Kamerleden kunnen agrarische vrouwen niet gerust stellen mentaar Vanuit de ZLM gezien Varkenshouderijen beoordelen op basis geldende regels De macht der onwetendheid J Van Noord: "Zeeuwse boer redt het wel" Dubieus afval H. Eversdijk: VRIJDAG 7 MEI 1993 De mooie en geruststellende woor den van de Kamerleden Van Noord (CDA) en Van Zijl (PvdA) en van de Zeeuwse senator Eversdijk (CDA) maakten bar weinig indruk op de agrarische vrouwen, die maandaga vond naar Kapelle waren gekomen voor een discussie met de politici over het landbouwbeleid. De dis cussie was georganiseerd door de Agrarische Commissie Zeeland. De Haagse parlementariërs gaven grif toe dat vooral de akkerbouw een bar slecht jaar achter de rug heeft. Ook de fruitteelt kreeg flinke klap pen. Maar volgens de heren politici moeten we niet al te dramatisch doen. Het is vervelend voor wie het aangaat, maar het gaat toch eigen lijk maar om een incident, aldus viel tussen de regels door te be luisteren. De Nederlandse - en zeker de Zeeuwse boer - klimt wel weer uit het dal. En met de verdringing valt het wel mee als de avonturiers een maal van de markt zijn. Alleen Eversdijk ("ik treed hier vanavond in de eerste plaats als Zeeuw op") zei de indruk te hebben dat in Den Haag en Brussel nog altijd niet vol doende wordt onderkend dat de ak kerbouw in de crisis zit. Maar een oplossing voor die crisis had ook hij niet op zak. Ongeloofwaardig De woorden van de politici klonken de agrarische vrouwen ongeloof waardig en goedkoop in de oren. De inleiders kregen herhaaldelijk de wind van voren. "Weet u wel wat er werkelijk aan de hand is? Komt u wel eens op een akkerbouwbedrijf? Alleen door verschrikkelijk veel uren te maken kunnen we het hoofd bo ven water houden. Vindt u het nor maal dat een agrarisch gezin niet eens tijd heeft om Koninginnedag te vieren?" De Kamerleden hamerden op pro- duktvernieuwing, toegevoegde waarde, goed ondernemerschap, agrificatie en grond uit produktie ne men. Dat zijn de recepten waarmee de zieke akkerbouw er weer boven op geholpen kan worden. Ze wier pen het verwijt dat de overheid de landbouw aan haar lot overlaat ver re van zich. Van Zijl: "De problemen in de akkerbouw dateren al van voor MacSharry en GATT. Er wordt te veel geproduceerd. De oplossing ligt in het grootschalig uit produktie ne men van grond. In Groningen liggen hiervoor regionale plannen op tafel. Ook in Zeeland moet zoiets in sa menwerking met de standsorgani saties mogelijk zijn. Begin er maar mee". Zowel Van Noord als Van Zijl pro beerden de agrarische vrouwen er van te overtuigen dat er wel degelijk toekomst is voor de landbouw in Nederland. Van Noord: "De Neder landse - en zeker de Zeeuwse boer - heeft in Europa een voorsprong die er niet om liegt. Het ondernemer schap, de kennis, de handel en af zet, de infrastructuur, het klimaat, dat zijn zaken waar men in andere landen niet aan kan tippen. Als de Zeeuwse boer het niet lukt om uit het dal te komen, dan lukt het geen enkele boer in de hele EG". Braaklegging Tussen de bedrijven door liet Van Noord weten weinig vertrouwen te hebben in het plan Korteweg, waar bij op Europese schaal een forse braaklegging moet plaatsvinden. "De Fransen willen niet braken". Hoge verwachtingen koestert Van Noord van agrificatie. Zo liggen er bijvoorbeeld reële plannen klaar voor een fabriek waar afbreekbaar plastic wordt gemaakt. "Agrificatie moet vooral in Frankrijk plaatsvin den", aldus Van Noord. "Dan gaat de graanprijs in Nederland omhoog". De geruststellende woorden namen het wantrouwen onder de aanwezi- In de Westhoek van Brabant zijn in de afgelopen dagen diverse bedrij ven benaderd door Engels spreken de personen, die asfalteringswerk- zaamheden willen uitvoeren. Ze doen dat met restanten, waarvan de afkomst en dus kwaliteit du bieus is. Verschillende agrarische bedrijven hebben bezoek gehad van deze nogal overrompelend optredende personen. Mogelijk duiken ze ook in andere regio's op. Wees dus voor zichtig met deze lieden. Het Zeeuwse Eerste Kamerlid H. Eversdijk vindt dat de aanvragen voor de vestiging van grootschalige varkenshouderijen op Zuid-Beveland op basis van de geldende regels moeten worden beoordeeld. "Als deze plannen voldoen aan de wette lijke bepalingen, dan mogen ze niet worden tegengehouden". Eversdijk zei dit maandagavond in Kapelle tijdens een discussie-avond met agrarische vrouwen. "Een ge meente moet natuurlijk niet snel het bestemmingsplan wijzigen, zodat zo'n vestiging plotseling niet meer kan", zo voegde de senator er aan toe. Zoals bekend liggen er op Zuid- Beveland drie aanvragen voor groot schalige varkenshouderijen, te we ten twee in de gemeente Goes (Wilhelminapolder en Wolphaartsdijk) en één in de gemeente Borssele. Eversdijk sprak verder zijn twijfels uit over het besluit van het provinci aal bestuur van Zeeland om de glastuinbouw te verdelen over drie gemeenten met elk 100 ha. "Ik be grijp het politiek compromis wel, maar of dit de meest praktische oplossing is, betwijfel ik sterk". gen in de zaal bepaald niet weg. On omwonden werd gesteld dat de grens bereikt is. "Hoe kan het toch", aldus een vertwijfelde boerin, "dat er wel geld is voor natuur en voor al die ambtenaren, die de inge wikkelde regels voor de boeren moeten opstellen, uitvoeren en con troleren? Daar worden miljoenen guldens aan gespendeerd. Dat geld kunt u beter aan de boeren geven". De ingewikkelde regelgeving, waar mee de boeren te maken hebben, was ook de Kamerleden een doorn in het oog. "Maar het kan niet an- des. Ik zeg wel eens: minder regels betekent ook minder boeren", aldus Van Noord. Van Zijl verzuchtte dat regels vaak noodzakelijk zijn om rechtsongelijkheid tegen te gaan. Personeel Over regelgeving gesproken: een fruittelersvrouw vroeg zich af hoe zij in de piektijden aan personeel moet komen, terwijl arbeidskrachten uit Polen niet worden toegelaten. "We hebben eerst het arbeidsbureau in geschakeld. Er waren 29 kandida ten, maar er kwam niemand opdagen. Uit Polen staan de men sen in de rij. Die willen hier graag wat verdienen en alle premies en belastingen worden keurig afgedra gen. Toch mogen we deze mensen niet aannemen". De Kamerleden hadden alle begrip voor deze hartekreet, maar vonden toch dat het personeelsprobleem in eigen land moet worden opgelost. "Onze eigen werkzoekenden moe ten worden gedwongen dit werk te doen. Als ze niet willen, dan maar forse strafkortingen op hun uitke ring. Het kan niet zo zijn dat we mensen van buiten de EG binnenha len om hier te werken, terwijl Neder landse werkzoekenden met hun armen over elkaar blijven zitten". En zo hadden de heren politici op el ke vraag en opmerking wel een ant woord. Maar bevredigend was het allemaal niet. De frustraties bleven, zowel vóór als achter de tafel. Van Zijl: "Ik zie aan uw gezichten dat wij u niet hebben kunnen overtuigen. Dat is knap vervelend, omdat ik oprecht van mening ben dat er wel degelijk wegen zijn naar een goede toekomst voor de landbouw in Ne derland. U hebt er geen vertrouwen in, ik wel". "Laten we in ieder geval met elkaar in gesprek blijven", aldus sloot dis cussieleidster mevrouw C. Koster, lid van Provinciale Staten voor de VVD, de bijeenkomst diplomatiek af. Uit handen van mevr. M. Mol, die de avond voorzat, kregen de inlei ders een attentie mee naar huis. Er kon nog net een flauw applausje uit de zaal af. fj| ■"■"•8' v. /*v Drie parlementariërs gingen maandagavond in Kapelle in discussie met ca. 100 agrarische vrouwen. V.l.n.r. H. Eversdijk, CDA-lid van de Eerste Kamer, J. van Zijl (landbouwspecia/ist PvdA), mevr. C. Koster, discussieleidster en J. van Noord (Landbouwspecia/ist CDA). (Foto: Anton Dingemanse) Ten gevolge van het huidige meedogenloze Europese en nationale anti-landbouwbe/eid waart er een akkerbouwcrisis over het boeren land. Veel agrarische ondernemers zoeken met de moed der wan hoop naar alternatieven. De meesten doen dat door gedeeltelijk om te schakelen naar kwa/iteits- en arbeidsintensieve plantenteelten. In die produktiesector manifesteren zich momenteel echter op een schrikbarende wijze "verdringingseffecten": Franse en andere Euro pese graanboeren gaan massaal aardappelen telen en Nederlandse akkerbouwers passen noodgedwongen hun bouwplan aan met tuin- bouwgewassen. Dramatisch lage prijzen - zowel in de akkerbouw als in de tuinbouw - zijn het gevolg. Er bestaat een terechte beduchtheid dat deze verdringing naar de vrije marktsector en de daarmee samen hangende overproduktie en lage prijzen vooralsnog structureel zullen zijn. Alhoewel voor ons onbegrijpelijk en onverteerbaar en ondanks ons verzet daartegen, ligt de politieke realiteit van de MacSharry- bes/uiten en de GATT-onderhandelingen ten grondslag aan die struc turele trend. Varkens Om zich minder afhankelijk te maken van deze neerwaartse spiraal beweging hebben enkele akkerbouwers in ons werkgebied na ampele overwegingen besloten om op hun bestaande bedrijf een tweede (agrarische) tak in de vorm van mestvarkenshouderij te beginnen. De ons bekende initiatiefnemers opereren op een volstrekt legale wijze. Ze hebben bij hun vergunningaanvraag bij de gemeente volledig reke ning gehouden met de aktuele (en de nog te verwachten) extreem strenge Nederlandse regelgeving op het gebied van milieu, mest, dierwelzijn, stank en hinderwet. Sterker nog, de nieuwe bedrijven zul len wat dat betreft ruimschoots binnen de gestelde normen blijven. Bovendien ligt het in de bedoeling om zogenaamde "groen label" stallen te bouwen en zal respectievelijk het voergraan op eigen grond geteeld en de mest op eigen grond teruggebracht worden. En met name dat laatste is immers een door de natuur- en milieulobby gepre dikte ideaa/vorm van een grondgebonden gemengd bedrijf!? En wat blijkt nu? Tot onze verbazing en ergernis stelt de betreffende gemeente (Goes) alles in het werk om de vergunningaanvraag te tor pederen. Op gevoelsmatige en irrationele gronden wordt varkenshou derij in een gebied met agrarische bestemming afgewezen. Men wil deze blokkade nu zo snel mogelijk legaliseren door een spoed procedure voor een bestemmingsplanwijziging door te voeren. Dat is mijns inziens een oneigenlijke zaak want het "Streekplan Zeeland" geeft namelijk (terecht) voluit ruimte voor vestiging en uitbreiding van varkenshouderij op bestaande bedrijven in het buitengebied met agrarische bestemming (mits uiteraard voldaan wordt aan de landelij ke milieunormen en regelgeving). Het is voor ons op z'n zachtst gezegd onacceptabel dat men zich op gemeentelijk bestuurlijk niveau laat leiden door een serie emotionele bezwaren van burgers, die zich uit onwetendheid geroepen voelen om mee te doen met de verkettering van zogenaamde milieu- vijandige intensieve veehouderij. Koud water Daar waar een groot deel van de bezwaarmakende burgers waar schijnlijk niet belast is met feitelijke kennis van zaken met betrekking tot de hedendaagse straffe voorwaarden en regelgeving voor var kenshouderij en mestproduktie, is het ons inziens de primaire verant woordelijkheid van de gemeente om de bezwarenindieners te wijzen op hun koudwatervrees. Door dit niet te doen laat men zich regeren door op verkeerde feiten gestoelde emoties. De werkelijke feiten zijn. 1. de betreffende initiatieven versterken de werkgelegenheid en de economische kracht van het Zeeuwse platteland; 2. er worden milieuvriendelijke "groen labeT-stallen gebouwd; 3. de ammoniakemissie blijft ruimschoots binnen de geldende normen; 4. de varkenshouderij is grondgebonden; en er is mijns inziens voor alsnog geen sprake van mammoetbedrijven; 5. het gaat om aanpassing van bestaande agrarische bedrijven in een landelijk open gebied met agrarische bestemming; 6. de stankhinder zal minimaal zijn in verband met de vigerende uitrij- rege/s en onderwerkverplichting (en bovendien: indien.geen eigen dierlijke mest kan worden gebruikt zal dat ongetwijfeld van elders aangevoerd blijven worden). Z.M.F. Deze feiten in aanmerking nemend hebben we met name geen be grip voor het bezwaarschrift ter zake van de Zeeuwse Milieufederatie. De ZMF is - mogen wij toch veronderstellen - wèl belast met werkelij ke kennis van zaken!? Desalniettemin (of wellicht juist daarom) heeft men een aantal NON-argumenten bij elkaar geschraapt om toch maar tegen te kunnen zijn: "Stallen met mestsi/o's passen niet in het land schap" en "Uit het oogpunt van dierenwelzijn verzet men zich princi pieel tegen oprichting van intensieve veehouderijbedrijven". Het zou een verademing zijn a/s de ZMF nu ook eens de verantwoordelijkheid zou nemen om de positieve kanten in deze kwestie de doorslag te la ten geven. Vanuit de ZLM zullen we de gemeente Goes (en de provincie) wijzen op (de tot nu toe) onevenwichtige gang van zaken met betrekking tot deze vergunningweigering. We zullen proberen, mede gelet op de precedentwerking, één en ander weer op het rechte spoor te krijgen. Van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 3