fiZT G. DE VRIES TERMiJNMARKT B.V. A A q r 1/:tho r i r h tan Runderen en schapen Veevoeders Slachtpluimveeprijzen Eiermarkt rustig Pluimvee en eieren Slachtrunderen onder druk Biggenprijzen Konijnen Slachtvarkens iets duurder Vrij stabiele varkensprijzen Varkensprijzen Varkens Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Krachtvoer blijft goedkoop Wolvee redelijk Kaasnoteringen onveranderd Bij snijbloemen evenwicht VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 Zwolle 10/09 Leiden 13/09-14/09 SLACHTRUNDEREN - per kilo geslacht gewicht incl. btw (gegevens PPV) stieren super stieren extra stieren 1e kwaliteit stieren 2e kwaliteit stieren 3e kwaliteit koeien super koeien extra koeien 1e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien GEBRUIKSRUNDEREN per stuk Melk/kalf koe 1e soort Melkvaarzen 1e soort Kalfvaarzen 1e soort Guste koeien 1e soort Guste koeien 2e soort pinken graskalveren 9,10 8,30 7,60 7,25 6,50 9,55 8,55 7,50 6,80 6,15 5,80 2450 1950 2450 1800 1600 1600 1300 9,60 8,65 8,25 7,35 6,50 10,50 8,85 7,70 6,65 6,10 5,70 2450 2350 2550 2050 1650 1600 1300 Den Bosch 15/09 9,10 8,50 7,90 7,20 6,55 10,10 8,30 7,55 6,65 6,15 5,75 2425 2100 2575 1950 1550 1725 1150 Roodbonte stier extra 750 820 825 Roodbonte stier 1e kwaliteit 640 600 575 Roodbonte vaars 1e kwaliteit 400 405 520 Zwartbonte stier extra 475 570 625 Zwartbonte stier 1e kwaliteit 425 435 440 Zwartbonte vaars 1e kwaliteit 250 310 330 Vleesras stier extra 900 815 1025 Vleesras stier 1e kwaliteit 825 705 825 SCHAPEN EN LAMMEREN per kilo geslacht gewicht slachtschapen 4,20 3,50 3,50 slachtlam ooi tot 20 kg 6,50 7,00 6,75 slachtlam ooi vanaf 20 kg 5,50 8,00 5,50 slachtlam ram tot 22 kg 7,30 8,00 8,25 slachtlam ram vanaf 22 kg 6,95 7,50 7,50 weidelammeren (per stuk) 120 120 110 MENGVOEDERS voorlopig, volgens Lei, per 100 kg bij 8 ton in bulk, excl. btw wk 36 wk 37 Standaardbrok A 32,80 32,90 Rundveebrok A bst 36,60 36,60 Vleesstierenbrok I 38,60 38,70 TELERSPRIJZEN GOES per 1000 kg Vleesstierenbrok II 36,60 36,70 14/09 Zeugenbrok drag. 0,97 38,90 38,90 Weidehooi nieuw 170-190 Zeugenbrok drag 1,03 43,40 43,40 Dijkhooi 135-150 Babybiggenkorrel 62,80 62,70 Veldbeemd 100-135 Start/overgangskorrel 50,10 50,10 Rood/rietzwenk 90-100 Vleesvarkensbrok 1,03 41,60 41,60 Engels raai 70-100 Vleesvarkensbrok 1,08 43,20 43,20 Gerstestro 90-150 Vleeskuikenkorrel 59,30 59,30 Tarwestro 90-150 Legmeel dd fase II 46,90 46,90 Noord Oost West Zuid BOERDERIJPRODUKTEN (piek up/balen) Weidehooi 320 310-320 330 300-350 Veldbeemd Eng. raaigr. Roodzwenk 225 Tarwestro (nieuw) 225 200-230 Gerstestro 225 285-250 Snijmais (oud 900 VEM 33%) 87,50 87,50 82,50 80 Snijmais (nw 24% ds) 57,50 60 57,50 INDUSTRIEPRODUKTEN Bierbostel 64 60 62,50 62,50 Maisgluten 110-115 110-115 110-115 110-115 Aard. persvezels 32,50 32,50 32,50 32,50 Aard. snippers - 52,50** - - Bietenperspulp 22% ds - 54 54 54 Cigarant 23% ds - - 43 - Voeraardappelen 40-45 45 42,50 - dubbele vracht De VHVP heeft voor de week vanaf 20 september de volgende prijzen vastgesteld voor levend slacht- pluimvee in f /kg levend gewicht in cl. BTW: slachtkuikens, lichte f 1,67-1,72 (onver.); zware 1,63-1,68 (onver.). De VHVP heeft opnieuw geen prijzen vastgesteld voor slachtkippen. Van derden wor den prijzen gemeld die voor slacht- kuikenmoederdieren tot f 1,30 lopen en voor bruine kippen tot f 0,90. Het aanbod in slachtkui kens is ruim en dat houdt de prijzen onder druk. De binnenlandse afzet wordt goed genoemd. EIEREN gld per 100 stuks wit Ven wk 36 ESB-veiling 14/09 bruin Ven wk 36 ESB-veiling 14/09 52 gr 6,80 6,75 7,49 57 gr 8,30 9,47 8.30 9.31 62 gr 9,85 10,73 10,15 11,57 PLUIMVEE gld/kg gesl. gewicht, incl. btw. wk 36 wk 37 Slachtpluimvee vrije prijzen Slachtkuiken licht 1,78 1,70 Slachtkuiken H 1800 gr 1,70 1,66 Basiscontractprijs 1,61 1,61 Integratieprijs LEI 1,68 1,68 Eendagskuikens 0,56 0,56 De eierexporteurs spreken van een te rustige marktstemming. Het ont breekt aan belangstelling van ande re landen dan Duitsland. Op de veiling van Eier Service Barneveld van afgelopen dinsdag werden de eieren minder vlot en voor gemid deld genomen lagere prijzen ver kocht dan verleden week vrijdag. Op de rundveemarkten was de ont wikkeling kortweg als volgt: Vrouwelijk slachtvee: iets meer aanbod, iets lagere prijzen (-5 tot -10 cent). Slachtstieren: iets meer aanbod, wat minder vraag, staande tot iets lagere prijzen (-5 cent). Rundvlees: prijshoudend. Kalfsvlees: goede stemming, veel vraag, zeer vlotte handel, sterk stijgende prijzen. Melk- en kalfvee: Alleen de beste dieren trekken aandacht. basisprijs lev.gew. wk 36 wk 37 Enki 2,80 3,00 Wilko 1000 kg 2,50 2,70 Schatteman Hy-Belco 2,40 2,70 Minitel 3,26 3,33 idem in Fr. Francs 10,20 10,50 Deinze 3,34 3,65 idem in Belg. Francs 64 71 n.t.b. niet tijdig bekend. Begin deze week kon er voor de geslachte varkens en voor onderde len gemiddeld genomen een stui vertje meer gemaakt worden, zij het met moeite. Niet alle slachterijen konden volop slachten. Redenen waarom het in het midden van de week zowel in de aankoop als in de afzet nogal onrustig werd. Probleem is ook dat Italiaanse im porteurs een steeds langer worden de betalingstermijn aanhouden. Een beduidende prijsverbetering van de vleesvarkens zit er vooralsnog niet in. Lichtpuntje is dat er 20.000 ton varkensvlees uit de koelhuizen van de EG met financiële steun van Brussel naar Oost Europa kan. Ne derlands varkensvlees komt hier voor echter niet in aanmerking vanwege blaasjesziekte in de perio de dat het opgeslagen werd. Niette min: als andere landen genoemde 20.000 ton leveren, ontstaat er in de markt iets minder druk van het aanbod. De afzet van biggen verloopt nog steeds uiterst moeizaam. De import behoefte van Spanje wordt steeds kleiner omdat men daar zelf geleide lijk aan meer biggen is gaan produ ceren. Voor exportbiggen werden deze week prijzen genoemd van f 42,— tot f 45,—. De Animo varkensveiling in Barne veld meldde dinsdag de volgende prijzen: levende varkens 100/125 kg f 2,14-2,18 (2,17-2.19); geslachte varkens 75/99 kg f 2,59-2,60 (2,57-2,61). Tussen haakjes de uit slagen van de veiling van 10 sep tember. De markt laat zich wat vriendelijker aanzien, vooral door een verbeterde marktsituatie in Duitsland. Frankrijk en Spranje zijn nog vrij zwak, moei lijk prijshoudend tot licht aflopend. In Duitsland gingen de prijzen aan het begin van de week omhoog. Zij het dat van een wat moeizame afzet sprake was. Er wordt een extra toeslag gegeven voor de export van varkensvlees naar Wit Rusland, Rusland en de Oekraïne en wel voor een kwantum van 30.000 ton. De boerenakties in Frankrijk zorgen weer voor de nodige onrust, vooral ook op de varkensmarkt. Het aantal slachtingen blijft zeer aanzienlijk met ongeveer 400.000 in de week tot 3 september. Vergeleken met voorgaande week was dat een toe name van 11.000 en vergeleken met de overeenkomstige week in 1992 een toename van 46.000. Rest nog te vermelden dat Vleuten voor deze week, aan het einde van de voorgaande week, prijzen opgaf van f 1,95-2,00 voor levende var kens en f 2,41-2,43 voor geslachte varkens, wat resp. 3 en 2 cent ho ger was dan voorgaande week. De biggenprijs werd met f 1,— ver hoogd tot f 48,— voor biggen 23 kg af-fokker. In de week tot 10 september wer den 47.681 levende varkens uitge voerd alsmede 5644 ton halve varkens en 11.515 ton varkensvlees in deelstukken. Aan biggen werden 50.067 stuks uitgevoerd. Uitgaande van het Landelijk Biggen- prijzenschema van 5 juli 1993 dient de schemaprijs in de week 20 tot 27 september 1993 als volgt te worden gecorrigeerd: Voerprijscor- rectie plus f 1,95. In de betreffende week zijn de kostprijzen als volgt: kostprijs van een big van 23 kg f 125,75; kostprijs per kg varkens vlees f 3,78. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 wk 36 wk 37 SLACHTVARKENS gld per kilo, incl. btw Levend (100-125 kg) Vleuten 1,98 2,00 VELV zuid/west 1,90 1,90 VELV oost 1,88 1,88 Termijnmarkt mrt. '94 2,18 Animo (100-135 kg) 2,19 2,18 Geslacht (76-99 kg) Vleuten (verw.) 2,40 2,43 Coveco 2,30 2,33 Druvar 2,28 n.t.b. Encebe 2,30 n.t.b. Lunenburg 2,30 n.t.b. Zuidgroep 2,30 n.t.b. Jansen groep 2,30 n.t.b. Animo (vrij en di) 2,61 2,60 CVS (Scharrelv.) 3,08 3,11 Vagrocon (verw.) -0,10 0,03 SLACHTZEUGEN (SEAA) per kilo, incl. btw COV (kl. 1A) 1,79 1,79 Encebe (SEAA) 2,02 n.t.b. BIGGEN 23 kg, per stuk Coveco/Cofok 53,50 53,50 Dalland N 56,00 56,00 Dalland Z 56,00 56,00 Encebe (ProVa, 80 st) 54,00 54,00 Fomeva 54,00 54,00 Lunenburg 52,00 52,00 CVS (Scharrelb.) 72,50 73,50 Vleuten 47,00 48,00 LEI 49,00 n.t.b. Richtprijs LBS 63,40 n.t.b. Ref.pr. Stamboek 54,00 54,00 Voor de week vanaf 13 september heeft de COVECO de uitbeta- lingsprijs aan de mesters voor de in die week overgenomen varkens met 3 cent verhoogd tot f 2,33 voor ge slachte varkens. KI. A 64%, 76/99 kg basis afmestbedrijf incl. BTW doch zonder toeslag. De Zuidgroep meldt een onveranderde prijs van f 2,30. De groep heeft voor de week tot 10 september een prijscor- rectie aangebracht van f 1,50 per varken. Van de overige bedrijven worden donderdagochtend nog geen prijzen gemeld. FOKZEUGEN (voor vermeerdering) Fomeva 25 kg 244 244 Fomeva 26 weken 528 528 Stamboek 23 kg 155 155 Stamboek 6,5 mnd. 410 410 Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 9 sep tember j.l. 81 stuks aangevoerd. De prijzen (incl. btw): luxe paarden f 2.700,— tot f 3.700,—; veulens f 450,— tot f 1.000,—; pony's f 725,— tot f 1.900,—; Shetlander pony's f 750,— tot f 1.500,—; slachtpaarden oud f 4,— tot f 5,20; slachtpaarden jong f 4,— tot f 5,—. Handel: flauw. Prijzen: gelijk. De kracht- en mengvoeders blijven in de komende tijd waarschijnlijk be trekkelijk goedkoop. Dit valt af te lei den uit de verwachtingen ten aanzien van produktie en prijsont wikkeling van de grondstoffen. De cijfers over de omvang van de Amerikaanse soja-oogst zijn naar boven bijgesteld. Wel is er nog risico in verband met nachtvorst. Aanvan kelijk daalde de termijnprijs. Later steeg hij weer. De prijzen van voer- erwten zijn nogal gedaald, maar bleven de laatste tijd op stabiel ni veau. Maisgluten bleven bij verkoop op termijn nagenoeg onveranderd. Dierlijk eiwit werd in prijs verlaagd. Voor lucernepellets wordt meer ge vraagd. De Europese korrelmaisoogst wordt nogal vertraagd door slecht weer. In het noordoosten van Frankrijk is mais geoogst met meer dan 40% vocht. De veevoederfabrikanten hebben kleine voorraden. Voor di recte levering moeten hoge prijzen worden betaald. Bietenpulp komt er genoeg. De bietenrooiers laten zich tegenwoordig niet meer afschrikken door natte bodemomstandigheden. Ook citruspulp is goedkoper aan het worden. De periode van schaarste lijkt voorbij. Voertarwe is er ook veel, vooral omdat de kwaliteitstar- we sterk geleden heeft van het nat te weer. De handel in de slachtschapen ver liep redelijk gestemd tegen dezelfde tot iets hogere prijzen. Dit wisselde van markt tot markt licht. De handel in de slachtlammeren/rammen was wat vlugger gestemd tegen even hogere prijzen. De slachtlamme- ren/ooien werden voor hetzelfde geld verhandeld. De weidelamme- ren werden redelijk en voor onveran derde prijzen verhandeld. Leeuwarden en Alkmaar noteerden op 10 september voor Goudse en 40 plus kaas onveranderd, resp. f 6,40 en f 6,90. Voor de jonge kaas blijft de markt vriendelijk. Dat is in mindere mate het geval voor belegen kaas en in nog mindere mate het geval met de overjarige kaas. Daarvoor kan geen prijs gemaakt worden die de kosten dekt. De uitvoer blijft wat achter bij vorig jaar. In het 1e halfjaar steeg de uit voer weliswaar met 3%, doch de uitvoer van kaas van Nederlandse origine steeg met slechts goed 1,6%. Voorlopige cijfers geven voor de week tot 3 september een produk tie aan van 12.400 ton vergeleken met 8.300 ton in 1992. De binnen landse consumptie is in de eerste zeven maanden ongeveer 1100 ton bij vorig jaar achtergebleven. Door verbeterde exportmogelijkhe den lijkt de botermarkt wat vriende lijker. Wel bemoeilijken de zwakke valuta in België en Frankrijk de af zet. De Duitse markt is williger, vooral in Nordhein-Westfalen, waar ook een gestegen vraag naar kaas is op te merken. Duitsland meldt voorts een bevredigende ontwikke ling van de kaasafzet naar de zuide lijke staten van de Gemeenschap. De markt voor mager melkpoeder is wat vriendelijker. Dat had mede tot gevolg dat de officiële notering met 3 cent werd verhoogd tot f 4,25, voor poeder bestemd voor veevoe der. Handelsnoteringen kaas: Goud se kaas, merk F f 6,44-6,55; merk HB f 6,51-6,72; merk NH f 6,85-6,98; foliekaas f 6,60-6,78; rechthoeken f 6,54-6,67; Edam mers merk f 6,40-6,48; Boeren kaas Goudse 1e kw. 16-20 kg tot f 9,05; extra en zware tot f 9,50. Bij snijbloemen zijn vraag en aanbod momenteel aardig in evenwicht. De Nederlandse produktie is niet bijster groot. De indruk bestaat dat er in heel Europa veel bloemen van bui ten de EG worden aangevoerd. Toch zijn de prijzen nog redelijk te noe men. Een positieve rol daarbij speelt dat Japan volop aan de markt is voor Nederlandse chrysanten, neri- nes, lelies en ijstulpen. Voor 'Japan waardige' bloemen kunnen dan ook hele goede prijze. i worden gemaakt. Oorzaak van de Japanse belangstel ling is terugval van de produktie in eigen land als gevolg van slecht weer. Daarom ziet het er niet naar uit dat de grote afzet naar Japan zal aanhouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15