riZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. EG-oogst koolzaad gedaald Kaasexporteurs optimistisch Runderen inci. btw Schapen Europ- Veevoeders ex btw notering Kaasmarkt Melkprijs onder druk Varkensprijzen verder omhoog Weinig vertrouwen in varkens en biggen Biggenprijzen Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,20-8,70 6,95-7,55 7,30-8,40 6,10-6,60 Leeuwarden do. 7,30-7,75 6,40-5,85 7,15-8,50 5,95-6,45 Zwolle vr. 7,75-8,35 6,80-7,40 7,40-8,70 5,95-6,45 Leiden ma. 8,20-8,60 6,65-7,50 7,50-8,40 6,20-6,70 Doetinchem di. 8,10-8,55 7,00-7,40 7,15-8,25 6,95-6,75 Leeuwarden di. 7,15-8,50 5,95-6,45 Purmerend di. 6,25-6,75 5,95-6,45 Groningen di. 6,55-6,85 6,10-6,45 Den Bosch wo. 8,15-8,70 6,75-7,50 7,50-8,40 6,15-6,60 GEBRUIKS- Melk- en kalf Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1850-2450 1975-2425 1675-2075 675-1175 Leeuwarden do. 1750-2300 1750-2175 1250-1600 995-1355 Zwolle vr. 1850-2450 1950-2400 1650-1900 1250-1650 Leiden di. 2050-2300 2150-2450 1700-2150 1100-1600 Doetinchem di. 1900-2800 1600-1925 825-1625 Purmerend di. 2000-2200 1700-1900 850-1300 Groningen di. 1750-2200 1800-2100 1525-1700 975-1375 Den Bosch wo. 1700-2450 1875-2625 1625-2125 1200-1700 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 27 5,00-5,50 4,25-5,00 NUKA'S Gras- Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 800-1250 500-650 300-400 425-475 300-375 Leiden di. 750-1300 490-630 320-430 405-515 270-310 Leeuw. di. 400-460 100-270 Den Bosch wo. 750-1175 550-650 375-525 430-520 265-340 Zwolle vr. Leiden di. Leeuwarden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50-4,75 3,00-4,35 3,25-4,65 2,00-4,00 Slachtramlammeren 6,50-7,50 6,60-8,20 6,50-8,50 Fokschapen/stuk 110-160 Weidelammeren/stuk 60-110 90-120 60-90 aer 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- 14/04-21/04 NED NED NED ex btw bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Cfinrnn DQ "7 Cl Weidehooi 200-250 Hooi pick up 375 380 375 otieren Ho /foi VAOIOH C 1 A Rood zwenk 100-120 Tarwestro p.u. 250 245 240 rsoeien uj 0,14 Raaigras 110-140 Gerstestro 250 245 235 Veldbeemd 110-170 Mais (900 VEM) 85 90 95 Tarwestro 130-180 Bierborstel 52 53-56 55-60 Gerstestro 130-175 Maisgluten 110-115 107,5-112,5 107,5-112,5 Roggestro 250 Voeraardapp. 36 30-35 30-35 De kaasexporteurs rekenen erop dat de export de komende maanden zal groeien. In het eerste kwartaal steeg de export met ca. acht pro cent. Dat zei voorzitter T. Schaaf van de Nederlandse Vereniging van Kaasexporteurs op de jaarverga dering. De stijgende export hangt samen met de in de tweede helft van 1992 op gang gekomen zijnde export van kaas naar Oost Europa. Overigens kent de export voldoende proble men, zoals het restitutiebeleid van de Europese Commissie. Deze wil eenmaal gefixeerde restituties toch wijzigen, waarmee de exporteurs gedwongen worden hun eerder met kopers vastgelegde prijzen te verho gen. Schaaf staat achter de voorge nomen afbouw van de financiële ondersteuning en vermindering van de invoerbelemmeringen, zoals voorzien in de GATT- overeen komsten. De voorzitter van de kaasexporteurs benadrukte dat wereldwijd de Ne derlandse Goudse en Edammer kaas een begrip zijn. Nederlandse kaas staat voor kwaliteit. Het is ze ker geen bulkprodukt, zoals wel is beweerd. EFTA-landen De kaassector in de EFTA-landen die toetreding willen tot de EG is relatief sterk, maar zeker is dat deze mark ten goede perspectieven bieden. Het gaat daarbij vooral om Finland, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk. Reeds zit de export van Maasdam mer naar Zweden in de lift. De kaasmarkt blijft willig, vooral voor de aanhoudend goede uitvoer van vooral jonge kaas. Voor Friese Gouda wordt tot 15 cent boven notering betaald, voor de Noordhollandse tot bijna 10 cent. De markt voor belegen en oude kaas is vrij moeilijk. In bepaalde leeftijden en soorten is er een zoda nig aanbod, dat de prijzen, gemeten aan de kosten-rente-opslag- indroging (te) laag zijn. Boter De botermarkt blijft onzeker omdat er nog weinig duidelijkheid is over de te volgen prijzenpolitiek van Brussel. De kool-raapzaadoogst in de Ge meenschap zal in de EG dit jaar klei ner uitvallen dan de afgelopen vier jaar het geval is geweest. Oil World rekent op een oogst van 5,7 tot 6,0 miljoen ton vergeleken met 6,2 miljoen ton in 1992. De daling is vooral toe te schrijven aan een verminderde opbrengst in Frankrijk, waar de opbrengst naar raming met 200.000 ton zal dalen tot 1,6 miljoen ton. Deze daling wordt niet gecompenseerd door een toename van de Duitse produktie met 30.000 ton tot 2,65 miljoen ton. Het areaal in Frankrijk zou zijn teruggelopen van 673.000 ha tot 525.000 ha. De export zal naar ra ming ongeveer 700.000 ton bedra gen, waarvan 300.000 naar Japan zal worden uitgevoerd. Extra zaaigoed De Europese Commissie heeft Frankrijk toegestaan zaaigoed aan te wenden dat noch in de gemeen schappelijke rassenlijst noch in de nationale rassenlijst is vermeld. De Europese Commissie is daartoe overgegaan om de verzorging van Frankrijk met zaadgoed zeker te stellen. De produktie is vorig jaar nogal wat achtergebleven bij de aanvankelijke verwachting. De toestemming geldt voor achter eenvolgens 10 en 20 ton van het ras Brassica napus L. partim. Het ge noemde zaadgoed mag alleen in Frankrijk worden aangewend. In tegenstelling tot 1992 toen de of ficiële Apeldoornse melknotering in die eerste week van mei steeg, is deze voor de week van 2 tot 8 mei in 1993 gedaald. De prijs voor standaardmelk be draagt momenteel f 71,35 per 100 kg tegen f 73,60 in 1992. De prijs voor 'de plas' bedraagt nu f 42,10 tegen f 43,30 in 1992. Voor het vetgehalte wordt nu f 8,30 per pro cent betaald tegen f 8,60 in 1992. De notering voor vol en mager melkpoeder en weipoeder daalde ook deze week; nu met gemiddeld f 3,— per 100 kg. De noteringen liggen beneden het niveau van 1992. Toen noteerde mager melk poeder voor veevoeder f 468,— te gen f 452,— nu. De weipoeder deed in 1992 f 115,— tegen f 70,— thans. Nu de melkproduktie naar het hoogste niveau van het jaar gaat, wordt veel melk verpoederd. Dat legt de nodige druk op de prij zen. In de botersector is men nieuwsgierig wat men in Brussel gaat doen met de interventieprijzen. Deze zullen dalen. Tot welk niveau is nog niet duidelijk. De overschotten zijn momenteel in hele EG erg ge ring. Vrijwel overal is de produktie kleiner dan 1992. De meikaas is meestal goed voor extra afzet, ook voor de export. In de kaassector is men nog steeds optimistisch. Rundveemarkt rustig Op de afzetmarkten voor rundvee heerst een rustige stemming. Voor vrouwelijk slachtvee werd aanvan kelijk 5 a 10 cent minder betaald. Den Bosch noteerde woensdag een dubbeltje hoger. De stieren bleven gelijk in prijs. Excellente dieren raken geleidelijk aan beter in trek. Feitelijk betalen de slachterijen meer dan de opbrengstprijzen van het vlees rechtvaardigen. Zij doen dit omdat er slachtcapaciteit over is. De afzet- situatie van vleeskalveren en kalfs vlees bleef ongewijzigd. De prijzen van nuchtere kalveren noteerden la ger. In Doetinchem en Purmerend zelfs tot f 50,— per stuk. Hele bes te melk- en kalfkoeien zijn nog in trek. Dieren met minder goede kwa liteiten zijn slecht te plaatsen. De grote slachtbedrijven hebben op 5 mei de basisprijs voor de in de week van 3 tot 7 mei overgenomen varkens met 10 cent verhoogd tot f 2,42 per kg voor geslachte var kens, kl. A 54%, 80/95 kg, basis af- mestbedrijf, incl. BTW en zonder toeslagen. Met ingang van 3 mei gaat de basisprijs niet meer uit van varkens van 75/95 kg, maar van 80/95 kg. In het kortingsschema zijn ook nog al wat wijzigingen aangebracht. Zo is de korting voor de typen B en C van 5 cent tot 10 cent per kg ver hoogd. De eerdere staffeling van 5 tot 4 cent per kg korting is gewijzigd in 6 cent per per kg. Het eind punt bij de kortingen bij minder dan 54% verschuift van 40% mager vlees naar 35% mager vlees. Het eindpunt opwaarts ligt op 65% ma ger vlees. Wat de gewichten betreft bedraagt de korting bij de onder grens van 60 kg 70 cent/kg. Dat was tot nu toe 31 cent. De korting bij de bovengrens (113-122 kg) wordt verlaagd van 40 cent naar 30 cent per kg. De markt is momenteel vriendelijker vooral door de goede buitenlandse afzet. Dat houdt mede verband met de staking in Denemarken aan de abattoirs. Daardoor liepen vooral fn Frankrijk de prijzen op. Duitsland is prijshoudend, evenals België. In de vleesgroothandel liepen de prijzen voor het binnenland met 5 tot 10 cent op, voor de nekken zelfs met 35 cent, aldus de COV. In de week tot 30 april werden 36.399 le vende varkens uitgevoerd, alsmede 5828 ton halve varkens en 11.441 ton varkensvlees in stukken. Aan mestbiggen werden 45.361 stuks uitgevoerd. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 De inkoopcombinaties hebben hun prijzen voor de producenten van vleesvarkens met 10 cent per kg geslacht gewicht verhoogd. Voor 4 cent is dit een gevolg van de invoe ring van het nieuwe uitbetalings systeem (zie elders op deze pagina). De overige 6 cent heeft te maken met de marktsituatie van deze week. Het verwachte grote aanbod van vleesvarkens bleef uit. Ook hier speelde de aanpassing van het uit betalingssysteem een rol. Men liet varkens liggen omdat bij geslacht gewicht iager dan 80 kg gewichts korting plaatsvindt. Diverse slachte rijen hadden moeite volbezet te draaien. De prijsontwikkeling van de karkassen en de onderdelen liet prijsverhoging voor de mesters fei telijk niet toe. De gewichtsgrens voor de handel in levende varkens is trouwens ook verhoogd. Brussel heeft de export beperkingen voor Nederland versoe peld. Maar de Nederlandse autoriteiten hebben de eisen ten aanzien van gezondheidsverklarin gen zodanig aangepast dat hiervan in de praktijk niet veel te merken zal zijn. De stakingen in Denemarken heb ben langer geduurd dan verwacht. Maar vanaf volgende week komen de Denen weer op de markt. Reden waarom er medio deze week weinig optimisme heerste over een verdere verbetering van de slachtvar- kensprijzen. Biggen zijn er meer dan genoeg. Niet alleen in ons land, maar ook in Europa's andere belangrijke produk- tiegebieden. Denemarken heeft er vanwege de slachterijstakingen veel over. Het prijspeil van de slachtvar- kens ligt in heel Europa laag. Zolang dit zo blijft, zal er weinig animo zijn om biggen op te leggen. Eiermarkt nog verder ingezakt De eiermarkt is nog verder ingezakt. Op de Duitse markt was het heel rustig. Wel gingen er wat eieren naar Spanje en Engeland. Ook lan den buiten de EG kochten een klei ne hoeveelheid. Maar dit was niet voldoende om verdere daling van de prijs tegen te houden. Er komen nog meer vrije dagen aan: Hemelvaart en Pinksteren. Voor de prijsontwik- In de week van 10 tot 17 mei 1993 dienen de biggenprijzen, die ver meld staan in het Landelijk Biggen- prijzenschema van 4 januari 1993 met f 0,80 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,95. Op de paardenmarkt te 's- Hertogenbosch werden op 29 april j.l. 79 stuks aangevoerd. De prijzen (incl. btw): luxe paarden f 2.750,— tot f 3.750,—; veulens f 450,— tot f 1.000,—; pony's f 750,— tot f 2.000,—; Shetlander pony's f 750,— tot f 1.500,—; slachtpaar- den oud f 4,10 tot f 5,50; slacht- paarden jong f 4,10 tot f 5,30. keling van de eieren waren dergelij ke dagen zelden gunstig. Slachtpluimvee moeizaam De stemming op de afzetmarkt voor pluimveevleesafzet was in Neder land vriendelijker. Bij de verkopen op Engeland was sprake van een licht herstel. In Duitsland verliep de afzet moeizaam. Ook over het eerste kwartaal vielen de verbruikscijfers van de Duitse consument weer te gen. Voor de producenten van slachtkuikens is de rendementssitu atie nog steeds zeer matig. Gelukkig was de korte termijnvraag zodanig dat de prijzen voor direct beschikba re slachtrijpe kuikens rond contract niveau konden blijven. De vraag naar broedeieren is enigszins inge zakt. De opbrengsten van uitgeleg de kippen had nogal te lijden van het fors toegenomen aanbod. Per kg. lev. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Vleuten (95-120 kg.) 2,00-2,05* Termijnmarkt (okt. '93) 2,29 VELV (95-120 kg) West Nederland 2,02 Oost Nederland 2,00 voor export 3 cent Roepprijs inkooporganisaties per kg. gesl. gew., incl. btw 75-95 kg. 54% Vorige Deze week week Cavee/Coveco 2,32 2,42 Druvar 2,32 2,42 Lunenburg 2,32 2,42 Veecentrale 2,32 2,42 Vleuten 2,43-2,45 2,53-2,55 Zuidgroep 2,32 2,42 CVS (Scharrelv) 3,25 3,29 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk Coveco/Cofok Dalland N Dalland Z Fomeva Lunenburg Richtprijs LBS Veecentrale Vleuten (verw.) LEI vorige week deze week 66,50 74,00 74,00 72,00 69,00 65,40 67,00 61,00 63,00 64,50 CVS (Scharrelb.) 89,00 86,50 voor export 6,00 niet tijdig bekend 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht Zwolle Leiden Den Bosch markten gesloten Basiscontr.prijs/kg. incl. 10 ct. toesl./incl. btw. 1,61 Vrije prijzen week 01/05-08/05 Lichte witte kippen 0,76 Zwaardere bruine kippen 0,78 Slachtkuikenmoederdieren 1,23 Slachtkuikens licht 1,60 Slachtkuikens 1800 gr. 1,65 Slachtkuikenintegraties LEI, week 17 Slachtkuikens 1,69 netto 1601 gr. per kg. lev. gew. af mester Eendagskuikens 0,57 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 2,70-3,00 Schatteman Hy-Belco, 1000 kg 2,80 Wiko 1000 kg 2,90 Minitel (Frankrijk) 3,54 Deinze (België) 3,43

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1993 | | pagina 23