.y' Imponerende bijeenkomst Wat gebeurt er met cichorei en teunisbloemen Prietpraat en andere huiselijke probleempjes Halfvolle melk met extra kalk Gezondheidsdiensten samenvoegen In een paar dagen kan veel gebeuren melkunie* Zware storm en grote hoeveelheden regen was de weersverwachting voor afgelopen zondag. Het land was al nat en daarom besloten we het jongvee en de droogstaande koeien op stal te zetten. U begrijpt dat we daar geen spijt van hadden. Het is nu heel nat geworden in de LANGSTRAAT. Gelukkig dat het weerbeeld nu anders is. Of dat ook voor het politieke weerbeeld geldt? Op dit moment ben ik nog onder de indruk van de massale protestbij eenkomst in Den Bosch. Een tot de nok gevulde Brabanthal met opval lend veel jonge veehouders die het afgesloten mestakkoord luid en overduidelijk afwijzen. De land- bouwvoormannen Varekamp en La tijnhouwers probeerden uit te leggen dat ze eigenlijk ook niet zo gelukkig waren met het door hen gesloten mestakkoord en wezen met nadruk op zaken die nog gere geld moesten worden. Dan zouden ze wel eens Frans Meulenmeesters van de aktie- groep Beter Mestbeleid had een be tere uitgangspositie als gangmaker van deze bijeenkomst. Hij werd door de duizenden aanwezigen uitbundig toegejuicht voordat hij één woord gezegd had. "Meulenmeesters for president", stond op een spandoek. In korte krachtige zinnen somde de ze aktievoerende veehouder zijn ei senpakket op. De verplichte deelname aan de mestcentrale voor alle overschotmest is een punt waarover politiek en praktijk naar mijn mening nog eens ernstig moe ten nadenken. Daarna kwamen de landbouwspecialisten uit de vier grote partijen in de Tweede Kamer aan het woord. Iedere partij pro beerde z'n standpunt zo duidelijk mogelijk over te brengen. De vele duizenden kritische boeren reageer den op de hun onwelgevallige uit spraken met een oorverdovend protest. De CDA-man Jan van Noord kreeg het meeste kritiek. De ze kleine, taaie droge Drent trekt zich daar op het oog weinig van aan en geeft nauwelijks één streep toe. Toen was het de beurt aan het geachte publiek. Af en toe kletspraat maar gelukkig meestal goed onderbouwde kritiek en soms schitterende flitsende reakties die de heren politici in hun zak konden steken. Na dit vuurwerk kwamen de slotbeschouwingen van de organi satoren, ondertussen begonnen de boeren de grote hal te verlaten. Een imponerende bijeenkomst. Wat zal het resultaat zijn? Naar mijn mening zal zo'n eensgezinde stellingname uit deze sektor aanleiding zijn tot enige versoepeling van de voor gestelde maatregelen. Zonder draagvlak is geen milieubeleid mo gelijk. Deze stelling is ook van toepassing op het projekt "Lobbegat - Waspik" waarin het waterschap de Lan- gestroom een peilverhoging ten be hoeve van het natuurgebied nastreeft. Op de voorlichtingsavond die hiervoor gehouden is, kwam de vrees voor nadelige invloed voor de landbouw duidelijk naar voren. Wij zullen het waterschap aan zijn toe zeggingen hierover moeten houden. De eerste najaarsstorm raast met veel regen over ons land en laat ook in onze kring THOLEN en ST. PHI- LIPSLAND zijn sporen achter. Het is 14 november, wanneer uw praktijk schrijver dit stukje schrijft. De laat ste 3 a 4 weken is er veel werk verzet en is er veel tarwe gezaaid onder betrekkelijk goede omstan digheden. Toch zitten er nog veel bieten, cichorei, knolselderij of wor telen in de grond. Veel collega's hadden wel willen rooien, maar hadden geen plaats op het bedrijf omdat het afhalen van de produk- ten de nodige achterstand heeft. Met name het ophalen van de ci chorei loopt een week of wat achter op schema. Het is onduidelijk wat de reden kan zijn, dat de cichoreifa- briek in Roosendaal zo ver op sche ma achter is. Het is wellicht een samengaan van een aantal faktoren: zoals de hogere kg-opbrengst; de slechte marktsituatie voor de inuli- neverkoop, waardoor men op alle mogelijke manieren de kosten wil Half november en er waaien al dak pannen van huizen- en schuurdaken af in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN. De storm loeit zon dagmiddag rond de gebouwen zo dat er angstaanjagende geluiden in huis doordringen. Teletekst geeft aan: zeer zware windstoten. De veerponten zijn allebei gestaakt, de stormvloedkering is dicht en het verkeer met caravans en aanhang wagens wordt sterk afgeraden om de Oosterscheldedam te berijden. De vier regionale gezondheids diensten die nu samenwerken bin nen de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren (SGD) kunnen het beste worden samengevoegd tot één cen trale organisatie. Dit blijkt uit een onderzoek van het organisatie adviesbureau Leyer en Weerstra Management Consultants te Am sterdam, naar de beste organisatie vorm van diergezondheidszorg in Nederland. Begin volgend jaar zal het bestuur van de SGD een besluit nemen over de uiteindelijke organi satievorm. De komende maanden wordt nage gaan hoe het toekomstige bestuur eruit zal moeten zien en waar zijn bevoegdheden en verantwoordelijk heden liggen. Danrbij zal speciaal re kening worden gehouden met de inbreng uit de dierlijke sectoren. Ver der wordt onderzocht waar het cen traal secretariaat en de uitvoeringslokaties het beste kun nen worden gevestigd. Zeeland zit zondagmiddag behoor lijk dicht en heeft zijn veilige maatre gelen genomen. Wellicht luwt de storm en zakt het water zodat over een paar uur de uittocht begint van uitwonende scholieren en studenten. Voor velen van hen wacht weer een week van belangrijke tentamens. Hoort deze prietpraat in een praktijkstukje? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en met wat kennis en andere inzich ten op de bedrijven is een ieder ge baat. Enthousiaste jeugdige belangstelling kan al een lichtpuntje zijn anno 1993. De stand van de regenmeter geeft duidelijk aan dat er op de eerste werkdag van de week niet veel ge ploegd kan worden. Wellicht is er wat achterstallig papierwerk of voorbereiding voor cursus- en info- avonden. De "praktijkpen" wordt zo af en toe gehanteerd door een lid van de Bond van Plattelandsvrou wen, zo tegen het eind van het ZLM-jaar kan dat wel even. In deze bond zijn vele commissies onderge bracht o.a. een agrarische com missie. Als U dit leest hebben leden van de bond in onze regio informatie gekre gen over de nieuwe Waterschaps wet. De agrarische commissie heeft deze avond georganiseerd in sa menwerking met bestuurders en medewerkers van Het Vrije van Sluis. We weten en ervaren dat vele commissies en besturen reikhalzend uitzien naar enthousiaste en bestuurlijk gemotiveerde dames en heren. De Zeeuwse waterschappen zoeken naar geschikte kandidaten. Deze moeilijke materie leeft meer onder onze bevolking dan we op het eerste gezicht wel denken. De afge lopen weken is er veel informatie op ons afgekomen over peilverhoging. We hebben braaf met onze fietsen de schooljeugd gemopperd over de slikoverlast op de polderwegen. (Het is immers altijd andermans slik die de overlast geeft???). Het spreekt toch een ieder aan om veilige platte landswegen te behouden. De Zeeuwse waterschappen zijn na een herindeling van het wegennet qua aantal kilometers de grootste wegbeheerders in de provincie. Nu nog even de bon uit de Water- schaps Wijzer op de post doen en op 2 -dec. zien we elkaar weer. (Toch?????). Heeft U ook de gratis meterkaart opgehangen?? Probeer minder ener gie te verbruiken; het is prettig voor de bankrekening en voor het milieu. We proberen al een paar winters met behulp van de kaart minder te verbruiken maar beloond voelen we ons allerminst. Als het energiebe drijf te weinig inkomsten telt verho gen ze gewoon de tarieven. Nog minder kan niet meer want we zit ten nu aan een plafond- Landelijk worden er oplossingen aangedragen, evenals een (vrijwillig) tarieven abonnement. We gaan dan 25% meer betalen en met die op brengst gaan de energiebedrijven duurzamer energiebronnen ontwik kelen. Gestimuleerd wordt vooral zon- en windenergie. Wat jammer nou, er is een te veel aan mest en landbouwprodukten; waarom neemt de organisatie van energie distributeurs Energienet dat niet even mee in hun onderzoek! De zon en wind zijn ook nooit van dezelfde kwaliteit evenmin als de mest en landbouwprodukten. Het is een concept-rapport. Wie weet passen we er alsnog in... drukken of het feit dat de waterzui vering van de fabriek niet goed funktioneert, waardoor de gemeen te Roosendaal regelmatig dreigt de fabriek stil te leggen. Collega's die pas in januari moeten leveren laten hun cichoreiknollen dan ook nog maar even in de grond zitten. On dertussen is het de vraag hoe en op welke wijze wij in 1994 cichorei kunnen telen en misschien wel met als antwoord dat ook deze teelt mislukt is. Dat laatste vragen wij ons ook af voor een gewas als teunisbloemen en erwten. Ook bij teunisbloemen worden er verschillende lagere con tractprijzen genoemd en is er onze kerheid of er nu wel of niet op braakland geteeld mag worden. In dit verband deelt praktijkschrijver de mening van de ZLM dat eigenlijk braak braak is en dat daar geen teel ten op mogen plaatsvinden. Als teu nisbloemen op braaklang geteeld mogen worden betekent dat, dat ook deze teelt voor veel bedrijven oninteressant zal worden. Onder tussen lijkt het erop dat de aardap pelprijs iets aantrekt en daarmee dus iets minder goedkoop wordt. Laten we hopen dat dit aantrekken van de prijs doorzet naar een renda bel niveau, hetgeen voor de ge moedsrust van vele mensen op het platteland een zegen zal zijn. Ondertussen heeft praktijkschrijver ook begrepen dat wellicht per 1 ja nuari 1994 onze ZLM ophoudt te bestaan en opgaat in de ZMO. Hoe wel het ook mij emotioneel wel iets doet, denk ik dat het verstandig en onontkoombaar is om voor onze dienstverlening en belangenbeharti ging naar een grotere en sterkere or ganisatie toe te gaan. Overigens denk ik ook dat er op Tholen en St. Philipsland zo snel mogelijk 1 afde ling moet komen van de ZMO. Eén afdeling omdat ook nu de praktijk is dat de huidige kring de plaats is, waar de zaken met bijvoorbeeld de gemeenten of andere organisaties worden gedaan. Wel hoopt uw praktijkschrijver dat de sociale con tacten in onze gemeenschap niet verdwijnen en dat er via bijvoor beeld een dorpsvereniging toch iets van gezelligheid behouden blijft. Tot slot wil uw praktijkschrijver nog kwijt dat hij het helemaal niet leuk vindt, wanneer overal in de polders grote varkens- of kippenschuren ko men te staan. Hij deelt de mening van de ZLM (ZMO?) dat dit moet gebeuren bij bestaande bedrijven. Waneer bestaande bedrijven willen overschakelen of er een bedrijfstak bij willen nemen, moet dat zonder meer mogelijk zijn. In de afgelopen droge periode is er goed ploeg werk verricht, het fun dament van een nieuwe oogst. Door de neerslag kon er deze week weinig geploegd worden, maar beter even wachten dan de grond bij elkaar s/oeberen, aldus een praktijkschrijver. Nu, de tweede helft van november, is het buitenwerk in onze NOORD WESTHOEK allemaal wel verricht. In de droge periode is er enorm veel gedaan, zoals bieten, witlof en peen rooien en teunisbloemen dorsen. Na een moeilijke aardappelrooitijd met veel nat, is het dan toch beter ge worden, maar ook later, en dan wordt het oppassen vanwege de la ge temperaturen. Collega's in het noorden hebben daarmee te maken gehad, met zeer veel schade en ver lies. In die droge periode heeft men ook heel wat geploegd en gezaaid. Wat er dan in een paar dagen tijd gedaan kan worden, dat hebben we allemaal kunnen zien. De bieten liggen, voor zover nog niet afgeleverd, aan de hopen. De tarrapercentages zijn niet hoog en er zijn verschillen in suikergehalte van wel 2% tussen de telers. De op brengsten zijn, zoals de laatste ja ren, gewoon goed tot zeer goed. Zo te horen zijn er toch wel wat minder overbieten. Ook komen er tekorten voor. Zo die groeistoornissen als oorzaak hadden, hopen we daar voor het nieuwe seizoen meer over te horen. Als er bij de fabrieken geen storingen optreden, zal er een vlotte verwerking van onze bieten zijn. Nu de werkzaamheden gebeurd zijn, krijgen vele van onze werktui gen een wasbeurt. Wat knapt alles daar weer van op en worden de eventueel te repareren of te vervan gen onderdelen beter zichtbaar. Ve len van ons zijn tegenwoordig zo goed met gereedschap uitgerust, dat veel reparaties zelf kunnen wor den gedaan. Het verlaagt de kosten post van ons bedrijf aanzienlijk. Toch is het verontrustend dat zoveel landbouwmechanisatiebedrijven gaan verdwijnen of inkrimpen. Het is allemaal te duur geworden voor onze sektor. Maar als we echt grote karweien hebben, waar haal je dan onmiddellijk een vakman vandaan. Jammer, dat het zo moet. Door de storm en de regen zijn onze polderwegen ook weer schoon. De vervuiling is echter meegevallen, al les wordt eraan gedaan om dat te voorkomen en dat hoort ook zo. Met dat drukke verkeer, ook op onze pol derwegen, heb je zo ongelukken, met alle gevolgen vandien. Onlangs een schrijven ontvangen van onze ZLM Verzekeringen, waar uit bleek dat er één en ander gaat veranderen per 1 januari 1994, van wege de fusie van onze ZLM en de vorming van de ZMO. Afgelopen week heb ik het daar over gehad met enkele collega's. Zij hebben er moeite mee, dat voor de boeren in onze Noord-Westhoek en ook ande re gebieden in ons Brabant de pre miefaciliteiten komen te vervallen, zonder nadere uitleg, zo maar. Zo zullen er natuurlijk wel aanpas singen blijven bij dergelijke verande ringen, maar daar zullen we in het komende vergaderseizoen wel meer informatie over krijgen. Op 15 november a.s. introduceert Melkunie Calcium Plus, een dagver se halfvolle melk met 50% extra kalk. Eén beker (250 ml) Calcium Plus levert de helft van de aanbevo len hoeveelheid calcium per dag. De extra calcium in Calcium Plus doet niets af aan de smaak. Melkunie Calcium Plus wordt verkocht in een 1 literpak en staat bij de andere melksoorten in het koelvak van de supermarkt. vtill »*<-* Om de dagelijkse hoeveelheid cal cium te meten heeft Melkunie de Sterke-Bottenschijf laten maken. De Sterke-Bottenschijf is een handige draaischijf waarop de hoeveelheid calcium per voedingsmiddel staat vermeld. Hiermee valt eenvoudig uit te 'rekenen of het eetpatroon moet worden aangepast en met welke produkt dat het beste kan. Zo kan snel een gezond en calciumrijk dag menu worden samengesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 10