ZLM viert 150-jarig jubileum met herdenkingsbijeenkomst en taptoe Deze week Goede opbrengsten tarwe en gerst 2 xii /ï- C LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT In Zuidwesten weinig problemen met phytophthora GOEDE OPBRENGST TARWE 1993 JjJlDD FLBVJ^ Landelijke top showorkesten 3 september in Goes Veranderingen in MacSharry-regime Pag. 3 "Den Zeeuwschen Landbouw" Pag. 4 Veranderingen MacSharry-regime Pag. 5 Hippisch Nieuws Pag. 6 Kavelruil Noord-Brabant geprivatiseerd Studie Veerse Meer krijgt vervolg Pag. 7 Graanoogst in beeld Pag. 8 Delta Mest Distributie levert akkerbouwer gratis mest Pag. 9 Reportage rozenkweker Pag .11 Tuinbouwklanken Pag. 13 Vrouw, jongeren, kookrubriek zlm-krant VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1993 81e JAARGANG No. 4179 Op 31 augustus a.s. bestaat de Zuidelijke Landbouw Maatschappij 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er die dag in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix, be schermvrouwe van de ZLM, een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Grote Kerk te Goes. Eveneens in verband met het jubileum organi seert de ZLM een taptoe. Deze wordt vrijdagavond 3 september gehouden op de Grote Markt in Goes. De toegang is gratis. Tijdens de officiële herdenking van het 150-jarig jubileum in de Grote Kerk krijgt Hare Majesteit Koningin Beatrix uit handen van ZLM- voorzitter H.C. van der Maas het eerste exemplaar van het jubileum boek "Werken aan Morgen" aange boden. De bijeenkomst begint om 13.30 uur met een optreden van de Zeeuwse Koorschool. Na aankomst van de Koningin zijn er toespraken van de heer Van der Maas en de mi nister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij drs. P. Bukman. De bij eenkomst wordt rond drie uur af gesloten met het zingen van het Wilhelmus. Na de bijeenkomst houdt het DB van de ZLM in de wandelkerk een receptie. Ca. 800 ZLM-leden en overige gasten zullen de bijeenkomst bijwo nen. Bezoekers van buiten Goes kunnen hun auto parkeren bij de Zeelandhallen. Er wordt een specia le busdienst ingesteld die hen naar de Grote Kerk brengt. Belangstellen de ZLM-leden kunnen nog een toe gangskaart aanvragen (zie de bon oppag. 5). Taptoe Op vrijdagavond 3 september kun nen liefhebbers van muziek en show hun hart ophalen. Op de taptoe die de ZLM dan organiseert op de Grote Markt te Goes is de landelijke top van de showorkesten aanwezig. Tussen 20.00 en 23.00 uur verzor gen vier showorkesten diverse op tredens. De toegang is voor iedereen gratis. De deelnemende korpsen zijn show en marchingband Kunst en Genoe gen (K G) uit Leiden, drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk, drum- en showfanfare Advendo uit Sneek en showkorps Excelsior uit Goes. Met K G haalt de ZLM zelfs een we reldkampioen in huis. Dit showkorps werd dit jaar op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wereldkampi oen showwedstrijden. Ook in het verleden heeft K G vele nationale en internationale titels op zijn naam weten te brengen, waaronder een eerdere wereldtitel mars wedstrijden op het WMC (in 1989). Ook Adven do en DVS behoren tot de landelijke top. Nadat de vier showorkesten eerst afzonderlijk optreden zullen ze de taptoe gezamenlijk afsluiten met het spelen van het Wilhelmus. Ook de nationale ploegwedstrijden vinden plaats in het kader van het ZLM-jubileum. Deze wedstrijden worden op 17 en 18 september ge houden op gronden van de WP in Wilhelminadorp. Tevens worden er dan landelijke trekkerbehendig- heidswedstrijden gehouden en houdt de stichting Werkend Trek paard Zeeland demonstraties. In het Zuidwesten zijn er weinig pro blemen als gevolg van phytophthora in aardappelen. Dit meldt de DLV Goes. Ook elders in Nederland weet men de ziekte goed onder controle te houden, met uitzondering van Flevoland. Volgens bedrijfsdeskundige akker bouw J. Kerckhaert van de DLV in Goes is er wel hier en daar sprake geweest van een lichte phytophthora-aantasting, maar is het nog niet nodig geweest perce len vroegtijdig dood te spuiten. Te lers hebben wel cymoxanil-bevattende middelen moeten toedienen. Hiermee kan een besmetting van twee dagen oud nog worden bestreden. Als hierna weer het normale Maneb-tin sche ma wordt opgepakt moet de eerste keer na het cymoxanil-bevattende middel een intervaltijd van vijf da gen worden aangehouden, en daar na weer de gebruikelijke zeven dagen. Overigens is het gewas hier en daar al behoorlijk op zijn retour, enkele weken vroeger dan normaal. In Flevoland is wel sprake van een ernstige aantasting door phytoph thora. Volgens een groep telers blij ken preventieve maatregelen onvoldoende te werken, en wordt de gehele aardappeloogst (15.000 ha) in de Flevopolders bedreigd. De ziekte heeft zich in de omgeving van biologische bedrijven ontwikkeld, en vanuit deze haard verspreidt de ziekte zich als een olievlek in noord oostelijke richting, aldus een pers bericht van de aardappeltelers. Onderzoek De ZLM vindt dat er een onderzoek moet komen naar een mogelijk ver band tussen ecologische teelt van aardappelen en het vóórkomen van phytophthora. De ZLM zal dit via het KNLC aan de orde stellen, zo heeft het hoofdbestuur begin juli besloten. Volgens de ZLM slaat het milieuvoordeel van ecologische teel ten om in een milieuaandeel. Geble ken is namelijk dat gangbare telers in de omgeving van ecologische be drijven extra moeten spuiten in ver band met een grotere ziektedruk. Ook in het Zuidwesten zijn nogal wat ecologische bedrijven, maar problemen zoals in Flevoland heb ben zich hier niet voorgedaan. Voor het komende seizoen (oogst 1994) zullen er weer de nodige ver anderingen worden aangebracht in het MacSharry-regime. Welke veran deringen, en hoe hoog de vergoe dingen voor de verschillende gewassen zijn, is te lezen in het SEV-artikel op pag. 4. Brussel on derzoekt de mogelijkheid een niet- roterende meerjarige braak toe te passen. Straks kan een grote produ cent dus waarschijnlijk kiezen voor roterende of niet-roterende braak, een combinatie is niet mogelijk. Adri Schee/e uit Zaams/ag kon al vorige week maandag beginnen met het dorsen van de Hereward bak- tarwe. De tarwe was vroeg gezaaid (begin oktober) en daardoor ook vroeg rijp. Het vochtpercentage be droeg slechts zo'n 15 procent. De opbrengst was goed, vertelt de teler, maar van de zomertarwe viel de opbrengst wat tegen. Schele verbouwt in totaal 17 ha tarwe. Zijn zoon Gilbert rijdt hier met hem mee op de combine (foto Anton Dingemanse). Van wat er nu aan gerst en tarwe binnen is zijn de opbrengsten goed. Volgens een schatting van Cebeco- Zuidwest ligt de gemiddelde op brengst van brouwgerst op ca 6.700 kg per ha, terwijl de tarwe gemiddeld boven de negen ton per ha komt. Ook de kwaliteit lijkt goed. Begin deze week was in het Zuid westen ca 85 procent van de gerst van het land, van de tarwe naar schatting nog maar een derde. Per regio zijn er zoals gebruikelijk grote verschillen, zegt woordvoer der Jo de Buck van Zuidwest. Deze hangen vooral samen met klimaats verschillen. In sommige gebieden zoals Oost Zeeuws-Vlaanderen en ook in Zuid-Beveland is de meeste tarwe al van het land, maar in bij voorbeeld Walcheren en Tholen nog lang niet. Het Zuidwesten als geheel loopt met de graanoogst weer dui delijk voor op andere delen van Ne derland. Het vochtgehalte van de tot nu toe geoogste tarwe bedraagt gemiddeld 16 a 17 procent, met uit schieters tot boven de 20 procent. Van de bakwaardige tarwe lijkt de kwaliteit niet ongunstig, zegt De Buck, "al zagen we het eiwitgehalte liever wat hoger". De problemen als gevolg van schot blijven beperkt. Volgens de woordvoerder van Cebeco-Zuidwest gaan er verhalen dat de Franse tarwe wel kwali teitsproblemen ondervindt door schot. Dit zou van invloed kunnen zijn op de marktwaarde van de Ne derlandse baktarwe. De kwaliteit van de brouwgerst is over het algemeen goed. Het per centage doorval is gering, en het ei witgehalte voldoende laag. Het lijkt erop dat de oogst net op tijd is ge komen. "De stemming aan de stort- put is dan ook goed", vertelt De Buck. Graszaad De opbrengst van het Engels raai- gras ligt ca 30 procent onder het meerjarig gemiddelde, zegt hoofd buitendienst Rien Geluk van Baren- burg. "Het vroeg geoogste Engels raai heeft topopbrengsten gegeven, maar toen het slechte weer begon is het bergafwaarts gegaan. Er zijn enkele percelen waar 60 tot 70 pro cent van het zaad verloren is ge gaan, en twee percelen hebben we zelfs niet eens meer gedorsen. Voor de gemiddelde cijfers maakt dit niet zoveel uit, maar voor de gedupeerde telers des te meer. De grootste ver liezen zijn opgetreden in de tetra ploïde rassen, omdat het zaad hiervan het minst vaak zit. Behalve door uitregenen en uitwaaien van het zaad is er bij de late types En gels raai ook verlies als gevolg van VERVOLG OP PAGINA 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1