De taken van de sociaal economische voorlichting (SEV) Invorderingsvrijstelling en meewerkbeloning Sociaal Ekonomischa Voorlichting f 77 Landbouw wijst nieuw tracé Dammenweg af Waarom niet hele jaar 15? no.ooo Uit opmerkingen uit de praktijk blijkt regelmatig dat leden zich verbazen over de taken van de SEV en ook niet weten over welke onderwerpen de SEV voorlichting en adviezen geeft. Het takenpakket van de SEV is zeer breed en veelomvattend. Ge tracht wordt om de samenhang tus sen de diverse aspekten zo goed mogelijk te overzien. Het all-round zijn staat voorop. Bij alle voorlichting spelen de socia le elementen een belangrijke rol. "De mens" neemt dus een belang rijke positie in. Dit maakt het werk moeilijk maar zorgt tegelijkertijd voor een unieke positie van de so ciaal economische voorlichting. Door de financieel moeilijke situatie op vele bedrijven en in vele sekto ren, krijgen de economische en fi nanciële aspekten vaak alleen de aandacht. De menselijke aspekten worden vaak naar de achtergrond verdrongen. De SEV tracht een zo optimaal mogelijke verhouding tus sen de sociale en economische ele menten in de voorlichting aan te brengen. De onderwerpen In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste onderwerpen, waarover de SEV voorlichting geeft, weergegeven: 1. Bedrijfsopvolging 0.a.: beloning opvolger, samenwer king opvolger en bedrijfsoverdracht. 2. Bedrijfsbeheer 0.a.: rechtsvorm, financiële proble men en financieel beheer, doorlich tingen en E.E.G.-regelingen. «ri 3. Bedrijfsaanpassingen Samenwerkingen, bedrijfsvergro- ting, superheffing, subsidieregelin gen, bedrijfsverplaatsingen. 4. Bedrijfsbeëindiging Vrijwillige beëindiging, gedwongen beëindiging, arbeidsongeschiktheid, I.O.A.Z.-regeling. 5. Gezinsfinanciën en -regelingen Regelingen met kinderen, kinder bijslag, studiefinanciering, privé- bestedingen, wonen, erfrecht, huwelijksvoorwaarden, inkomens aanvullingen. 6. Verzekeringen A.A.W., volksverzekeringen, particu liere verzekeringen, levensverzeke ringen. 7. Ruimtelijke ordeningen Streek- en bestemmingsplannen, landinrichting, natuurbeleidsplan nen, bouwvergunningen, mestwet geving, milieuwetgeving, wildschade, ed. 8. Grond- en pachtzaken Grondzaken, pacht en erfpacht. 9. Overige onderwerpen Onenigheden met derden, belastin gen, personeelszaken, schuldsane ring en vrijstellingen militaire dienst. De voorlicht(st)ers hebben elk een eigen rayon. Zij zijn het eerste aan spreekpunt voor de leden. Op blz. 2 van dit blad kunt u zien, welke voor- licht(st)er in uw gebied werkzaam is. In de ZLM-krant van 14 november 1986 schreef de toenmalige ZLM- voorzitter, de heer A.J.G. Doeleman, als titel boven een artikel: "Sociaal Economische Voorlichting niet meer weg te denken". Gezien de belang rijke bijdrage die de SEV kan leveren aan de verbetering van de positie van de ZLM-leden, zowel in het be drijf als in het gezin, geldt bo venstaande, ook bijna 8 jaar later, nog steeds. Heeft u vragen op het gebied van één van de genoemde onderwerpen, neem dan kontakt op met de SEV-(st)er uit uw gebied. J.A.M. Withagen, Hoofd SEV/ZLM De Gewestelijke Raad van het Land bouwschap voor Zeeland pleit met de plaatselijke afdelingen van de landbouworganisaties ZLM en CBTB in een reaktie op het Mobili teitsplan van de gemeente Wester- schouwen voor een andere status van de Dammenweg (N57) op Schouwen. De betekenis van deze weg is na het tolvrij maken van de Zeelandbrug afgenomen. Geconsta teerd is dat al 10% minder verkeer gebruik maakt van de weg door Westerschouwen. Het Landbouw schap grijpt deze ontwikkeling aan om de discussie over de toekomsti ge status van de N57 te starten. Het Structuurschema Verkeer en Vervoer II gaat er nog vanuit dat op Schouwen de N57 wordt aange past tot autoweg. In het Mobiliteitsplan geeft de ge meente Westerschouwen een nieuw tracé van de N57 aan. De landbouw wijst dit tracé af, omdat het onvoldoende recht doet aan een uitspraak van de Kroon. In 1990 vernietigde de Kroon een bestem mingsplan, waarin het poldertracé werd geregeld. In de overwegingen speelden onder meer de ingrijpende consequenties voor de agrarische sector een rol. Naar de mening van de Raad kent ook het nu voorliggende tracé voor de landbouw zeer schadelijke doorsnijdingen. Bovendien vraagt de Raad zich af of andere alternatie ven niet meer recht doen aan het principe van bundeling met de be staande wegen. Naast de aandacht voor de verbete ring van de N57 is in de nota ook aandacht voor andere knelpunten in de wegenstructuur van de gemeen te. De Raad ziet in deze integrale be nadering de waarde van het Mobiliteitsplan, doch neemt met verbazing kennis van het feit dat aan het landbouwverkeer en de be reikbaarheid van agrarische bedrij ven nauwelijks aandacht wordt besteed. De Raad verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om dit aspekt eveneens in beeld te brengen en daarop de voorstellen in het Mobiliteitsplan aan te passen. In dit licht bezien past naar de mening van de Raad niet het volledig afslui ten van goede wegen als de Ramp- weg en de Vroonweg. Dit leidt tot het verschuiven van problemen naar de polderwegen, met alle conse quenties voor de landbouw van dien. Nog een week en het is weer Hemelvaart. Zoals ieder jaar zul len ook nu weer veel kampeer ders van een lang weekend willen genieten. Met Pasen bleek al dat het kamperen bij de boer nog steeds toeneemt. Veel mini- campings op Schouwen- Duiveland en Walcheren zaten vol. Zeeuws-Vlaanderen gaf een rustiger beeld te zien, maar het was er toch aanzienlijk drukker dan de voorafgaande jaren. Ook met Koninginnedag bleken op de meeste mini-campings wel een aantal kampeerders te staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat GS er bij de kamercommissie Landbouw en Natuurbeheer op aan hebben gedrongen de ont- werpwet op de openluchtrecrea tie aan te passen aan de praktijk. De grote drukte vooral met He melvaart en Pinksteren maakt het noodzakelijk dat ook in die periodes 15 eenheden geplaatst mogen worden. Waarom toch al die ellende, in die periode 10 eenheden, dan weer 15 eenhe den, enz. Waarom niet 15 eenhe den het gehele seizoen, dan waren er weer al wat problemen opgelost. Want welke gemeente zal zich strikt houden aan de voorgeschreven 10 eenheden en maatregelen nemen als een kampeerboer de wet overtreedt. De wethouder van de gemeente Oostburg verklaarde dat de ge meente zich aan 10 eenheden houdt en niet van plan is uitbrei ding tot 15 eenheden toe te staan. Op Schouwen-Duiveland en Walcheren zijn weer andere geluiden te horen. Zo geeft de ene gemeente uitbreiding tot 15 eenheden met Hemelvaart en Pinksteren, maar dan wordt de periode in de zomer terugge bracht tot 5 weken. Weer een andere gemeente zegt 10 met Hemelvaart, 15 met Pinksteren en 6 weken in het hoogseizoen. Zoals gewoonlijk is er weer geen uniformiteit in Zeeland, ondanks alle goede plannen van enkele maanden geleden. Uniformiteit is ook ver te zoeken als het gaat over atvalstoffenhef- AMPEKEN U DE OEK EDEKAT/E ZEELAND fing. Zo betalen kampeerboeren in de gemeente Oostburg f 1.250,— excl. BTW voor het verwijderen van het afval van de mini-camping. Een verschrikke lijk hoog bedrag waar veel tegen geprotesteerd is, maar dat toch door iedere kampeerboer betaald zal moeten worden, wil zijn afval meegenomen worden. Dit be drag staat in schril contrast met de tarieven die men op Schouwen-Duiveland en Wal cheren betaalt. Op Schouwen-Duiveland is er grote vraag ontstaan naar sei zoenplaatsen want de kampeer boeren die een procedure bij de Raad van State hadden lopen, moeten nu weer terug naar 10 eenheden. Kampeerders die bij deze kampeerboeren een plaats je hadden, zijn nu op zoek naar een andere mini-camping. Er zijn zelfs al mini-campings volge boekt die pas in 1994 zullen be ginnen. Op initiatief van de Kamer van Koophandel is medio maart het eerste overleg geweest tussen landbouw, horeca, recreatie in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoe ling van dit overleg is het platte- landstoerisme verder te ontwikkelen. Bij de aantrekkelijk heid van het platteland spelen natuurbehoud en landschaps bouw een belangrijke rol. De re creatie en landbouwactiviteiten kunnen incidenteel overlast ver oorzaken aan de omgeving. Daarom is regelmatig contact tussen vertegenwoordigers van beide groepen gewenst om zo doende conflicten vroegtijdig op te lossen. Het ligt in de bedoe ling in het najaar weer samen te komen want dan liggen de erva ringen van het hoogseizoen nog vers in het geheugen. Personen met een gering inkomen waarover geen loonbelasting wordt ge heven, behoeven veelal ook geen inkomstenbelasting te betalen. Dit als ge volg van de invorderingsvrijstelling welke in de Wet op de Inkomsten belasting is opgenomen. De invorderingsvrijstelling is een soort kortingsregeling bij de belastinghef fing over lage inkomens. Globaal houdt de regeling het volgende in: Over een belastbaar inkomen tot maximaal 1,5 maal de belastingvrije som wordt geen inkomstenbelasting geheven. Over een inkomen tussen 1,5 maal en 2,5 maal de belastingvrije som wordt de inkomstenbelasting gedeeltelijk ge heven. Is het belastbaar inkomen hoger dan 2,5 maal de belastingvrije som dan heeft de vrijstelling geen enkel effect meer. De belastingvrije som wordt voor de toepassing van de regeling minimaal gesteld op het bedrag van de basisaftrek, voor 1992 groot f 5.225,—. Zoals hiervoor al is vermeld geldt de invorderingsvrijstelling niet voor onder de loonbelasting vallende inkomsten. De beloning die de echtgenote terzake van het meewerken in de onderneming van de man ontvangt valt hier niet onder. Op deze beloning kan de vrijstelling dan ook worden toegepast. De beloning is voor de man aftrekbaar en voor de vrouw belast, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo zal ondermeer de meewerkbeloning in een schriftelijke overeenkomst moeten zijn vastgelegd. Verder zal de hoogte van de beloning in overeenstemming moeten zijn met de omvang en de aard van de verrichte werkzaamheden. De aldus vastgestelde beloning zal minstens gelijk moeten zijn aan tweemaal de belastingvrije som (voor 1992 f 10.450,-). Dat ook bij slechte bedrijfsresultaten de toepassing van de meewerkbelo ning voordelig kan zijn mag blijken uit onderstaand voorbeeld. en dat aan haar een beloning van f 12.500 is toegekend, dan zal zij hier voor zelfstandig worden belast. Inkomen vrouw Meewerkbeloning Af: Arbeidskostenforfait (5%) Belastbaar inkomen Belastingvrije som: zelf f 5.225 man f 5.225 Belastbare som f 12.500 625 11.875 - 10.450 1.425 Door de werking van de invorderingsvrijstelling is echter in het geheel geen belasting verschuldigd. Inkomen man Bedrijfswinst 1992 Overige inkomsten nihil Af: Zelfstandigenaftrek Overige persoonlijke aftrekposten Belastbaar inkomen - 6.210 - 1.290 2.500 Gevolgen voor de man Belastbaar inkomen was Af: Meewerkbeloning echtgenote Belastbaar inkomen wordt negatief 2.500 12.500 - 10.000 Belastingvrije som (inclusief die van echtgenote) f 10.450 Te betalen belasting en premieheffing f Stel dat de echtgenote in 1992 500 uur in het bedrijf heeft meegewerkt Dit negatieve inkomen kan door middel van verliescompensatie worden verrekend met het positieve inkomen over 1989. Afhankelijk van de hoogte van belastbaar inkomen over 1989 zal in veel gevallen, gelet op de hoogte van de tarieven, alsnog een fors bedrag aan inkomstenbelasting en premie heffing kunnen worden terugontvangen. W.F. Poeles Accountantsunie ZLM Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 6