S:s ZLM vreest knelgevallen bij toekenning compensatie EG-steun vlas verandert ingrijpend Leeftijd voor vrijstelling spuitbrevet verlagen GOEDE KWALITEIT KU/LGRAS LAND- EN TUINBOUWBLAD VOOR ZEELAND EN NOORD-BRABANT 32b, A-c. Manifestatie 17 - 18 -19 juni Sancties liegen er niet om ZLM schrijft brief: ZLM-leden goedkoop naar Manifestatie Hoge prijzen primeur broccoli fÏQ7Q VA/Qol/ Pag. 3 Nieuws uit het hoofdbestuur Pag. 5 Van het KNLC Alleen kasasperges brengen geld op Pag. 6 Gevolgen nieuwe WAO voor werknemers Trouwen op huwelijkse voorwaarden Pag. 7 Voorverkoop kaarten ZLM Manifestatie Den Zeeuwschen Landbouw Pag. 8, 9 en 11 Uit de praktijk Pag. 10 Weekblad Oogst succesverhaal Pag. 12 Agrarische vrouwen en landbouwbeleid Help de huiszwaluw VRIJDAG 14 MEI 1993 81e JAARGANG No. 4168 Het hoofdbestuur van de ZLM vreest dat een flink aantal boeren in de knel komt als gevolg van de inge wikkelde MacSharry-regeling. On danks de uitgebreide voorlichting zullen sommigen zich hebben ver slikt in de "kleine letters", waardoor zij de kans lopen de compensatie geheel of gedeeltelijk mis te lopen. De termijn voor het indienen van de aanvragen verloopt op 15 mei. Vorige week heeft minister Bukman de sancties bekend gemaakt tegen het verstrekken van onjuiste gege vens. Indien bij controle blijkt dat de werkelijke situatie meer dan 20% afwijkt van de gegevens op de aan vraag, vindt er een korting van 100% plaats en kan men voor het jaar 1993/1994 geen aanvraag meer indienen. In de hoofdbestuursvergadering van de ZLM werd meegedeeld dat in Zeeland begin deze week 3.300 van de ca. 4.000 MacSharry-aanvragen waren ingediend. Van de ingediende aanvragen waren er 2.900 geaccep teerd. In Brabant verloopt de proce dure minder soepel. Eind vorige week was nog maar 60% van de aanvragen bij de DBH's ingediend. Bovendien bleek dat een groot aan tal formulieren niet correct was in gevuld en teruggezonden is naar de aanvragers. Economisch eigendom Het hoofdbestuur van de ZLM stel- Voor de leden van de ZLM is de voorverkoop van toegangskaaren voor de ZLM Manifestatie (17, 18 en 19 juni in Kapelle) van start gegaan. In deze ZLM-krant vindt u een bon, die u kunt gebruiken voor het bestellen van toegangskaarten te gen gereduceerd tarief. Als u van deze bon gebruik maakt, betaalt u geen f 12,50 maar f 7,50 per per soon entreegeld. De voorverkoop loopt tot 1 juni. Zie verder pag. 7. de met gemengde gevoelens vast dat de minister eindelijk een beslis sing heeft genomen over de toeken ning van MacSharry-compensatie wanneer er sprake is van econo misch eigendom. In die gevallen moet de juridisch eigenaar de com pensatie aanvragen. Hoewel er nog veel haken en ogen aan deze oplos sing zitten, is er in elk geval iets bereikt. Het ministerie biedt geen oplossing aan de telers van teunisbloemen, die niet kunnen beschikken over een contract waaruit blijkt dat het ge was voor non-food doeleinden wordt geteeld. Het verkrijgen van zo'n contract blijkt uiterst moeilijk vanwege de strenge voorwaarden die de overheid stelt. Ook met be trekking tot het "gat" in de toeken ning van stierenpremie was begin deze week tot ongenoegen van het hoofdbestuur geen nieuws te melden. Vanaf 1 januari 1996 moet iedereen die met bestrijdingsmiddelen om gaat over een licentie beschikken waaruit zijn vakkennis en vakbe kwaamheid blijkt. Dit als gevolg van de invoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming. Er zijn voor stellen in omloop om een aantal ca tegorieën, waaronder mensen van 60 jaar en ouder, vrijstelling te ge ven van de verplichting om s puit cursussen te gaan volgen. De ZLM vindt deze leeftijdsgrens te hoog en gaat bij het ministerie en het Land bouwschap pleiten voor verlaging tot 50 a 55 jaar. De laatste weken is er veel gras aan de kuil gereden, zelfs al in de laatste week van april. Maatschap De Visser uit Vrouwenpolder heeft maandagavond en dinsdag 6 ha ingekuild. De taakverdeling is zo dat vader Simon het schudden en wiersen voor zijn rekening neemt en zoon Jan het maaien en inhalen met de opraapwagen. Een buurman met wie ze samenwerken rijdt het voorgedroogde gras aan op de kuil ("de pit"). Door het prachtige weer is er mooi spul aan de kuil gekomen, "ondanks dat er zaterdagnacht nog 4 mm regen is gevallen", vertelt Lineke de Visser. Samen met haar zoontje Sander bekijkt ze hier het werk na het gezamenlijk koffie drinken op het land. De achtergrond van dit voorstel is dat behalve mensen van 60 jaar en ouder o.a. ook bezitters van het di ploma MAS A en B voor vrijstelling worden voorgedragen. Aangezien in Zeeland de Landbouwwinterschool en de Fruitteeltvakschool in 1957 zijn omgezet in de MAS, krijgen mensen die voor dat jaar de school hebben verlaten de verplichting het nieuwe spuitbrevet te behalen. Deze landbouwers zijn nu rond de 56 jaar of ouder. De ZLM vindt het niet re delijk deze mensen alsnog spuitcur- sussen te laten volgen en pleit daarom voor verlaging van de leef tijdsgrens. De voorstellen, die nu bij het Land bouwschap op tafel liggen, voorzien in vrijstelling voor mensen met het diploma MAS A of B, het diploma vakbekwaamheid (loon)spuiten in de land- en tuinbouw, het diploma vakbekwaamheid in het sproeien, het diploma beginnend beroepsbe oefenaar plantenteelt of veehoude rij, het getuigschrift uitvoeren gewasbescherming, het certificaat verzorgen gewas, het certificaat verzorgen gewasbescherming en het getuigschrift inzetten gewasbe scherming. De vijf laatstgenoemde categorieën inclusief het leerlingen wezen. Alle overigen zullen een li centie moeten hebben, ingaande 1996. Het gaat hier om voorstellen waarover nog geen beslissing is ge nomen. Het ziet er naar uit dat de landbouwers de kosten van de cur sussen zelf in grote mate zullen moeten betalen, waarbij een bedrag van f 650,- per persoon wordt genoemd. Afgelopen woensdag zijn de eerste 500 kg via Grobeka geteelde broc coli van dit seizoen geveild. De vroege veildatum betekent een ver lenging van het seizoen met bijna twee weken, "een geweldig voor deel", aldus Gerrit Jan Kornet van Grobeka. Hij geeft aan dat vooral het klimaat in het Zuidwesten heeft gezorgd voor deze vervroeging. De eerste broccoli is aangevoerd door mts Den Boer uit Zierikzee en F. van der Have uit Oosterland. De opbrengst bedroeg de eerste keer f 5,13 per kg, een zeer goede prijs. De Europese Commissie heeft in grijpende voorstellen gedaan om het steunregime voor de vlassector te veranderen. Onder meer door het afschaffen van de lijnzaadsteun krijgt de regeling een totaal nieuwe opzet, maar de hoogte van het steunbedrag blijft ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de laatste jaren. Op zijn vroegst op 23 en 24 mei neemt de Raad van Landbouw ministers een besluit over dit voorstel. Mevrouw A. van de Riet, secretaris van de Commissie voor Vlas van het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten, gaf 6 mei op de vlasmiddag van de Algemene Ne derlandse Vlassersbond in St. Jansteen een toelichting op de voorstellen. Momenteel bestaat de EG-steun voor vezelvlas uit twee gedeelten, een steun per hectare en een lijn zaadsteun. In de voorstellen van de Europese Commissie worden die op basis van historische opbrengsten samengevoegd. De (oude) forfaitai re hectaresteun plus de gemiddelde lijnzaadsteun over de laatste jaren vormen samen de nieuwe hecta resteun. Het steunbedrag in 1993 is op basis van het voorstel van de EG als volgt samengesteld: 374 ECU forfaitaire hectaresteun plus 411 ECU lijn zaadsteun min 45 ECU voor promo tiedoeleinden is 740 ECU per ha, en na een monetaire schikking 730 ECU per ha. In guldens is dit in zone I (polders Ned.), f 1.979,- per ha voor dauwrootvlas en f 2.283,- per ha voor ander vlas. In zone II (rest Ned. en polders België) zijn deze be dragen resp. f 1.896,- en f 2.186,-. In het huidige EG-voorstel wordt de steun voor de helft aan de teler en voor de helft aan de verwerker uit betaald. Vanuit de vlassector zelf is voorgesteld driekwart aan de ver werker en een kwart aan de teler toe te kennen. Overigens bestaat de kans dat het verschil tussen dauw- root en ander vlas vervalt, en ook het aantal zones is in discussie. Wel licht dat dit teruggebracht wordt van zeven tot twee. Groot voordeel van het nieuwe steunregime is volgens mevrouw Van de Riet dat de subsidie veel eer der kan worden uitbetaald.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 1