Verplichte en registratie schapen en geiten van start iiÖat Verzet tegen voorheffing teveel geproduceerde mest Landbouwschap in Brabant wil overleg over aanpak distels Quotering aardappels Stickers "Slik op de weg" weer ruim verkrijgbaar Mest: stink er niet in! Nl6UWS Kinderopvang in de landbouw Schapen- en geitenhouders die hun vee afvoeren voor de slacht mogen dit binnenkort alleen als hun bedrijf staat geregistreerd en de dieren zijn voorzien van een bedrijfsidentifica- tienummer. Dit Identificatie- en Registratie-systeem (I- en R- systeem) loopt via de Stichting Ge zondheidszorg voor Dieren, die daarmee stapsgewijs uitvoering geeft aan een richtlijn voor vrij han delsverkeer binnen de Europese Ge meenschap. Het verplicht oormerken van alle schapen en gei ten bestemd voor de export zal voor 1995 worden ingevoerd. Voor de export van fokdieren gaat de ver plichting dit jaar al in. Alle ongeveer dertigduizend schapen- en geitenhouders ontvan gen binnenkort een aanvraagformu lier voor een bedrijfsnummer (UBN). Na verstrekking van het UBN kan de veehouder zelf bij een aantal voor geselecteerde bedrijven zijn door de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren goedgekeurde oormerken bestellen. Via het UBN kan een schaap zono dig op eenvoudige wijze worden ge traceerd naar het bedrijf van herkomst. Hiermee wordt een snel lere bestrijding van ziekte-uitbraken mogelijk en kan het gebruik van ver boden preparaten worden tegenge gaan. Bij verkoop van dieren aan derden is het raadzaam dat de ver koper wel een compleet ingevulde (standaard)verkoopovereenkomst vraagt aan de nieuwe eigenaar. Voor de export van fokdieren gelden voorlopig de stamboeknummers als individueel identificatienummer. Daarnaast moeten deze dieren nog aan speciale zwaardere veterinaire eisen voldoen. Aan de registratie van de bedrijven is een voorlopige bijdrage voor ad ministratiekosten verbonden van 35 gulden (exclusief BTW) tot 1 januari 1995. Schapen- en geitenhouders die na 15 oktober a.s. nog geen ver zoek tot registratie van de stichting hebben ontvangen worden verzocht zich daar zo spoedig mogelijk zelf aan te melden. De aanschaf van de oormerken en de overige benodigd heden gebeurt voor rekening van de Veehouder. De Afdeling Veredelingslandbouw van het KNLC wijst een voorheffing op eventueel te veel geproduceerde mest af. De voorheffing is een on derdeel van het voorstel voor het zogenaamde 1995-scenario. De voorheffing moet bevorderen dat de veehouder er voor zorgt dat hij tijdig afzet heeft voor de mest. De Afde ling denkt dat dit ook kan met een goede voorlichting en bewustwor ding onder de veehouders. In juli kwam de Projectgroep 1995-scenario met haar eindrappor tage. Het 1995-scenario moet er voor zorgen dat de veehouder zijn mest verantwoord afzet of aan wendt. Heffingen moeten dit bevor deren. De Projectgroep stelt voor de veehouder 1,50 gulden te laten be talen voor elke kilo fosfaat waarvoor hij aan het begin van een kalender jaar geen verantwoorde afzet heeft. Blijkt aan het eind van het kalender jaar dat de veehouder inderdaad mest op onverantwoorde wijze heeft aangewend of afgezet, dan wil de Projectgroep de veehouder in totaal 30 gulden per kilogram fos faat laten betalen. De Afdeling Veredelingslandbouw van het KNLC vindt dat de regeling op voorhand fraudegevoelig lijkt en de praktische invulling nog moeilijk. Bovendien denkt de Afdeling dat het gebruik van een jaar van bijvoor beeld 1 mei tot en met 30 april (zo als bij de akkerbouwboekhouding) een belangrijk stuk verlichting geeft ten opzichte van het gebruik van een kalenderjaar, zoals de Project groep aangeeft. De veehouder is zo namelijk minder afhankelijk van weersinvloeden in het najaar. De voorheffing van 1,50 gulden schept verwarring bij de veehou ders, verwacht de Afdeling, het leidt tot een papieren rompslomp en de superheffing bij de melk toont aan dat het ook zonder kan. "Het is meer van belang de veehouder er van bewust te maken dat er iets moet gebeuren met behulp van een goede voorlichting", aldus de Afde ling. Ze voelt daarom niets voor een voorheffing. Hoewel de totale heffing, die op 30 gulden kan uitkomen, aan de hoge kant is, gaat de Afdeling akkoord met dit voorstel: "De heffing is erg hoog, maar het is dan ook de be doeling dat de mest waar de heffing voor geldt, ook niet wordt gepro duceerd". Geert Pinxterhuis De aktie "Slik op de weg" krijgt dit najaar een vervolg. In samenwer king met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland heeft het Landbouwschap in Zeeland ervoor gezorgd dat er weer stickers op groot formaat beschikbaar zijn. Deze kunnen op een bord worden ge plakt en in de berm geplaatst. Bij de sticker horen spelregels die dui delijk maken hoe een vervuild wegdek zo snel mogelijk schoon kan worden gemaakt. Uit een steekproef die begin 1993 onder een willekeurige groep boe ren in Zeeland is gehouden, blijkt dat de stickeraktie al aardig bekend is. Toch zijn er altijd nog te veel landbouwers, die nooit van de aktie hebben gehoord of niet in het bezit wisten te komen van de stickers en spelregels. Daarom is er alle reden de aktie dit najaar te herhalen. De stickers en spelregels zijn verkrijgbaar bij: voorzitters en secretarissen van de kring- en afdelingsbesturen van de landbouworganisaties; de Zeeuwse waterschappen en het Wegschap Walcheren; Gewestelijke Raad Landbouwschap Zeeland, Cereshof 4, Goes; Districtsbureauhouder voor Zeeuws-Vlaanderen, 17 Oktoberplein 6, IJzendijke; Districtsbureauhouder voor Midden- en Noord-Zeeland, Westsin gel 58, Goes. VERVOLG VAN VOORPAGINA een quotering komt voor consumptie-aardappelen, moet je ook voor andere teelten een quotum instellen en dat maakt het er niet eenvoudiger op", denkt de Afdeling. Een quotering op kilo's is niet moge lijk (onder andere door de sterk wis selende opbrengsten per hectare per regio per jaar), dus zou een eventueel quotum op basis van het areaal moeten plaatsvinden. Zo'n quotering zou sterk in het nadeel van Nederland uitpakken. De Neder landse telers halen verreweg de meeste tonnen aardappelen van een hectare. Bij een areaalsquotering zou de Nederlandse produktie nog amper kunnen stijgen, terwijl ver wacht mag worden dat het telers el ders in de EG nog wel zal lukken om een flinke produktiviteitsstijging te verwezenlijken. Bovendien is een In de vergadering van de Gewestelij ke Raad van het Landbouwschap voor Noord-Brabant, die op 2 sep tember j.l. is gehouden, is onder an dere gesproken over de hinder van akkerdistels in het Krammer- Volkerakgebied. De distelpluis heeft in de afgelopen zomer aanmerkelijke overlast op de landbouwgronden veroorzaakt. De beheerder van het terrein, de stichting Natuurmonumenten, wei gerde ondanks verzoeken van agra riërs de distels te maaien om zodoende de overlast te beperken. De agrariërs hebben de stichting aansprakelijk gesteld voor de gele den en nog te ondervinden schade. De veldpolitie heeft proces-verbaal opgemaakt vanwege overtreding van de akkerdistelverordening. De Gewestelijke Raad heeft het ini tiatief genomen om in het najaar tot overleg te komen met het ministerie van LNV en de beheerders van het gehele Krammer-Volkerakgebied. West-Brabant De stuurgroep Ontwikke lingsperspectief West-Brabant heeft een aangepaste versie van het ROP West-Brabant uitgebracht. In deze versie wordt enigszins aan de eerder ingebrachte opmerkingen tegemoet gekomen. In overleg met de achter ban zal een reactie op de voorstellen worden opgesteld. Dit betreft met name de denklijn voor de Zoomse as, waar enige ontwikkeling van agribusiness (glastuinbouw) moge lijk dient te zijn, en de denklijn voor het zuidelijk zandgebied, waar een te zwaar accent op natuur wordt gelegd. Ten behoeve van het ROP zijn acht projectvoorstellen ingediend, waar van twee agrarische projecten. Dit betreft een toekomstvisie op de boomteelt en de mogelijkheden voor de glastuinbouw en volle- grondstuinbouw. Uitvoering Meerjarenplan In de Bestuursovereenkomst heeft de regering bindende afspraken ge maakt met het Landbouwschap en het overige bedrijfsleven over de uit voering van het Meerjarenplan Ge wasbescherming. In samenwerking met het Consulentschap Landbouw in Noord-Brabant zal door de Ge westelijke Raad ten behoeve van agrarische bestuurders, water schappen en gemeenten op 24 no vember te Moergestel een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. De kinderopvangregeling van het Landbouwschap, die tot nu toe be perkt was tot drie regio's, het West- land, Venlo en Emmen is onlangs uitgebreid naar het hele land. Voortaan kunnen ook andere agrari sche sectoren er gebruik van maken. Ouders kunnen zich inschrijven wanneer ze, parttime of fulltime, werkzaam zijn in de land- en tuin bouw, de bloembollen-, boomkwekerij- en bosbouwsector, de cultuurtechniek op hoveniers- of loonwerkbedrijven, de bedrijfsver- zorgingsdiensten, de rundveeverbe tering, het varkensstamboek en de varkens k.i. De regeling duurt tot 1 september 1995. dit betekent dat ouders na in schrijving voor maximaal twee jaar van een kinderopvangplaats verze kerd zijn. Werknemers in de tuinbouw die hun kind kunnen onderbrengen bij een kinderdagverblijf of gastoudergezin hoeven bij de geboorte hun baan niet meer op te zeggen. Dat biedt de tuinder het voordeel dat er geen kosten meer gemaakt hoeven te worden voor werving, sollicitatie, of het inwerken van een nieuwe werknemer. stijging van de produktie in Oost- Europa niet in de hand te houden, met alle gevolgen voor de Neder landse telers vandien. Overigens is het erg ongeloofwaardig wanneer juist Nederland, als grootste aardap pelproducent, een quotering in de EG zou bepleiten. Uiterste inspanning Nederland zal het waarschijnlijk van kwaliteit en afzet moeten hebben. De Afdeling is van mening dat er in ieder geval gesleuteld moet worden aan de kolom van teler, handel en afzet en ook de kwaliteit van het produkt moet alle aandacht krijgen. De kwaliteit, handel en afzet zijn de sterke kant van de Nederlandse aard appelsector, maar dit wordt voor een deel teniet gedaan door hoge kosten. De sector kan de kosten kant nog eens nader bekijken. "Mis schien moeten we de handel meer centraliseren. Momenteel zijn er nog drie coöperaties die zich bezig hou den met de afzet, een luxe", vindt de Afdeling. Ook op andere punten zijn de kosten nog terug te dringen. Al met al wijzen meerdere zaken er op dat een marktordening zeer moeilijk zal zijn. Maar de Afdeling wil niet blijven toekijken hoe een sa nering over de Nederlandse aardap pelsector heen komt. "We moeten een uiterste inspanning leveren, dat zijn we aan onze telers verplicht. We zullen de voor- en nadelen van een quotering op een rij moeten zetten en de sector confronteren met die informatie. Zodat we op basis van cijfers en een volledig inzicht de dis cussie kunnen voeren. Als dat voor ons mocht leiden tot een stand puntswijziging, dus vóór een quote ring, dan moeten wij ons daar hard voor maken. Wanneer we echter het standpunt handhaven, dan zullen we dat ook gaan verdedigen", aldus de Afdeling. Ze wil de handel wel betrekken bij de discussie, maar hoofdzakelijk in de bestaande struc turen met de telers van gedachten wisselen. Geert Pinxterhuis 'Boerenknecht komt om in gier- kelder bij poging boer te redden'. Dergelijke ongevallen komen he laas elk jaar weer voor. Gevaarlij ke gassen die tijdens mixen of rondpompen van mest vrijkomen worden ingeademd waardoor vergiftiging optreedt. Zwavel waterstof is hier de boosdoener. Je ruikt het niet en je kunt er al na 2 tot 3 minuten bewusteloos door raken. Blijf daarom bij betreden of in spectie van pompgaten en mix- putten met het gezicht ten minste een meter van de ope ning. Bij een lichte vergiftiging kunt u al duizelig worden en in de opening vallen. Besteed in spectie liever uit aan een gespe cialiseerd bedrijf. Zorg ervoor dat in de buurt van mixput en andere gevaarlijke plekken een persluchtmasker aanwezig is voor gebruik in noodgevallen. Ga nooit zonder zo'n masker een mestopslag- ruimte in. Een filtermasker is onvoldoende omdat er meestal zuurstofgebrek is. Zorg bij mixen altijd voor voldoende ventilatie en begin nooit op volle kracht. Mix regelmatig (lx per 10 dagen) en niet alleen voor het uitrijden van de mengmest. Op plaatsen waar onvoldoende ventilatie kan zijn, in de omgeving van de mixer en op de roostervloer in de ligboxenstal kan de concentratie aan gevaarlijke stoffen snel oplo pen. Kortom neem geen risico met mest! Bij het Landbouwschap is een vi deofilm te leen over het veilig werken met mest. Voor meer in formatie over de gevaren van mestopslag kunt u terecht bij een van de Stigas-vestigingen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 3