Erfpacht als financieringsbron Vervroegde afschrijvingen milieu-investeringen Cebeco-Handelsraad groepeert afzet akker- en tuinbouw Sociaal oriomisc Voorlichting Toch milieuprijs Zeeuwse waterschappen Omzetgroei Bloemenveiling ZLM 4 Groenbemesterswijzer VRIJDAG 16 JULI 1993 In mijn laatste artikel (van 2 april j.l.) ben ik ingegaan op het begrip erfpacht. Wat is erfpacht en hoe wordt één en ander berekend. In dit artikel ga ik in op de mogelijkheid van erfpacht als financieringsbron bij aankoop van grond. Uitgangspunten: aankoop van 10 ha grond voor f 30.000,-/ha. Er is geen eigen geld en er behoeft geen uitbreiding van rekening courantkrediet plaats te vinden. Aankoop zonder belegger Aankoop 10 ha f 30.000,- f 300.000,- Bij: Transportakte incl. BTW f 2.673,- Kadastraal recht incl. BTW f 418,- Vrijstelling overdrachtsbelasting f 250,- Hypotheekakte Kadastraal recht Inschrijving akte etc. Afsluitprovisie bank 0,5% Te financieren Extra financieringslasten in het eerste jaar Betaalde rente: 7,5% Per ha f 1.337,- f 960,- f 240,- f 23.057, f 2.306, U betaalt Bij: Overdrachtsbelasting (blooteigendom) Transportakte incl. BTW f 2.250, Kadastraal recht incl. BTW f 371, Vrijstelling overdrachtsbelasting f 250, Hypotheekakte Kadastraal recht Inschrijving akte etc. Afsluitprovisie belegger Afsluitprovisie bank 0,5% Te financieren Extra lasten in het eerste jaar Betaalde rente: 7,5% Canon: 5,5% f 210.000,- Afschrijving 30% in 39 jaar f 753, f 188, f 240, f 90.000, f 3.000, f 2.871, 1.181,- p.m. 500,- Cebeco-Handelsraad groepeert per 1 augustus a.s. het merendeel van zijn activiteiten op het gebied van afzet van akker- en tuinbouwpro- dukten. Directeur van deze groep wordt M.C. Poelie, nu nog directeur van de op te heffen afdeling Con cernontwikkeling. In de groep zijn ondergebracht de (deelnemingen in de) werkmaat schappijen Cebeco Granen B.V., Pie- ter Bos Kampen B.V., Grobeka B.V., Asegro v.o.f., Nesbic Agritech 2000 B.V. en Cebeco Horti Trade B.V. Nieu we activiteiten op het gebied van de afzet van akker- en tuinbouwpro- dukten zullen er ook in worden on dergebracht. De nieuwe groep behoort tot de hoofdgroep Collectie, bewerking en handel. Cebeco-Handelsraad richt zich bin nen de drie hoofdgroepen (Toeleve ring, Collectie, bewerking en handel en Voedingsmiddelen) steeds meer op een structuur van groepen waar in de werkmaatschappijen worden ondergebracht. Met de bundeling is Totaal extra lasten Per ha 21.174, 2.117, Afschrijving zijn kosten maar geen uitgaven; dit drukt het fiscaal inko men. Bij een belastingtarief van 50% is de besparing f 7.754,-. 3.341,- 2.537, 1.550, Totaal extra lasten zijn dan Per ha f 20.020, f 2.002, f 307.428,- Aankoop met erfpacht U wenst dezelfde 10 ha grond aan te kopen voor dezelfde prijs. U neemt echter een belegger in de arm die de grond, na aankoop door u, weer van u koopt. Dit gebeurt meestal in één transaktie, maar dit is vanzelfsprekend niet noodzakelijk. In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat dit in één transactie plaatsvindt. Deze belegger betaalt u bijvoorbeeld 70% van de prijs die u heeft betaald voor de grond. De resterende 30% kan worden afgeschreven. Daarnaast kunt u eventueel vrijstelling van overdrachtsbelasting claimen, de belegger kan dit meestal niet. Hij zal de te betalen overdrachtsbelasting aan u door berekenen. Indien uzelf wel overdrachtsbelasting moet betalen en de trans actie met een belegger vindt gelijktijdig plaats of binnen 3 maanden dan behoeft de belegger geen overdrachtsbelasting te betalen en dus ook niet aan u door te berekenen. De contractduur van het erfpachtcontract is 39 jaar. De canon bedraagt 5,5%. Aankoopprijs ondernemer f 300.000,- Belegger betaalt 70% (transactiesom) f 210.000,- Wat verder van belang kan zijn Bij sommige beleggers bestaat de mogelijkheid om de grond na verloop van tijd terug te kopen. In het kader van de vermogensbelasting wordt er over het erfpachtrecht vermogensbelasting geheven. De hoogte is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en de te betalen canon. Bij over lijden van de ondernemer (de erfpachter) dan wel van de partner, komt het erfpachtrecht in de boedel. Dit behoeft echter gezien de waarderingen geen gevolgen te hebben. Wel kan contractueel zijn vastgelegd dat van het te rugkooprecht gebruik kan worden gemaakt. Bij bedrijfsoverdracht kan het erfpachtcontract voor de boekwaarde (is koopsom minus transactiesom minus jaarlijkse afschrijving) worden over gedragen. Conclusie Het totaal te financieren bedrag bij financiering met erfpacht is beduidend lager dan bij aankoop zonder erfpacht. Een kanttekening hierbij is wel dat banken niet of nauwelijks bereid zijn om op basis van erfpacht te financie ren. Verder blijkt dat de lasten per ha weliswaar lager zijn, maar dat het vesrchil tussen met en zonder erfpacht financieren, indien alle kosten bij el kaar worden geteld, niet ver uiteen lopen. Echter, het verschil kan net groot genoeg zijn om de eventueel grondaankoop door te laten gaan. Getracht is in het bovenstaande u een indruk te geven van aandachtspun ten bij grondaankoop met en zonder erfpacht. Gezien de veelheid van deze aandachtspunten is het niet mogelijk om alle punten inzake dit soort finan cieren in dit artikel te bespreken. In individuele gevallen is het noodzakelijk dat u u goed en volledig laat voorlichten. Vanzelfsprekend kunt u hiervoor een beroep op de SEV doen. Toine de Bakker Sociaal economisch voorlichter Voor de Milieuprijs Zeeuwse Water schappen bestaat, na wijziging van de inschrijvingstermijn, toch vol doende belangstelling om de prijs vraag doorgang te kunnen laten vinden. Aanvankelijk leken de Zeeuwse MBO- en HBO-scholen weinig te zien in de milieuprijs t.w.v. f 2.500,—. Uit een telefonische en quête die de waterschapsbond in stelde, bleek dat het geplande tijdpad voor de uitvoering van de opdrachten als te krap werd ervaren. Nu besloten is de sluitingsdatum voor de inzendingen vast te stellen op 11 maart 1994 zien diverse scholen, w.o. het Agrarisch Oplei dingscentrum Zeeland in Kapelle, het Scaldis College te Goes en de Hogeschool Zeeland te Vlissingen, kans de prijsvraag op te nemen in het lesprogramma voor het cursus jaar 1993-1994. Het thema van de milieuprijs is het verbeteren van de waterkwaliteit. De deelnemers kunnen kiezen uit zes gerichte of een vrije opdracht. Oeverinrichting, verbetering van de waterkwaliteit, recreatief medege bruik, vermesting, buffering van zoet water en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal zijn onder werpen die de leerlingen kunnen uit werken. Deelname Tot 15 oktober kunnen deelnemers het aanmeldingsformulier inleveren bij het secretariaat van de Zeeuwse Waterschapsbond. In juni 1994 zal bekend gemaakt worden wie de prijs in de wacht sleept. f 97.552,- f 7.316, f 11.550,- f 2.308, de afzet van akker- en tuinbouwpro- dukten op dezelfde wijze gestructu reerd als de activiteiten binnen verscheidene andere groepen van Cebeco-Handelsraad, zoals Cebeco Landbouw Zaden Groep B.V. en Ce beco Meat Products B.V. Internationale Zaken Per 1 juli heeft Cebeco-Handelsraad de afdeling Internationale Zaken op gericht. Tot het werkterrein van de ze afdeling behoren onder meer (inter-)nationale politieke en secto rale vertegenwoordigingen en ver kenningen. Tot adjunct-directeur van deze afdeling is benoemd ir. N.M. Knottnerus. Deze had dezelfde functie bij de af deling Concernontwikkeling, die per 1 augustus a.s. wordt opgeheven. Tot het werkterrein van deze afde ling behoorden marktverkenningen, ontwikkeling van nieuwe activitei ten en (inter-)nationale politieke en sectorale vertegenwoordigingen. Genoemde taken zijn inmiddels de centraal ondergebracht. In het eerste half jaar van 1993 heeft Bloemenveiling Holland een omzetgroei van 2% gerealiseerd. Deze groei kwam voornamelijk op het conto van de planten, die in ver gelijking met het eerste half jaar van 1992 met 6,5% in omzet groeiden. De snijbloemen deden het aanmer kelijk minder goed, met een vrijwel gelijk blijvende omzet. De omzet bij troschrysanten daalde met bijna twee miljoen gulden, die bij trosan- jers met vier miljoen gulden en die bij Freesia met vijf miljoen gulden. Opvallend goed uit de bus kwam de omzetontwikkeling bij de rozen (grootbloemig, kleinbloemig en tros). Bij een volumegroei van zo'n 9% en iets betere prijzen steeg de omzet met negen miljoen gulden. Bij de planten scoorden vooral Begonia en Dracaena goed. Uitschieters in negatieve zin waren Anthurium en Ficus, die door een forse volumeda ling aan omzet in moesten leveren. De prijsvorming rond deze produk- ten was wel positief. De begroting van Bloemenveiling Holland gaat uit van een omzetgroei van 3% in 1993 en een winst van circa 4,5 miljoen gulden. Force Limagrain geeft dit jaar een Groenbemesterswijzer uit. Deze wij zer, bestemd voor iedereen die na de oogst een groenbemester wil gaan zaaien, bevat waardevolle in formatie over de crucifere stoppel- groenbemesters bladrammenas (Radical) en gele mosterd (Ultra en Emergo). Er wordt o.a. aandacht be steed aan tijdstip van inzaai en bestrijding van het bietecysteaaltje. Tevens is een teeltadvies opgeno men. De groenbemesterswijzer is gratis te bestellen bij Force Lima grain, tel. 038-550625. Sinds 1 september 1991 is de Re geling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen van kracht (Va- Mil-regeling). Dankzij de Va-Mil- regeling kunt u investeringskosten van een bedrijfsmiddel dat opgeno men is in de Milieulijst versneld ten laste van de winst brengen. Hoe snel, dat bepaalt u als ondernemer zelf. De totale investering kan, mits in gebruik genomen of betaald, zelfs al in het jaar van aanschaf volledig worden afgeschreven. Daardoor moet over dat jaar minder inkom stenbelasting of vennootschapsbe lasting worden betaald. Het gevolg hiervan is dat een liquiditeits- en een rentevoordeel ontstaat. De Algemene Rekenkamer becijfert de rendementsverbetering van de betrokken investeringen op 3,8%. Een verbetering die onvoldoende wordt geacht om bij het bedrijfsle ven een gedragsverandering te weeg te brengen. De Algemene Re kenkamer is dan ook zeer sceptisch over het nut van de fiscale faciliteit voor vervroegde afschrijving van mi lieuvriendelijke investeringen. De regering meent echter vraagte kens bij de becijfering van de Reken kamer te moeten zetten en meent dat de regeling meer rendement biedt dan 3,8%, terwijl toch ook het liquiditeitsvoordeel meegewogen moet worden. Zodra de regeling uit de aanloopfase is, verwacht de re gering een toenemend gebruik van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling kost de overheid tot nu toe echter veel minder dan het be drag dat ervoor begroot is. In de Milieulijst, zoals die nu geldt, staan de bedrijfsmiddelen omschre ven die op grond van de Aanwij zingsregeling Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen versneld ten laste van de winst kun nen worden gebracht. Enkele voor beelden van bedrijfsmiddelen die voor de agrarische bedrijfstak van betekenis zijn en die in de milieulijst voorkomen zijn: "groenlabel" stal- systemen, mechanische kunst meststrooier met afdraai-inrichting met elektronische afgifte-regeling en kantstrooi-inrichting, rijen-, stroken- en onderbladspuitmachi- nes, apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding, aardappelloof trekker of -klapper en aardappelloof brander. De volledige lijst is op onze kantoren verkrijgbaar. Een punt dat extra aandacht ver dient, is de melding. Voor elk be drijfsmiddel dat u vervroegd wilt afschrijven, moet een apart mel dingsformulier worden ingevuld. Het volledig ingevulde formulier moet, als het gaat om de aanschaf van een bedrijfsmiddel, binnen zes weken na het aangaan van de ver plichting zijn binnengekomen bij het bureau Va-Mil in Breda. Onze kantoren verstrekken u zono dig graag nadere informatie over de ze regeling. J. Spijk Accountant-Administratieconsulent

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 4