Fysieke controle belastingdienst Pachter nadert de 65: regel tijdig pachtopvolging! Sluiting pachtregistratie rvk Schoondijke Kadaster huldigt winnaars kleurwedstrijd Manifestatie Sociaal Ekonomische Voorlichting Landinrichtingsdienst betrekt jeugd bij inrichting bossen Project duurzame agrarische bedrijfsvoering van start 4 „iP r f Uo DSM Agro: 40% minder kunstmest BASF vermindert produktie kunstmest VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 De meeste schriftelijke door de grondkamer goedgekeurde pacht- contracten worden van rechtswege met 6 jaar verlengd. Dit betekent dat pachter en verpachter niets hoeven te doen, de verlenging gaat automatisch. De verlenging kan gestuit worden als de pachter 65 jaar is. Als er een opvolger is, is het verstandig om tijdig deze opvolging te regelen. De grote vraag is: wat is tijdig? Voorbeeld Iemand is pachter, hij heeft op 1 september zijn 61ste verjaardag ge vierd. Op 1 november 1994 gaat weer een nieuwe wettelijke termijn in van 6 jaar. In die nieuwe wettelij ke termijn wordt onze pachter 65 jaar. De verpachter heeft op die grond op 5 september j.l. de pacht opgezegd per 1 november 1994. Hij DSM Agro b.v., onderdeel van het chemieconcern DSM, is voorne mens haar produktiecapaciteit op de lokatie IJ muiden structureel te verminderen. Vanaf 1 januari 1994 wil DSM Agro de kunstmestproduk- tie met circa 40% terugbrengen tot 450.000 ton per jaar en de ammo- niakfabriek, met een capaciteit van 340.000 ton per jaar sluiten. Deze maatregelen zijn noodzakelijk in verband met de aanhoudende da ling van het kunstmestverbruik in West-Europa en de sterke toename van laaggeprijsde importen uit met name Oost-Europa. Tengevolge hier van zijn in de afgelopen 5 jaar de af zetmogelijkheden voor DSM Agro in de belangrijkste markten met circa 40% gedaald. In de komende jaren zal sprake zijn van verdere daling. Als gevolg van genoemde maatre gelen zal voor circa 225 medewer kers de arbeidsplaats op deze lokatie komen te vervallen. moet dat doen 3 tot 1 jaar vóór de afloop van de wettelijke termijn. Hij doet dit dus op tijd. De pachter zal binnen een maand verlenging moe ten vragen tot en met het jaar waar in hij 65 jaar wordt, doet hij dit niet tijdig dan loopt de pacht af op 1 no vember 1994. Wat geschiedt: de pachter ontvangt de opzegging, en wil verlenging aanvragen. Tegelijkertijd wil hij zijn zoon in de plaats stellen. Deze heeft de MAS gevolgd en wil het bedrijf overnemen. De pachter vraagt dus verlenging aan en tegelijkertijd een indeplaatsstelling voor zijn zoon aan. De procedures bij de pachtka- mer worden gewonnen door de pachter. De verpachter gaat echter in hoger beroep. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder (februari De Landinrichtingsdienst opent in november 1993 haar Bureau van Uitvoering in de stad Tholen. Vanuit dit kantoor zullen de diverse landin richtingsprojecten op Tholen en St. Philipsland begeleid worden. Ter gelegenheid van deze opening is een prijsvraag uitgeschreven onder het motto "Ontwerp je eigen bos". In het kader van de landinrich tingsplannen voor Tholen en St. Philipsland zullen diverse bossen worden aangelegd. De jeugd wordt hierbij uitgenodigd een ontwerp te maken voor één van de boslocaties bij Tholen, St. Maartensdijk of St. Philipsland. Ook wordt gevraagd een originele naam voor het bos te bedenken. Een jury beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke voor een prijs in aanmerking komen. De hoofdprijs is een rondvlucht boven Tholen en St. Philipsland. Daarnaast zijn er nog een aantal leuke tweede en derde prijzen te winnen. Voor nadere informatie en de aan vraag van wedstrijdformulieren kan contact worden opgenomen met de Landinrichtingsdienst te Goes, tele foonnummer 01100-37224. 1995). Het pachthof te Arnhem komt echter tot een merkwaardige en een voor de pachter ongunstige uitspraak. De verlenging wordt af gewezen, omdat er geen vaststaan de uitspraak is over de indeplaatsstelling. En de inde plaatsstelling kan niet meer uit gesproken, omdat de lopende pachttermijn reeds is afgelopen. Conclusie Het is duidelijk dat deze pachter te laat de pachtopvolging geregeld heeft. Regel een indeplaatsstelling (of medepacht) derhalve tijdig vóór het aflopen van de pachttermijn (zo nodig vóór de te verwachten opzeg ging). Teen termijn van V/2 en 2 jaar is zeker aan te bevelen. J.L. Mieras Voor de ruilverkaveling Schoondijke is in maart/april 1992 een wenszit- ting gehouden, gelijktijdig met de terinzagelegging van de eerste schatting en de lijst van rechtheb benden. Thans zijn de werkzaamhe den zover gevorderd dat het plan van toedeling opgemaakt kan wor den. De terinzagelegging van het plan van toedeling is gepland in maart/april 1994. De landinrichtings commissie heeft daarom besloten i.v.m. de administratieve voortgang de pachtregistratie te sluiten per 1 oktober 1993. Ook voor de eigendom geldt dat niet alle transacties tot de laatste dag voor de terinzagelegging ver werkt kunnen worden. Wijzigingen worden verwerkt tot een peildatum, deze is eveneens vastgesteld op 1 oktober 1993. Overdrachten na die datum worden in principe niet meer in het plan van toedeling verwerkt. Deze worden later verwerkt in het vastgestelde plan van toedeling. Het is aan te bevelen in de periode na de peildatum overleg te plegen over voorgenomen overdrachten. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Ka daster te Middelburg, de heer M. Provoost of de heer L. Dieleman, tel. 01180-70253 of 70214. Binnenkort start het project Duurza me Agrarische Bedrijfsvoering (DAB) in Zeeland. DAB stelt een groot aantal ondernemers in staat deel te nemen aan bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van mineralenbeheer en gewasbescher ming, waardoor een efficiëntere be nutting van mineralen en een beperking van gewasbescher mingsmiddelen wordt nagestreefd. Een voorbereidingsgroep, waarin het ministerie van landbouw, de 3 ZLO, DLV en het AOC hebben sa mengewerkt, heeft het programma samengesteld. DAB is bedoeld voor akkerbouwers, fruittelers en veehouders. Er zijn over het jaar 31 bijeenkomsten ge pland, verspreid door de provincie. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ondernemers inzicht in de manier waarop men meststoffen en gewas beschermingsmiddelen gebruikt, vervolgens worden methoden en suggesties tot een optimale inzet aangereikt. Als vervolg op de groepsbijeenkomsten kan men deel nemen aan activiteiten op bedrijfs niveau zoals mineralenbegeleiding en gewasbeschermingsbegeleiding. De provincie Zeeland heeft een sub sidie uit het milieufonds beschik baar gesteld voor de groepsbijeenkomsten, daardoor is de prijs voor de deelnemers zeer laag. Voor de activiteiten op be drijfsniveau is een subsidieaanvraag in behandeling. Voor informatie en of aanmelding kunt u zich wenden tot het AOC Zeeland e.o. - tel: 01100 - 27203. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Met een reeks van maatregelen wil BASF Aktiengesellschaft in het Duitse Ludwigshafen reageren op de crisis binnen de Europese kunst- mestmarkt. BASF wil in de loop van 1994 een deel van haar kunstmest- produktie op de locatie Ludwigsha fen stilleggen. Dit zal met name gelden voor de enkelvoudige stikstofkunstmest, waarbij de jaar capaciteit met circa 600.000 ton zal afnemen. Om deze maatregelen te kunnen realiseren, zullen bij BASF Aktiengesellschaft circa 320 ar beidsplaatsen komen te vervallen. Van links naar rechts, Sander Lorier, Anneloes Schaafsma, Anika Ver- mue, Songül Kurudere en A.F. Faas. In het kader van de presentatie van het Kadaster Zeeland op de ZLM- manifestatie op 17, 18 en 19 juni in Kapelle was er voor de jeugd een kleurwedstrijd georganiseerd met als thema: "Het Kadaster Zeeland". 44 Kinderen hebben de kleurplaat teruggestuurd, variërend in de leef tijd van 3 tot 12 jaar. Een jury van het Kadaster Zeeland heeft een vier tal winnaars aangewezen. Dit zijn: Sander Lorier (5 jaar) uit Gapinge, Songül Kurudere (7 jaar) uit Axel, Anika Vermue (8 jaar) uit Nisse en Anneloes Schaafsma (10 jaar) uit Hansweert. De prijswinnaars zijn met hun ouders uitgenodigd voor een bezoek aan het kantoor van het Kadaster Zeeland in Middelburg op woensdag 1 september. Daar is aan hen de prijs uitgereikt door de direc teur van het Kadaster Zeeland, Mr. A.F. Faas. Als afsluiting van die bijeenkomst hebben de kinderen met hun ouders nog een korte excursie bij het Ka daster gekregen waarbij werd ge toond hoe geheel automatisch kaarten worden vervaardigd en wel ke informatie het publiek bij het Ka daster kan krijgen op het gebied van onroerend goed. De belastingdienst van 1993 is nu beter toegerust en ingelicht dan ooit. De prijs voor de meest succes volle reorganisatie is reeds afge haald bij de Orde van Organisatie adviseurs. Intensieve controles van administratie zijn routine geworden, ook bij ondernemers tegen wie geen enkele verdenking bestaat. Nieuyy echter is het steeds meer meekijken op de werkvloer, in de tuinbouwkas, op de steiger, enz. Doel van deze intensievere aanpak is het achterhalen van meer fraude geld, terwijl dit ook ertoe moet lei den dat iedereen zijn zaken beter op orde houdt. Immers, hoewel de meeste mensen misschien goudeer lijk zijn en niets achterover drukken, wil dit niet zeggen dat men zijn aan giften altijd volgens het boekje in levert. Toename controles De kans dat de fiscus de boekhou ding kwam bekijken, was voor on dernemers medio jaren tachtig nog bijzonder klein. De controledicht heid was 1 op 24, nu is dat 1 op 7 en het moet 1 op 6 worden in de toekomst. Bovendien wordt er bij controles meer bekeken dan alleen de boekhouding, als het even kan ook alle mensen en het materieel op de werkvloer. Dit noemen we de zo genaamde "fysieke controle". Zeker in branches waar onduidelijk afgebakende werkprocessen meer regel dan uitzondering zijn én in de bedrijfstakken, waaronder land- en tuinbouw, waar veel met losse krachten wordt gewerkt, zal men steeds meer met deze fysieke con trole te maken krijgen. Ook zal in de toekomst de onderne mer worden gecontroleerd buiten kantooruren en ook buiten de vijf daagse werkweek. In principe komt men controleren in koppels van twee per onderneming, terwijl de controle op dit moment nog schriftelijk zal worden aange kondigd, zodat de nalatige onderne mers nog razendsnel btw kunnen afdragen, hun aangiften in orde ma ken en de boekhouding bij kunnen werken. Men krijgt dus echt de ge legenheid om nog aan alle regels te voldoen. Heeft de ondernemer en/of zijn boekhouder onvoldoende admi nistratieve kennis in eigen huis dan kunnen dus met behulp van het in schakelen van een accountantskan toor dat voldoende kennis bezit van de branche waarin men opereert, nog tijdig de bakens worden verzet en kunnen de administratieve plich ten worden nagekomen. Ook hier geldt immers dat voorkomen beter (én veel goedkoper) is dan genezen! Branchegegevens Het fiscale beleid is nu nog niet ge richt op "meteen onverwacht con troleren en straf". De bezoekende controleur heeft inmiddels de be schikking over veel detailkennis van de branche, welke geduldig verza meld is uit allerlei bronnen. Heel veel van de informatie is openbaar toe gankelijk, waarbij te denken valt aan het CBS, Economische Zaken, Ka mers van Koophandel, etc. Gemaak te branchebeschrijvingen zijn beschikbaar voor alle controlerende ambtenaren. De kennis van de controlerend amb tenaar zal worden'aangevuld met de vastgelegde ervaring van collega's in de praktijk over controle-aanpak, risico's, zwakke punten in de admi nistratie (o.a. het kasverkeer) en het bekende rommelen in de boeken. Dit alles maakt de controlerend ambtenaar van 1993 een speler in het "spel" met ruim voldoende ken nis in de bagage, iets waar iedere ondernemer vandaag terdege reke ning mee zal moeten houden! J.J.C. Zegers Accountantsunie ZLM Bergen op Zoom

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 4