ZMO is halverwege Opbouw "Laten wij de eeuwige wetten van handelsvrijheid niet verloochenen" Qrganisatienieuws Den Zeeuwschen Landbouw berichten Geschiedenis van de ZLM ZMO benoemt nieuw hoofd administratie en beheer 7 VRIJDAG 16 JULI 1993 Op 1 december 1992 besloten de Geldersche Mij, het Utrechts Land bouw Genootschap en de Zuidelijke Landbouw Maatschappij tot inte gratie en fusie, dit laatste op langere termijn. Per 1 januari 1994 zal de nieuw opgerichte landbouwmaat- schappij Zuid Midden Oost (ZMO) als operationele organisatie van start gaan. In de tussentijd wordt hard gewerkt om de nieuwe organi satie op te bouwen en gestalte te geven. Nu dit proces halverwege is, kan een tussenbalans worden op gemaakt. Zoals bekend wordt de integratie van de drie landbouworganisaties projectmatig uitgevoerd. Dat bete kent dat werkgroepen de fusie per onderdeel uitwerken. In het hierna volgende overzicht is aangegeven welke werkgroepen en subwerk groepen ingesteld zijn en hoever ze gevorderd zijn met hun werk zaamheden. Werkgroep integratie en fusie Deze werkgroep behandelt de juridi sche, vermogensrechtelijke en fisca le aspecten van de fusie en wordt gevormd door het bestuur van de ZMO. De juridische aspecten blijken lastig, onder andere vanwege de verschil len in structuur per organisatia Ver sneld aansturen op een volledige juridische fusie wordt daarom steeds aantrekkelijker. Werkgroep horizontale organisatie Deze werkgroep behandelt de sa- menstelling van bestuur, afdelingen, kringen, commissie, vrouwen en jongeren. Het functioneren en de opzet van het toekomstige ZMO bestuur is grotendeels geregeld. Het voorlopige bestuur fungeert gedu rende 1993 of zoveel langer of kor ter als nodig is. De afzonderlijke hoofdbesturen dienen gedurende 1993 als ledenraad. Het formeren van afdelingen en kringen is volop aan de gang. Veel moet nog geregeld worden. De wij ze van ondersteuning van afdelin gen en kringen zal dit najaar alle aandacht krijgen. Dit is een concre te taak voor de benoemde provin ciale (adj.-) secretarissen. Voor de takdoorsnijdende commis sies, die dus niet gebonden zijn aan één sector, zijn aparte werkgroepjes ingesteld. Subwerkgroep grondgebruik: heeft inmiddels een opdracht ontvangen. Subwerkgroep jongeren en vrou wen: is bezig een plan van aanpak op te stellen, waarover met de jon gerenorganisaties van Gelderland, Utrecht, Brabant en Zeeland zal worden gesproken. Ook met de agrarische vrouwen zullen gesprek ken plaatsvinden. Werkgroep verticale organisatie (sectorcommissies): rapport is afge rond en voorgelegd aan de sector commissies van de drie organisaties, die als klankbordgroe pen functioneren. Voordracht voor benoeming commissievoorzitters is klaar. Werkgroep financiën: deze werk groep gaat functioneren zodra het hoofd administratie/beheer be noemd en in dienst is, hetgeen op korte termijn te verwachten is. Werkgroep personeelszaken: de functieomschrijvingen van alle per soneelsleden zijn inmiddels vast gesteld. De voornemens tot benoeming zijn voor het grootste deel aan de medewerk(st)ers be kend gemaakt. Daarmee is een van de belangrijkste stappen in de inte gratie gedaan. Ook het sociaal plan en de sala risstructuur zijn door het bestuur vastgesteld. De secundaire arbeids voorwaarden zullen de komende tijd besproken worden. Werkgroep huisvesting en beheer: het huurcontract met Agro Bedrijfs Technologisch Centrum op het Agrobusinesspark in Wageningen is getekend. Per 1 september a.s. zul len de Geldersche Mij en het bestuur van de ZMO hun intrek ne men in het BTC. Met de gemeente Wageningen is een voorlopig ak koord gesloten betreffende een per ceel bouwgrond op het Agrobusinesspark. Zodra het besluit tot bouw genomen is - dit na raad pleging van de drie hoofdbesturen - zal de commissie bouwbegeleiding gaan fungeren. In hoeverre combi natie met het accountantskantoor ACG/ZLM mogelijk is, is nog onder werp van overleg. Met het zoeken van nieuwe kan toorruimte in Noord-Brabant is een begin gemaakt. Gezocht wordt in eerste instantie in de regio- Waalwijk. Werkgroep ledenblad: het bestuur De heer G.A.D.M. van Dongen uit Nieuwleusen (46) is benoemd tot hoofd administratie en beheer van de ZMO. Hij treedt op 9 augustus a.s. in dienst. Van Dongen is afkom stig van Agra-Data, waar hij con troller is. Hij is de eerste functionaris die rechtstreeks bij de ZMO in dienst komt. Hij krijgt de leiding van de ad ministratie en gaat functioneren als financieel manager van de ZMO. De van de ZMO is in bespreking met de Stichting CLO-pers over de opzet van het eigen ledenblad en de rela tie met het CLO-weekblad Oogst. Het overleg is nog onvoldoende ge vorderd om reeds een concreet plan te kunnen uitwerken. Het bestuur heeft besloten een nieuw logo voor de ZMO te laten ontwerpen. Bij het opmaken van de tussenba lans kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van het integratie- besluit op onderdelen op schema ligt en op enkele andere onderdelen achterstand heeft opgelopen. Deze moet in de komende maanden wor den weggewerkt. Er moet hard ge werkt worden om de ZMO per 1 januari a.s. operationeel van start te kunnen laten. Een onmogelijke op gave is dat zeker niet. automatisering, het interne beheer en het ondersteunend secretariaat komen onder zijn leiding te staan. Ook zal hij onder verantwoordelijk heid van de algemeen secretaris de personeelszaken binnen de ZMO gaan behartigen. De heer Van Dongen gaat werken vanuit het hoofdkantoor van de ZMO, dat per 1 september a.s. voor lopig in het Agro BTC-gebouw in Wageningen gevestigd wordt. Op 23 Juli 1878 werd het 35-jarig bestaan opzettelijk her dacht. Het 25e en 30-jarige was gepasseerd. De voorzitter gaf een historisch overzicht van de lotgevallen en werkzaamheden der Maatschappij. De Commis saris der Koningin dhr. Six en de leden van Gedeputeerde Staten Snouck Hurgronje en Lam- brechtsen woonden de vergade ring bij. Er wordt bij deze gelegenheid op Walcheren een groote maaiwedstrijd gehouden. Mr. Vis, die zelf ongesteld is, heeft zijn geheelen tarweoogst daarvoor beschikbaar gesteld. Op Moolenbaix onder Grijpsker- ke 29, 30 en 31 Juli zou zij ge houden worden. G.J. v.d. Bosch, G. Harisson, J. Breebaart Kz., zijn keurmeesters. Voor de ge wone tentoonstelling treffen wij onder de keurmeesters aan man nen als Blindenborch van Cort- gene, J. Peper van Aagtekerke, P. Duvekot van Middelburg, C.M. Verhulst Nieuwland, P. Prouwer Az., G. Bom, J. Krijger, J. Besuij- en en voor de zuivelbereiding eenige dames. V. d. Minne bespreekt nu de vraag omtrent oprichting van suikerfabrieken in Zeeland in ver band met het vervallen der mee krapcultuur. Wat te doen, zoo vraagt men, met de meestoven? Den Zeeuwschen bodem acht hij zeer geschikt voor bietenbouw, maar water ontbreekt voor een fabriek en de meestoven voor fa brieken in te richten zou te veel kosten bovendien. Beter is dat men zich coöperatief vereenigt b.v. 100 boeren met ieder f 3000,-, dat kan leiden tot een goed resultaat zooals b.v. te Vau- geard. Kakebeeke vraagt of de stoven niet voor voorbereidende bewerking dienst kunnen doen. V. d. Minne gelooft dat niet. Een commissie van onderzoek naar deze hoogst belangrijke aangele genheid wordt ingesteld. Een ander punt van bespreking was of men door kruising met het Noord-Duitsche paardenras betere paarden voor den land bouw kreeg, dan wel meer voor den handel? Men zal zich herin neren hoe toen in onze provincie de Oldenburgers voor sjees en tilbury als rijpaard werden ge- in onze serie over de eerste 80 jaar van de ZLM zijn we aangeko men in 1878. De ZLM bestaat 35 jaar. De cri sis in de landbouw dient zich aan. Het hoofd bestuur roept de leden op schouder aan schou der te blijven staan. Ook deze aflevering is ont leend aan de jubileum rede, die de voorzitter bij het 80-jarig bestaan in 1923 uitsprak. bruikt. De paardenfokkerij begon meer en meer ernstige aandacht tot zich te trekken. De Holland- sche Maatschappij had jaarlijks haar Haarlemsche paardenlote- rijen, maar zij wilden nu eens een internationale tentoonstel ling van paarden en vroeg aan de regeering f 30.000,- daarvoor, en wilde dat de Z.L.M. daaraan adhaesie zou betuigen, terwijl zij een commissie van 50 tot 100 leden wilde benoemen en aan ons ook opgave van eenige per sonen vroeg. De heer Snijders - Secretaris - G.J van den Bosch speelde een voorname rol in de ZLM. Hij was de derde directeur van het Landbouwbedrijf Wilhe/minapo/der. vond dat heel kras, en meende, dat de Holl. Mij dat maar deed om haar loterijen eens af te wis selen, maar dat zij dat doen moest op eigen kosten. Zij heeft leden genoeg. Het is alsof onze Secretaris jaloersch is uitgeval len. Maar Mr. Vis meent, dat wij toch Holland beleefd moeten be handelen en daarom zal men maar een paar namen opgeven, gelijk gevraagd is. Na 1877 is er een daling van prijzen van landbouwproducten gekomen, waarop Pické ook reeds wees, die voortging. Er werd meer van de landbouwers gevraagd. Een moeilijke tijd brak aan. Meekrapcultuur te niet en nog niet vervangen door een ae- quivalent, belastingen gestegen, concurrentie grooter. Indische baten hielpen ons land niet meer. Men vroeg reeds aar zelend naar protectia "Laten wij ons niet laten verlokken de eeu wige wetten van handelsvrijheid te verloochenen" aldus de Voor zitter. Met het woord "eeuwig' was men grif in die dagen. Ma- riet vond stalmest eeuwig de factor voor vruchtbaar houden van onze bodem. Pické vond de handelsvrijheid een sequeel van eeuwige wetten! Hoe kort kan een menschelijk geziene en gedachte eeuwigheid duren! Alsof in het stoffelijke, waarin alles wisselt, ooit van het eeuwige sprake kan zijn. Gelukkig, dat de leden der Z.L.M. zich bewust waren van de ko mende moeilijke tijden en zich nauw aaneensloten. De vergade ringen werden drukker bezocht. Thans bedankt men tengevolge van de malaise. Neemt een voor beeld aan de jaren van den crisis na 1877, en wekt Uw collega's op allen zich te scharen als een man met U rondom het nimmer verbleekend vaandel der Z.L.M., hetwelk ook nu nog Zeelands frissche kleuren toont! Mr. Vis beleefde de malaise niet in haar eigen vorm. Hij ging heen, die trouwe steun der Z.L.M. Die ijverige Voorzitter van Walcheren, die bezield was met een gezond idealisme en begif tigd met een vooruitzienden blik aan wetenschap practische ken nis zoo gunstig paarda

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 7