Rassenkeuze wintertarwe oogst 1994 Landbouwonderwijs hoort thuis bij ministerie van LNV Nieuwe namen op de rassenlijst Landbouwschap: Topopbrengsten nieuwe zomergerstras Een titel is vrij gemakkelijk op papier neer te zetten. Op het moment ech ter dat dit artikel geschreven wordt, namelijk begin september, staat er nog graan in het noorden van Ne derland vast en verlopen de oogst- werkzaamheden slecht. Of er in 1994 kan worden geoogst is dus niet met zekerheid te zeggen. Als goed ondernemer wilt u echter be oordelen welk ras met de minste ri sico's en kosten de hoogste opbrengstpotentie heeft. Rassen voor speciale doeleinden waar ook de rassenkeuze min of meer vast liggen worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten. Het areaal (wintertarwe Wat betreft het areaal heeft u te maken met de "MacSharry- regeling". In principe is de "MacSharry-regeling" opgesteld voor een periode van drie jaar. Na het eerste seizoen in 1993 gaat nu het tweede seizoen in. Dat betekent een dalende interventie-prijs (in 1993 f 31, in 1994 f 28,62) en een hoger wordende hectare-toeslag. Voor het seizoen 1994 zijn m.n. om trent de braakregeling een aantal wijzigingen. De nieuwe braakver- goeding wordt f 1.075 per ha. Bo vendien wordt gedacht over de mogelijkheid van vaste braak naast de bestaande roterende braak. Om in aanmerking te komen voor vaste braak moet u 20% van het areaal "MacSharry-gewassen" braak leg gen i.p.v. de huidige 15% bij roteren de braak. Wat betreft de vaste braak is de regelgeving echter nog niet de finitief. De rassenkeuze Zoals uit tabel 1 blijkt scoren de ras sen Vivant en Ritmo het hoogst in opbrengst. Het afgelopen seizoen namen genoemde rassen een groot deel van het areaal in beslag en zijn de opbrengsten tot een recordhoog- Tabel 1. De zaadopbrengsten in ver houdingsgetallen (gem. 1988 t/m 1993). Rassen Centrale Zuid- lijst zee Weste klei lijke zeeklei Arminda 93 96 Eiffel 100 103 Estica 102 103 Fletum 97 96 Hereward 99 102 Herzog 95 95 Obelisk 96 94 Pagode 95 94 Ritmo 106 107 Taurus 98 97 Tessa 102 103 Toronto 101 98 Vivant 115 114 3-jarig onderzoek: Genesis 100 104 Trawler 98 102 Bij rassenkeuze moet terdege worden gelet op ziektegevoeligheid. Hier een bespuiting op een pas opge komen perceel wintertarwe te gestegen. De hoge opbrengsten compenseren enigszins de lagere (interventie)prijs. Volgend jaar gaat de interventieprijs nog verder om laag. Het is echter de vraag of u de huidige topopbrengsten kunt evena ren. Kortom, de kostprijs moet naar beneden. Zie tabel 1. Een lage kostprijs, de zogenaamde "low input teelt" houdt in dat de ziektegevoeligheid een belangrijke faktor is bij de rassenkeuza Vooral gele roest en meeldauw zijn ziekten die vroeg in het seizoen kunnen op treden, waardoor in het verleden een vroege inzet van fungiciden ren dabel was. In tabel 2 worden enkele beoordelingscijfers gegeven over het seizoen 1993. Resistenties kun nen echter doorbroken worden en zeker bij een groot areaal van één ras. In verband met risico-spreiding Tabel 2. Overzicht van belangrijke eigenschappen bij wintertarwe (1993) en resistentie tegen gele roest (gem. 1990 t/m 1993). Rassenlijst winter- stevigheid resistentie tegen vastheid stro BR MD BVZ FS AZ GR Arminda 6.8 6.9 7.2 4.7 7.8 5.2 9 Eifel 6.1 8.8 8.3 5.5 4.4 6.9 5.9 7 Estica 6.1 8.8 8.8 6.0 5.4 6.9 5.6 7 Fletum 5.7 5.5 4.1 6.5 4.4 7.2 7.1 6 Hereward 5.9 8.6 8.7 6.0 5.4 6.1 5.4 9 Herzog 6.1 7.4 1.7 - 4.7 7.8 6.8 7.5 Obelisk 7.2 4.3 2.1 5.2 4.4 6.9 5.8 8 Pagode 7.9 - - 4.2 - - - 6 Ritmo 6.1 8.0 4.3 4.0 4.7 4.7 5.3 6 Tessa 6.2 7.5 7.0 5.6 4.3 6.7 3.8 7.5 Toronto 5.5 5.8 2.9 - 5.4 7.5 5.8 9 Vivant 5.5 6.2 8.3 5.0 5.9 5.5 6.2 9 3 jarig ond. Genesis 5.7 8.0 8.9 4.1 5.1 6.4 3.2 Trawler 5.8 8.0 5.7 6.6 6.4 6.1 5.6 - is het beter dat u minstens twee of meer rassen teelt. Naast de ziektegevoeligheid is het belangrijk dat uw tarwe voldoet aan de minimum-eisen die gelden voor de interventieregeling. In normale jaren voldoen de meeste voertarwe- rassen wel aan de gestelde eisen. De eisen voor kwaliteitstarwe zijn zwaarder. Een ras als Vivant is ech ter zonder ziektebestrijding, qua kg- opbrengst, bijna gelijkwaardig met Hereward inclusief ziektebestrijding. Dit betekent dat de uitbetalingsprijs voor een kwaliteitsras als Hereward duidelijk hoger moet zijn dan van het voertarweras Vivant. Zie tabel 2. Conclusies U kunt bij de algemene regeling Bron: Proefstation voor de Akker bouw en de Groenteteelt in de Vol- legrond. kiezen tussen roterende braak of vaste braak. U krijgt een hogere hectare toeslag t.o.v. 1993 en u krijgt te maken met een lagere interven tieprijs in 1994. Een "low input teelt" vereist een daarop afgestemde rassenkeuze. In verband met risico-spreiding kiest u altijd twee of meer rassen. Vóór het telen van een kwali teitsras overlegt u met uw han delaar over de meerprijs t.o.v. een voertarwe. Vivant scoort hoog, ook zonder ziektebestrijding. Ritmo is een goede tweede, scoort echter zonder ziekte bestrijding duidelijk lager. Hereward is een goed kwaliteits ras met een redelijk goede op brengst. Ing. N.E. van der Bok, bedrijfsdeskundige DLV-team Ak kerbouw Westmaas Bron: Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond. De wintervastheid is gebaseerd op vriesproeven. BR bruine roest; MD meeldauw, deze cijfers zijn gebaseerd op waarnemingen op de zandproefvelden; BVZ bladvlekkenziekte; FS fusarium; AZ afrijpingsziekten; GR gele roest. De Commissie voor de Samenstel ling van de Rassenlijst voor Land bouwgewassen heeft een aantal nieuwe rassen voor het eerst op de Rassenlijst geplaatst. Wintertarwe Rassen geschikt voor de broodbe reiding T - Genesis Kweker: Serasem, Pérenchies, Frankrijk. Vertegenwoordiger: De Samenwerkende Graankweekbedrij- ven Wiersum-Zelder, Groningen. Genesis heeft een vrij goede brood kwaliteit, een vrij goede tot goede deegkwaliteit en een middelmatige maalkwaliteit. Het ras lijkt middel matig wintervast. Het ras is vroeg rijp en zeer stevig. De resistentie te gen bruine roest is goed tot zeer goed, de resistentie tegen meel dauw is middelmatig tot vrij goed, de resistenties tegen bladvlekken- ziekte en Fusarium is middelmatig. De opbrengst op de noordelijke klei grond is middelmatig, het ras wordt hier niet aanbevolen. In de overige gebieden is de opbrengst gemiddeld goed. T - Trawler Kweker: Plant Breeding Int., Cam bridge, Groot-Brittannië. Vertegen woordiger: D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.). Trawler heeft een goede broodkwa liteit, een vrij goede deegkwaliteit en een middelmatige maalkwaliteit. Het ras lijkt middelmatig wintervast. Trawler is vrij laat rijp en wordt der halve niet aanbevolen voor de noor delijke zeeklei. Het ras is zeer stevig. De resistentie tegen bruine roest en bladvlekkenziekte is vrij goed tot goed. Het ras is goed tot zeer goed resistent tegen meeldauw. De re sistentie tegen Fusarium is middel matig. Het ras heeft zowel op klei- als op zandgronden gemiddeld een goede opbrengst gegeven. Wintergerst Meerrijïge rassen N - LP 2419 - 82 (voorlopige naam) Kweker: F. von Lochow-Petkus GmbH, Bergen, Duitsland. Verte genwoordiger: Cebeco Zaden B.V., Vlijmen. LP 2419-82 is een meerrijïg ras dat gemiddeld zeer goede opbrengsten heeft gegeven. Het ras lijkt middel matig tot vrij goed wintervast. Het stro is stevig. De resistentie tegen meeldauw is goed, tegen netvlek- kenziekte vrij goed en tegen dwer- groest middelmatig. De resistentie tegen bladvlekkenziekte is matig. Rijpt vrij vroeg tot vroeg. De Commissie heeft verder het tweerijïge wintergerstras Trasco in de R-rubriek van de Nationale Ras senlijst geplaatst. Het Landbouwschap wil dat het landbouwonderwijs onderdeel blijft van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Daarin verschilt het schap van me ning met de Commissie-Wiegel die vindt dat landbouwonderwijs bij het ministerie van Onderwijs en Weten schappen hoort. Landbouwonderwijs hoort bij LNV omdat het samen met onderzoek en voorlichting deel uitmaakt van het landbouwkennissysteem, het zoge naamde OVO-drieluik. Dit schrijft het Landbouwschap in een brief aan de leden van de Vaste Kamercom missie voor Binnenlandse Zaken in een reactie op het rapport dat de Commissie-Wiegel onlangs uit bracht over taakuitoefening van de rijksoverheid. Evenals de commissie is het Land bouwschap tegen grootschalige de partementale herindeling. Het schap wil vasthouden aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De land- en tuinbouw zullen zich het beste ontwikkelen als duur zame bedrijfssector, indien landin richting, natuur- en landschapsbeheer, bedrijfsontwik keling, milieuzorg, afzetbevordering, onderzoek, voorlichting en onder wijs onder de koepel van een vakmi nisterie blijven, aldus het schap. Ingeval het commissievoorstel van een projectministerschap wordt uit gevoerd is de minister van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij de aangewezen persoon voor een pro jectministerschap voor plattelands beleid, zo schrijft het Landbouwschap. VanderHave boekt met het nieuwe zomergerstras Riff veel succes. Op een perceel van 6 hectare in Flakkee werd maar liefst 9544 kg per hecta re gedorsen en ook in Flevoland wa ren opbrengsten van ruim negen ton geen uitzondering. VanderHave zag zulke hoge opbrengsten nooit eer der aangeleverd op het verwer- kinggsbedrijf in Kapelle. Riff verkeert momenteel in zijn laatste jaar van beproeving en staat binnen kort voor opname op de rassenlijst van 1994. Uit de PAGV-cijfers over 1991 en 1992 kwam het ras al als de hoogstopbrengende zomergerst naar voren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 9