Nog open plaatsen op cursussen AOC Zeeland I ■■WH PIMPiilB HüJÏP r Huib van der Maas Open dagen Bejo Zaden Studentenfeest in Wageningen Land- en tuinbouwblad Ploegwedstrijden in de WP Donateursdag PR m 2 vrijdag 17 september 1993 Jkh DANKBETUIGING Aan al diegenen die mij op 31 augustus ji persoon lijk feliciteerden (of anderszins van hun belangstel ling getuigden) in verband met de nog toegekende koninklijke onderscheiding bij het ZLM-jubileum Per 1 oktober a.s. zal de heer R. Hoiting wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden als sekretaris van de ZLM beëindigen. Het bestuur van de ZLM nodigt belangstellenden gaarne uit voor de afscheidsreceptie van de heer Hoiting op vrijdag 1 oktober a.s. van 16.00 tot 17.30 uur in Cultureel Centrum "De Nobe/aer" An na van Berchem/aan 2 te Etten-Leur. Namens het bestuur van de ZLM, H.C. van der Maas, voorzitter ZLM, mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris ZLM. Symposium melkkunde Het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde houdt op 17 novem ber in De Schakel te Nijkerk zijn na jaarssymposium. Het thema is 'het nieuwe van novelfoods'. Bejo Zaden organiseert van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 septem ber a.s. open dagen op het nieuwe bedrijfscomplex voor toegepaste zaadtechnologie in Warmenhuizen. Ook het 3 ha grote proefveld met vollegrondsgroenten is opengesteld voor belangstellenden. Het nieuwe bedrijfscomplex is 9.000 m2 groot en biedt onderdak aan de afdelingen Zaadbewerking, Coating, Verpakking en Laboratori um. Tijdens de open dagen zijn di verse mechanisatiebedrijven aanwezig om hun zaai-, plant- en oogstmachines te laten zien. Bejo Zaden is te vinden aan Trambaan 1 in Warmenhuizen en tijdens de open dagen is iedereen tussen 9.00 en 17.00 uur welkom. Het nieuwe bedrijfscomplex van Bejo Zaden. Met een feestweek voor studenten van maandag 20 t/m vrijdag 24 september a.s. wordt de viering van het 75-jarig bestaan van de Land bouwuniversiteit Wageningen af gesloten. Het feest eindigt op vrijdag 24 september a.s. op de Wa- geningse Berg, waar vanaf 17.00 uur muziek- en popgroepen optre den. Hoogtepunt wordt een optre den van popgroep De Dijk. Alle studenten in Nederland en alle af gestudeerde Wageningers zijn welkom. n Biii» Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredaktie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredaktie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Sandy Dammann, red. assistente, tel. 01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 115,50 per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-68000 Telefax 01155-65419 Het cursusseizoen van het A.O.C. Zeeland - P.O.O.C. te Goes start begin no vember 1993. Bij een aantal cursussen welke binnenkort opstarten is het nog mogelijk zich aan te melden t.w.: NAAM CURSUS PLAATS WEKEN 3 uur STARTDATUM Booglassen beginners Goes 24 di-av 02/11 Reparatie lassen Goes 10 do-av 04/11 Metselen en bestraten Goes 9 do-av 09/11 Basiscursus computerkunde Goes 13 do-av 04/11 Sommelsdijk 13 di-av 02/11 Cursus W.P. 5.1 beginners Goes 6 di-av 25/11 gevorderden Goes 4 di-av 27/-1/94 Basiscursus fruitteelt Goes 15 do-av 04/11 Koelen bewaren fruit Goes 12 di-av 02/11 Bemesting in de fruitteelt Goes 9 do-av 02/12 Snoeien van fruitbomen beginners Goes 9? middag in dec. gevorderden Goes 9? middag in dec. Teelt houtig klein fruit beginners Goes 6 di-av 30/11 gevorderden Goes 8 di-av 11/01/94 Vollegrondsgroenteteelt Goes 13 do-av 26/11 Sommelsdijk 13 di-av 23/11 E.V.T.O. akkerbouw/ vollegrondsgr. tlt. Goes 40 woe mo-mi 10/11 Basiscursus boekhouden Goes 9 do-av 18/11 Liquiditeitsbeheer/lezen ac countantsrapport Goes 7 do-mi 09/12 Werken met MIFAS Goes 9 di-mi 07/12 Marktgerichte teelt van akkerbouwprodukten Goes 4 di-av 09/11 Teelt van pootaardappelen Goes 10 di-mi 23/11 Kamperen bij de boer Goes 10 di-av 02/11 Kookcursus voor mannen Goes 10 di-av november Verstandig omgaan met uw rug Goes 4 di-av november Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Schademelding 01100-38888 Afd. Acceptatie en Verkoop - particuliere verzekeringen: tel. 01100-38880 - medische verzekeringen: tel. 01100-38850 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. van Nispen, te lefoon 01100-47747. Bezoekers van de heren Zuidweg en De Fey- ter alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer T. Schrale, tele foon 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé) T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele- fonsich bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkies- nummers. Voor aanmelding en informatie kunt u kontakt opnemen met het Agrarisch Opleidings Centrum Zeeland en omstreken te Goes. Telefoon: 01100 - 27203 Fax: 01100 - 50710. De nationale ploegwedstrijden wor den vandaag (vrijdag) en morgen in de Wilhelminapolder bij Goes ge houden. De toegang is gratis voor kinderen tot 6 jaar. Van 6 tot 12 jaar is de toegang f 2,50 en de overige bezoekers betalen f 7,50. Aan de start verschijnen Nederlands beste ploegers. De winnaars van de nationale ploegwedstrijden 1993 zullen Nederland vertegenwoordi gen op 13 en 14 mei 1994 bij de wereldkampioenschappen in Ou- tram, Nieuw Zeeland. De wedstrij den beginnen vandaag, vrijdag, om 13.00 uur en daarbij komen de vol gende categorieën aan bod: 2 schaar wentel, 3 en meerschaar wentel en praktijkploegen. Morgen, zaterdag, beginnen de wedstrijden om 10.00 uur en dan zullen dezelfde categorieën als op vrijdag aan bod komen. Bovendien zijn er tussen 13.00 en 16.00 uur demonstraties ploegen met historische traktoren, trekker- VAKANTIESCHEMA SEV S. Feijtel 23 augustus t/m 24 september behendigheidswedstrijden en een demonstratie van Het Werkend Paard, waarbij zes combinaties zul len strijden om het open Zeeuwse Kampioenschap paardenploegen. Het tweedaagse evenement wordt in de WP georganiseerd door de Ploegvereniging Nederland ter gele genheid van het jubileum van de ZLM. Op donderdag 30 september houdt het Proefstation voor de Rundvee houderij zijn jaarlijkse donateursdag. Zoals gebruikelijk worden 's mor gens inleidingen gehouden en vindt 's middags bezichtiging van de Wai- boerhoeve plaats. PR-donateurs die de dag mee willen maken dienen zich vóór 20 september op te geven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 2