Vooral graszaadtelers ondervinden schade van het buiige weer MM!»» Deze weekMHHH Niet-betaal-actie heffing Landbouwschap opgeschort /)- c LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT Pag. 3 Plaatselijk hagelschade fruit "Den Zeeuwschen Landbouw" Pag. 4 Knelgevallenregeling zoogkoeienpremie Pag. 6 Jaarverslagen PAMI en LAMI Advies: heffing per kg overschotmest Pag. 7 Landbouwtelling: minder aardappelen Pag. 9 Reportage Zeeuws gemengd bedrijf Pag. 10 ,11 en 12 Uit de praktijk Pag. 13 Reisverslagen uit GOS en Amerika Pag. 15 Bewaring pootgoed Pag. 16 en 17 De maand Pag. 18 Goede fruitoogst verwacht 1993 VRIJDAG 30 JULI 1993 81e JAARGANG No. 4178 De telers van graszaad ondervinden momenteel de meeste schade van de aanhoudende buien. In veel ge vallen ligt het graszaad gemaaid in het zwad, in afwachting van de combine. Maar om te kunnen dor sen is op z'n minst twee dagen droog weer nodig. Uitval van zaad, schot en doorgroei van ondergras is het gevolg. De oogst van andere vroege gewassen zoals gerst en pootaardappelen is eveneens in de knel gekomen of verloopt proble matisch. Akkerbouwers die Engels raai telen lijken met een schadepost van dui zenden guldens per hectare te wor den opgezadeld. Bij Engels raai dat nog niet is gemaaid treedt veel zaadverlies op, maar in de meeste gevallen ligt het al in het zwad. Op veel plaatsen is al schot geconsta teerd. Graszaad dat is gekiemd is niets meer waard en moet worden afgeschreven. Als de omstandighe den verbeteren kan een deel van het graszaad alsnog gedorst worden, maar dit lukt in veel gevallen alleen als de ondergroei eerst afgemaaid is. Bij Engels raai heeft dit geen zin, omdat dan alle zaad eruit valt. Veldbeemd is hier en daar al binnen, maar ligt voor het grootste deel ook nog in het zwad. Hierbij is ook wel zaaduitval opgetreden, maar bij veldbeemd treedt dit veel minder op dan bij raaigrassen. Veldbeemd is ook minder gevoelig voor schot. Roodzwenk is nagenoeg binnen, de bruto-opbrengst hiervan valt niet te gen, maar er zijn wel grote ver schillen. Zie ook het artikel 'graszaadoogst mislukt door aanhoudend wisselval lig weer' op pag. 7. Granen Voor gerst ziet de oogst er niet zo best uit, aldus Kees Bakker van de DLV Goes. Vorige week vrijdag is op enkele plaatsen al schot geconsta teerd, en dat zal deze week alleen maar toegenomen zijn. Korrels met schot zijn ongeschikt voor de brou werij. Ook in (vroeg gezaaide) tarwe is al schot geconstateerd, zo is ge meld vanuit ZLM-kring Zuid- Beveland. Bovendien is veel graan, zowel tar we als gerst, gelegerd. Op Zuid- Beveland is-dit het ergst, omdat hier de meeste neerslag is gevallen. In het afgelopen weekend is in 's- Gravenpolder meer dan 100 mm ge meten. Ter illustratie van de grote verschillen: in delen van Schouwen- Duiveland viel maar negen mm. Overigens is nog maar een klein deel van de tarwe oogstrijp. De verwachting is dat de tarwe oogst dit jaar zeer gespreid zal zijn, vooral als gevolg van de grote ver schillen in zaaitijdstip. Een deel van de wintertarwe is te vroeg afgerijpt en gaat wat betreft opbrengst te genvallen. De opbrengst van de gerst lijkt goed te worden. DLV-er Bakker: "De gerst belooft wel wat, maar het wordt geen topper". Piantuien Van de piantuien was begin deze week bijna de helft van het land. De goede prijzen hebben mede voor deze vroege oogst gezorgd. De aan voer komt nog niet in de problemen, zo meldt een verwerker afgelopen dinsdag. "Als het maandagnacht niet had geregend was dinsdag op geraapt wat zaterdag gerooid is. Maandag was er wat zon en waaide het behoorlijk, toen is het flink op gedroogd. Maar door de regen ging dat dus niet door. Als het de hele week slecht blijft komen we volgen de week (in augustus) wel krap te zitten". De kwaliteit van de uien heeft nog weinig geleden. Wel is hier en daar door hagel de huid van de ui be schadigd, waardoor een invalspoort voor de koprotschimmel ontstaat Aaardappelen Late gewassen zoals aardappelen en suikerbieten hebben nog weinig last van de regen, op enkele lage plekken na. De bestrijding van phy- tophthora in aardappelen wordt wel een probleem. De weersomstandig heden voor deze schimmel zijn gunstig, terwijl het gewas vaak niet eens droog genoeg is-om te spuiten. Inschakelen van het vliegtuig heeft dan ook geen zin. Als het spuitsche- ma niet aangehouden kan worden is het verstandig een cymoxanil- VERVOLG OP PAGINA 3 De groep boeren die actie voert te gen de betaling van de Landbouw schapsheffing ('groep Kik'), heeft haar actie opgeschort. Reden hier voor is dat de actievoerders niet wil len "dat de individuele ondernemer slachtoffer wordt van hun actie". De groep heeft een en ander woensdag jl. per brief kenbaar ge maakt aan de voorzitters van Land bouwschap. 3 CLO, KNBTB. CBTB en KNLC. Ondanks de opschorting van de ac tie blijven de eisen en grieven ge handhaafd, aldus de brief. De actiegroep pleit onder meer voor een fundamentele discussie binnen de 3 CLO over de toekomst van de landbouw en het bijbehorende be leid. Andere actiepunten zijn: secto rale belangenbehartiging, één landbouworganisatie, en opheffing van het Landbouwschap. Het Landbouwschap heeft meege deeld dat 2.380 heffingsplichtigen hun heffing niet betaald hebben. Volgens de actiegroep toont dat aan dat er grote onvrede bestaat over het door het schap gevoerde beleid. De actievoerende boeren verwijten het Landbouwschap onder meer dat de sectoren hun wensen niet ver woord krijgen bij de minister, en dat de politiek totaal niet begrijpt wat er in de boerenpraktijk aan de hand is. Daaruit blijkt dat de belangenbehar tiging zoals dat op de huidige ma nier verloopt via het Landbouwschap niet werkt, zo me nen de actievoerders. De groep Kik adviseert haar 'medestanders' om, ingeval deze besluiten om alsnog de heffing te betalen, in ieder geval niet de aanmaning van f 7,50 te betalen. bevattend middel toe te dienen, zo als Topper, Aviso-C of Turbat, advi seert de bedrijfsdeskundige van de DLV. "Bij te lange intervallen kan men beter naar een curatief middel grijpen en preventieve middelen als Maneb-tin of Shirlan in de kast laten staan". Bij de pootaardappelen is het de rhizoctonia-schimmel die voor pro blemen zorgt, aldus districtmanager Zuid A. Maljaars van de NAK Goes. "In de meeste gevallen is het loof vernietigd door klappen gevolgd door spuiten. In verband met de rhi- zoctonia verdient loof plukken de voorkeur, al heeft ook deze metho de zijn bewaren. Op een aantal per celen zien we nu rhizoctonia, en dat kan heel vervelende gevolgen hebben". Een ander probleem in het pootgoed is hergroei. Percelen die vrij vroeg zijn doodgespoten hebben hier geen last van, maar dit is wel het geval als het doodspuiten vlak voor de re gen heeft plaatsgevonden. Het fris se groen dat weer ontstaat is aantrekkelijk voor luizen, zodat er dus op het eind van de teelt nog een virusbesmetting kan plaatsvinden. Deels gerooide piantuien bij 's-Gravenpolder (foto Peter Huls).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1