Belgische fruitteler wil af van forfaitair belastingstelsel doorzicht In Schijf is droogte funest "In Nederland loopt alles gesmeerder" Boeren in België DOORZICHT OP INZICHT Flinke deuk in toekomstperspectief nieuw bedrijf Fruitteler Fons Koch uit België: "Bij ons staat een exportpartij soms een week te wachten voordat ambtenaren weten welke taal er op het etiket moet" In teelttechnisch opzicht verschilt de appel- en perenteelt in België vrij wel niets met Nederland. Fruitteelt is er op moderne leest geschoeid. Op het gebied van kwaliteit staan de Belgen zelfs bovenaan. Discus siepunt vormt momenteel de pro blematiek rond seizoenarbeid. Tevens wil de fruitteler af van het forfaitair belastingstelsel. De heer A. Koch uit Berendrecht, voorzitter van de Pomologische Vereniging Antwerpen, een van de zes vak groepen binnen de Belgische Fruit teelt Organisatie, signaleert nog een groot verschil met het Noorderlijk buurland. "De afgifte van vergun ningen e.d. verloopt bij jullie veel soepeler dan bij ons". Oogst 1992 heeft de Belgische fruitteler veel geld gekost. Volgens fruitteler Fons Koch moet er 40 cent per kg bij. "Nu missen wij een be lastingstelsel gelijk in Holland. Af hankelijk van het jaar betalen wij tussen de f 3.000,— en f 4.000,— per hectare belasting. Bij een even tuele misoogst is bij directe melding kwijtschelding mogelijk. Een forfai taire aanslag is alleen aantrekkelijk bij hoge prijzen. Nu ontstaat een verwrongen situatie". Koch verwacht dat binnen 5 jaar de aanslag gebaseerd zal zijn op een boekhoudkundig verslag. "Wij kun-, nen dan ook investeringskosten af trekken. Zo zal de schrijver blijven. De BFO staat achter ons standpunt. Om deze reden hebben weinig fruit telers een hagelverzekering afgeslo ten. De hoge premiekosten zijn niet in mindering te brengen". In samenwerking met de machtige Boerenbond heeft de BFO bij de overheid druk moeten uitoefenen om ten aanzien van seizoenarbeid met de vakbonden op één lijn te ko men. "Vakbonden zien ons nog steeds als kapitalisten", vervolgt Koch. "Het minimumloon voor dit jaar is door wederzijds overleg vast gesteld op 190 Bfrs. Voor 1994 op 210 Bfrs. Met de huidige fruitprijzen een zware belasting. Dagelijks moe ten wij invullen wie is komen pluk ken. Hier zien wij liever wel een forfaitair systeem voor de sociale af wikkeling. Een vast premiebedrag per 1000 kg geplukt fruit is redelij ker en scheelt ons een hoop papie ren rompslomp". Trots vertelt Koch dat het Belgische fruit kwalitatief binnen Europa het hoogst staat aangeschreven. "Vooral de appels uit Het Hageland en Haspengouw blinken uit door hun kleur, vastheid en aroma. Eisen voor kleur en verpakking liggen hier hoger dan in Nederland. Niet voor niets dat Nederlandse handelaren bij ons fruit kopen om daarmee op de Duitse en Franse markt te pronken. Officieel een handelwijze die niet is toegestaan maar die oogluikend door de vingers wordt gezien. Na- Over de landbouw in België doen veel verhalen de ronde. In België kan en mag meer dan in Nederland, zo zegt men. De overheid doet er niet moeilijk over het milieu en laat de boer z'n gang gaan. Aan de hand van een aantal reportages wil len wij u een beeld schetsen van de land- en tuinbouw in België. Deze week een ken nismaking met een fruitteelt- bedrijf. deel van deze ontwikkeling is dat het ondereind op de veiling terecht komt". Evenals het gros van de fruittelers is Koch voorstander van het vrije marktsysteem van fruit afzetten. "Alleen al uit concurrentieoogpunt moet de vrije handel blijven. Als de veiling wat groot wordt gaat de di recteur met zijn personeel de dienst uitmaken terwijl de leden de lasten en verantwoording moeten dragen. Een mooi voorbeeld is het volgende. Jonge fruittelers staan wat afwij zend tegenover de veiling. Alleen al de kistenhuur is niet op te brengen. De huur bedraagt f 50,— per kist. Voor een hectare ongeveer f 5.000,—. Na 7 tot 8 maanden komt het statiegeld pas terug. Nu het slecht gaat moet de veiling zich aanpassen en de afschrijving van de kisten maar een jaar opschuiven". Over de werkwijze van de ambtelij ke molen kan Koch zich vaak erge ren. "Dat loopt in Nederland gesmeerder. Een partij fruit voor ex port staat soms een week te wach ten voordat ambtenaren eruit zijn in welke taal het opschrift van de eti ketten moet zijn. In Nederland is een wagon dan allang op zijn be stemming". Koch is lid van de Kamer van Handel en Neringen te Antwerpen. Dit insti tuut gaat paal en perk stellen aan de huisverkoop van eigen produkten. "Zelf geproduceerd fruit en groen ten mag aan huis verkocht worden mits daarbij geen andere artikelen staan te pronken. BTW is verplicht. Hier wordt vaak van afgeweken. Gevolg is dat winkeliers in opstand komen. Boerenmarkten en acties voor het goede doel benadelen in grote mate de middenstand. Daar komt snel verandering in door mid del van een strenge controle". Koch constateert dat de motivatie bij veel fruittelers wegebt na twee slechte jaren. "In 1991 was de nachtvorst spelbreker. In 1992 het overaanbod. Investeringen in o.a. geïntegreerde teelt kunnen achter wege blijven". Binnen de vakgroe pen ontstaat soms onderlinge aversie, maar binnen de BFO is er een goede verstandhouding". Hoe wel in de top de Vlamingen in de meerderheid zijn is Frans de voer taal. "Die heb ik moeten opvijze len", aldus Koch. J.v.T. In maart 1993 viel op veel plaatsen in Noord-Brabant niet meer dan 5 millimeter neerslag. Volgens weer man Johan Verschuren van Omroep Brabant was er geen enkele maand maart in deze eeuw zó droog. Voor melkveehouder Johan van Gastel uit Schijf belooft 1993 daarmee weinig goeds. Zijn zorgen om het door de provincie Noord-Brabant in gestelde beregeningsverbod zijn le vensgroot. De Nederheide in de gemeente Rucphen was gedurende vele jaren een slecht ontsloten gebied met ar me, hoog gelegen zandgrond. Veel boeren uit Nispen, Schijf en Roo sendaal hadden er sinds de ontgin ning losse percelen blijvend grasland. Vooral de lage delen van de Nederheide waren voortdurend drassig vanwege de slechte afwate ring. Daarom gaf het hooien van de ze weilanden vaak problemen. De ruilverkaveling Nispen-Schijf pakte de Nederheide in de jaren tachtig drastisch aan. De afwatering kreeg alle aandacht. Volgens Johan van Gastel zou meer aandacht be steed moeten worden aan waterbe heersing in plaats van het zo snel mogelijk afvoeren van het hemelwa ter. De Nederheide werd een stilte- gebied zonder doorgaande wegen, een lustoord voor de vele soorten weidevogels. Drie nieuwe melkvee bedrijven werden gebouwd. Zij kre gen hun gronden direct aan huis toegedeeld. Vóór de ruilverkaveling lag het melkveebedrijf van de fami lie Van Gastel juist buiten de Neder heide. In het gebied hadden zij op diverse plaatsen langgerekte wei landpercelen. Met de bedrijfsverplaatsing in 1987 dachten zij hun melkveebedrijf met zo'n 65 melkkoeien en bijbehorend jongvee voor vele jaren te hebben veilig gesteld. Het nieuwe bedrijf had immers slechts één kavel en alle 35 ha lagen rondom woning en be drijfsgebouwen. De bedrijfsstruc tuur leek optimaal. In het ontwerpplan voor de ruilver kaveling stond dat bij een normale veebezetting en onder normale weersomstandigheden, beregening toch noodzakelijk was. In het kader van de ruilverkaveling werd dan ook op het erf een put geslagen. Van daaruit is 900 m ondergrondse transportleiding aangelegd voor het De beregeningsinstallatie mag pas vanaf 1 juni worden gebruikt In een artikelenreeks, die door samenwerking van NCB, ZLM, CBTB en het Consulentschap Landbouw in Noord-Brabant tot stand komt, wordt de stra tegie van de landbouwontwik kelingsnota "Doorzicht op Inzicht" uitgedragen. De artikelen hebben een voor beeldfunctie. Het betreft on derwerpen op bedrijven die bewust een keuze maken voor de toekomst en die op een po sitieve wijze inspelen op de mogelijkheden in hun situatie. Voor reacties: Landbouwcentrum, mevr. M. Commandeur, tel. (013)645511. ten in gebruik voor het beregenen van land- en tuinbouwgronden. Vanaf 1 november 1991 werd de gewijzigde Grondwaterverordening Noord-Brabant van kracht waardoor aan het beregenen van grasland be perkingen konden worden verbon den. De provincie gaat er sindsdien van uit dat vanaf 1 januari tot 1 juni grasland in het geheel niet beregend mag worden en dat na 1 juni gras land niet beregend mag worden tus sen 11.00 en 17.00 uur. Uitgezonderd is het beregenen bin nen 48 uur na een emisse-arme mestaanwending. Beroepsschrift ongegrond verklaard Johan en Mariëlla van Gastel dien den bij de Kroon een beroepsschrift in tegen het aan hen opgelegde be regeningsverbod. Zij wezen daarin op de droogtegevoelige grond en op de gevolgen van de drinkwaterwin ning door het waterleidingbedrijf. Zij benadrukten de schade aan de grasmat en de extra werkdruk en in spanningen die het beregeningsver bod het bedrijf toebracht. Zij vroegen tevens om de voorlopige voorziening dat een deskundige de schade aan de grasmat zou vast stellen, wanneer die schade duide lijk zichtbaar zou optreden. Op 12 februari 1993 wees de Raad van State hun verzoek af. De opschor ting van het beregeningsverbod is afgewezen, doch het beroepschrift zelf moet nog worden behandeld door de Raad van State. De ruilverkaveling Nispen - Schijf is nog altijd in uitvoering, maar hun ideaal van een nieuw bedrijf met toekomstperspectief heeft nu reeds een flinke deuk opgelopen. "Alle lof voor de individuele hulp en bijstand van SEV en Dienst Grondgebruik van de NCB. Iedere veehouder ver dedigt zijn eigen zaak. Ik vind het jammer dat er geen groen front meer is voor die grote algemene problemen", aldus Johan van Gastel. Cor Rops beregenen van alle percelen. Op ve le plaatsen kwamen aansluitpunten op de waterleiding. De percelen zijn ingedeeld op basis van een werk- gang van de beregeningsappa- ratuur. Drinkwater In de Nederheide staan de sloten gedurende de zomermaanden veelal droog. Toch komt dat slechts ge deeltelijk door de verbeterde afwa tering in ruilverkavelingsverband. Een andere belangrijke reden van het lage grondwaterpeil is namelijk de grondwateronttrekking door de Waterleidingmaatschappij Noord- West-Brabant. In de gemeente Rucphen nabij het dorp Schijf, in de omgeving van Roosendaal (Bortel- donk) en in de gemeente Hoeven (Seppe) onttrekt de waterleiding maatschappij per jaar meer dan 25 miljoen kubieke meter grondwater voor de drinkwatervoorziening. De Nederheide ligt juist tussen deze waterwingebieden in. Laag grondwaterpeil De provincie Noord-Brabant nam in 1990 het initiatief om het grondwa terpeil op een hoger niveau te krij gen. Iedere branche die onttrekt moest een bijdrage gaan leveren om deze onttrekking te verminderen. Zo mag de industrie slechts grondwa ter onttrekken als dat noodzakelijk is voor het produktieproces. De in dustrie mag bijvoorbeeld grondwa ter niet meer gebruiken als koelwater. Verbod op het beregenen van grasland Ook de land- en tuinbouw moest haar bijdrage leveren. Gedurende anderhalf jaar is er vaak heftig ge discussieerd over het instellen van een beregeningsverbod van land bouwgronden. Het beregenen van grasland met grondwater werd aan banden gelegd. Voor de provincie was de uitvoering van dat besluit een hele klus. In Noord-Brabant zijn immers ruim 9.000 grondwaterput- De Nederheide in Schijf heeft behoefte aan waterbeheersing

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 9