Landbouw vraagt extra steun 3 2 6/ _c Akkoord over bloemdijken in Zeeland LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT PRIMA PLOEGWERK IN DE WP 1993 ^ooFLev)^- Breed CLO-overleg resulteert in brandbrief ZMO Steunt Franse boeren Ecologische richtlijn van tafel Pag. 'Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 3 4 5 6 7, 11 13 Hoge ha-opbrengst voor aardappelen Kamerlid Blauw bekijkt disteloverlast Krammer-Volkerak Hoe bepaalt u uw eigen financiële positie? KNLC-commissie wil snellere afhandeling steunaanvragen Afscheids- interview ZLM- secretaris Roelof Hoiting: Ik heb me altijd boer onder de boeren gevoeld 8, 9 Uit de praktijk Geslaagde ploegwedstrijden in Goes Voor de Vrouw/Jongeren zlm-krant VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4184 De bloemdijken in Zeeland zullen worden beschermd, maar niet door toepassing van de ecologische richtlijn. Dit is het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, het landbouwbedrijfsleven eri na tuurbeschermingsorganisaties. Begin dit jaar kwam de direkteur Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Zeeland met de mededeling dat hi] in Zeeland ruim 100 kilometer bloemdijken wilde aanwijzen ter be scherming van de natuurwaarden op deze dijken, waarvan het meren deel in Zuid-Beveland is gelegen. Daarnaast zijn er bloemdijken in oost Zeeuws-Vlaanderen, op Tholen en Schouwen-Duiveland. De aan wijzing zou plaatsvinden in het ka der van de richtlijn Ammoniak en Veehouderij, welke door het rijk is vastgesteld. Door toepassing van de ecologische richtlijn zou een groot aantal agrarische bedrijven binnen de werkingssfeer van de bloemdij ken in hun ontwikkeling worden be lemmerd. Uitbreiding van veehou derijbedrijven dan wel het opzetten van een dierlijke tak op een akker bouwbedrijf zou op veel plaatsen onmogelijk worden, evenals nieuw- vestiging. In verzet De landbouw kwam massaal in ver zet tegen het voornemen. Hieruit kwam overleg voort, wat nu tot een principe-akkoord heeft geleid. Af gesproken is dat er een convenant wordt opgesteld, waarin de deelne mende partijen verklaren dat zij pas sende maatregelen zullen nemen ter bescherming van bloemdijken. Me dewerking aan de uitvoering van het convenant zal op basis van vrijwil ligheid plaatsvinden. De rijksover heid heeft toegezegd de daarvoor in aanmerking komende bloemdijken in Zeeland niet in het kader van de ecologische richtlijn of anderszins te zullen aanwijzen. Het convenant moet worden onder tekend door het landbouwbedrijfsle ven, de natuurbeschermingsorga nisaties, de gemeente Borsele, de provincie Zeeland en het rijk (mi nisteries van VROM en LNV). Het convenant zal nader worden uitge werkt voor de bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland. Blij met resulaat ZLM-voorzitter H.C. van der Maas, die het overleg namens het land bouwbedrijfsleven heeft gevoerd, is blij met het bereikte resultaat, "het is goed dat we destijds dwars voor dit voornemen zijn gaan liggen. De belemmering voor een normale be drijfsontwikkeling is nu weggeno men. Volgens het convenant zullen we ons inspannen voor beheers maatregelen, dit op basis van vrij willigheid en tegen vergoeding. Ook zullen we op landbouwgronden, grenzend aan bloemdijken, rekening moeten houden met de natuurwaar den van deze dijken, bijvoorbeeld door bij een ongunstige windrich ting niet te spuiten". over het landbouwhandelsakkoord tussen de EG en de Verenigde Sta ten. "Uitvoering van het Blair House ak koord zal de huidige crisis nog ver der verscherpen. Namens 18.000 boeren in Nederland doen wij een dringend beroep op u gehoor te ge ven aan de gerechtvaardigde verlan gens van de Franse boeren", aldus de fax. De gemiddelde opbrengst per ha aardappelen zal in 1993 naar ver wachting groter zijn dan vorig jaar. Door een afname van de beteelde oppervlakte ligt de totale aardappel oogst echter een fractie lager dan in 1992. De totale oogst van zaai- uien is in 1993 duidelijk lager dan het afgelopen jaar. Dit blijkt uit de voorlopige oogstraming aardappe len en zaai-uien zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is samengesteld. Lastenverlichting Als financieringsmaatregelen, die de lasten van de bedrijven moeten ver lichten, vragen de CLO o.a. om snel le uitvoering van aanvraagprocedu res, verlaging van de leeftijdsgrens IOAZ tot 50 jaar, verhoging maxi male BZ-lening tot f 30.000,-, beta lingsuitstel van opgelegde belastin gen en soepele afhandeling van btw- en WIR-claims bij bedrijfsbëin- diging. Verder dringen CLO aan op verho ging van de compensaties in het ka der van "MacSharry" (braakpremie, hectaretoeslagen en stierenpremie). In het kader van lastenverlichting voor de hele sector moet de over heid o.a. afzien van bezuinigingen op DLV en SEV en moeten praktijk cursussen goedkoper worden ge maakt. Ook de arbeidskosten voor oogstwerk moeten omlaag. Andere eisen zijn: afschaffing van over drachtsbelasting, afschaffing ver- De Nederlandse ploegkampioen- schappen begonnen vorige week vrijdag in de Wilhelminapolder onder een s/echt gesternte. Zo nu en dan kwam het water met bakken uit de hemel. Maar zater dag scheen er een mild najaars zonnetje en dat trok veel publiek naar het 100 ha grote wedstrijd terrein in de WP, waar o.a. de ZLM-v/ag fier wapperde. Het evenement werd mede ter ere van 150 jaar ZLM in Zeeland ge houden. De toeschouwers kon den behalve van de zon genieten van prima ploegwerk. Zie verder pagina 11. m De Centrale Landbouworganisaties hebben deze week opnieuw indrin gend aan de bel getrokken bij kabi net en parlement. In een brandbrief is gevraagd op korte termijn extra steun te geven aan agrarische on dernemers en het afbraakproces, dat zich bijna over de hele linie afte kent, te keren. Tot het schrijven van de brief werd besloten tijdens het breed CLO-verleg, dat maandag op initiatief van de ZLM in Utrecht is gehouden. Namens de ZLM werd de bijeenkomst bijgewoond door voorzitter H.C. van der Maas, dage lijks bestuurder J. Geluk en alge meen secretaris mr. J. Oggel. mogensbeheersing op onderne mingsvermogen, verhoging zelf standigenaftrek in lijn met de verho ging van het arbeidsforfair en stabi lisatie van de pachtprijzen. Ook doen CLO een aantal voorstellen op het gebied van structuurverbetering in de land- en tuinbouw. Onderschat De belangen van land- en tuinbouw voor de Nederlandse economie wor den door politiek Den Haag zwaar onderschat, zei CLO-voorzitter Doornbos na afloop. De samenle ving is onvoldoende doordrongen van de ernst van de problemen op menig boerenbedrijf. De agrarische sector is goed voor een kwart van de nationale export en verschaft, in clusief toeleverende en verwerken de bedrijven, aan meer dan een half miljoen mensen werk. Daarom mag de politiek de noodsituatie in de land- en tuinbouw niet op z'n be loop laten. Namens de ZLM is tijdens het breed CLO-overleg met name de spilfunc tie van het graan ingebracht. Dit punt is echter niet expliciet in de brief aan kabinet en parlement op genomen. De ZLM heeft deze week samen met de Geldersche Mij en het ULG een fax gestuurd aan de ministers van buitenlandse zaken en land bouw van de EG, die in Brussel bij een waren om te spreken over het zgn. Blair House-akkoord, de land- bouwparagraaf van het wereldwijde GATT-akkoord. Tegen deze afspraken heeft de ZLM zich van meet af aan fel verzet, om dat de landbouw in Europa zware offers moet brengen ten gunste van de Amerikaanse belangen. In Frank rijk nemen de boerenprotesten te gen het akkoord nog steeds toe. Door middel van de fax hebben de ZLM, de Geldersche en het ULG de ministers laten weten dat ook in Ne derland grote verontrusting bestaat In de brandbrief wordt gevraagd om verlichting van de actuele financie ringsproblemen in de land- en tuin bouw, terwijl voor de lange termijn steun van de overheid werd ge vraagd voor verbetering van de kwaliteit van de produktie en pro- duktiemethodes, kostprijsverlaging, integrale ketenbeheersing en herstel van de Nederlandse positie op de buitenlandse afzetmarkten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1