Duist. Kweek! Produktinformatie Nieuw systeem vorenpakker FUSILADE Nieuwe Kverneiand ploeg Nieuwe kompaktkoeler Touchdown een niet-selectief onkruidbestrijdingsmiddel FUSILADE Dosering mest constant, onafhankelijk rijsnelheid Voermengwagen blaast produkt rond Genadeloos voor gras èn veilig voor het gewas. VRIJDAG 7 MEI 1993 Kverneiand brengt een nieuwe ploeg op de markt, genaamd type ED. Deze ploeg is een zeer moderne ploeg, geschikt voor alle omstandig heden. De ploeg heeft de mogelijk heid voor zowel breekboutbeveiliging als veerbeveili- ging. Bovendien is de snijbreedte van de ploeg te verstellen van 30 tot 45 cm. Met deze ploeg komt Kverneiand te gemoet aan de wens van gebrui kers die nu met een ploeg type E ploegen en toch graag de mogelijk heid van snijbreedte-verstelling heb ben. Op deze ploeg zijn alle gangbare toebehoren leverbaar, in clusief de geheel nieuwe Kverneiand vorenpakker IP Packomat. Voor meer informatie: Boeke-Heesters b.v. Lelystad telefoon: 03200-89500 Het gebruik van vorenpakkers wordt steeds meer gemeen goed. Niet alleen op lichte, maar ook op zwaardere gronden. Kverneiand in troduceert een geheel nieuw con cept van vorenpakker: de IP-Packomat ("Integrated Packer"). In dit vorenpakker-systeem zit de vorenpakker vast aan de ploeg. Dit heeft voordelen bij het in- en uitzet ten van de ploeg op de kopeinden; ontkoppelen en koppelen hoeft na melijk niet meer. Doordat de voren pakker vast zit aan de ploeg is transport over de weg ook geen probleem en vraagt geen extra voor zieningen/kosten. Ook is het mogelijk de druk op de vorenpakker traploos te variëren, middels een spindel. Dit geeft een optimale aanpassing aan de grond en omstandigheden. De vorenpak- Ploeg met vorenpakker van Kverneiand ker is zeer licht van gewicht (holle ringen). De druk op de bodem wordt verkregen door gewichtsoverdracht De nieuwe Kvernelandploeg, type ED Tolsma Techniek uit Emmeloord brengt dit jaar de Kompaktkoeler op de markt. In deze koelinstallatie zijn verdamper, compressor en conden sor tot één unit samengesmeed. De traditionele mechanische koelinstal latie bestaat uit een aantal verdam pers, een condensor en een Produktie- en handelsbedrijf Meyco Varsseveld heeft een systeem ont wikkeld waarmee en exacte dose ring mengmest per ha kan worden gerealiseerd. Er wordt gebruik ge maakt van een mechanische traplo ze aandrijving, die bestaat uit variator met instelbare schijven. Worden de schijven versteld dan zal het toerental evenredig toe- of afne men. De computer geeft het com mando voor verstelling van de schijven. Dit systeem kent niet de nadelen (hoge aanschafprijs en ho ge vermogensverliezen) van volledig hydraulische aandrijfunits. In de praktijk komt het erop neer dat de chauffeur van tevoren aangeeft welke gift hij per ha wil toedienen en wat de werkbreedte is van de zo- debemester/bouwlandinjecteur. De computer en de variator regelen het juiste pomptoerental, behorend bij de ingestelde waarde Ongeacht of de rijsnelheid nu 5 of 15 km per uur is, de dosering ligt van tevoren vast. Daarnaast geeft de computer de bestuurder informatie over de be werkte oppervlakte, de rijsnelheid, de hoeveelheid uitgereden meng mest, etc. Voor verdere informatie: Boeke Heesters, Lelystad, tel. 03200-89500. compressor. De verdampers worden in de koelcel geplaatst, de conden sor er buiten. Een installatie vereist vele, lange leidingen en dus ook veel las- en montagewerk. De Kompakt koeler heeft een minimum aan lei- dingwerk, hetgeen inhoudt dat er vrijwel geen montage nodig is. Daardoor is de kans op lekkage klei ner. Omdat de kans op vrijkomen van CFK's minimaal is, is de Kom paktkoeler in feite ook milieuvrien delijk. De Kompaktkoeler heeft relatief la ge exploitatiekosten en kan ook worden gehuurd. De nieuwe vinding van Tolsma heeft een vermogen van 30 Kwatt. Daarmee kan maximaal 600 ton produkt worden gekoeld. De Kompaktkoeler is zuinig in het stroomverbruik; circa 15 Kwatt per uur. Het verbruik is uiteraard wel af hankelijk van de capaciteit van de koeler. van de ploegtractor op de vorenpak ker via de arm. Door de gewichts overdracht is er een geringere slijtage van de zooiijzers van de ploeg. Door de vaste combinatie is ook op hellend terrein goed met een vorenpakker te werken en heeft de ze niet de neiging weg te lopen. Voor verdere informatie: Boeke-Heesters B.V. Postbus 2268 8203 AG Lelystad telefoon: 03200-89500 Op het gebied van uitkuilen en voe ren brengt Boeke-Heesters een voermengwagen van de fabrikant Lucas, op basis van een geheel nieuw concept op de markt. In tegenstelling tot de gangbare voermengwagens, welke mengen middels vijzels, mengen de nieuwe voermengwagens van Lucas door middel van het rondblazen van het produkt. Hierdoor is de menging zeer luchtig en speciaal bij natter voer wordt het voer niet "gemalen" maar blijft de struktuur beter in takt hetgeen ten goede komt van de ver tering. Het laden van de wagen gebeurt middels een inhaalbord. Hiervan zijn 2 uitvoeringen leverbaar: een hark- bord (het vertrouwde Silgrif systeem) of een snijbord (het Silo- net systeem). Op dit moment zijn 2 typen leverbaar: de Colibri en de Sit- telle (welke standaard tweezijdig lossend is middels een uniek van links naar rechts draaiende losunit). Bovendien is het met beide machi nes ook mogelijk een strobed te ma ken (voor potstallen, onderdekken van planten, etc.). Voor meer informatie: Boeke-Heesters b.v. Lelystad telefoon: 03200-89500 ICI Agro introduceert met Touch down een nieuw niet-selectief on kruidbestrijdingsmiddel. Touchdown heeft een systemische werking en bestrijdt zowel eenjarige als overblij vende grasachtige en breedbladige onkruiden. Het middel dringt diep door tot in de wortels en de groeipunten van de onkruiden. Ook moeilijke onkruiden zoals kweek, paarse dovenetel, var kensgras en kleefkruid worden uit stekend bestreden met Touchdown. Touchdown is een vloeibaar produkt en bevat als werkzame stof 480 g/l glyfosaat-trimesium (dit komt over een met 330 g/l glyfosaat). Het middel wordt door de bladeren en stengels opgenomen en naar de on dergrondse delen van de plant ge transporteerd. Hierna sterft het onkruid langzaam af. Na 2-4 weken is de afsterving compleet. Touchdown is toegelaten als on kruidbestrijdingsmiddel op geploegd land, voor opkomst van uien, bieten, aardappelen en bloembollen, op tij delijk onbeteeld land (bijv. graan- of maïsstoppel), op akkerranden, voor de bestrijding van aardappelopslag in bijv. bieten en maïs en voor het doodspuiten van stuifdek en gras- groenbemestingsgewassen. Tevens kan Touchdown worden gebruikt bij graslandvernieuwing, in de bollen teelt en in openbaar groen. Touchdown wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afge broken, waardoor geen nawerking via de grond plaatsvindt. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met ICI Agro in Ridderkerk, tel. 01804-50390. Postbus 293, 2980 AG Ridderkerk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 4