Aanbod dubieuze grondverbeteraar Bathpolders niet uit beeld brengt boeren in problemen voor glastuinbouwvestiging In 1992 minder wildschade in Zeeland vastgesteld LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 32b, f).C 1993 Rl 1843 Ondanks geringe animo om te investeren Chemisch afval op landbouwgronden gestort Mede door goed weer daling van 30% Pag. 3 Hartverwarmende taptoe Natrot in aardappelen melden Komend seizoen eerder braken? KNLC-bestuur zeer bezorgd Akkerbouw studieclubs over geïntegreerd ondernemen Waarheen met wrakke dieren Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8, Pag. 11 Pag. 13 VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1993 81e JAARGANG No. 4182 Justitie, Algemene Inspectie Dienst, milieu-inspectie en de provincie Zeeland willen snel en hard optre den tegen het storten van verontrei nigd slib op diverse landbouwpercelen in Zeeland. Het slib wordt als bodemverbeteraar aan de boeren aangeboden, maar de samenstelling ervan is zeer du bieus. Het is niet onmogelijk dat boeren, die het slib hebben aange nomen, met een berg chemisch af val zijn opgescheept. Onder andere via controles uit de lucht is al op meer dan tien plaatsen in Zeeland verontreinigd slib aange troffen. Het is in een aantal gevallen gratis aangeboden, in andere geval len kreeg de ontvanger geld toa Voorzover nu valt na te gaan, komt het slib uit Duitsland. Het wordt door Nederlandse transportbedrij ven afgeleverd. Onlangs is een transport op weg naar Zeeland on derschept naar aanleiding van infor matie die bij justitie was binnengekomen. Om het uitrijden van deze partij te voorkomen is door justitie een voorlopige maatregel opgelegd. Te goeder trouw De landbouwers die het slib als bo demverbeteraar hebben aangeno men, lijken overigens te goeder trouw te hebben gehandeld. De be nodigde papieren zijn in orda Justi tie sluit echter niet uit dat er met de documenten geknoeid is. Het Ge rechtelijk Laboratorium zoekt in op dracht van het Openbaar Ministerie uit welke stoffen er precies in de "grondverbeteraar" zitten. In één geval is ziekenhuisafval aangetrof fen. Justitie ontkent overigens be richten dat er menselijke overblijfselen gevonden zouden zijn, zoals het Agrarisch Dagblad on langs meldde. Wat de gevolgen zijn van het storten van het slib op landbouwgrond is op dit moment nog niet bekend. Als er inderdaad chemisch afval in zit, zal het op een verantwoorde manier moeten worden afgevoerd. Als het vervuilde slib echter al over het land is uitgereden, zullen verdergaande en kostbare maatregelen genomen moeten worden. Bovendien geeft dit consequenties voor komende oogsten. Controles Intussen worden door politie en A.I.D. verscherpte controles uitge voerd. Ook worden tips over het storten van het spul nagetrokken. Zodra eenmaal vast staat dat er in derdaad sprake van illegaal afval is, zal vervolging worden ingesteld via het zogenaamde lik-op-stuk-beleid. Bij de ZLM zijn tot midden deze week geen meldingen binnengeko men van boeren, die met het du bieuze slib omhoog zitten. Reeds meerdere malen heeft het hoofd bestuur van de ZLM uitgesproken dat de boeren er goed aan doen geen zuiveringsslib als meststof te gebruiken. Hetzelfde geldt voor GFT-compost. Bij twijfel is het ver standig contact op te nemen met de SEV of DLV of op eigen initiatief monsters te laten nemen. "De lokatie Bathpolders is zeker voor alle lopende glastuinbouwpro- niet uit beeld". Dat verklaart een woordvoerder van het makelaars kantoor Vellekoop in 's Gravenzande naar aanleiding van berichten dat de werving van glastuinbouwbedrijven voor het AMEV-project in de ge meente Reimerswaal op een laag pitje zou zijn gezet. Volgens de Westlandse makelaar worden de promotie-aktiviteiten jecten "aangepast aan de huidige, weinig rooskleurige marktomstan digheden". Dat geldt dus ook voor het project de Bathpolders in Zee land. Het is echter niet zo, dat dit project achter in de rij is gezet. Inte gendeel zelfs. "De Bathpolders loopt gewoon mee in onze presen tatie en is een van de projecten die op de komende Nederlandse Tuin bouw Vakbeurs in Amsterdam wordt gepresenteerd", aldus het makelaarskantoor, dat voor AMEV werkt. Marktsituatie De woordvoerder wijst er op dat bij de start van het project Bathpolders de marktsituatie er nog heel wat vriendelijker uitzag dan nu het geval is. "De animo om te investeren is momenteel nauwelijks aanwezig. Zelfs bedrijven die uitgekocht wor den kijken de situatie eerst eens even aan. Sommigen houden het voor gezien. Gelukkig zijn er ook die een nieuwe start willen maken. Maar in het algemeen neemt het aanbod van bedrijven toe, terwijl de vraag daarmee geen gelijke tred houdt. In die omstandigheden heeft het weinig zin op dit moment grote campagnes voor nieuwe glastuin bouwgebieden op te zetten. De markt is gewoon terughoudend. Maar dat betekent niet dat een pro ject als de Bathpolders en ook ande re lokaties zoals Plukmadesepolder en Hoekse Waard plotseling niet meer interessant zijn". Zoals bekend heeft de provincie Zeeland onlangs een uitvoerige bro chure uitgegeven, waarin alle pluspunten van de drie lokaties op Zuid-Beveland (Bathpolders, Kapelle, Borsele) op een rij gezet zijn. Bij alle sombere berichten uit de landbouw is er gelukkig ook nog een klein lichtpuntje: de voorra den stro zijn dermate geslonken, dat er op het moment een rede lijke vraag is en een goede prijs wordt betaald. Hier een beeld uit de F/evopo/der van het opladen van de strobalen, wat eerder als gevolg van het buiige weer niet mogelijk bleek (Foto Peter Mastenbroek). De Wildschadecommissie voor de provincie Zeeland heeft in 1992 in totaal 366 verzoeken om advies in zake wildschade ontvangen. In 257 gevallen is wildschade vastgesteld. Bij 109 gevallen is geen meer dan toelaatbare schade vastgesteld. Voor het jaar 1991 waren deze cij fers als volgt: 512 ontvangen ver zoeken, 410 uitgebrachte adviezen met wildschade en in 102 gevallen is geen meer dan toelaatbare scha de geconstateerd. Het aantal uitgebrachte adviezen daalde dus met 153. Dit is een da ling van ruim 37%. De totale ge taxeerde wildschade daalde met f 280.000 van f 948.000 in 1991 tot f 668.000 in 1992. Dit is een daling van 30%. Als oorzaak van deze dalingen zijn in de eerste plaats de gunstige weersomstandigheden in het voor jaar van 1992 te noemen. De ver schillende gewassen hebben op tijd voldoende vocht ontvangen, terwijl de temperatuur boven het gemid delde lag (groeizaam weer). Hier door herstelden de gewassen zich goed. Hazen In 1992 werd bijvoorbeeld in perce len suikerbieten 8 maal schade ge taxeerd en in percelen bruine bonen 4 keer. Het jaar 1991 kende een droog voorjaar zodat voornamelijk hazen veel schade aanrichtten. Er werd toen in de suikerbieten 63 maal schade vastgesteld en in de bruine bonen 64 keer. De schade door hazen was dientengevolge in 1992 ongeveer 89% lager dan in 1991. Ook bij deze daling spelen de weersomstandigheden een grote rol. Groeizaam weer betekent dat de gewassen zich snel ontwikkelen, zodat het wild veel minder schade kan veroorzaken aan de gewassen. Ook is er door de grondgebruikers minder schade aangemeld van dier soorten genoemd in artikel 8 van de Jachtwet, zoals konijnen en hout duiven. Schade door deze diersoor ten komt alléén voor vergoeding door het Jachtfonds in aanmerking indien er sprake is van een over- machtsituatia In de meeste geval len kan niet van een situatie van overmacht worden gesproken. Dit is nu bij de meeste grondgebruikers bekend. Waterwild Het waterwild veroorzaakt in Zee land de meeste schade, met name de rotganzen, kolganzen en smien ten. Samen bedraagt de schade van deze diersoorten in totaal ruim 91% van de totale wildschada Vooral de schade door rot- en kolganzen is het afgelopen jaar toegenomen. Aan voornamelijk weiland, graszaad en tarwe wordt door deze diersoorten schade aangericht. Grondgebruikers in de gemeenten Tholen, St. Philipsland, Goes, Rei merswaal en Hulst ondervonden in 1992 de meeste wildschade aan hun percelen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1