Bestuur NAK koerst aan op één centrale vestiging Lange dagen bij aardappels rooien LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Regionale vestigingen financieel niet houdbaar Pleidooi voor andere regeling braaklegging perceelsranden 2 2 ft- X^/ODFLBVi^ Vier Europese organisaties: ZMO Brabant komt in Waalwijk Veel problemen verwacht door waterrot Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Rondgang in teken ZMO Cebeco-mechanisatie krimpt in Van het KNLC Ammoniakbeleid ter discussie Rechter stelt Zeeuwse fruitteler in het gelijk Nieuwe tarwerassen VanderHave Bouwen in het buitengebied "Den Zeeuwschen Landbouw" zlm-krant VRIJDAG 15 OKTOBER 1993 81e JAARGANG No. 4187 Het bestuur van de NAK ziet één centrale vestiging, waar alle aktivi- teiten worden geconcentreerd, als een belangrijk instrument om kosten te besparen. Dit blijkt uit een nota, waarin het bestuur van de Keuringsdienst een toekomstvisie ontvouwt. De visie is voorgelegd aan de adviesraden. Daarna volgt definitieve besluitvorming. De NAK heeft op dit moment vijf vestigingen. Naast het hoofdkan toor en het zaaizaadlaboratorium in Ede zijn dat Goes, Emmeloord, Bui tenpost en Assen. Het bestuur zou stapsgewijs naar één centrale vesti ging willen. Naar verluidt zou Em meloord de voorkeur hebben boven de huidige vestigingsplaats Ede. In de nota van het bestuur worden overigens geen namen genoemd. Direkteur ir.P. Oosterveld noemt Em meloord desgevraagd "een logische plek". De NAK zit financieel in een zwaar weer. De overheid trekt zich uit het keuringswerk terug en laat het be drijfsleven voor de kosten opdraai en. Ook het aantal keuringen zal afnemen, zodat de NAK zich gecon fronteerd ziet met sterk dalende in komsten. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te kunnen houden zit er volgens het bestuur weinig anders op dan de kosten fors terug te brengen. Tariefsverhoging Voor volgend jaar wil men nog één keer een tariefsverhoging van 16% doorvoeren. Nog verdergaande ver zwaring van de lasten acht het bestuur niet verantwoord in deze voor de boeren benarde tijden. Om een miljoenentekort te voorkomen, zijn organisatorische maatregelen echter onvermijdelijk. Besparingen moeten worden gevonden in aan passing van de organisatie, waarbij een stapsgewijze concentratie van de werkzaamheden op of vanuit één centrale vestiging nadrukkelijk in beeld is. De efficiencyoperatie heeft volgens direkteur ir.P. Oosterveld vooral ge volgen voor het laboratoriumperso- neel en administratieve krachten, in mindere mate voor het leidingge vend personeel. Dat heeft in de in middels doorgevoerde reorganisatie reeds een afslanking ondergaan. Be halve het toegroeien naar één vesti ging wordt ook samenwerking met ander keuringsinstellingen genoemd als een mogelijkheid tot besparing, evenals het werven van niet- keuringswerkzaamheden. Niet leuk NAK-direkteur ir. Oosterveld: "Deze nota is bedoeld om te toetsen hoe men in de achterban tegen de toe komst aankijkt. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. In het advies van Twijnstra Gudde werd al gesproken over concentratie van vestigingen. Dat onderdeel is toen niet nader uitgewerkt. Wel is beslo ten om alle aktiviteiten in éénstich ting onder te brengen. Dat is per 1 mei j.l. gebeurd". Oosterveld noemt de voorliggende nota van het bestuur "niet leuk" voor het personeel. "Maar als we niets doen gaat het zeker fout". Vol gens de NAK-direkteur heeft de nieuwe organisatiestructuur, waar toe eerder werd besloten, in de praktijk goed gewerkt. "Voor de boeren maakt het niet zo veel uit waar de keuringsdienst gevestigd is en waar de certificaten vandaan ko men. Dertig jaar geleden had de NAK 14 vestigingen. Nu nog vijf en dat werkt ook. Voor het personeel zijn de gevolgen het meest in grijpend". Oosterveld wijst erop dat er nog geen definitieve besluiten genomen zijn. Na bespreking van de nota zal het bestuur een besluit nemen over koers die men gaat varen en het daarbij behorende tijdspad. De Europese regeling voor niet- roulerende braaklegging moet bete re mogelijkheden bieden om per ceelsranden braak te leggen. Dit biedt meer mogelijkheden voor na tuur en milieu, terwijl de gewenste produktiebeperking toch behaald kan worden. Dit stellen vier landbouw- en milieuorganisaties uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frank rijk en Nederland, waaronder het Centrum voor Milieu en Landbouw. De vier organisaties hebben een ge zamenlijk brief geschreven aan EG- commissaris Steichen waarin zij pleiten voor een meer flexibele toe passing van de braaklegregeling. De huidig regeling stelt als eis dat een perceel tenminste 20 m breed moet zijn om aangemeld te worden voor braaklegging. Deze eis wordt gesteld om satelliet-controle moge lijk te maken en om voldoende pro duktiebeperking te bewerkstelligen. De vier organisaties zien echter aan zienlijke voordelen in een geringere minimumbreedte van bijvoorbeeld 5 m. Zo zullen meer akkerbouwers perceelsranden aanmelden, zullen zij sneller randen van hoog produk- tieve percelen aanmelden en zullen zij vaker kiezen voor niet-roulerende braak. Bovendien zal de totale leng te van de aangemelde percelen toe nemen. Dit alles zal leiden tot winst voor natuur en milieu. Controle van de braaklegregeling kan plaatsvinden door satellietwaar neming aangevuld met veld- inspecties. Een dergelijke vorm van controle sluit goed aan bij andere Europese regels. Ook het argument dat een forse mi nimumbreedte nodig is om voldoen de produktiebeperking te behalen, overtuigt de ondertekenaars niet. In veel gevallen doet de produktie in de perceelsranden niet onder voor die in het midden van het perceel. De ZMO heeft in Waalwijk kantoorruimte gehuurd voor het nieuw te vormen secreta riaat Noord-Brabant. Vanaf 28 oktober is dit nieuwe kan toor telefonisch bereikbaar. Omdat het kantoor in Zeven bergen inmiddels is gesloten worden telefoontjes tot die tijd opgevangen in het Land- bouwhuis in Goes. Zie voor meer gegevens pagina 3. Voor veel boeren zoals hier in de Zak van Zuid-Beveland was af gelopen zondag een gewone werkdag. Het was immers een rooibare dag en er zaten nog veel aardappels in de grond, terwijl het KNMI voor de komende week regenachtig weer had voorspeld. Het rooien verliep niet overal probleemloos, op dit per ceel was het nodig een extra trekker voor de rooier te koppelen. Tot de regen dinsdag jl. spelbreker werd zijn er in een paar dagen veel aardappelen gerooid. De meeste boeren gingen tot diep in de nacht door. Vanwege het geschikte weer is zaterdag en op veel plaatsen ook zondag volop doorgewerkt. Medio deze week waren in Midden Zee land 40 procent van de aardappelen eruit, en in de overige gebieden in het zuidwesten 60 procent, aldus een schatting van adjunct-directeur Wim in 't Veld van de Aardappel BV. Vrijdag, zaterdag en maandag wa ren drie topdagen voor de Aardap pel BV. Van 's morgens vroeg tot 's avonds 11 uur draaiden de vier ont- vangstpunten op volle toeren. Dins dag en woensdag koner maar mondjesmaat gerooid worden. Op verschillende plaatsen komt wa terrot voor in de aardappels, vooral in de Kop van Schouwen en op Wal cheren. Door intensieve controle heeft Aardappel BV tot nu toe kun nen voorkomen dat rotte knollen mee de opslag in zijn gegaan, maar In 't Veld verwacht de komende we ken veel problemen door rot. Perce len waar rot in zit liggen toch meest op moeilijke grond, en die komen het laatst aan de beurt. Sommige percelen hoeven in het geheel niet meer gerooid te worden, zegt In 't Veld. Hij geeft aan dat vooral telers die met Agria's in de pool zitten ge dupeerd worden, want voor dit ras geldt tot 15 ton per ha een vaste prijs. "Als men niet leveren kan loopt men dus ook deze vrij hoge vaste prijs mis. Dat is erger dan bij de Bintjes, omdat de prijs daarvan nu toch bedroevend laag is". Dag en nacht Bij loonbedrijf Colpaart in Woens- drecht is het aardappels rooien na overleg met de boer in ploegen dienst twee dagen continu doorge gaan. "Mijn broer heeft van 's morgens zeven tot 's nachts drie aan een stuk op de rooier gezeten", vertelt Kees Colpaart. "Toen is hij afgelost door een medewerker, die tot 's avonds zes uur is doorgegaan. De mensen die op de kar rijden wor den wat gemakkelijker afgelost". Colpaart hoefde deze week het rooi en niet stil te leggen. Als het op de klei niet gaat verhuist men naar het zand. Het bedrijf werkt met een zel- frijder en een getrokken rooier. Col paart: "Je merkt goed dat je met een zelf rijder langer kunt doorgaan". Het bedrijf rooit jaarlijks 130 tot 150 ha aardappels. Hiervan moeten er woensdag nog ca. 50 gedaan worden. Bij loonbedrijf L.P. Brasser in Sint Laurens lag het rooien woensdag wel stil. "Zaterdag ging het goed, maandag ook nog wel, maar vanaf dinsdag liggen we stil. Het is ge woon te nat, de grond is te plakke rig", vertelt mevrouw Brasser. Ze hoopte dat ze woensdagmiddag weer zouden kunnen beginnen. Het bedrijf moet in totaal ca. 40 ha rooi en, waarvan woensdag een kwart binnen was. Op de rooibare dagen verliep het werk vlot. Wel zijn er soms problemen om aan voldoende losse werknemers (boerenzonen) te komen, omdat iedereen zelf druk is. Het loonbedrijf uit St. Laurens heeft nog geen percelen met rotte aard appelen gerooid, maar mevrouw Brasser heeft wel gehoord dat die er zijn op Walcheren. Ook in Woens- drecht zijn die er, vertelt Colpaart. "Onder meer op een perceel van onszelf hebben we een hoekje laten zitten. Hopelijk kunnen we dit later alsnog rooien".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1