4LL.2V1 Manifestatie volgeboekt herinrichting Schouwen Oost 32i, I V^/DDEL Geldersche Mij achter akkerbouwplan LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT A Geen steun landbouw voor Spektakel op de Dag van het Paard Manifestatie 17 -18 -19 juni Aantrekkelijk programma voor jong en oud Eerste aanvraag door natuurbescherming Pag. 3 Positieve kijk op agrarische sector Altena/Biesb'osch Bescheiden winst Vanderhave Pag. 5 Afdeling Veehouderij KNLC tegen financiering Meerjarenplan Milieu geen kerntaak SEV Pag. 6 Bijtelling voor privé-gebruik auto Belangrijke data stierenpremie Pag. 7 Boeren in België: pluimveehouderij I R schapen dit jaar rond Pag. 9 "Den Zeeuwschen landbouw" Nog 1200 drinkputten in Zeeland Pag. 10 11 en 13 Uit de praktijk Pag. 14 en 15 De maand Pag. 16 17 en 19 Reportages over bijzondere agrarische gebouwen Pag. 20 Vrouw en jongeren Van Leeuwen laakt mestakkoord Op de Zeeuwse Dag van het Paard - zaterdag 19 juni op de ZLM-Manifestatie in Kapelie - zullen 600 paarden en pony's in aktie komen, 's Morgens vin den de jaarlijkse keuringen plaats, 's Middags is er een non-stop programma met shows, wedstrijden en defilé's. Ook is er die middag een optre den van de Vereniging Ons Boeregoed, de rodeogroep The Future Guys, een caroussel door het KWPN en een sensa tionele Romeinse strijdwagen race. Het geheel wordt afgesloten met een weergaloze show van trekpaarden aan de hand in 4-, 8-, 12- en 16-span, een spektakel dat de duizen den bezoekers ongetwijfeld zal weten te boeien. z m- De ZLM Manifestatie op 17, 18 en 19 juni a.s. is zo goed als volge boekt. In en rond de veilinghal van CHZ in Kapelie is inmiddels ca. 4.000 m2 standruimte verhuurd. De deelname overtreft de verwachtin gen en is ook groter dan tijdens de vorige Manifestatie, die in 1988 op Neeltje Jans werd gehouden. Veel van de ruim 100 deelnemers haken in op het motto, dat voor deze Ma nifestatie is gekozen: WERKEN AAN MORGEN. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt de Manifestatie in dit ZLM- jubileumjaar een doorslaand succes. Ook het buitenprogramma met keurin gen en shows van de levende have ziet er veelbelovend uit. De Zeeuwse Rundvee Stichting heeft een aantrekkelijk programma sa mengesteld. Hetzelfde geldt voor de presentatie van schapen en geiten. De Zeeuwse Dag van Paard die op zaterdag 19 juni op het veilingterrein plaatsvindt, is per definitie een pu bliekstrekker. Programma Op het programma van de driedaag se manifestatie staan tal van aktivi- teiten. Bezoekers zijn welkom vanaf donderdag 17 juni a.s. 11.00 uur. Om 13.30 uur wordt de officiële openingshandeling verricht door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs. W.T. van Gelder. Die zelfde middag worden bijna 700 schoolkinderen uit Zuid-Bevelad ver wacht. Zij krijgen gratis toegang en zullen op een speelse wijze kennis maken met de land- en tuinbouw. Ook op vrijdag staan er diverse eve nementen op het programma, zoals een presentatie van oude tractoren, keuringen, koemeiwedstrijden, mo deshow van internationale kleder dracht en ringrijden. Op vrijdagavond is er een gezellige country-avond met muziek, dans en koud buffet. In de hal wordt een echte saloon ingericht. Op het bui tenterrein worden vrijdagavond Trekker-trekwedstrijden gehouden. De zaterdag staat helemaal in het Schouwen Oost is het eerste gebied in Zeeland waarvoor door natuurbe schermingsorganisaties een landin richting is aangevraagd. Het project is ruim 6.100 ha groot en omvat het gebied Zierikzee, Brouwershaven, Brouwersdam en Schelphoek. In de bijeenkomst werd benadrukt, dat de landbouwkundige situatie in het gebied goed is. De verkaveling zou nog enige mate kunnen worden verbeterd, maar volgens de aanwe zigen niet zodanig, dat hiervoor een herinrichting nodig is. Het agrarisch rendement zal dus niet zo hoog zijn; zeker als men deze ziet in relatie tot de lasten, die betaald zullen moeten worden. Daarbij komt nog, dat er al veel op het landinrichtingsbudget is bezui nigd met name ten koste van land bouwkundige verbeteringen. Gezien de voortdurende discussie over het VERVOLG OP PAGINA 3 rant VRIJDAG 28 MEI 1993 81e JAARGANG No. 4170 teken van de Zeeuwse Dag van het Paard. Daarnaast zijn er demonstra ties turnen en radiografisch bestu ren van boten. Alle dagen is er volop muziek en gezelligheid in en rond de veilinghal, die met veel groen zal worden opgesierd. Parkeren Inmiddels is besloten om het par- keergeld voor bezoekers, die per auto komen, te stellen op f 2,50. Er zijn voorzieningen getroffen om 3.000 auto's te kunnen parkeren. Op vrijdag en zaterdag zal er voor de bezoekers uit Zeeuws- Vlaanderen een speciale buspendel worden georganiseerd tussen de veerhaven Kruiningen en de veiling. Bij aankomst per boot staat er een speciale bus klaar, waarmee men ook weer teruggebracht wordt. ZLM-leden kunnen nog tot 1 juni toegangsbewijzen met korting aan vragen via de bon in deze krant. De kosten bedragen bij inzending van de bon f 7,50 tegen f 12,50 nor maal. Zie voor de bon pag. 7. De boeren in het gebied Schouwen Oost geven geen steun aan de aan vraag van de ZMF en andere na tuurbeschermingsorganisaties voor een herinrichting van dit gebied. Dat bleek maandag 24 mei op een voor lichtingsbijeenkomst van leden van de CBTB en ZLM. Aan het eind van deze bijeenkomst werd een stem ming gehouden. Van de 53 uitge brachte stemmen gaven er 36 geen steun aan de aanvraag, tegen slechts 11 voorstemmers. Zes van de aanwezigen stemden blanco. Piet Wisse uit Ritthem is ai zo'n tien jaar spruitenteler. De laatste vier jaar teelt hij ca. 50 ha van dit gewas, waarvan de helft op gehuurd land. Daarnaast teelt hij bloemkool en aardappelen, "maar van de spruiten moet het komen". Het afgelopen seizoen zat het echter bar slecht in de spruiten. "De resultaten waren vergelijkbaar met die van de aardappels", zegt Wisse. Hij is voor komend seizoen niet optimistisch gestemd, omdat het areaal dit jaar weer is gegroeid. "Eén keer een slecht jaar kun je wel hebben, maar dan moet het wel weer beter worden". Eind vorige week was de teler samen met enkele medewerkers spruiten aan het planten. (Foto Anton Dingemanse). Op de ledenraadsvergadering van de Geldersche Mij van Landbouw, die vorige week vrijdag is gehouden in Arnhem, heeft voorzitter J.G. van Leeuwen zich vierkant achter het plan van de Brede Initiatiefgroep Akkerbouw geschaard. Dit plan voorziet in een kostendekkende graanprijs, een verplichte braak te gen een redelijke vergoeding en in voerbescherming. Van Leeuwen zei dat het plan steun van het Land bouwschap verdient en dat het op een goede manier bij de politiek in Den Haag en Brussel "aan de man" moet worden gebracht. Van Leeuwen pleitte voor een zake lijke benadering van het beleid voor natuur en milieu. De boer moet in komen kunnen halen uit de produk- tie van natuur en landschap. Er moeten leefmilieucoöperaties ko men die vergelijkbaar zijn met wa terschappen. Deze kunnen heffingen opleggen aan burgers, die immers veel waarde hechten aan schaarse produkten als natuur en landschap. Met dit geld kunnen de boeren worden betaald. "Dus geen subsidieloket, geen parkwach terspet, maar een echte beloning voor een schaars produkt waar de burgerconsument op zit te wach ten", aldus Van Leeuwen. Mestakkoord Bijzonder kritisch sprak Van Leeu wen over het mestakkoord, dat in de voorafgaande nacht in Den Haag was gesloten. Een referentiekorting van 30% voor legpluimveehouders en zeugenhouders komt neer op re- duktie van dieren. De hele korting moet haast via het veevoer gereali seerd worden omdat juist zeugen- bedrijven nauwelijks over latente ruimte beschikken. Over de korting op de gebruiksnor men zei Van Leeuwen dat er kenne lijk geen praktiserend veehouder en akkerbouwer aan de onderhande lingstafel heeft gezeten. "Bij ge bruiksnormen van 65 kg P205 voor bouwland en 85 kg P205 voor gras land ging het kennelijk om politieke doelen. Voor mij zijn het lachwek kende vertoningen, die niets met landbouw van doen hebben, maar alleen met natuurbouw". Uitbrei ding van het uitrijverbod met de maand september noemde Van Leeuwen een politiek monstrum, dat alleen bedoeld is om het mooie gezichtje van minister May-Weggen te redden bij het Noordzeeoverleg in Brussel. "De veehouder kan weer extra investeren in opslag totdat hij in 1997 tot de conclusie komt dat alle uitrijverboden overboord gaan omdat dan de mineralenboekhou- ding bepalend is voor het tijdstip van de mestgift". Zoals bekend verwierp de Leden raad van de Geldersche Mij. het mestakkoord, omdat de gevolgen op bedrijfsniveau op dit moment niet te overzien zijn. Ook de ZLM heeft het akkoord vooralsnog afge wezen. Het KNLC wil op 8 juni a.s. tot oordeelsvorming komen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1