"Voor het buitenland zijn onze komkommers te mooi" Elke dag droog weer is nu meegenomen Tuinders met één teelt zijn te kwetsbaar Teeltbijeenkomsten goed voor kennis én moraal Veredelingsonderzoek aardbeienteelt Peter Nouws uit Wouwse Plantage: Winterkoolzaad op rassenlijst VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 11 De dagen worden korter en dan is het belang van droog zonnig weer in deze tijd van het jaar nog bijzonder groot. Vooral de zaadteeltsektor op THOLEN kan elke dag drogend weer nog wel gebruiken. Het zaad moet weliswaar nu al gevormd zijn want er komt niets meer bij wat nog tot zijn recht kan komen, maar het afrij pen en op tijd onder goede omstan digheden kunnen oogsten is ook een belangrijke fase in de zaadteelt. Uit het zwad dorsen gaat steeds moeilijker, ruiteren is voor veel - ze ker langzaam rijpende - zaden nog steeds de aangewezen en goed koopste methode. Op het zwad lig gende zaden moet men zo snel mogelijk door de combine zien te krijgen. Wanneer het zaad wat bestorven is, dan kan men een dag goed weer niet voorbij laten gaan. Door 's morgens vroeg het zwad met de riek op te luchten, kan het 's middags dikwijls al gedorsen wor den waarna het verder gedroogd moet worden op de drogerij met de nodige aandacht. Het is dikwijls het beste zaad dat verloren gaat als het wat te lang in het zwad moet liggen en onrijp zaad wordt toch nooit goed. Onder glas kan de oogst van zaden wel iets langer uitgesteld worden dan buiten, maar toch wor den ook hier de dagen korter. Daar om wordt ook in deze maand het merendeel geoogst. Het sla- en andijviezaad is meestal het eerste weg, gevolgd door de bloemsoorten die voor het grootste gedeelte uitgebloeid zijn. De meeste soorten blijven echter bloeien en zullen dan ook op het eind van deze maand als het ware "geslacht" moeten worden. De ervaring leert evenwel dat men niet naar deze bloesem moet kijken maar naar het reeds gevormde zaad en naar de tijd van het jaar, want wanneer het een maal oktober is dan verloopt ook het afrijpen steeds trager en door het vochtige klimaat loopt de kwali teit van het zaad terug. Tevens wil men in ons gebied weer op tijd leeg zijn om voorbereidingen te treffen voor de slateelt. Meestal is een flinke regenbui van 60 mm of meer voldoende na de dikwijls zeer droog geteelde zaden om de onder grond voldoende nat te krijgen, wil men geen problemen krijgen in de slateelt (de drainage loopt dan dik wijls nog niet). Na sla- en andijvie zaad is beslist een grondbehandeling nodig met me- tam natrium, daar men anders in de volgende teelten van sla en zeker ra dijs behoorlijk problemen krijgt met opslag van het uitgevallen zaad. Hier moet tegenwoordig ook een vergunning voor aangevraagd wor den bij de P.D. welke men tijdig in bezit moet hebben. Hopelijk blijft het bij deze maatregel, want deze vorm van grondontsmetting is be slist noodzakelijk, al wordt het in fei te maar op beperkte schaal toegepast. De herfst doet zijn intrede zo lang zamerhand, ook in de BARONIE. In de vollegrond zijn de laatste plantin gen al weer enkele weken geleden gedaan. De eerste nieuwe witlof- pennen zijn al opgezet, de aardbei entunnels en tunneltjes verschijnen weer en in de kassen werkt men naar het einde van de teeltperiode toe. 's Avonds beginnen de bijeen komsten weer te starten. Diverse avondbijeenkomsten zullen deze winter in het teken van de ver slechterde economische situatie staan. De komkommerwerkgroep West- en Midden brabant houdt op 20 september alvast een avond over kostenaspekten -begrotingen in de komkommerteelt. De SEV-avonden in de Baronie zullen in het teken staan van de financieringen in be paalde sektoren, maar ook de kostenfaktor arbeid zal uitvoerig aan de orde komen. In de teeltbijeen komsten zullen zeker de rassenkeu- ze, arbeidsplanning, evt. investeringen etc. aan de orde wor den gesteld. Elke werkgroep heeft in het winter- De Nederlandse aardbeiensector gaat de komende jaren investeren in de ontwikkeling van rassen die be ter bestand zijn tegen bodemziek tes. Op 1 september heeft de sector in Wageningen een contract af gesloten met het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktie- onderzoek (CPRO-DLO) in Wage ningen. CPRO-DLO gaat de komende drie jaar rassen ontwikkelen die minder gevoelig zijn voor rood wortel rot. Doel is om het gebruik van chemi sche grondontsmettingsmiddelen tegen deze ziekte sterk te verminde ren, zodat het milieu ontlast wordt. Aardbeientelers en -vermeerderaars betalen zes ton voor het onderzoek. Dat gebeurt via een heffing van het Landbouwschap. Twee teelten die de tuinders in WEST-BRABANT gemiddeld, tot nu toe, een positief resultaat hebben gebracht zijn aardbeien en prei. Dat met aardbeien wat te verdienen is laten de vele percelen zien die pas zijn aangelegd. Menig tuinder die enkele jaren geleden gestopt is met aardbeien heeft nu weer een hoekje aangelegd. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar. Het kleinschalige komt weer naar boven. Specialisatie is mooi zolang de prijzen hoog zijn. Bij een langdurige slechte markt zijn zulke bedrijven erg kwetsbaar. Dit is de reden dat verschillende tuinders weer teruggrijpen naar verschillende teelten. De faktor seizoenarbeid speelt hierin een grote rol. Er wordt nu niet meer aangeplant dan wat in familieverband geplukt kan worden. Aardbeien op de vollegrond kosten in verhouding weinig in vergelijking met warenhuizen. Als de huidige malaise in de glastuinbouw wat lang blijft aanhouden is het goed mogelijk dat binnenkort in de kas sen weer diverse groenten staan te groeien. Specialisatie is een ver schijnsel van de laatste jaren. Louter om het technisch resultaat zo opti maal te laten verlopen is gekozen voor maar één teelt. Tuinders heb ben zich altijd weten te redden doordat zij met diverse "knuppels" konden gooien. Hoewel de prijs van prei het de laat ste dagen een beetje laat afweten is de afgelopen tijd een uitbetaling ge realiseerd van f 1,20 tot f 1,30. Dat is lang niet slecht. Er blijkt wat meer vraag naar prei te komen. De eetge woonten veranderen in Nederland. Steeds meer komen er buitenlandse gerechten op tafel. Prei is een groente die overal als ingrediënt bij past. Vooral bij Oosterse spijzen. Tot nu toe blijkt de jaarlijkse areaalsuit breiding van prei parallel te lopen met de vraag. Dit tegen de ver wachting in. Vorig jaar dachten in gewijden dat het met prei mis zou lopen. Ook voor seizoen 1993-1994 is de oppervlakte prei weer geste gen. Veel bedrijven hebben forse in vesteringen gedaan in machines en waslijnen. Als de consument blijft experimenteren in de keuken is er niets aan de hand. Dat dit ten koste gaat van een Hollandse hap als boe renkool met worst is een logisch gevolg. Komkommerteler Peter Nouws voorspelt grote verschuivingen in de glastuinbouw. seizoen wel een of meerdere teelta vonden of middagen. In de glasteelt worden dit soort bijeenkomsten doorgaans druk bezocht, in de volle grond is dit niet altijd het geval. Zo weer wel bij witlof en aardbeien. Waar het verschil zit is niet exact aan te geven. In het verleden werd nog weieens gesteld dat m.n. in de glastuinbouw het geïnvesteerde vermogen veel groter was, zodat de telers meer op hun qui vive waren. Maar met de huidige bedrijfsgrootte in de vollegrondstuinbouw en de geintensiveerde bedrijven zal voor hen de noodzaak om op hun qui vi ve te blijven haast net zo groot zijn. De verwachting voor dit wintersei zoen is in elk geval hoog. Men ver wacht op deze teelt bijeenkomsten toch weer het nodige op te steken om het volgend jaar in elk geval goed te beginnen. Het zal zaak zijn voor degene die voor de groep staat vooral positieve geluiden te laten horen. Want dat is öök een van de aspekten van de bijeenkomsten. Het elkaar niet in de put praten, maar juist door met elkaar een aan tal problemen te bespreken, de moed opvatten om toch weer door te gaan. Gezien de huidige publika- ties zal de sektor voor zichzelf moe ten zorgen. En dat kan alleen door een positieve instelling. Dat zal niet altijd en overal even gemakkelijk gaan. Ik ben mij ervan bewust dat iets op papier zetten zovele malen gemak kelijker is dan de werkelijkheid. Maar bij de pakken neer gaan zitten heeft nog nooit iemand erboven op geholpen. Telers van tomaten, aubergines, pa prika's en komkommers zitten mo menteel in een crisissituatie. Vanaf zomer 1992 liggen de prijzen ver onder de kostprijs. Menig bedrijf hangt gedwongen sluiting boven het hoofd. Komkommerkweker Pe ter Nouws uit Wouwse Plantage is duidelijk over de oorzaak van de hui dige malaise in de glastuinbouw: "Andere landen hebben onze teelt methoden gekopieerd en manage ment gekocht. De milieuregelgeving laten zij echter hier". Peter Nouws heeft vorig jaar het ou derlijk bedrijf van 8.000 meter over genomen en inmiddels uitgebreid tot 18.000 meter. Al vanaf 1982 is hij gespecialiseerd in komkommers. In vergelijking met collega- tomatentelers komt Nouws er nog redelijk vanaf. "De komkommerteelt is minder slecht dan tomaten", zegt hij. "Maar pas op, wij zijn er nog niet. Hier komt onrust van. Er ko men gegarandeerd verschuivingen binnen de glastuinbouw. In zijn tota liteit zal dit niets oplossen. Koppen gaan er rollen, maar geen meters. Wij zitten nu in een crisis al zijn ver schillende beleidsmakers daar nog niet van doordrongen". Volgens de Wet Verontreiniging Op pervlaktewater moeten in 2000 alle teeltsystemen in de glastuinbouw gesloten zijn. Peter Nouws staat niet direct afwijzend tegenover mi lieuwijzigingen, mits het redelijk en betaalbaar blijft. "De Nederlandse tuinbouw wil wel maar het beleid gaat te ver. Uit eigen beweging heb ben wij al veel gedaan. De Milieu Bewuste Teelt (MBT) hebben wij zelf al aangescherpt. Grond ont smetten behoort tot het verleden. Opvang van drainwater is een uit stekende manier van recycling. Dan pak je al 90% van de totale uitstoot. Doe je het goed dan vang je water met uitgespoelde bemesting terug. De wetgeving op het gebied van op vang van condenswater en de eer ste halve millimeter neerslag van de eerste bui op een dag is niet haal baar, zeker nu niet. Ook verplichte aansluiting op een rioleringsysteem is zoeken". Voorbeelden Met enkele voorbeelden toont de Wouwse komkommerteler aan dat vervuiling vanuit de glastuinbouw straks te verwaarlozen is. "Ons be- mestingssysteerh is zo uitgekiend dat er niets overtolligs op de plant komt. Bespuitingen met insectici den komen haast niet meer voor. Roofmijten bestrijden spint en trips. Enkele soorten sluipwespen worden met succes ingezet tegen witte vlieg en luis. Roofwantsen nemen trips mee en de luis die nog blijft zit ten komt in handen van de galmug. Doordat je niet meer spuit blijven ook de nuttige diertjes in leven en krijg je meer spontane populaties". Nouws merkt op dat de biologische bestrijdingsmethode staat of valt met het toelaten van bepaalde mid delen. "Soms is bijsturen met het juiste middel noodzakelijk. Biolo gisch bestrijden kost ons overigens f 2,50 per meter". Een doorn in het oog is het voor de glastuinders dat de consument niet van deze gunstige ontwikkelingen doordrongen is. Onterechte, nega tieve berichtgeving in de boulevard- en roddelpers kan funest zijn. Peter Nouws: "Groepen mensen preten deren de consument te vertegen woordigen. Zij weten totaal niets van onze consumentvriendelijke teeltmethoden af. Zij doen trouwens ook geen moeite zich op de hoogte te stellen. Vooral veel buitenlanders geloven niet dat zonder gebruik van giftige middelen een gaaf produkt te telen is. Onze komkommers zijn eigenlijk te mooi. Uit deze redene ring valt al op te maken dat milieu vriendelijke teelt elders nog niet eens in de kinderschoenen staat. Op dit gebied bestaat er oneerlijke concurrentie. Zo komen er volgens ons tuinbouwprodukten Nederland binnen die niet aan de wettelijke mi lieuvoorschriften voldoen". België Televeilen vindt Nouws een stap in de goede richting. "Zo krijgen wij meer inzicht in de vraag". Het liefst ziet hij dat er met andere landen meer samenwerking komt. Zeker op het gebied van de doordraaiproble- matiek. "In Nederland brengt een midden-komkommer bij doordraai ongeveer 25 cent op. In België ligt deze prijs 10-15 cent lager. Gevolg van dit verschil is dat handelaren bij een slechte markt naar België gaan en daar even boven de doordraai- prijs kopen". Nouws kan niet nalaten te zeggen dat de doordraaipot door de tuin ders zelf, via heffingen, gevuld wordt en dat dit bedrag ver onder de kostprijs ligt. Momenteel wordt er studie verricht naar een ander doordraaisysteem. Tuinders zijn er van overtuigd dat dit goedkoper kan. "Waarom produkten eerst voor veel geld verpakken als je haast bij voorbaat al weet dat het einddoel het stort is". Op de vraag hoe lang de malaise in de glastuinbouw blijft duren kan Pe ter Nouws geen antwoord geven. "Hopelijk niet al te lang. Het enige pluspunt is dat de rente gedaald is. Waar wij absoluut om verlegen zit ten is een manier om de consument te overtuigen dat onze tomaten, au bergines, paprika's en komkommers milieuvriendelijk geteeld zijn. Vooral de buitenlandse koper". J.v.T. Het winterkoolzaadras Vivol is op de Aanbevelende Rassenlijst 1994 ge plaatst. Het is een ras van een Duit se kweker dat door Cebeco Zaden op de markt wordt gebracht. Vivol is een dubbelnulras met een goede resistentie tegen Phoma. Le vert een lang, vrij stevig gewas. Rijpt middentijds af. Bij een tijdige zaak waren de opbrengsten goed tot zeer goed. Bij late zaai waren de opbrengsten vrij goed. Aanbevolen wordt het ras tijdig te zaaien. Het zaad lijkt een hoog tot zeer hoog oliegehalte te hebben. Het glucosi- nolaatgehalte is vrij laag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 11