32<>, A-C ZLM wil Nederlandse Akkerbouw Vakbond eerlijke kans geven Westbrabantse boer wil raadsleden "wakker schudden" Strenge asbestregels jagen boeren onnodig op kosten LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT ELKAAR VERSTERKEN IN BELANGENBEHARTIGING Hoofdbestuur ZLM: Varekamp: ruimte voor vernieuwing Pag. 3 Nieuws uit het hoofdbestuur. Munters erelid. Pag. 4 Hoogte privé-uitgaven. Pag. 6 Volgend jaar zoet water Reigersbergsche polder. Pag. 7 Reportage: boeren in de Biesbosch van alle kanten belaagd. Pag. 8 9 en 10 Uit de praktijk. Pag. 11 "Den Zeeuwschen Landbouw". CLM bepleit milieukeurmerk. VRIJDAG 9 JULI 1993 81e JAARGANG No. 4176 Het hoofdbestuur van de ZLM staat in meerderheid positief ten opzichte van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. De Vakbond moet naar het oordeel van de ZLM een eerlijke kans krijgen zich te ontwikkelen tot een volwaardige gesprekspartner voor de beleidsmakers, met name op Europees niveau. Wel vindt het hoofdbestuur dat de bond zich niet moet afzetten tegen de gevestigde organisaties, maar juist gebruik moet maken van bestaande structu ren. Dat biedt de beste kans om de akkerbouw in Europa de plaats te geven die zij verdient. Het hoofdbestuur van de ZLM sprak maandag jl. uitvoerig over de pas opgerichte akkerbouwvakbond in Nederland naar aanleiding van een brief van voorzitter Jaap Korteweg. In deze brief licht Korteweg het plan "Genoeg is beter" toe en verzoekt hij de ZLM om steun en samen werking. ZLM-voorzitter Van der Maas, die al eerder persoonlijk adhesie betuigde aan het initiatief van Korteweg en de zijnen, liet zich ook in het hoofd bestuur positief uit over het plan van de akkerbouwvakbond. "De kern van het plan, namelijk be scherming van de spilfunctie van het graan en areaalbeperking, spreekt mij aan. Over de uitwerking zal verder gepraat moeten worden". Van der Maas beschouwt de Neder landse Akkerbouw Vakbond vooral als een opstap naar een Europese organisatia Hij vindt dat er meer evenwicht moet komen in de secto rale belangenbehartiging in Brussel. Blijft het echter een vrijwel puur Ne derlandse aangelegenheid ("wij hebben maar 1% van de graanpro- duktie in Europa") en houden vooral de Franse boeren zich afzijdig, dan is het initiatief volgens Van der Maas weinig kansrijk. "Ik vindt dat we elkaar kunnen ver sterken in de belangenbehartiging van de sector akkerbouw. Zowel de ZLM als de NAV zijn voor die belan genbehartiging een goed middel. Een organisatie is nooit een doel op zichzelf", aldus Van der Maas. Twijfels Enkele hoofdbestuursleden lieten weten twijfels te hebben over nut en noodzaak van een sectorale ak- kerbouworganisatie. Zij zien in de oprichting van de vakbond een dou blure van de inspanningen van de bestaande landbouworganisaties. Bovendien vrezen zij dat de NAV eerder tot tweespalt dan tot verster king leidt. Toch wil het hoofd bestuur van de ZLM de akkerbouwvakbond tenminste het voordeel van de twijfel geven. De ZLM gaat echter niet zover dat men de leden adviseert lid te worden van de Nederlandse Akkerbouw Vak bond. Naar de beste liberale tradi ties beschouwt de ZLM dit als een vraag die ieder voor zichzelf moet beantwoorden. In hoofdlijnen onderschrijft het hoofdbestuur van de ZLM de be- leidsdivisie achter het plan "Genoeg is beter", waarvan belangrijke ele menten in het plan van de Brede Ini tiatiefgroep Akkerbouw zijn opgenomen. De oprichting van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond moet naar de mening van de ZLM vooralsnog positief worden beoor deeld onder voorwaarde dat de bond zich vooral richt op versterking van de akkerbouwbelangenbeharti- ging in Europa en samenwerking zoekt met bestaande belangenorga nisaties, die dezelfde doeleinden nastreven. De ZLM rekent zich na drukkelijk tot die organisaties. In de komende jaren zal regelmatig wor den getoetst of de nieuwe bond in deze lijn wil werken. De strenge regelgeving voor het slo pen van asbesthoudende materialen jaagt de boeren op hoge kosten en mist werkelijkheidszin. Dit stelde het hoofdbestuur van de ZLM in zijn vergadering van maandag jl. Het hoofdbestuur nam kennis van een onderzoek in Noord-Brabant, waar vier projecten met het slopen van stallen met asbestplaten wer den uitgevoerd. In alle gevallen bleef men zeer ver onder de toegestane norm ten aanzien van het vrijkomen van asbestdeeltjes. Van gevaar voor de volksgezondheidjs bij deze proe ven niets gebleken. Heléaè blijkt er van overheidszijde/^vgeen ^énkele be langstelling vooKdo- résdfeten van dit onderzoekt „bestaan.-/ De ZLM gaat daarom de ervaringen in Brabant op landelijk niveau aan de orde stellen. Het wordt als onbil lijk ervaren dat voor het slopen en opruimen van asbesthoudende ma terialen hoge kosten moeten wor den betaald, die niet in verhouding staan tot het milieurisico, dat er aan verbonden is. "De voorzorgsmaat regelen zijn een kanon om een mug onschadelijk te maken", aldus W. van Veldhuizen, de voorzitter van de veehouderijcommissie van de ZLM. Op 1 juli jl. is het Asbestbesluit in werking getreden, wat inhoudt dat het be- en verwerken, in voorraad houden en verkopen van asbest ver boden is. Op 1 oktober a.s. treedt een andere regeling in werking op grond waarvan een college van b. en w. vergunning moet geven voor het slopen van gebouwen, waarin asbest is verwerkt. Overigens is het hoofdbestuur van de ZLM van mening dat de asbest- problematiek dient te leiden tot ver laging van de onroerendgoed belasting. In de organisatiestructuur van de Nederlandse land- en tuinbouw moet ruimte worden gemaakt voor nieuwe wensen en initiatieven op het gebied van de belangenbeharti ging. Zowel de gaande als de ko mende voorzitter van het Landbouwschap, Mares en Vare kamp, signaleerde woensdag een toenemende behoefte aan sectorale belangenbehartiging in kleinere ver banden. Volgens Varekamp zouden de vernieuwingen kunnen beteke nen dat de zogenaamde horizontale organisaties meer plaats moeten maken voor de verticale. Vader en zoon Sonneveld, nadat zij de trekker met kipkar voor de deur van het gemeentehuis van Fijnaart hebben geparkeerd. De actie was bedoeld als protest te gen het bestemmingsplan '92 van de gemeente, dat de agrari sche activiteiten sterk beperkt. Een tweede trekker bemoeilijkte het binnengaan via de achter deur. (foto Thom van Amster dam). Met een trekker met kipkar heeft akkerbouwer/tuinder Jan Sonneveld uit Oudemolen maandag de oprit van het raadhuis van Fijnaart ver sperd. Al jaren voeren agrariërs en landbouworganisaties strijd met de gemeente Fijnaart. Omschakeling naar alternatieven worden bij voor baat afgewezen. Iedere bestem mingsvergadering is in de ogen van de bestuurders landschap ont sierend. De vergadering van de commissie Ruimtelijke-Ordening vond Sonne veld een uitstekende gelegenheid om een eenmansaktie op touw te zetten. "Raadsleden moeten wak ker geschud worden. Collega's in buurgemeenten kunnen hun bedrijf wel verder ontplooien". Twee jaar geleden had Jan Sonne veld definitief het plan om een hec tare glas aan te leggen. De oorspronkelijk uit het Westland af komstige akkerbouwer komt uit een tuindersnest en heeft voorheen met groenten de kost verdiend. Met 48 ha. traditionele akkerbouwgewas sen ziet hij voor zichzelf en zoon Jan (24) geen perspectief. Wellicht dat ook zoon Dirk (18) in het bedrijf komt. Een groot gedeelte van het bouwlandareaal bestaat inmiddels uit tuinbouwgewassen. De teelt van spruiten wil hij verder uitbreiden. Een kas is daarbij onmisbaar om o.a. zelf planten te kweken. Vorig jaar ju ni ging Sonneveld praten met de ge meente. Toezegging "Dat gesprek is redelijk goed verlo pen. Ik kreeg de toezegging dat één hectare kas haalbaar was en weinig problemen zou opleveren. Een optie tot twee ha. behoorde tot de moge lijkheden. Toen kwam de voor bespreking voor de gemeentelijke bestemmingsplanwijziging. De defi nitieve aanvraag werd min of meer afgekeurd. Nietszeggende argumen ten kwamen op tafel. Nu moet ik weer wachten tot de bestemmings wijziging definitief is goedgekeurd. Zo blijven wij bezeig. Of het nu var kens, kippen of tuinbouw betreft maakt niet uit. Het gemeente bestuur ziet iedere verandering als storend voor het landschap". De aktie van Sonneveld dreigde maandag even uit de hand te lopen. Twee politieagenten sommeerden hem de trekker te verwijderen. Toen Sonneveld niet op dit verzoek inging vroegen zij hem naar zijn naam. Sonneveld weigerde die kenbaar te maken. De agenten gingen over tot arrestatie. De Fijnaartse akkerbou wer ging vervolgens de raadszaal binnen. Burgemeester R. de Sutter- Begters loste de provocatie taktvol op. "Ik hoop dat zowel bij collega's als bij gemeentebestuurders de ogen opengaan", aldus Sonneveld na zijn protestaktie. Dinsdag kreeg Sonneveld twee be keuringen. Een voor het stallen van zijn trekker op een plaats waar een parkeerverbod geldt en een voor parkeren op het trottoir. Navraag leert dat demonstreren in Fijnaart mag maar dan wel met vergunning. Over afgifte van vergunningen gesproken! J.v.T.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1