Pasklare oplossing quoteren aardappelen niet voorhanden Deze week Verrassend hoog suikergehalte bij start van bietencampagne 32b» ft -C LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Landbouw dreigt vuilnisvat van samenleving te worden REGEN SPELBREKER BIJ BIETENOOGST ISSM&illllll ^ÉMü Pag. 3 Let op "Slik op de weg" Pag. 4 Pachtopvolging Pag. 5 Nieuws van het KNLC Pag. 6 Biologisch ondernemen Pag. 7 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen Pag. 9 Rassenkeuze wintertarve Pag. 11 Tuinbouwklanken Pag. 13 Het jaar van de ouderen Steun uit Nederland voor Franse boeren "Een opsteker voor de boeren' Akkerbouw KNLC heroverweegt standpunt Geen zuiveringsslib accepteren z m-kl VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4183 De Afdeling Akkerbouw van het KNLC twijfelt: moet er wel of niet een marktordening komen voor consumptie-aardappelen? De Afde ling is steeds tegen een ingrijpen in het marktgebeuren geweest. "We kunnen echter niet blijven toekijken nu de prijzen opnieuw zeer slecht zijn. We zijn het aan onze achterban verplicht om een ordening nader te bezien". De Afdeling verwacht ove rigens niet dat er voor dit seizoen nog iets is te regelen. In juli stond de Afdeling Akkerbouw van het KNLC al stil bij een eventue le marktordening voor consumptie aardappelen. De Afdeling nam toen het standpunt in dat Nederland op basis van kwaliteit en een goede af- zetstructuur een degelijke concur rentiepositie bezit. Door te blijven werken aan een kwaliteitsprodukt zouden de consumptie aardappeltelers samen met de han del de sterke punten ten opzichte van het buitenland kunnen uitbui ten. Omdat de Afdeling niet van plan is om een concurrentieslag in de EG af te wachten, sloot ze destijds de discussie nog niet af. Inmiddels bevinden de consumptie aardappelprijzen zich opnieuw op een zeer laag niveau. Hoewel het aardappelareaal in de EG lijkt terug te lopen, zorgt een produktiestijging per hectare wederom voor een groot aanbod van consumptie aardappelen. "We zitten in de EG met de produktie ten opzichte van de afzet aan het plafond. Als gevolg hiervan leiden allerlei externe en toevallige factoren direct tot grote moeilijkheden bij de telers", consta teert de Afdeling. De huidige lage prijzen leidden er toe dat het bestuur van het KNLC de Afdeling vroeg of de situatie aan leiding geeft om bij de oogst van 1993 in te grijpen in de markt en of we een discussie moeten aangaan met andere EG-landen om te komen tot een vorm van marktordening voor consumptie-aardappelen. Niet realistisch Volgens de Afdeling lijkt het geloof in de eigen consumptie aardappelsector volledig weg. Met eenvoudige oplossingen denken sommigen de complexe problemen op te lossen. De Nederlandse Ak kerbouw Vakbond bijvoorbeeld kwam met het idee om in een aan tal EG-landen (vrijwillig) 20 procent van de consumptie-aardappelen niet te rooien. Dit zou leiden tot een lager aanbod van aardappelen en daardoor betere prijzen. De Afdeling doet het plan af als niet realistisch. Al was het al vanwege het feit dat veel telers contractueel gebonden zijn en dus wel moeten rooien. De handel geeft de contractanten niet de ruimte om een deel uit de markt te nemen. Mede daarom lijkt het so wieso niet meer mogelijk om deze herfst nog in te grijpen in de markt. Een andere reden is dat het geld kost om een deel van de consumptie-aardappeloogst uit de markt te nemen. "Vanuit de EG-pot zal geen geld komen voor een inter ventie. We zullen het als telers zelf moeten betalen en dat geld is er eenvoudig niet", aldus de Afdeling. De Afdeling weet niet een pasklare oplossing voor een marktordening. Een Europese quotering lijkt heel moeilijk te verwezenlijken. "Zodra er VERVOLG OP PAGINA 3 Als het aan de Afdeling Akkerbouw De afgelopen weken was het ge van het KNLC ligt, komt er een ver bod op het gebruik van (zuive ringsslib op landbouw. "We dreigen het vuilnisvat van de sa menleving te worden", meent de Afdeling. Afvaloverschotten van zuiveringsslib en groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) probeert de overheid volop aan landbouwers te slijten. De Afdeling vindt dat de overheid het afval maar in fabrieken moet verwerken. bruik van slib herhaaldelijk negatief in het nieuws. Er zou verontreinigd slib uit het buitenland aan akkerbou wers zijn aangeboden en ook door akkerbouwers zijn gebruikt. De ak kerbouwer kan moeilijk nagaan of het slib al dan niet voldoet aan de normen, die het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM) stelt aan (zui veringsslib. Bovendien zijn de bege leidende formulieren niet altijd betrouwbaar. Maar al voldoet het slib aan de nor men van het BOOM, dan nog raadt de Afdeling het gebruik af. "Spul dat niet op het oppervlaktewater mag worden geloosd, wordt uit het afvalwater gehaald en dan mogen wij het wel op het land uitrijden. Er bestaat een groot risico van opsta peling van zware metalen. Gezien de ontwikkelingen met onder ande re de schone grond verklaring is het risico van het gebruik veel te groot", aldus de Afdeling. "Het sectorbe- lang is hier in het geding, alleen daarom zouden we het gebruik al moeten verbieden". De bietenoogst was nog maar net op gang gekomen of het weer gooide al weer roet in het eten. Maandag konden de rooi ers op veel plaatsen nog het land op, maar dinsdag viel er zoveel regen dat de machines tot wer keloosheid waren gedoemd. Hier wordt een partij bieten van de fa. v.d. Wekken te Brouwershaven geladen voor de CSM-fabriek in Breda. "Die bieten komen wel goed aan de hoop, maar het land wordt volledig kapot gereden", aldus v.d. Wekken. (foto: Anton Dingemanse) In een brief aan de Nederlandse re gering betuigt de Nederlandse Ak kerbouw Vakbond steun aan de Franse boeren, die deze week blok kades hebben opgeworpen op de toegangswegen naar Parijs. De bond spreekt van een ongeremde uitverkoop van onze belangen aan de Amerikanen. Ook ZLM-voorzitter Van der Maas staat achter de pro testen van de Franse boeren. Hij hoopt vurig dat de EG tot inkeer komt en de landbouwafspraken met de VS terugdraait. De bietencampagne is veelbelovend van start gegaan. CSM meldt een onverwacht hoog suikergehalte (een fabrieksgemiddelde van zeker 16%) en prima wortelopbrengsten. CSM stelde de fabrieken in Breda en bij Groningen vorige week donder dag in bedrijf. Suiker Unie volgde af gelopen donderdag. Ir. Smook (CSM, Breda) spreekt van een verrassende ontwikkeling. "Het gemiddelde suikergehalte van de eerste geleverde partijen ligt ruim 2% boven het niveau van vorig jaar. Het lijkt een prima suikerjaar te wor den, al moet ik voorzichtig zijn. Er komen nog twee groeimaanden en er kan dus nog veel gebeuren. Maar de start is in ieder geval goed". Volgens ir. Smook is het hoge sui kergehalte te danken aan twee fac toren. Enerzijds zijn de weersomstandigheden in de laatste weken met vrij zonnig weer en rede lijk koude nachten gunstig geweest voor de suikerontwikkeling. Ander zijds speelt ook de inzet van nieuwe rassen een grote rol. Wortelopbrengst In tegenstelling tot eerdere berich ten zullen de wortelopbrengsten dit jaar geen records breken. Toch is een opbrengst van gemiddeld 65 ton per ha zeer goed te noemen. Voor het uiteindelijke resultaat is echter het suikergehalte de belang rijkste factor. Vooral in Zeeland komen hoge tot zeer hoge suikergehaltes voor, tot zelfs 18,5%. De meeste zitten tot nu toe boven de 17%, met een en kele uitschieter naar beneden als gevolg van rhizomanie. Toch haalt zelfs een rhizomaniegevoelig gebied als Tholen dit jaar een gemiddelde van 16% suiker. Dat is bijna nooit eerder gebeurd. Vooral de inzet van nieuwe rassen heeft hier haar vruchten afgeworpen. Overigens laat ook de winbaarheid in deze eer ste rooiperiode uitstekende cijfers zien. Bietentelers, die in de eerste vroeg- leveringsperiode van CSM zitten, ontvangen een premie van f 14,^ per netto ton. Elke halve week gaat er een rijksdaalder af. De vroegleve- ring bij CSM duurt tot 3 oktober a.s. Suiker Unie stopt de vroeglevering enkele dagen eerder. Weinig bulk De gunstige suikerontwikkeling is niet alleen goed voor de bietente lers, ook de fabrieken zijn er blij mee. Veel suiker en weinig bulk (dus minder transportkosten) werken kostenbesparend op het verwer kingsproces. De tarracijfers zagen er tijdens de eerste rooidagen vrij gunstig uit, maar door het natte weer van de afgelopen week zal het tarrapercentage gaan stijgen. Ir. Smook: "De kg-opbrengsten en de tarracijfers zijn minder van belang dan het suikergehalte van de bieten. En dat laatste ziet er hoopgevend uit. Een goede zaak voor ons als verwerker, maar zeker voor de boe ren, die dit jaar best een opsteker kunnen gebruiken".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1