rtZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Sterk wisselende gehalten mineralen in graskuilen Runderen en schapen Veevoeders Slachtpluimveeprijzen Pluimveevlees stabiel Pluimvee en eieren Konijnen Eiermarkt vriendelijker Paarden 's-Hertogenbosch Veel varkens op komst Kaasnoteringen onveranderd Rundvleesprijzen onder druk Ongenoegen over varkensveiling Varkens Biggenprijzen Zwolle Leiden Den Bosc 09/07 12/07-13/07 14/07 SLACHTRUNDEREN - per kilo geslacht gewicht incl. btw (gegevens PPV) stieren super 9,20 9,75 9,25 stieren extra 8,35 8,80 8,70 stieren 1e kwaliteit 7,75 8,40 8,10 stieren 2e kwaliteit 7,35 7,60 7,35 stieren 3e kwaliteit 6,60 6,70 6,60 koeien super 9,60 10,50 10,10 koeien extra 8,60 8,75 8,30 koeien 1e kwaliteit 7,60 7,75 7,55 koeien 2e kwaliteit 6,75 6,75 6,65 koeien 3e kwaliteit 6,10 6,15 6,15 worstkoeien 5,90 5,75 5,90 GEBRUIKSRUNDEREN per stuk Melk/kalfkoe 1e soort 2450 2350 2500 Meikvaarzen 1e soort 1900 2200 2150 Kalfvaarzen 1e soort 2500 2400 2625 Guste koeien 1e soort 1850 2100 2000 Guste koeien 2e soort 1650 1700 1600 pinken 1650 1600 1750 graskalveren 1350 1300 1175 NUCHTERE KALVEREN per stuk Roodbonte stier extra 850 860 900 Roodbonte stier 1e kwaliteit 700 670 675 Roodbonte vaars 1e kwaliteit 475 460 610 Zwartbonte stier extra 625 620 715 Zwartbonte stier 1e kwaliteit 575 555 550 Zwartbonte vaars 1e kwaliteit 425 380 430 Vleesras stier extra 925 800 1000 Vleesras stier 1e kwaliteit 850 700 800 SCHAPEN EN LAMMEREN per kilo geslacht gewicht slachtschapen 4,25 3,40 slachtlam ooi tot 20 kg 6,50 slachtlam ooi vanaf 20 kg 5,50 slachtlam ram tot 22 kg 7,30 slachtlam ram vanaf 22 kg 7,00 zuiglammeren 9,25 7,75 weidelammeren (per stuk) 100 120 80 Coveco Encebe Nuka's Schapen TELERSPRIJZEN GOES per 1000 kg Weidehooi nieuw 150-165 Dijkhooi 120-135 Veldbeemd 70-80 Rood/rietzwenk 50-80 MENGVOEDERS voorlopig, volgens Lei, per 100 kg bij 8 ton in bulk, excl. btw wk 26 wk 27 Standaardbrok A 32,70 32,60 Rundveebrok A 36,40 36,30 Vleesstierenbrok I 38,40 38,20 Vleesstierenbrok II 36,50 36,30 Zeugenbrok drag. 0,97 39,50 39,20 Zeugenbrok drag 1,03 43,90 43,60 Babybiggenkorrel 64,20 63,80 Start/overgangskorrel 50,90 50,60 Vleesvarkensbrok 1,03 42,20 41,90 Vleesvarkensbrok 1,08 43,80 43,50 Slachtkuikenkorrel 59,40 59,20 Legmeel dd fase II 47,00 46,90 Noord Oost BOERDERIJPRODUKTEN (piek up/balen) Weidehooi 280 280 Veldbeemd 195 Eng. raaigr. 150 roodzwenk 140 150 tarwestro (nieuw) 160 155 gerstestro 165 160 snijmais (kuil) 90 90 INDUSTRIEPRODUKTEN bierbostel maisgluten aard. stoomschil (16% ds) aard. snippers 60 55-65 110-115 110-115 36 55 West 300 185 140 135 145 135 90 53 110-115 Zuid 285 190 145 145 155 165 90 50 110-115 35 57,50 De VHVP heeft voor de week vanaf 19 juli de volgende prijzen vast gesteld voor lebend slachtpluimvee in f /kg, incl. BTW doch excl. toeslagen. Slachtkuikens, lichte f 1,78-1,83 (minus 14 cent); id. zware f 1,73-1,78 (minus 10 cent), slacht- kippen, nuchter af-bedrijf met 2% korting: witte en bruin f 0,63-0,68 (minus 2 cent); slachtkuikenmoe- derdieren zwaarder dan 3.500 g. f 1,15-1,20 (minus 5 cent). Er was wat aanbod in Belgische slachtkuikens, wat mede door een teleurstellende ontwikkeling van de binnenlandse vraag leidde tot druk op de vrije prijzen. EIEREN gld per 100 stuks wit 52 gr 57 gr 62 gr Ven wk 28 5,80 6,25 7,40 ESB-veiling 13/07 7,25 7,75 8,41 bruin Ven wk 28 5,80 6,25 7,45 ESB-veiling 00/00 7,10 9,23 9,48 PLUIMVEE gld/kg gesl. gewicht, incl. btw. wk 27 wk 28 Slachtpluimvee vrije prijzen Lichte kippen wit 0,70 0,68 Zwaardere kippen bruin 0,73 0,68 Slachtk. moederdieren 1,23 1,23 Slachtkuiken licht 1,98 1,95 Slachtkuiken 1800 gr 1,98 1,86 Basiscontractprijs 1,62 1,62 Integratieprijs LEI 1,68 n.t.b. Eendagskuikens 0,565 n.t.b. basisprijs lev.gew. wk 27 wk 28 Enki 2,10 2,10 Wilko 1000 kg 2,10 2,10 Schatteman Hy-Belco 2,20 2,20 idem in Fr. Francs 8,60 8,60 Deinze 2,56 2,57 idem in Belg. Francs 47 47 Het marktbeeld voor pluimveevlees is stabiel. De omzet is goed, de prij zen bleven matig. Op de Barneveld- markt was de stemming voor direct beschikbare kuikens een stuk rusti ger, vanwege aflopende vraag. De prijzen vertoonden een dalende ten dens. De exporteurs van broedeie- ren van slachtrassen zijn somber over de vooruitzichten voor de ko mende weken. De eiermarkt is iets vriendelijker. Dins dag in Barneveld werden de eieren zelfs vlot verkocht. Ten opzichte van vorige week dinsdag werd circa f 0,50 per 100 stuks meer betaald; voor sommige soorten nog meer. De exporthandel kon deze verho ging waar maken. Er is duidelijk meer interesse voor levering naar landen buiten de EG en met name voor bruine eieren voor levering aan Hongkong. Daarnaast kwam ook Spanje in de markt. Verder is te merken dat er veel kippen af geslacht zijn. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 8 juli 90 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk, in cl. BTW. Luxe paarden f 2.750,- tot f 3.750,-; veulens f 450,- tot f 1.000,-; pony's f 750,- tot f 2.000,-; Shetlander pony's f 750,- tot f 1.500,-; slachtpaarden oud f 4,- tot f 5,40; slachtpaarden jong f 4,- tot f 5,20. Handel rede lijk, prijzen gelijk. De inkoopcombinaties van vleesvar kens noteren voor deze week onver anderd. De biggenprijzen staan nog steeds onder druk. In april waren er in de voornaamste varkensproduce- rende landen van de EG 1,4 miljoen 1,6%) meer varkens dan vorig jaar rond die tijd. In de periode april 1993 tot en met maart 1994 zal daardoor het totale aanbod toenemen met 2%. Dit komt overeen met bijna 3 miljoen vleesvarkens ofwel circa 260.000 ton varkensvlees. Bij de biggen en de varkens is er in de EG een stij ging van 1,8%. Het aantal gedekte zeugen (Belangrijk voor de toekom stige produktie) is met 1% toegeno men. Op grond hiervan verwacht het Produktschap Vee en Vlees dat de varkensprijs in het derde en vier de kwartaal van dit jaar nog lager zal liggen dan vorig jaar in die perio de en nauwelijks hoger dan momen teel (zie grafiek). De toename van het varkensaanbod wordt voorna melijk veroorzaakt door stijgingen in Frankrijk en Denemarken met respectievelijk 851.000 (5,3%) en 298.000 (0,4%) varkens. In ons land was het aantal vleesvarkens zwaarder dan 50 kg in april circa 3% lager dan vorig jaar. Ook de to tale omvang van de Nederlandse fokvarkensstapel is afgenomen (- 4%). Met name het aantal jonge, nog nooit gedekte zeugen daalde (- 52.000 stuks). Het aantal gedekte zeugen steeg echter met 2% tot bij na 1 miljoen dieren. In Italië en Bel gië nemen de varkensstapels af met respectievelijk 393.000 en 12.000 stuks. Vrijdag 9 juli bleven de noteringen voor de jonge kaas in Leeuwarden en Alkmaar gelijk aan die van de voorgaande week. De afzet in bin nenland en naar het buitenland blijft bevredigend, al zal stilaan de vakan tieperiode haar in vloed op de om zetten doen gevolgen. In de week tot 2 juli werd bij een ge schatte produktie van 11.625 ton 7.900 ton kaas uitgevoerd. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de produktie 11.444 ton en de uitvoer 7.750 ton. In de 4 weken van 9 mei tot 5 juni werd in het binnenland 16.529 ton kaas af geleverd, waarvan 1106 ton geïm porteerde kaas. In de overeenkomstige periode van vorig jaar werd 16.482 ton afgeleverd waarvan 1135 ton geïmporteerde kaas. Per 1 juli zijn de exportrestitu ties verlaagd. De uitvoer ligt wat ho ger dan vorig jaar. De officiële notering voor mager melkpoeder bestemd voor veevoe der werd met 3 cent verlaagd tot f 4,51 per kg. Handelsnoteringen, afname 2 tot 50 ton: Goudse kaas, merk F f 6,44 - f 6,55; merk HB f 6,51 - f 6,72; merk NH f 6,85 - f 6,98; Edammer bol merk F f 6,40 - f 6,48. Boerenkaas, marktnoterin- gen Goudse 16 kg tot f 8,90 extra en zware tot f 9,30. Ook in deze vakantieperiode blijkt het rundvlees moeilijk te verkopen. Maar omdaat het aanbod van slacht rijpe dieren aan de krappe kant was, kwam dit in de marktprijzen nog niet duidelijk tot uiting. Goede melk- en kalfkoeien werden goed verkocht. Den Bosch noteerde voor de stierkalveren lager en voor de vaarsjes gelijk. De handel was flauw. De verkoop van kalfsvlees verloopt in deze vakantietijd ook moeizaam. Het aanbod van vlees kalveren is evenwel beperkt. De handel in schapen en lammeren bleef matig en tegen zeer onbevre digende prijzen verlopen. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Varkensveiling Animo heeft zich het ongenoegen op de hals gehaald van de deelnemers. De in maart van dit jaar door voor malig Encebe-directeur Toon Was- senberg in het leven geroepen veiling had dinsdag elf partijen met in totaal 1.500 varkens in de aanbie ding. Afgaande op de wijzer van de veilingklok werden er drie partijen verkocht. Maar ze bleken voor veel hogere prijzen te zijn 'afgegaan' dan de prijzen waarvoor men die buiten het veilinggebouw in Barneveld var kens kan kopen. Toen Hein Oskam uit De Vlist, één van de vijf deelne mers aan de veiling, na afloop aan z'n collega's op de man af vroeg wie die 'dure' varkens had gekocht, bleek er niemand gekocht te heb ben. Volgens Wassenberg is er door de veilingmeester gekocht namens een niet aanwezige opdrachtgever. Een gang van zaken waarvan hij achteraf zegt dat hij die beter niet had kunnen toestaan. Gerard van Os uit Bergharen, één van de regel matige kopers op de veiling, vindt dit niet correct. "Koopopdrachten moet je laten uitvoeren door een collega of door een commissionair. Die waren aanwezig, maar hadden geen opdrachten. Animo moet ons niet uit alle windstreken van Neder land naar Barneveld laten komen als de varkens in feite al verkocht zijn." Oskam zegt over het gebeuren van afgelopen dinsdag: "Er zijn twee mogelijkheden: ofwel de var kens die zijn gekocht bestonden niet, ofwel Animo had zelf belang bij een hoge prijs. Bijvoorbeeld om daarmee veehouders er toe te be wegen hun varkens via de veiling te verkopen." Wassenberg vindt dat er geen reden is voor de opwinging. "Deze week was er in het hele land een krap aanbod voor slachtvar- kens. Voor levering aan het eind van wk 27 wk 28 SLACHTVARKENS gld per kilo, incl. btw Levend (100-125 kg) Vleuten 2,15 2,20 VELV zuid/west 2,13 2,13 VELV oost 2,11 2,11 Termijnmarkt (14-07, nov 93) 2,21 2,23 Animo (100-135 kg) 2,39 2,39 Geslacht (76-99 kg) Coveco 2,51 2,51 Druvar 2,49 2,49 Encebe 2,51 2,51 Jansen groep 2,42 2,51 Lunenburg 2,38 2,38 Vleuten (verw.) 2,62 2,62 Zuidgroep 2,38 2,38 Animo 2,81 2,81 CVS (Scharrelv.) 3,30 3,30 Vagrocon (verw.) -0,15 -0,10 SLACHTZEUGEN (SEAA) per kilo, incl. btw COV (kl. 1A) 1,86 1,86 Encebe (SEAA) 2,15 n.t.b. BIGGEN 23 kg, per stuk Coveco/Cofok 55,50 Dalland N 60,00 Dalland Z 60,00 Encebe (ProVa, 80 st) 57,00 Fomeva 58,00 Lunenburg 55,00 CVS (Scharrelb.) 78,50 Vleuten (svd-vrij, verw.) 53,00 LEI 51,50 Richtprijs LBS 72,90 Termijnmarkt (aug.) Ref. pr. Stamboek 61,00 FOKZEUGEN (voor vermeerdering) Fomeva 25 kg 256,00 Fomeva 25 weken 540,00 Stamboek 23 kg Stamboek 6,5 mnd. 465,00 56,50 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 78,50 53,00 n.t.b. n.t.b. 57,00 57,00 n.t.b. n.t.b. 175,00 460,00 de week - en dat was dinsdag in Barneveld aan de hand -bood men duidelijk een hogere prijs dan aan het begin van de week." In de week van 19-7-1993 tot 26-7-1993 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 5 juli 1993 met f 1,70 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is f 3,80. De mineralengehalten in graskuilen lopen sterk uiteen, ook al zijn de ge middelde gehaltes van de verschil lende mineralen over de jaren 1991 en 1992 vrij constant. Voor een op timale samenstelling van het rant soen heeft een veehouder echter niet aan gemiddelden. Mineralen- onderzoek is dus noodzakelijk. U kunt de mineralengehaltes van de afzonderlijke kuilen laten onderzoeken door het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek (BLGG) te Oosterbeek. Naast de analysere sultaten ontvangt u ook een beoor deling van de gevonden resultaten. Indien er sprake is van een overmaat of tekort krijgt u het advies contact op te nemen met uw veevoedings adviseur. Vorig jaar lag het natriumgehalte ge middeld iets lager dan in 1991. Op basis van de richtlijnen (minimaal 11/2. g/kg droge stof voor hoogpro- duktieve koeien) hadden in 1992 ruim 3.000 kuilen een te laag natri- umgehalta In deze gevallen zouden de veehouders extra zout aan het vee moeten verstrekken. Het kali- umgehalte is in 1992 gemiddeld iets gestegen. Dit is een ongunstige ont wikkeling in verband met de magne- siumbenutting en dus de kans op kopziekte. Vorig jaar zaten ruim 7.000 graskuilen boven de kalium- norm van 35 g/kg droge stof. De magnesiumvoorziening is vorig jaar eveneens gestegen. Dit is positief, vooral omdat het kaliumgehalte ook steeg. Bij een kaliumgehalte van 35 g/kg moet voor een goede benut ting het magnesiumgehalte mini maal 2,5 g/kg zijn. Vier van de vijf kuilen halen deze norm niet. De magnesiumbenutting van het vee vraagt dus veel aandacht. Het calciumgehalte bleef vorig jaar gelijk. Bij ca. 3.000 kuilen was het calciumgehalte lager dan 4,5 g/kg droge stof. Deze kuilen zijn bij uit stek geschikt om aan droogstaande koeien te voeren. Een laag calcium gehalte verkleint de kans op melk- ziekte na het afkalven. Voor nieuwmelkte koeien zijn lage calci- umgehaltes minder geschikt. Extra kalktoevoeging in het krachtvoer is in zo'n situatie gewenst. Het fosfor- gehalte was in 1992 hoger dan in het jaar daarvoor. In zo'n 2.000 graskuilen is het fosforgehalte aan de lage kant. Een aanvulling met bij voorbeeld een mineralenmengsel is bij deze kuilen noodzaak.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 15