Begeleidingscommissies DLV functioneren vaak niet KNLC de aaltjesbestrijder bij uitstek Diergezondheidszorg Naar één organisatie voor praktijkonderzoek akkerbouw Organisatietop stuurt teveel aan Geslaagden AOC Nieuwe lichting Delftse tuinbouwingenieurs 'geveild' Meer leerlingen in landbouwonderwijs De gedachten over de Dienst Land bouw Voorlichting (DLV) verschillen per sector. Er bestaat wel over het algemeen onvrede over de aanstu ring van de DLV. De top van de or ganisatie bepaalt teveel het beleid. Het landbouwbedrijfsleven wil graag meer mee beslissen via de begeleidingscommissies en de sec torraden. De Afdeling Akkerbouw, de Commissie Bloemen-/Groente- teelt en de Commissie Fruitteelt van het KNLC denken dat daar nog het een en ander valt te verbeteren. Binnen de Centrale Landbouw Or ganisaties (CLO) zijn de verschillen de onderdelen van het landbouw kennissysteem volop in discussie. De overheid trekt zich (financieel) steeds verder terug en laat het be drijfsleven de keus bepaalde activi teiten op het gebied van onderzoek, voorlichting en onderwijs over te nemen. De CLO wegen af welke ac tiviteiten nog gewenst zijn en dus behouden moeten worden. Tevens is vervolgens de invulling van de ac tiviteit van belang. De Afdeling Ak kerbouw, de Commissie Bloemen-/Groenteteelt, de Commis sie Fruitteelt en de Commissie Bloembollen van het KNLC bogen zich over de (toekomstige) DLV. Voorlichtingsmarkt De Afdeling en de Commissies zien allemaal het belang van voorlichting in. Iedere boer of tuinder moet over Aan het A.O.C.-Zeeland e.o.te Goes zijn de volgende leerlingen geslaagd: Beginnend beroepsbeoefenaar plan tenteelt: Rudy Baas, Ritthem; Harold Boot, Burgh-Haamstede; André van Dam me, Haamstede; Sjaak Fase, Poort vliet; Bert van Halum, Oud-Vossemeer; Corné Jacobs, Steenbergen; Adrie Lindhout, Poort vliet; Martin van der Maas, Geers- dijk; Anton Meeuwissen, St. Maartensdijk; Bart Moeliker, Som- melsdijk; Theo Neeskens, Schore; André Vermue, Hulst. Groenverzorging B: René Bosgra, Middelburg; Erik Mal- jaars, Tholen; Wim Ovaa, Zoutelan- de; Johan Arensman, Stad a.h. Haringvliet. voorlichting kunnen beschikken. De boeren en tuinders zullen zelf aan geven via de 'voorlichtingsmarkt' hoe groot het voorlichtingsapparaat van de DLV kan zijn. De Afdeling Akkerbouw vindt het belangrijk dat de voorlichter die de boer op gaat alle aspecten van de plantenteelt kent. De voorlichter moet specialist zijn op het gebied van de akkerbouw, met andere woorden kennis hebben van alle ak kerbouwgewassen. De Commissie Bloemen-/Groente- teelt wil het voorlichtingspakket zo breed mogelijk. De tuinder wil zowel generalisten als specialisten. Dit geldt volgens de Commissie Bloem bollen ook voor haar sector. De Commissie Fruitteelt geeft de voorlichting de taak om het kennis niveau hoog te houden in haar sec tor. Daarom vindt deze Commissie groepsvoorlichting minstens net zo belangrijk als individuele voorlich ting. Ze wil dan ook een goede ver deling tussen collectieve en individuele financiering. Profijt Uiteindelijk draagt het bedrijfsleven 50 procent bij in de financiering van de DLV. In een eerder stadium heeft het bedrijfsleven aangegeven die 50 procent te willen verdelen in in ieder geval 15 procent collectief en 15 procent op basis van het profijtbe ginsel (wie profiteert betaalt). Het is aan elke sector zelf hoe ze de overi ge 20 procent invult. Bij het KNLC gaat de voorkeur uit naar het profijt beginsel. De Commissie Fruitteelt maakt nog geen keus, de Bloembol lencommissie en de Commissie Bloemen-/Groenteteelt wensen het merendeel van de bijdrage van het bedrijfsleven via het profijtbeginsel op te brengen. De Afdeling Akker bouw wil voor haar sector zelfs de 15 procent uit collectieve middelen ter discussie stellen, om zo de totale bijdrage van het bedrijfsleven via het profijtbeginsel te financieren. Begeleidingscommissies Het bedrijfsleven zou zelf aan moe ten kunnen geven welke voorlich ting ze nodig heeft. Via begeleidingscommissies, sectorra den en de adviescommissie (van onder naar boven) behoren binnen de DLV geluiden vanuit de praktijk door de klinken. Over het algemeen bestaat de indruk dat dit onvoldoen de functioneert. Daarom bestaat de De kerverse tuinbouwingenieurs onder de veilingklok. Drieënvijftig Delftse tuinbouwinge nieurs zijn donderdag 8 juli via de klok van groenteveiling Westland te De Lier 'geveild'. Het is voor het eerst dat de Agrarische Hogeschool Delft per afmijnsysteem afgestu deerden van de felbegeerde inge nieurstitel voorziet. Met deze éénmalige veiling hopen de afgestudeerden dat de interesse van het bedrijfsleven voor de Delft se ingenieurs toeneemt. Volgens de kersverse ingenieurs is namelijk hun arbeidsmarkt beneden peil, net zo- behoefte om meer invloed op het beleid uit te kunnen oefenen dan nu het geval is met de begeleidings commissies. De Commissie Bloembollen heeft wel positieve ervaringen met de be geleidingscommissies in haar sec tor. De Commissie Fruitteelt denkt dat bij de fruitteelt de begeleidings commissies (bij de fruittelt klank bordgroepen genoemd) nog niet voldoende tijd hebben gehad om uit de verf te komen en geeft ze daar om nog het voordeel van de twijfel. De klankbordgroepen en de sector raad dienen wel beter contact met de fruittelers te houden. De Afdeling Akkerbouw en de Com missie Bloemen-/Groenteteelt willen meer het beleid bij de DLV kunnen aansturen via de begeleidingscom missies en de sectorraden. "De aansturing van bovenaf is te sterk. Een groot deel van het beleid is al door de top van de organisatie be paald, waardoor de praktijk nu on voldoende kan meesturen in het beleid bij de DLV," aldus de Afdeling Akkerbouw. De DLV kan niet eenduidig opereren bij alle sectoren. Daarvoor verschil len de wensen met betrekking tot de voorlichting te sterk per sector. De DLV moet toch haar strategie kunnen bepalen om als dienst enige toekomst te kunnen hebben. Enige inspraak in het beleid door de ge bruikers van de dienst, de prakti sche boeren en tuinders, kan helpen die toekomst te garanderen. Geert Pinxterhuis Het landbouwonderwijs verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het_ aantal leerlingen stijgt. De Afdeling Akkerbouw van het KNLC wil hier aandacht voor vragen bij het minis terie van LNV. Het ministerie wil na melijk bij de financiering geen rekening houden met de toename van het aantal leerlingen. "Meer leerlingen vraagt uiteraard om een hogere financiering. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen houdt daar ook rekening mee, dus zou LNV dat ook moeten doen", al dus de Afdeling. Er is voor gekozen om het landbouw onderwijs onder het ministerie van LNV te laten blijven en niet on der Onderwijs en Wetenschappen te plaatsen. "Dat was de keuze van ons, maar ook de keuze van LNV. Het ministerie van LNV kan zich nu niet aan de consequentie onttrek ken", meent de Afdeling. De Afde ling vindt dat het landbouwonderwijs onder het mi nisterie van LNV moet blijven. mm Afgelopen dinsdag bood de pro jectgroep diergezondheid in be weging het rapport 'De toekomst van de diergezond heidszorg, wie zal het een zorg zijn' aan aan minister Bukman en staatssecretaris Gabor. Volgens het rapport is een drastische bijstelling van het beleid op het gebied van de gezondheidszorg noodzakelijk. Vergeten Ik ben van mening, dat eerst het gedrag van de individuele onder nemer op dit gebied maar eens verbeterd moet worden. Als er in Nederland blaasjesziekte uit breekt en de grenzen worden dicht gegooid, schreeuwt ieder een moord en brand. Echter zo gauw de ziekte achter de rug is, lijkt iedereen het alweer verge ten. Voor extra eisen bij export, zoals bloedonderzoek, is geen draagvlak. Althans, er gaan var kens de grens over waarvan geen bloed is getapt. Trouwens, nu er geen EG-binnengrenzen meer zijn weet waarschijnlijk ook niemand meer hoeveel varkens de 'grens' overgaan. Het opheffen van de EG- binnengrenzen heeft grote voor delen, maar op het gebied van de dierziektebestrijding is het een nadeel. Nu liggen de gren zen om het individuele bedrijf. Ook de verantwoordelijkheid ligt bij de individuele ondernemer. Helaas blijken vele individuen de ze verantwoordelijkheid niet aan te kunnen. Dit geldt zowel voor individuele veehouders, maar ook voor handelaren en slachte rijen etc. Als exportland van ook levend vee leven wij in Nederland in een glazen huis. Het buitenland zal iedere mogelijkheid aangrijpen om onze export te belemmeren. Is het niet vanwege legitieme ge zondheidsredenen, dan wel om markttechnische redenen. Geen plaats Nu kunnen we netjes via Brussel of stoer via gerechtelijke proce dures proberen dit te voorko men, maar de meest effectieve oplossing is heel simpel: geef het buitenland geen kans door in Nederland orde op zaken te stellen. De Nederlandse veehouderij zal moeten voldoen aan de hoogste gezondheidsstatus en zal de (buitenlandse) afnemers extra garanties moeten geven. Voor iedere individuele ondernemer die hieraan niet meewerkt is in de toekomst geen plaats meer. Immers hij of zij berokkent zijn of haar collegae een schade die on telbare malen groter is dan het eigen gewin. In de toekomst zul len we toe moeten naar een soort systeem van erkenningen en certificeringen van bedrijven in de gehele kolom van veehouder-handel-slachterij. Bij het opzetten van zo'n systeem hebben we waarschijn lijk de overheid nodig. Daarom moet de overheid zich niet al te gemakkelijk terug trekken op het gebied van de diergezondheids zorg, ook al ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de indi viduele ondernemer. Willem Koops. De Afdeling Akkerbouw van het KNLC steunt de plannen om te ko men tot een krachtenbundeling in het praktijkonderzoek akkerbouw en vollegrondsgroente. In meerder heid hebben de voorzitters en direc teuren van de Regionale Onderzoekscentra (ROC's) de inten tie uitgesproken om tot één organi satie voor het praktijkonderzoek te komen. De Stichting Proefboerderijen Noor delijke Akkerbouw (SPNA) en de Stichting Interprovinciaal Onder zoekscentrum voor de akkerbouw en de groenten in de vollegrond op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost en Noordoost Neder land (SIO) staan niet achter de plan nen. Omdat volgens de meerderheid ook de financiering landelijk moet gaan plaastvinden, vrezen deze stichtingen dat dit ten koste van hun eigen financiering zal gaan. Het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij en het Land bouwschap moeten de plannen nu verder uitwerken. De Afdeling Ak kerbouw hoopt dat het snel lukt de landelijke organisatie op de rails te zetten. "Doen we dat niet, dan ra ken we steeds verder achterop ten opzichte van de andere sectoren. Dat gaat ten koste van ons onder zoek. "De Afdeling hoopt tevens dat het mogelijk is de SPNA en de SIO alsnog bij de plannen te be trekken. als de markt voor groente, fruit- en sierteeltprodukten. Toch klagen de Delftse afgestudeer den niet. Veel gaan als halffabrikaat naar de Landbouwuniversiteit Wa- geningen. Vijf ingenieurs worden als 'klasse-1 produkt' geëxporteerd. Een tiental 'tuinbouwers' begint een eigen bedrijf en een enkele gaat het vaderland dienen. Sommigen hebben een baan en de overige afgestudeer den zoeken nog een functie. De veiling is naar alle tevredenheid verlopen: Niemand draaide door! Tel. 01102-47911* D.J. VAN DER HAVE B.V. 4420 AA KAPELLE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 5