18; Kl. IV f 2,31; zeugen f 1,64-2,64.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15